Český výrobca bojového vozidla Perun ostro protestuje proti vyjadreniu ministerstva

PERUN – pristavenie na vojskové skúšky v predpísanej výzbroji

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – K vyjádření Ministerstva obrany ze dne 20. srpna 2019 :   Společnost SVOS, spol. s r.o. dne 20. srpna zveřejnila své tiskové prohlášení ke stavu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun AČR. Téhož dne Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo své prohlášení, které hrubě zkresluje průběh zkoušek a výrazně negativně hodnotí vozidlo Perun. 

Společnost SVOS, spol. s r.o. se musí důrazně ohradit proti tvrzením ministerstva uvedeným v jeho prohlášení. Vozidlo Perun nebylo bez jakéhokoliv legitimního důvodu od října 2018 do července 2019 přijato k vojskovým zkouškám, a ministerstvem zmíněné dílčí nedostatky (většinou nekolidující se smlouvou) byly již v říjnu 2018 prokazatelně odstraněny. Společnost SVOS od října 2018 neúspěšně několikrát žádala o pokračování zkoušek v souladu s platnými pravidly, při kterých by ministerstvo mohlo ověřit plnění všech požadavků kupní smlouvy prověřovaných ve vojskových zkouškách. K tomu ale nedošlo.

Výrok o „neplnění 85% zkoušek“ je jedním z hlavních bodů, ve kterých SVOS spatřuje chybný postup ministerstva. Pokud totiž opakované zkoušky upraveného vozidla bez zavinění firmy SVOS vůbec neproběhly (a prodloužené období zkoušek tedy nebylo vůbec využito, neboť komise v průběhu 8 měsíců neprovedla jedinou zkoušku), parametry dle kupní smlouvy nebyly ověřeny. Nelze proto v souladu s kupní smlouvou hovořit o nevyhovujícím výsledku, neboť jde o důsledek jejího neplnění ze strany ministerstva.Údaj o 85% nevyhovujících zkoušek je použit k poškození dobrého jména vozidla, ačkoliv se netýká smlouvou vyžadovaných a schválených parametrů, které vozidlo bez výjimky plní, ale neprovedených opakovaných zkoušek.

Společnost SVOS opakovaně od ledna 2019 rozporovala požadavky ministerstva, a především postup komise pro vojskové zkoušky, což lze doložit téměř čtyřmi desítkami dopisů, stížností a výzev (včetně výzev k plnění smlouvy). Tvrzení, že SVOS obsah, formu a způsob zkoušek nerozporoval, je proto nepravdivé.Nepravdivým je rovněž prohlášení o seznámení firmy SVOS s výsledkem zkoušek. Společnost na závěrečném jednání předala komisi pro vojskové zkoušky své stanovisko k návrhu závěrečné zprávy, a to bylo jako součást návrhu předáno k vyřízení Náčelníkovi generálního štábu AČR. I přes opakovanou žádost firma SVOS dodnes neobdržela ani Náčelníkem generálního štábu AČR schválenou závěrečnou zprávu (nikoliv návrh, který se může měnit), ani informaci o tom, jak ministerstvo naložilo s připomínkami k obsahu závěrečné zprávy, která neodpovídá ministerstvem stanoveným dokumentům.

Společnost dále uvádí, že náměstka ministra pro vyzbrojování v červenci opakovaně žádala o společné tiskové prohlášení s cílem vyhnout se argumentaci našeho postoje mediální cestou. Žádosti nebyly akceptovány, a proto firma SVOS na opakované úniky informaci o projektu reagovala svým prohlášením. Společnost SVOS bude média v dohledné době informovat o právních krocích podniknutých pro ochranu dobrého jména společnosti i vozidla Perun.

V Přelouči dne 21. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – prezentácia prejazdu hlbokým bahnom

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – Ke stávajícímu stavu projektu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun :

          Ministerstvo obrany ČR 8.8.2019 cestou tiskového mluvčího informovalo média o tom, že vozidlo Perun od společnosti SVOS, spol. s r.o. neprošlo vojskovými zkouškami. Společnost SVOS se proti tomuto tvrzení ohrazuje, neboť jde o informaci nevycházející ze skutečného stavu věci.

Vozidlo SVOS mělo absolvovat vojskové zkoušky v rozsahu ověřování vybraných smluvních parametrů stanovenýchMinisterstvem obrany ČR (MO ČR) a dle názoru společnosti SVOS vozidlo tyto parametry plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Společnost SVOS dokonce na své náklady v rámci své dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které vůbec nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala pokračování vojskových zkoušek. Nad rámec smluvních požadavků společnost dále dle požadavků AČR vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům MO ČR pro tuto oblast. Společnost SVOSdeklarovala MO ČR opakovaně závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání,až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použitíspeciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise. Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. I přes opakovaná upozornění na chybný postup komise pro vojskové zkoušky nedokázalo MO ČR zjednat nápravu.

Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila z důvodů ležících na její straně (komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány MO ČRaž po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu).

Tiskovým mluvčím MO ČRzmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná. V situaci, kdy z důvodu zásadních nedostatků na straně MO ČR nedošlo ke skutečnému ověření parametrů a závěrečná zpráva je nesprávná a odporuje zmíněným řídicím dokumentům samotného ministerstva, nelze hovořit o negativním výsledku zkoušek. Legitimním postupem dle kupní smlouvy a občanského zákoníku by bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, avšak o něj MO ČR nemá zájem. Náměstek pro akvizice i ministr obrany se totiž opakovaně i přes několikeré výzvy vyhýbají schůzce, kde by bylo možné tyto sporné body projednat.

Společnost SVOS ministerstvu obrany průběžně deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, přičemž tyto předpisy si stanovilo samo ministerstvo. Připomínky společnosti a nesouhlas s opakovaným porušováním smlouvy i vnitřních předpisů byly předávány průběžně na téměř osmdesáti stranách pěti desítek dopisů, avšak MO ČR na ně dosud nijak fakticky nereagovalo a svůj postup neupravilo tak, aby odpovídal kupní smlouvě a řídicím dokumentům. Vrcholem soustavných porušení je zmíněná závěrečná zprávaz vojskových zkoušek, která obsahuje doporučení komise vozidlo hodnotit jako nevyhovující, avšak v příloze obsahuje zcela opačné stanovisko společnosti SVOS, konkrétně a věcně rozporující téměř všechny body zprávy s poukázáním na její zásadní nedostatky a nesoulad se stanovenou řídicí dokumentací.Společnost SVOS nebyla do současné doby oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen, a dále jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS. Z tohoto pohledu, do vypořádánípřipomínek, nemůže firma SVOS považovat závěrečnou zprávu za platnou, neboť neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídicím dokumentům ministerstva. Stanovisko generálního ředitele společnosti SVOS Ing. Jaroslava Černého je následující: „Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva.

O skutečnosti, že si MO ČR zřejmě uvědomuje nesprávnost svého postupu, svědčí fakt, že i přes opakovanou žádost společnosti SVOS jí ministerstvo zakazuje informovat veřejnost o nestandardním a neprofesionálním průběhu vojskových zkoušek a znemožňuje tím veřejnou kontrolu nad svou činností. Navíc samo MO ČR tolerovalo úniky informací do jednoho z médií, které zkresleně zveřejňovalo informace z neveřejných protokolů z kontrolních a vojskových zkoušek, jejichž nepřístupnost a ochranu mělo MO ČR zajistit.

Společnost SVOS prohlašuje, že je připravena s MO ČRnadále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, společnost SVOS je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média osvých námitkáchaindividuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože MO ČR nezbavilo společnost SVOS mlčenlivosti, tato tisková zpráva nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy, neboť by tím společnost porušila zákaz ministerstva.

Generální ředitel společnosti k tomu dodává: „Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovýma vůči domácímu výrobci výrazně zápornýmpřístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů MO ČR, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti.Postup ministerstva obrany je pravděpodobně reakcí na fakt, že naše společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech.Navíc je s podivem, že žádný ze zahraničních zájemců o vozidlo Perun včetně těch ze zemí NATO, kteří se s ním detailně seznámili, nemá obdobné nelogické požadavky jako komise pro vojskové zkoušky MO ČR, a naopak oceňují jeho odolnost a víceúčelovost, které na trhu nemají srovnání.

Společnost SVOS předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a bude se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou.

V Přelouči dne 19. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – test proti výbuchu v nemeckom testovacom zariadení IABG

 

 

 

 

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Elitné komandá sveta 02. Kubánske Čierne osy – Avispas Negras

Počiatky špeciálnych kubánskych síl siahajú do 60. rokov 20.storočia, kedy sa Fidel Castro, Che Guevarra a  ďalší kubánski revolucionári vylodili na Kube s cieľom zvrhnúť nenávidený proamerický Batistov režim. Kubáncom sa podarilo po niekoľkých mesiacoch partizánskych bojov Batistu a jeho jednotky poraziť a na Kube tak zvíťazil socializmus s charizmatickým…

Foto Video: Ruskí vojaci vysvetlili kde je turecká technika a kde ruská, a kurdské kamene začali lietať selektívne

Zaujímavé správy prišli vo forme dvoch videí zo sýrsko -  tureckej hranice. Jasne ukazujú, ako po krátkom rozhovore s armádou miestne kurdské obyvateľstvo vynechalo vozidlá vojenskej polície Ruskej federácie a začalo hádzať kamene na turecké obrnené vozidlá, uvedomujúc si " kde je turecká armáda a kde ruská“. Predtým demonštranti útočili na všetky autá…

Foto Rezort obrany si uctil vojnových veteránov pietnou spomienkou a tradičným behom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa dnes na vojnovom cintoríne v Bratislave v mestskej časti Petržalka – Kopčany uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam oboch svetových vojen, ako aj obetiam všetkých vojnových konfliktov. Vojnovým veteránom dnes za rezort obrany vzdali úctu aj štátny tajomník ministerstva obrany…

Foto Americká stíhačka F-16 havarovala neďaleko leteckej základne Holloman, pilot sa úspešne katapultoval

Je to už druhá havária amerického stíhacieho lietadla F-16 za obdobie kratšie ako jeden mesiac Stíhacie lietadlo F-16 náležiace k 49. letke z Leteckej základne Holloman (Holloman AFB), štát Nové Mexiko (USA), havarovalo 29. októbra 2019 počas večerného cvičného letu, pilot sa úspešne katapultoval pred dopadom lietadla a bol odoslaný na…

Video Video: Prvé zábery z ruského centra pre simuláciu jadrových výbuchov

Rádioaktívne žiarenie, elektromagnetický pulz, svetelný záblesk a všetky druhy nárazových vĺn -  pozrite si zónu jadrového výbuchu. Po prvýkrát v histórii môžte vidieť, čo sa stane vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od epicentra výbuchu jadrovej bomby. Nejde o účasť na tajných testoch najhoršej zbrane na planéte, iba filmový štáb bol pripustený…

Video Lámu antény, rozbíjajú okná – Kurdi opäť zaútočili na hliadku ruskej Vojenskej polície

Dnes, 9. novembra 2019, sa na severe Sýrie uskutočnila v poradí tretia spoločná rusko-turecká hliadka na území s kompaktným osídlením sýrskych Kurdov a ani tentokrát sa neobišla bez incidentov. Na internete sa už objavili zdokumentované dôkazy o nie úplne logickom správaní Kurdov, ktorí ako divosi útočili na obrnené vozidlá ruskej Vojenskej polície,…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Foto Americké čierne sršne sú už používané v Afganistane

Americká armáda prvýkrát použila v Afganistane « Black Hornet » . Tieto miniatúrne bezpilotné lietadlá boli presunuté do 1. pechotnej brigády a do 3. bojovej podpornej brigády 82. výsadkovej divízie na testovanie v bojových podmienkach. Personál americkej armády obvykle používa Čierne sršne na kontrolu územia pozdĺž hliadkovej cesty v provincii Kandahár. Značná časť z…

Foto GRAND POWER vytvoril vzácnu limitovanú sériu zbraní STRIBOG SNP z ródia.

Slovenský výrobca zbraní GRAND POWER s.r.o. sa rozhodol na počesť veľkého momentu v našich dejinách,  rozšíriť  limitovanú sériu špeciálne gravírovaných zbraní zo série STRIBOG SNP v kalibri 9mm Luger (9×19).   Nová séria zahŕňa zbrane pokryté ródiom, jedným z najvzácnejších prvkov na svete, so zlatými ornamentami.  Každý 15-ty kus z limitovanej edície…

Video Video: Ukrajina má novú ostreľovaciu pušku vlastnej výroby – UAR-10

Ukrajina predstavila novú ostreľovaciu pušku UAR-10. Video z prezentácie uverejnil na svojom Youtube kanáli časopis ukrajinskej obrany Express.   Ako uviedli vývojári pušky od spoločnosti Ukrop, poloautomatická ostreľovacia puška UAR-10 bola vyvinutá na základe americkej pušky AR-10, v kalibri NATO 7,62 x 51 mm (308 Winchester). UAR-10 je vybavená chrómovanou hlavňou so…

Video Video: TG3 – lovecký Dragunov

Skupina Kalašnikov vydala video loveckej verzie pušky SVD nazvanú TG3, v kalibri 9.6x53mm Lancaster   Puška Kalašnikov TG3 je nezvyčajná zbraň, ktorá bola navrhnutá tak, aby poskytla ruským strelcom poľovnú zbraň s puške podobnou balistikou, pričom si formálne zachováva „hladký vývrt“. V Rusku je oveľa ľahšie získať zbrojný preukaz na brokovnicu…

Foto Beštia – Smith & Wesson Model 460 XVR

Ak máte radi veľké veci - naozaj veľké, tak sa Vám určite bude páčiť revolver Smith & Wesson Model 460 XVR. XVR znamená „X-Treme Velocity Revolver“. Jedná sa o veľký revolver, s váhou 2,2kg - nenabitý a pred namontovaním akejkoľvek optiky. Tento 5 ranový strelec je naozajstná lovecká zbraň, nič…

Foto Video: Kalašnikov predstavil novú športovú Pištol SP 1

Pištoľ SP1 je súťažnou verziou pištole Lebedev. Jeho ovládací mechanizmus je totožný s pištoľou MPL v kalibri 9x19 mm so 16 ranovým dvojradovým zásobníkom. Zásobník SP1 má zvýraznené ukončenie pre ľahšie vyberanie. Predné a zadné mieridlá sú zameniteľné s pištoľami Glock. Pištoľ má doplnkovú lištu Picatinny pre umiestnenie svietidla a…

Foto Ruský ORSIS začína hromadnú výrobu pušky AR15J

V Rusku sa začala hromadná výroba pušky ORSIS-AR15J, ktorá je analógom americkej poloautomatickej útočnej pušky AR-15. Produkciu zorganizovala ruská spoločnosť ORSIS vo vlastných výrobných zariadeniach. Montáž poloautomatických pušiek  sa vykonáva iba z komponentov vlastnej výroby, bez dodávok zo zahraničia. Hlavným atribútom tejto pušky je hlaveň, ktorá výrazne zvyšuje presnosť a účinnosť zbrane.…

Foto Americká stíhačka F-16 havarovala neďaleko leteckej základne Holloman, pilot sa úspešne katapultoval

Je to už druhá havária amerického stíhacieho lietadla F-16 za obdobie kratšie ako jeden mesiac Stíhacie lietadlo F-16 náležiace k 49. letke z Leteckej základne Holloman (Holloman AFB), štát Nové Mexiko (USA), havarovalo 29. októbra 2019 počas večerného cvičného letu, pilot sa úspešne katapultoval pred dopadom lietadla a bol odoslaný na…

Video Video: Prvé zábery z ruského centra pre simuláciu jadrových výbuchov

Rádioaktívne žiarenie, elektromagnetický pulz, svetelný záblesk a všetky druhy nárazových vĺn -  pozrite si zónu jadrového výbuchu. Po prvýkrát v histórii môžte vidieť, čo sa stane vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od epicentra výbuchu jadrovej bomby. Nejde o účasť na tajných testoch najhoršej zbrane na planéte, iba filmový štáb bol pripustený…

Foto Slovenský štít vstupuje do finálnej časti

Dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk a podporou simulačných technológií Slovenský štít 2019, ktoré je najvýznamnejšou a záverečnou fázou série výcvikových aktivít v tomto výcvikovom roku prechádza v priestoroch Centra výcviku Lešť, ako aj v Posádkovom cvičisku Kolíňanský vrch do svojej finálnej časti.   Cvičenie sa uskutočňuje od 4. do…

Video Predajca zbraní si takmer zabil kolegu pri natáčaní videa

Ruský predajca dôkladne vysvetľuje ako používať útočný granát. Pravdepodobne ruský útočný granát RGD5 ho však prekvapil, a takisto aj jeho kolegu, pozrite si video so šťastným koncom.   https://twitter.com/Awful_Memes_TW/status/1191681162672066560

Foto GRAND POWER vytvoril vzácnu limitovanú sériu zbraní STRIBOG SNP z ródia.

Slovenský výrobca zbraní GRAND POWER s.r.o. sa rozhodol na počesť veľkého momentu v našich dejinách,  rozšíriť  limitovanú sériu špeciálne gravírovaných zbraní zo série STRIBOG SNP v kalibri 9mm Luger (9×19).   Nová séria zahŕňa zbrane pokryté ródiom, jedným z najvzácnejších prvkov na svete, so zlatými ornamentami.  Každý 15-ty kus z limitovanej edície…

Foto Ako Šojgu zmenil ruskú armádu

Pred siedmimi rokmi, 6. novembra 2012, sa Sergej Šojgu stal ruským ministrom obrany. Reforma ruskej armády sa formálne začala štyri roky predtým, ako Šojgu prišiel na post ministra obrany krajiny. V dôsledku vojenského konfliktu v Abcházsku a Južnom Osetsku v auguste 2008 sa ukázalo, že ruská armáda ako celok môže účinne…

Video Podvodné prepravné vozidlá americké námorníctvo drží v tajnosti

Prepravné podvodné vozidlo US Navy SEAL, alebo SDV (SEAL Delivery Vehicle) je jedným z najtajnejších a zriedkavo viditeľných aktív v celej komunite špeciálnych operácií. Pretože každá misia, na ktorej sa používa, sa verejnosti sotva niekedy odhalí, SDV zostávajú väčšinou záhadou. Mark 8 Mod 1 SDV je jediný, oficiálne priznaný ktorý…

Foto Viacúčelový vrtuľník Vojenského námorníctva Talianska havaroval pri pristávaní na palube torpédoborca

Vojenské námorníctvo Talianska (Marina Militare) stratilo 6. novembra 2019 okolo 18. hodiny viacúčelový vrtuľník AgustaWestland SH-101A Merlin (AgustaWestland AW101 (EH101) Merlin). Vrtuľník havaroval počas pristávacieho manévru na palube torpédoborca Caio Duilio. Podľa informácii talianskej tlače sa vrtuľník zrútil na palubu zo zatiaľ nezistených príčin. Podľa predbežne dostupných informácií vrtuľník havaroval počas…

Foto Prvý vrtuľník NH90 Sea Lion bol odovzdaný Nemeckému námorníctvu

Nemecké námorníctvo, nem. Deutsche Marine, pokračuje s obnovou svojho palubného letectva a v tej súvislosti začalo preberať nové vrtuľníky. So správou tohto znenia prišiel 26. októbra 2019 ako prvý portál navaltoday.com. Vo svojej správe uvádza, že spoločnosť Airbus Helicopters odovzdala Nemeckému námorníctvu prvý viacúčelový vrtuľník modernizovanej námornej verzie NH90 Sea Lion. Velenie Nemeckého…

Video Video: Vypustenie balistickej strely Bulava z paluby ponorky Knieža Vladimír

Kamčatka (30.10.2019) - Ministerstvo obrany Ruskej federácie informovalo o odpálení rakety z paluby ponorky K-549 „Knieža Vladimir“ - hlavnej ponorky projektu 955A Borej-A.     Počas skúšok v Bielom mori bola po prvýkrát vystrelená medzikontinentálna balistická strela Bulava z ponorky Knieža Vladimír, jadrová ponorka bola počas streľby v podvodnej polohe. Raketa „Bulava“ zasiahla…

Foto Ľadoborec schopný potopiť lietadlovú loď

Sankt Petersburg (26.10.2019) - Rusko postavilo na vodu nový ľadoborec „Ivan Papanin“, ktorý bude vybavený raketami schopnými potopiť nepriateľské lode s výtlakom tisícov ton. Loď projektu 23550 sa môže prevádzkovať medzi ľadom s hrúbkou 1,5 m, ako aj v tropických vodách. Jej výtlak je 8500 ton, dĺžka - 114 m, maximálna rýchlosť…

Foto Bojoví potápači kaspickej flotily dostali nové výcvikové stredisko

Najnovší multifunkčný komplex pre výcvik bojových plavcov bol otvorený na základni kaspickej flotily. Námorné komandá už uskutočnili svoje prvé podvodné streľby v bazéne komplexu. Informovala o tom tlačová služba južného vojenského obvodu. Kaspická flotila má svoje nové multifunkčné školiace stredisko pre výcvik bojových plavcov. Stredisko je určené na simultánne školenie 90 osôb, jeho…

Video Video: Prvé zábery z ruského centra pre simuláciu jadrových výbuchov

Rádioaktívne žiarenie, elektromagnetický pulz, svetelný záblesk a všetky druhy nárazových vĺn -  pozrite si zónu jadrového výbuchu. Po prvýkrát v histórii môžte vidieť, čo sa stane vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od epicentra výbuchu jadrovej bomby. Nejde o účasť na tajných testoch najhoršej zbrane na planéte, iba filmový štáb bol pripustený…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Nový 50mm kanón od Northrop Grumman

USA (23.10.2019): Americký výrobca zbraní Northrop Grumman po prvý raz vystavil na výročnej konferencii Asociácie armády Spojených štátov (AUSA) vo Washingtone, D.C. svoj nový 50mm kanón. Nový Bushmaster vyvinutý spoločnosťou Northrop Grumman je určený pre bojové vozidlo budúcej generácie americkej armády.   50mm Bushmaster môže zasahovať ciele viac ako dvakrát vzdialenejšie oproti…

Foto Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste. Stryker A1 MCWS je nová generácia obrnených pechotných vozidiel Stryker Dragoon (ICVD), ktoré sú v súčasnosti v…

Foto Video: Jemenskí Húsiovia majstrovsky ovládajú protitankové zbrane

Na internete sa objavili ďalšie úspešné akcie jemenských ozbrojených jednotiek. Húsiovia nazývajú svoju ozbrojenú skupinu Ansar Allah, ktorá bojuje proti saudskej koalícii v Jemene. Zároveň Húsiovia čoraz viac útočia na saudské sily aj na samotnom území Saudskej Arábie. Zábery uverejnené na sieti ukazujú, že Húsiovia sa snažia dostať z arzenálu svojich zbraní…

Foto Americká stíhačka F-16 havarovala neďaleko leteckej základne Holloman, pilot sa úspešne katapultoval

Je to už druhá havária amerického stíhacieho lietadla F-16 za obdobie kratšie ako jeden mesiac Stíhacie lietadlo F-16 náležiace k 49. letke z Leteckej základne Holloman (Holloman AFB), štát Nové Mexiko (USA), havarovalo 29. októbra 2019 počas večerného cvičného letu, pilot sa úspešne katapultoval pred dopadom lietadla a bol odoslaný na…

Video Video: Ruské vrtuľníky začali denné letecké hliadky v severnej Sýrii

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery z kokpitu vrtuľníkov leteckých síl Ruskej federácie, ktoré začali denné letecké hliadky v severnej Sýrii.     Hliadky ruských síl sú súčasťou dohody o stiahnutí kurdských bojovníkov z pásma pri turecko-sýrskych hraniciach. Na trase dlhej viac ako 110 kilometrov je rozmiestnených deväť hliadok vybavených príslušnou…

Foto Viacúčelový vrtuľník Vojenského námorníctva Talianska havaroval pri pristávaní na palube torpédoborca

Vojenské námorníctvo Talianska (Marina Militare) stratilo 6. novembra 2019 okolo 18. hodiny viacúčelový vrtuľník AgustaWestland SH-101A Merlin (AgustaWestland AW101 (EH101) Merlin). Vrtuľník havaroval počas pristávacieho manévru na palube torpédoborca Caio Duilio. Podľa informácii talianskej tlače sa vrtuľník zrútil na palubu zo zatiaľ nezistených príčin. Podľa predbežne dostupných informácií vrtuľník havaroval počas…

Foto Stíhačka Vojenského námorníctva USA „ozdobená“ symbolom potvrdzujúcim zostrel sýrskeho lietadla

Americké viacúčelové stíhacie lietadlo F/A-18E Super Hornet, ktoré sa osvedčilo na sýrskom nebi, sa ocitlo na záberoch fotografov s „bojovou ozdobou“. Bolo odfotografované so symbolom potvrdzujúcim zostrel nepriateľského stroja.   Major (Lt.Cmdr Voj.námorníctva USA) Michael „Mob“ Thremel na lietadle s trupovým číslom 168917 Modex 302 náležiacom k letke lietadlovej lode USS George…

Foto Čína a Thajsko ukončili spoločné cvičenia „Falcon Strike“

Čínske jedno- a dvojmiestne ľahké viacúčelové stíhacie lietadlá generácie 4++ Čchengtu J-10C/S a stíhacie lietadlá SAAB JAS-39C/D Gripen Vzdušných síl Thajska na cvičení Falcon Strike   Vzdušné sily Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády (ČĽOA) a ich thajský náprotivok nedávno ukončili vojenské cvičenia Falcon Strike, zatiaľ posledné v rade spoločných cvičení vojenských letectiev…

Foto Chorvátsko kupuje vrtuľníky Black Hawk UH-60M

Chorvátsko sa stane piatou východoeurópskou krajinou, ktorá dostane viacúčelové vrtuľníky UH-60M Black Hawk od USA. Ministerstvo zahraničných vecí USA schválilo predaj dvoch nových čiernych jastrabov chorvátskym ozbrojeným silám.   30. októbra zaslalo americké ministerstvo obrany pre obrannú spoluprácu (DSCA) oznámenie americkému Kongresu o plánovanom predaji dvoch nových viacúčelových vrtuľníkov Sikorsky UH-60M…

Foto Elitné komandá sveta 02. Kubánske Čierne osy – Avispas Negras

Počiatky špeciálnych kubánskych síl siahajú do 60. rokov 20.storočia, kedy sa Fidel Castro, Che Guevarra a  ďalší kubánski revolucionári vylodili na Kube s cieľom zvrhnúť nenávidený proamerický Batistov režim. Kubáncom sa podarilo po niekoľkých mesiacoch partizánskych bojov Batistu a jeho jednotky poraziť a na Kube tak zvíťazil socializmus s charizmatickým…

Foto Rezort obrany si uctil vojnových veteránov pietnou spomienkou a tradičným behom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa dnes na vojnovom cintoríne v Bratislave v mestskej časti Petržalka – Kopčany uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam oboch svetových vojen, ako aj obetiam všetkých vojnových konfliktov. Vojnovým veteránom dnes za rezort obrany vzdali úctu aj štátny tajomník ministerstva obrany…

Foto Boli zverejnené dokumenty KGB o Putinovi

Na výstave v Petrohrade venovanej 90. výročiu Centrálneho archívu boli zobrazené fotografie ruského prezidenta Vladimíra Putina z čias jeho služby v KGB.  Centrálny archív historických a politických dokumentov v Petrohrade odtajnil dokumenty o vedúcich osobách Ruska . Ruský prezident bol zaregistrovaný v Komsomolskej organizácii riaditeľstva KGB od roku 1975, vtedy…

Foto Prekliatie Wehrmachtu. Sovietske tankové eso Dmitrij Lavrinenko zlikvidoval 52 nemeckých tankov

Dmitrij Fjodorovič Lavrinenko (14.10.1914 - 18.12.1941) bol, sovietske tankové eso na konte ktorého ostalo 52 zničených nemeckých tankov, niekoľko desiatok bojových transportérov, nákladných vozidiel, protitankových diel a húfnic.   Dmitrij Fedorovič Lavrinenko sa narodil v kozáckej stanici Bestrašnaja v Krasnodarskom kraji v rodine kubánskeho kozák (nie Kuba s Havanou, ale…

Foto V americkom Connecticute havarovala americká historická lietajúca pevnosť B-17

V americkom Connecticute havarovala začiatkom októbra historická lietajúca pevnosť B-17. K havárii prišlo 2.10.2019 v blízkosti medzinárodného letiska Bradley, krátko pred 10.00 miestneho času. Lietadlo sa zrútilo pri meste Windsor Locks v štáte Connecticut, označenie lietadla bolo Nine-O-Nine, v embléme mala vojaka z obdobia americkej vojny o nezávislosť s   ďalekohľadom,…

Foto Zomrela ikona sovietskej kozmonautiky – Alexej Leonov

Dvojnásobný Hrdina Sovietskeho zväzu Alexej Leonov zomrel v 86. roku svojho života. Zomrel v Burdenkovej nemocnici o 12:40 moskovského času. Informovala o tom tlačová služba Kozmického výcvikového strediska pomenovaná po Jurijovi Gagarinovi. Podľa jeho asistentky Natalie Filimonovej zomrel Aleksey Arkipovič Leonov po dlhej chorobe, nezverejnila podrobnosti. Je známe, že pohreb astronauta sa uskutoční…

Video Predajca zbraní si takmer zabil kolegu pri natáčaní videa

Ruský predajca dôkladne vysvetľuje ako používať útočný granát. Pravdepodobne ruský útočný granát RGD5 ho však prekvapil, a takisto aj jeho kolegu, pozrite si video so šťastným koncom.   https://twitter.com/Awful_Memes_TW/status/1191681162672066560

Foto Ukrajina sa pre USA zmení na teroristický štát

Na Ukrajine nie je žiadny rozruch kvôli skutočnosti, že americkí kongresmani mali podozrenie, že dobrovoľný pluk AZOV získaval Američanov a zúčastnil sa v prípadoch streľby v Spojených štátoch. Štátny tajomník Mike Pompeo je povinný vysvetliť, prečo prápor nie je na zozname „zahraničných teroristických organizácií“. Aké sú šance, že Azov bude porovnateľný s…

Foto Na Ukrajine navrhli vývoj rakety, ktorá by mohla útočiť na ruské jadrové elektrárne

Ukrajina by mala vyvinúť a prijať rakety stredného doletu schopné zasiahnuť ruské jadrové elektrárne a „spôsobiť jadrový výbuch“. Toto vyhlásenie predložil ukrajinský politický a ekonomický expert Taras Zagorodni. Podľa Zagorodniho by Ukrajina mala vytvoriť rakety s doletom až 2,5 tisíc kilometrov, aby dosiahla hlboko na územie Ruska a zaútočila na jadrové…

Foto Český Senátny výbor pre vzdelávanie podporil petíciu za zachovanie práv v oblasti legálnych zbraní

Senát by mal podľa výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície schváliť petíciu za zachovanie práv občanov v oblasti legálnych zbraní. Výbor sa dnes uzniesol na odporúčaní, aby plénum hornej komory konštatovalo, že petícia je dôvodná. Senát by tiež mohol uviesť, že mnoho bodov európskej zbraňovej smernice, na…

Foto V lesoch na východe Slovenska prebehla záchranná akcia po nezvestnom Poliakovi

Humenné (26.10.2019) – Polícia v Humennom v sobotu nad ránom prijala hlásenie o nezvestnosti 29 ročného občana Poľska. Muž s psychickými problémami sa v piatok večer oddelil od svojich rovesníkov, nasadol do auta a odišiel do lesa na sever od mesta. S blízkymi odmietol komunikovať a oznámil, že si chce…

Foto Zmysel a prínosy zákazu olova

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…

Foto Na Lešti súťažili v bojovej streľbe vojaci a jednotky Ministerstva vnútra

V dňoch 9-10. júl 2019 sa v CV Lešť uskutočnil už XV. ročník Súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných družstiev a jednotlivcov, príslušníkov OS SR, MV SR a pozvaných hostí.   Preteku sa celkovo zúčastnilo 40 dvojíc zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Na súťažiacich čakalo 11 streleckých situácii. Bojová streľba…

Foto Železný desiatnik

Víťazom 14. ročníka súťaže Železný muž, ktorá sa konala 27. júna v Centre výcviku Lešť, sa stal desiatnik T. z práporu ISTAR Prešov, na druhom a treťom mieste skončili príslušníci Policajného zboru SR. „Spolu 22 vojakov Ozbrojených síl SR a príslušníkov policajného zboru súťažilo v desiatich disciplínach a som rád, že oproti vlaňajšku sa ich počet presne…

Foto Na medzinárodných pretekoch v puške podľa pravidiel IPSC bodoval náš zástupca

Cez víkend sa uskutočnili v Maďarsku medzinárodné preteky v puške podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek organizovali Rakušania a boli to otvorené majstrovstva Maďarska a Rakúska. Vzhľadom k tomu že za mesiac a pol začínajú Majstrovstva sveta ktoré budú vo Švédsku sa uvedeného preteku zúčastnila celá európska strelecká špička okrem fínskych…