Český výrobca bojového vozidla Perun ostro protestuje proti vyjadreniu ministerstva

PERUN – pristavenie na vojskové skúšky v predpísanej výzbroji

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – K vyjádření Ministerstva obrany ze dne 20. srpna 2019 :   Společnost SVOS, spol. s r.o. dne 20. srpna zveřejnila své tiskové prohlášení ke stavu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun AČR. Téhož dne Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo své prohlášení, které hrubě zkresluje průběh zkoušek a výrazně negativně hodnotí vozidlo Perun. 

Společnost SVOS, spol. s r.o. se musí důrazně ohradit proti tvrzením ministerstva uvedeným v jeho prohlášení. Vozidlo Perun nebylo bez jakéhokoliv legitimního důvodu od října 2018 do července 2019 přijato k vojskovým zkouškám, a ministerstvem zmíněné dílčí nedostatky (většinou nekolidující se smlouvou) byly již v říjnu 2018 prokazatelně odstraněny. Společnost SVOS od října 2018 neúspěšně několikrát žádala o pokračování zkoušek v souladu s platnými pravidly, při kterých by ministerstvo mohlo ověřit plnění všech požadavků kupní smlouvy prověřovaných ve vojskových zkouškách. K tomu ale nedošlo.

Výrok o „neplnění 85% zkoušek“ je jedním z hlavních bodů, ve kterých SVOS spatřuje chybný postup ministerstva. Pokud totiž opakované zkoušky upraveného vozidla bez zavinění firmy SVOS vůbec neproběhly (a prodloužené období zkoušek tedy nebylo vůbec využito, neboť komise v průběhu 8 měsíců neprovedla jedinou zkoušku), parametry dle kupní smlouvy nebyly ověřeny. Nelze proto v souladu s kupní smlouvou hovořit o nevyhovujícím výsledku, neboť jde o důsledek jejího neplnění ze strany ministerstva.Údaj o 85% nevyhovujících zkoušek je použit k poškození dobrého jména vozidla, ačkoliv se netýká smlouvou vyžadovaných a schválených parametrů, které vozidlo bez výjimky plní, ale neprovedených opakovaných zkoušek.

Společnost SVOS opakovaně od ledna 2019 rozporovala požadavky ministerstva, a především postup komise pro vojskové zkoušky, což lze doložit téměř čtyřmi desítkami dopisů, stížností a výzev (včetně výzev k plnění smlouvy). Tvrzení, že SVOS obsah, formu a způsob zkoušek nerozporoval, je proto nepravdivé.Nepravdivým je rovněž prohlášení o seznámení firmy SVOS s výsledkem zkoušek. Společnost na závěrečném jednání předala komisi pro vojskové zkoušky své stanovisko k návrhu závěrečné zprávy, a to bylo jako součást návrhu předáno k vyřízení Náčelníkovi generálního štábu AČR. I přes opakovanou žádost firma SVOS dodnes neobdržela ani Náčelníkem generálního štábu AČR schválenou závěrečnou zprávu (nikoliv návrh, který se může měnit), ani informaci o tom, jak ministerstvo naložilo s připomínkami k obsahu závěrečné zprávy, která neodpovídá ministerstvem stanoveným dokumentům.

Společnost dále uvádí, že náměstka ministra pro vyzbrojování v červenci opakovaně žádala o společné tiskové prohlášení s cílem vyhnout se argumentaci našeho postoje mediální cestou. Žádosti nebyly akceptovány, a proto firma SVOS na opakované úniky informaci o projektu reagovala svým prohlášením. Společnost SVOS bude média v dohledné době informovat o právních krocích podniknutých pro ochranu dobrého jména společnosti i vozidla Perun.

V Přelouči dne 21. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – prezentácia prejazdu hlbokým bahnom

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – Ke stávajícímu stavu projektu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun :

          Ministerstvo obrany ČR 8.8.2019 cestou tiskového mluvčího informovalo média o tom, že vozidlo Perun od společnosti SVOS, spol. s r.o. neprošlo vojskovými zkouškami. Společnost SVOS se proti tomuto tvrzení ohrazuje, neboť jde o informaci nevycházející ze skutečného stavu věci.

Vozidlo SVOS mělo absolvovat vojskové zkoušky v rozsahu ověřování vybraných smluvních parametrů stanovenýchMinisterstvem obrany ČR (MO ČR) a dle názoru společnosti SVOS vozidlo tyto parametry plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Společnost SVOS dokonce na své náklady v rámci své dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které vůbec nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala pokračování vojskových zkoušek. Nad rámec smluvních požadavků společnost dále dle požadavků AČR vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům MO ČR pro tuto oblast. Společnost SVOSdeklarovala MO ČR opakovaně závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání,až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použitíspeciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise. Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. I přes opakovaná upozornění na chybný postup komise pro vojskové zkoušky nedokázalo MO ČR zjednat nápravu.

Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila z důvodů ležících na její straně (komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány MO ČRaž po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu).

Tiskovým mluvčím MO ČRzmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná. V situaci, kdy z důvodu zásadních nedostatků na straně MO ČR nedošlo ke skutečnému ověření parametrů a závěrečná zpráva je nesprávná a odporuje zmíněným řídicím dokumentům samotného ministerstva, nelze hovořit o negativním výsledku zkoušek. Legitimním postupem dle kupní smlouvy a občanského zákoníku by bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, avšak o něj MO ČR nemá zájem. Náměstek pro akvizice i ministr obrany se totiž opakovaně i přes několikeré výzvy vyhýbají schůzce, kde by bylo možné tyto sporné body projednat.

Společnost SVOS ministerstvu obrany průběžně deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, přičemž tyto předpisy si stanovilo samo ministerstvo. Připomínky společnosti a nesouhlas s opakovaným porušováním smlouvy i vnitřních předpisů byly předávány průběžně na téměř osmdesáti stranách pěti desítek dopisů, avšak MO ČR na ně dosud nijak fakticky nereagovalo a svůj postup neupravilo tak, aby odpovídal kupní smlouvě a řídicím dokumentům. Vrcholem soustavných porušení je zmíněná závěrečná zprávaz vojskových zkoušek, která obsahuje doporučení komise vozidlo hodnotit jako nevyhovující, avšak v příloze obsahuje zcela opačné stanovisko společnosti SVOS, konkrétně a věcně rozporující téměř všechny body zprávy s poukázáním na její zásadní nedostatky a nesoulad se stanovenou řídicí dokumentací.Společnost SVOS nebyla do současné doby oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen, a dále jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS. Z tohoto pohledu, do vypořádánípřipomínek, nemůže firma SVOS považovat závěrečnou zprávu za platnou, neboť neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídicím dokumentům ministerstva. Stanovisko generálního ředitele společnosti SVOS Ing. Jaroslava Černého je následující: „Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva.

O skutečnosti, že si MO ČR zřejmě uvědomuje nesprávnost svého postupu, svědčí fakt, že i přes opakovanou žádost společnosti SVOS jí ministerstvo zakazuje informovat veřejnost o nestandardním a neprofesionálním průběhu vojskových zkoušek a znemožňuje tím veřejnou kontrolu nad svou činností. Navíc samo MO ČR tolerovalo úniky informací do jednoho z médií, které zkresleně zveřejňovalo informace z neveřejných protokolů z kontrolních a vojskových zkoušek, jejichž nepřístupnost a ochranu mělo MO ČR zajistit.

Společnost SVOS prohlašuje, že je připravena s MO ČRnadále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, společnost SVOS je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média osvých námitkáchaindividuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože MO ČR nezbavilo společnost SVOS mlčenlivosti, tato tisková zpráva nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy, neboť by tím společnost porušila zákaz ministerstva.

Generální ředitel společnosti k tomu dodává: „Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovýma vůči domácímu výrobci výrazně zápornýmpřístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů MO ČR, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti.Postup ministerstva obrany je pravděpodobně reakcí na fakt, že naše společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech.Navíc je s podivem, že žádný ze zahraničních zájemců o vozidlo Perun včetně těch ze zemí NATO, kteří se s ním detailně seznámili, nemá obdobné nelogické požadavky jako komise pro vojskové zkoušky MO ČR, a naopak oceňují jeho odolnost a víceúčelovost, které na trhu nemají srovnání.

Společnost SVOS předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a bude se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou.

V Přelouči dne 19. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – test proti výbuchu v nemeckom testovacom zariadení IABG

 

 

 

 

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto PERUN s inováciami na DSEI V Londýne

Společnost SVOS se ve dnech 10. až 13. září 2019 zúčastnila mezinárodního obranného veletrhu DSEIv Londýně, kde prezentovala zejména bojové vozidlo Perun v konfiguraci pro podporu speciálních síl. Expozice sklidila velký zájem ze strany stávajících i perspektivních zákazníků a potvrdila vedoucí roli společnosti v oblasti pancéřovaných vozidel v ČR i…

Foto V Luhansku teroristi vyhodili do vzduchu cestný most

V Luhansku bol spáchaný rozsiahly teroristický útok. Vo štvrtok v noci zaznela na okraji mesta silná explózia. Neznáme osoby vyhodili do vzduchu cestný most. Informácie o obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii. V súvislosti s mimoriadnou situáciou bolo urýchlene zvolané operačné veliteľstvo pod vedením predsedu vlády LPR. Vedúci ministerstva vnútra republiky Igor Kornet na svojom stretnutí priniesol publiku…

Foto Premiérové streľby raketometov s projektom DELOSYS na Lešti

V dňoch 16. až 18. septembra v Centre výcviku Lešť vyvrcholilo vyvedenie rožňavského raketometného oddielu bojovými školskými streľbami. Riadiaci strelieb, veliteľ oddielu podplukovník Ján Hric konštatuje, že vyčlenení príslušníci oddielu boli na Lešti vyvedení od konca augusta. „Prvá raketometná batéria pod velením kapitána Petra Kalnu v priebehu vyvedenia ukončila etapu výcviku čaty. Jej…

Foto Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania.  Rheinmetall Protection Systems bude strategickým partnerom…

Foto Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku mal iba 13,1 metrov. Bolo to bezpilotné priekumné, povedzme si na rovinu, špionážne, lietadlo D-21, vyvinuté a…

Foto Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Foto Americké čierne sršne sú už používané v Afganistane

Americká armáda prvýkrát použila v Afganistane « Black Hornet » . Tieto miniatúrne bezpilotné lietadlá boli presunuté do 1. pechotnej brigády a do 3. bojovej podpornej brigády 82. výsadkovej divízie na testovanie v bojových podmienkach. Personál americkej armády obvykle používa Čierne sršne na kontrolu územia pozdĺž hliadkovej cesty v provincii Kandahár. Značná časť z…

Foto Na internete sa objavili fotografie makety ťažkého drona Suchoj S-70 Lovec s výstupnou tryskou plochého tvaru

Len niekoľko hodín pred oficiálnym otvorením Mezinárodnej leteckej a kozmickej výstavy MAKS-2019 sa objavili prvé fotografie techniky, ktorá bude na výstave v Podmoskovsku predstavená. Pripomeňme, že výstava sa koná v dňoch od 27. augusta do 1. septembra 2019. Všetci netrpezlivo očakávajú v statickej ukážke predovšetkým exponát domácej výroby a zdroj národnej hrdosti, ktorým…

Foto Video: Na internete boli zverejnené atraktívne zábery s ruským strategickým bombardérom Tu-160

Na internete sa objavilo takmer štvorminútové video v hlavnej úlohe s ruským strategickým bombardérom Tupolev Tu-160 Biela labuť. Vo videu sú zábery jednak z výcviku posádok strategického bombardéra a taktiež zábery z bojových operácií v Sýrii. Na záberoch doprevádzaných hudbou je ruský strategický bombardér Tu-160 Biela labuť ukázaný v rozličných situáciách, akými sú hliadkovanie nad…

Foto Viacúčelové vozidlo Perun

Spoločnosť SVOS spol. s r.o., začala v roku 2014 vývoj špeciálneho obrneného viacúčelového vozidla Perun pre vojenské a v sekundárnej úlohe tiež policajné zbory, ktoré zaisťuje vysokú úroveň ochrany posádky proti streľbe z palných zbraní a proti následkom výbuchu mín a nástražných výbušných zariadení. Vozidlo súčasne ponúka širokú variabilitu v…

Foto SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

Foto ZMT ponúka Nórsku guľomet UKM-2000PE

Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) predstavil finálnu verziu exportného guľometu druhej generácie guľometu UKM-2000PE na Medzinárodnej výstave obranného priemyslu MSPO v poľskych Kielciach. Spoločnosť ponúka variantu zbrane s krátkou hlavňou v prebiehajúcom výberovom konaní v Nórsku na nový ľahký guľomet (LWMG), ktorý nahradí v súčasnosti používané MG3. Modernizovaný variant UKM-2000PE má…

Foto Izraelský IWI predstavil novú útočnú pušku Arad

Izraelské obranné sily získajú v blízkej budúcnosti nové zbrane. Israel Weapon Industries (IWI) predstavil novú útočnú pušku vlastnej konštrukcie a výroby "Arad". Nová puška je vytvorená podľa klasickej schémy AR-15. Puška na rozdiel od AR-15 využíva systém odberu plynov s krátkym chodom piestu. Dvojpolohový regulátor s nastavením umožňuje použitie zbraní s tlmičom. Hlaveň…

Foto Video: Maďarský Kalašnikov – AKM 63

AKM-63 je modifikovaný variant AKM vyvinutý v Maďarsku. Do vojenskej služby vstúpil v roku 1963. Kratší 20 ranový zásobník bol vyvinutý pre dôstojníkov. Kvôli zníženiu ceny bola ako predná rukoväť použitá obrátená pištoľová rukoväť. V roku 1965 sa výrobca rozhodol nahradiť drevené časti za plastové. tento plast nebol dostatočne pevný…

Foto Rostec vyvinul nový typ tlmiča

V Rusku bol vyvinutý sľubný inovatívny tlmič. Bol vyvinutý Centrálnym výskumným ústavom precízneho inžinierstva Cniitočmaš. Spoločnosť Rostec oznámila, že v jednej z ich divízií - Cniitočmaš, bol vyvinutý tlmič novej generácie s prvkami absorbujúcimi teplo. Takéto tiché zariadenia (PBS) sú kompaktnejšie, účinnejšie ochladzujú výstrelové plyny, znižujú hladinu zvuku lepšie, ich konštrukcia eliminuje prvky sprevádzajúce…

Foto Nový Taurus G3

Predstavujúc novú generáciu pištolí v sérii G, spoločnosť Taurus oznámila uvedenie poloautomatickej pištole G3. Plná veľkosť samočinnej pištole Taurus G3 v 9mm kalibri vychádza z obľúbenej pištole G2c, aby vyhovela požiadavke na 4-palcové usporiadanie hlavne. Aj keď má plnú veľkosť, G3 pokračuje v profile polymérneho rámu a skrytosti modelu G2c,…

Foto V Luhansku teroristi vyhodili do vzduchu cestný most

V Luhansku bol spáchaný rozsiahly teroristický útok. Vo štvrtok v noci zaznela na okraji mesta silná explózia. Neznáme osoby vyhodili do vzduchu cestný most. Informácie o obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii. V súvislosti s mimoriadnou situáciou bolo urýchlene zvolané operačné veliteľstvo pod vedením predsedu vlády LPR. Vedúci ministerstva vnútra republiky Igor Kornet na svojom stretnutí priniesol publiku…

Foto Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania.  Rheinmetall Protection Systems bude strategickým partnerom…

Foto Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

Foto Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamietnutý vstup do vôd…

Foto Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy dlhodobo panujú kontroverzie. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy, na…

Foto SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

Foto Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamietnutý vstup do vôd…

Foto Video: Raketa Bulava vypustená z ponorky Jurij dolgorukij

Okrem rakety RSM-56 Bulava ruská armáda vypustila raketu R-29RMU Sineva z ponorky Kula-Tula s cieľom potvrdiť technické vlastnosti rakiet a ponorkových raketových systémov. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo videozáznam rakety RSM-56 Bulava vypustenej z ponorky Jurij Dolgorukij triedy Borej. Testovacie spustenie, ktoré sa uskutočnilo v Barentsovom mori, bolo opísané ako úspešné po…

Foto Video: Iránski námorníci lovia britskú loď

Včera popoludní iránska armáda zverejnila krátke video, v ktorom ukazujú prenasledovanie britskej vojnovej lode HMS Duncan , ktorá bola 4 400 metrov od teritoriálnych vôd Islamskej republiky. Niekoľko člnov malo v úmysle priblížiť sa k lodi európskej veľmoci, jej posádka sa však nechcela skontaktovať a snažila sa skryť . Iránski námorníci prenasledovali a snažili sa…

Foto Základňu 5.flotily amerického námorníctva takmer zasiahla balistická strela jemenských povstalcov

Jemenskí povstalci dokázali, že môžu zničiť americkú 5. flotilu. Pred niekoľkými hodinami jemenskí povstalci vypustili balkánsku raketu Burkan-2H, ktorá po prelete viac ako 1200 kilometrov dokázala úspešne zaútočiť na mesto Dammam v Saudskej Arábii. Ako sa ukázalo, zasiahnutá bola takmer aj základňa 5. flotily amerického námorníctva, ktorá sa nachádza približne v rovnakej…

Foto V Petrohrade sa koná Hlavný námorný sprievod. Živé vysielanie

V Petrohrade sa koná hlavná námorná prehliadka venovaná Dňu námorníctva. Sprievod otvoril prezident Vladimir Putin. Vo vodách Nevy sa uskutoční slávnostný prechod lodí a prelet námorného letectva. Celkovo sa na tejto akcii zúčastnilo viac ako štyri tisíce námorníkov flotíl Baltského, Severného a Čierneho mora a kaspickej flotily, ako aj 43 vojnových lodí…

Foto Americkí mariňáci dostanú novú ostreľovačku

Členovia US Marine Corps budú vybavení novým kúskom  - ostreľovacou puškou Mk13 Mod 7. Podľa  oznámenia zo 17. júla, nová strelná zbraň ponúka väčšiu presnosť a dostrel ako podobné zbrane z minulých rokov, a má postupne nahradiť pušku M40A6 z éry vietnamskej vojny. Kapitán Nick Berger, projektový referent námorného zboru pre…

Foto PERUN s inováciami na DSEI V Londýne

Společnost SVOS se ve dnech 10. až 13. září 2019 zúčastnila mezinárodního obranného veletrhu DSEIv Londýně, kde prezentovala zejména bojové vozidlo Perun v konfiguraci pro podporu speciálních síl. Expozice sklidila velký zájem ze strany stávajících i perspektivních zákazníků a potvrdila vedoucí roli společnosti v oblasti pancéřovaných vozidel v ČR i…

Foto Video: Ruské tanky v akcii

Druhú nedeľu v septembri ruské ozbrojené sily tradične oslavujú sviatok tankových bojovníkov. Sviatok bol ustanovený dekrétom prezídia Najvyššej rady ZSSR z 1. júla 1946 na pamiatku úspechov obrnených a mechanizovaných síl pri porážke nacistických útočníkov počas Veľkej vlasteneckej vojny. Tento deň oslavuje aj staviteľov tankov, ktorí vybavujú ozbrojené síly krajiny obrnenými…

Foto Psí prieskumníci začali pôsobiť na Izraelsko-Libanonskej hranici

Zhoršenie situácie na hranici medzi Izraelom a Libanonom viedlo k tomu, že izraelská armáda utrpela značné straty. V snahe ušetriť personál Izrael presunul pozorovaciu službu štvornohým asistentom. Psí prieskumníci sa v súčasnosti používajú v južnom Libanone, hlavne ako pozorovatelia. Na tento účel majú nasadený špeciálny postroj, s namontovanou videokamera, ktorá prenáša záznam…

Foto Rekordné cvičenie chemikov Toxic Valley 2019

Vo Výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré patrí Národnému centru EOD a RCHBO v Novákoch sa v dňoch 9. až 20. septembra uskutočňuje už v poradí 7. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2019. Jeho príprava a realizácia sa deje v gescii personálu Odboru bojovej podpory operácií GŠ OS SR. Podľa riadiaceho cvičenia podplukovníka…

Foto Video: Alabuga – nová ruská rádio elektronická raketa

Rusko naďalej prekvapuje novými zbraňami. Podľa posledných správ ruskí inžinieri vyvíjajú raketu s názvom Alabuga. Hovorí sa, že táto zbraň bude schopná úplne neutralizovať nepriateľa bez toho, aby na svoje sily otvorila paľbu. Táto zbraň produkuje veľmi silný rádio elektrický impulz, ktorého sila je porovnateľná výkonom jadrovej explózie. Raketa môže doslova…

Foto PERUN s inováciami mieri do Londýna na výstavu DSEI

Společnost SVOS Přelouč se ve dnech 10. až 13. září 2019 bude prezentovat na Defence& Security Equipment International (DSEI) v Londýně, největší výstavě pozemní, námořní a letecké a bezpečnostní techniky na světě. Společnost zde bude na stánku N9-310 vystavovat bojové vozidlo pro speciální síly Perun 4x4. Světová odborná veřejnost tak…

Foto Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku mal iba 13,1 metrov. Bolo to bezpilotné priekumné, povedzme si na rovinu, špionážne, lietadlo D-21, vyvinuté a…

Foto Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský – Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota RAF, už zosnulého Pavla Vranského, ktorý si…

Foto Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch – vzduch

Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch. Sľubná raketa s názvom Peregrine,…

Foto Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi, ktorí nachádzali veľmi efektívne riešenia zadaných úloh. Sovietsky ťažký bombardér TB-3 si…

Video: Lietadlá IL-76 pristávajúce na drsnom povrchu

Ruské ministerstvo obrany uverejnilo ohromujúce zábery lietadla Iljušin IL-76MD pristávajúceho na drsnom povrchu vojenského letiska v regióne Orenburg. Podľa scenára cvičenia lietadlo nieslo prostriedky materiálnej a technickej údržby pre sily zúčastňujúce sa na vojenských cvičeniach v centrálnom vojenskom obvode. V spolupráci s letiskovými službami odborníci vykonávali údržbu lietadiel a nakladanie…

Foto Video: Alabuga – nová ruská rádio elektronická raketa

Rusko naďalej prekvapuje novými zbraňami. Podľa posledných správ ruskí inžinieri vyvíjajú raketu s názvom Alabuga. Hovorí sa, že táto zbraň bude schopná úplne neutralizovať nepriateľa bez toho, aby na svoje sily otvorila paľbu. Táto zbraň produkuje veľmi silný rádio elektrický impulz, ktorého sila je porovnateľná výkonom jadrovej explózie. Raketa môže doslova…

Foto Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku mal iba 13,1 metrov. Bolo to bezpilotné priekumné, povedzme si na rovinu, špionážne, lietadlo D-21, vyvinuté a…

Foto Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský – Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota RAF, už zosnulého Pavla Vranského, ktorý si…

Foto Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva Prahy 6 nahradit pomník sovětského maršála Koněva,…

Foto Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi, ktorí nachádzali veľmi efektívne riešenia zadaných úloh. Sovietsky ťažký bombardér TB-3 si…

Foto Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy dlhodobo panujú kontroverzie. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy, na…

Foto Ministerstvo obrany odtajnilo nové archívy v rámci paktu Molotov-Ribbentrop

Ministerstvo obrany Ruskej federácie naďalej vydáva odtajnené archívne dokumenty o období druhej svetovej vojny a o udalostiach, ktoré mu predchádzali. Vojenské oddelenie dnes otvorilo špeciálnu sekciu pre tzv Pakt Molotov-Ribbentrop. Ruské ministerstvo obrany odtajnilo niekoľko nových dokumentov z Centrálneho archívu vojnového oddelenia o pakte o neútočení, ktorý uzavrel Sovietsky zväz a tretia ríša…

Foto V Luhansku teroristi vyhodili do vzduchu cestný most

V Luhansku bol spáchaný rozsiahly teroristický útok. Vo štvrtok v noci zaznela na okraji mesta silná explózia. Neznáme osoby vyhodili do vzduchu cestný most. Informácie o obetiach zatiaľ nie sú k dispozícii. V súvislosti s mimoriadnou situáciou bolo urýchlene zvolané operačné veliteľstvo pod vedením predsedu vlády LPR. Vedúci ministerstva vnútra republiky Igor Kornet na svojom stretnutí priniesol publiku…

Foto Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

Základným vojenským výcvikom prešli ďalší absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy

V priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine dnes zložilo vojenskú prísahu ďalších 40 absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Slávnostným nástupom, vyradením a povýšením na vojakov 2. stupňa tak oficiálne zavŕšili 11-týždňový výcvik a zároveň získali finančný príspevok vo výške viac ako 1100 eur. Počas výcviku si účastníci dobrovoľnej vojenskej prípravy osvojili základné zručnosti profesionálneho…

Foto Rekordné cvičenie chemikov Toxic Valley 2019

Vo Výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré patrí Národnému centru EOD a RCHBO v Novákoch sa v dňoch 9. až 20. septembra uskutočňuje už v poradí 7. ročník medzinárodného cvičenia Toxic Valley 2019. Jeho príprava a realizácia sa deje v gescii personálu Odboru bojovej podpory operácií GŠ OS SR. Podľa riadiaceho cvičenia podplukovníka…

Foto EURÓPSKA KOMISIA ZNOVU ZAKAZUJE!

Vo väčšine členských štátov EU ešte nedošlo k implementácii idiotskej smernice zakazujúcej samonabíjacie zbrane a zásobníky a Európska komisia už prichádza s ďalším perfídnym diktátom. Opäť dochádza k pokusu EK plošne zakázať akékoľvek strelivo s olovennou strelou! Snaha o odzbrojenie populácie je tentokrát, aké to prekvapenie, maskovaná starosťou o životné…

Foto Senát parlamentu Českej republiky uskutoční verejné vypočutie k petícii Za zachovanie práv bezúhonných občanov v oblasti legálnych zbraní

Senát parlamentu Českej republiky pozýva na verejné vypočutie Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, ktoré sa koná 17. septembra 2019 od 10:00 hod v Rokovacom sále Valdštejnského paláca "A", k petícii "Za zachovanie práv bezúhonných občanov v oblasti legálnych zbraní" Vypočutia sa zúčastnia a vystúpia: senátor Jiří Drahoš, predseda výboru senátor…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…

Foto Na Lešti súťažili v bojovej streľbe vojaci a jednotky Ministerstva vnútra

V dňoch 9-10. júl 2019 sa v CV Lešť uskutočnil už XV. ročník Súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných družstiev a jednotlivcov, príslušníkov OS SR, MV SR a pozvaných hostí.   Preteku sa celkovo zúčastnilo 40 dvojíc zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Na súťažiacich čakalo 11 streleckých situácii. Bojová streľba…

Foto Železný desiatnik

Víťazom 14. ročníka súťaže Železný muž, ktorá sa konala 27. júna v Centre výcviku Lešť, sa stal desiatnik T. z práporu ISTAR Prešov, na druhom a treťom mieste skončili príslušníci Policajného zboru SR. „Spolu 22 vojakov Ozbrojených síl SR a príslušníkov policajného zboru súťažilo v desiatich disciplínach a som rád, že oproti vlaňajšku sa ich počet presne…

Foto Na medzinárodných pretekoch v puške podľa pravidiel IPSC bodoval náš zástupca

Cez víkend sa uskutočnili v Maďarsku medzinárodné preteky v puške podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek organizovali Rakušania a boli to otvorené majstrovstva Maďarska a Rakúska. Vzhľadom k tomu že za mesiac a pol začínajú Majstrovstva sveta ktoré budú vo Švédsku sa uvedeného preteku zúčastnila celá európska strelecká špička okrem fínskych…

Foto IPSC strelci sa stretli v Michalovciach

Cez víkend sa konalo v Michalovciach 1.Kolo východoslovenskej Ligy Šariš-Zemplín, kde sa stretli športoví strelci zo Slovenska a Poľska. Strieľalo sa podľa pravidiel IPSC, v divíziách:  Standard, Production a  Open, prinášame výsledky a niekoľko videí. Výsledková listina https://www.youtube.com/watch?v=ObV1Zlp_J1U Na videu strelec ŠKP Košice - Róbert Dargaj https://www.youtube.com/watch?v=ZCOpsmACFKw Na videu strelec…