Český výrobca bojového vozidla Perun ostro protestuje proti vyjadreniu ministerstva

PERUN – pristavenie na vojskové skúšky v predpísanej výzbroji

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – K vyjádření Ministerstva obrany ze dne 20. srpna 2019 :   Společnost SVOS, spol. s r.o. dne 20. srpna zveřejnila své tiskové prohlášení ke stavu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun AČR. Téhož dne Ministerstvo obrany ČR zveřejnilo své prohlášení, které hrubě zkresluje průběh zkoušek a výrazně negativně hodnotí vozidlo Perun. 

Společnost SVOS, spol. s r.o. se musí důrazně ohradit proti tvrzením ministerstva uvedeným v jeho prohlášení. Vozidlo Perun nebylo bez jakéhokoliv legitimního důvodu od října 2018 do července 2019 přijato k vojskovým zkouškám, a ministerstvem zmíněné dílčí nedostatky (většinou nekolidující se smlouvou) byly již v říjnu 2018 prokazatelně odstraněny. Společnost SVOS od října 2018 neúspěšně několikrát žádala o pokračování zkoušek v souladu s platnými pravidly, při kterých by ministerstvo mohlo ověřit plnění všech požadavků kupní smlouvy prověřovaných ve vojskových zkouškách. K tomu ale nedošlo.

Výrok o „neplnění 85% zkoušek“ je jedním z hlavních bodů, ve kterých SVOS spatřuje chybný postup ministerstva. Pokud totiž opakované zkoušky upraveného vozidla bez zavinění firmy SVOS vůbec neproběhly (a prodloužené období zkoušek tedy nebylo vůbec využito, neboť komise v průběhu 8 měsíců neprovedla jedinou zkoušku), parametry dle kupní smlouvy nebyly ověřeny. Nelze proto v souladu s kupní smlouvou hovořit o nevyhovujícím výsledku, neboť jde o důsledek jejího neplnění ze strany ministerstva.Údaj o 85% nevyhovujících zkoušek je použit k poškození dobrého jména vozidla, ačkoliv se netýká smlouvou vyžadovaných a schválených parametrů, které vozidlo bez výjimky plní, ale neprovedených opakovaných zkoušek.

Společnost SVOS opakovaně od ledna 2019 rozporovala požadavky ministerstva, a především postup komise pro vojskové zkoušky, což lze doložit téměř čtyřmi desítkami dopisů, stížností a výzev (včetně výzev k plnění smlouvy). Tvrzení, že SVOS obsah, formu a způsob zkoušek nerozporoval, je proto nepravdivé.Nepravdivým je rovněž prohlášení o seznámení firmy SVOS s výsledkem zkoušek. Společnost na závěrečném jednání předala komisi pro vojskové zkoušky své stanovisko k návrhu závěrečné zprávy, a to bylo jako součást návrhu předáno k vyřízení Náčelníkovi generálního štábu AČR. I přes opakovanou žádost firma SVOS dodnes neobdržela ani Náčelníkem generálního štábu AČR schválenou závěrečnou zprávu (nikoliv návrh, který se může měnit), ani informaci o tom, jak ministerstvo naložilo s připomínkami k obsahu závěrečné zprávy, která neodpovídá ministerstvem stanoveným dokumentům.

Společnost dále uvádí, že náměstka ministra pro vyzbrojování v červenci opakovaně žádala o společné tiskové prohlášení s cílem vyhnout se argumentaci našeho postoje mediální cestou. Žádosti nebyly akceptovány, a proto firma SVOS na opakované úniky informaci o projektu reagovala svým prohlášením. Společnost SVOS bude média v dohledné době informovat o právních krocích podniknutých pro ochranu dobrého jména společnosti i vozidla Perun.

V Přelouči dne 21. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – prezentácia prejazdu hlbokým bahnom

Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. – Ke stávajícímu stavu projektu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun :

          Ministerstvo obrany ČR 8.8.2019 cestou tiskového mluvčího informovalo média o tom, že vozidlo Perun od společnosti SVOS, spol. s r.o. neprošlo vojskovými zkouškami. Společnost SVOS se proti tomuto tvrzení ohrazuje, neboť jde o informaci nevycházející ze skutečného stavu věci.

Vozidlo SVOS mělo absolvovat vojskové zkoušky v rozsahu ověřování vybraných smluvních parametrů stanovenýchMinisterstvem obrany ČR (MO ČR) a dle názoru společnosti SVOS vozidlo tyto parametry plní, což potvrzují platné protokoly ze zkoušek i měření. Společnost SVOS dokonce na své náklady v rámci své dobré vůle a vstřícného přístupu provedla úspěšné měření u odborné vojenské autority, státního podniku Vojenský technický ústav ve Vyškově, pro ověření parametrů, které vůbec nejsou předmětem vojskových zkoušek, avšak kterými komise pro vojskové zkoušky neoprávněně podmiňovala pokračování vojskových zkoušek. Nad rámec smluvních požadavků společnost dále dle požadavků AČR vozidlo upravila na své náklady tak, aby plně odpovídalo poznatkům ze zkoušek pro plánované bojové použití včetně zvýšení ochrany posádky.

Celý průběh vojskových zkoušek byl do současné doby nestandardní a neodpovídající závazným předpisům MO ČR pro tuto oblast. Společnost SVOSdeklarovala MO ČR opakovaně závažná porušení předpisů, která vedla k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO, zásadní pochybení v průběhu samotného provádění zkoušek, vyhotovování neautentických záznamů z jednání,až po poškození vozidla a vystavení osádky riziku závažného zranění z důvodu nerespektování bezpečnostních pokynů k použitíspeciální výbavy vozidla ze strany zkušební komise. Navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. I přes opakovaná upozornění na chybný postup komise pro vojskové zkoušky nedokázalo MO ČR zjednat nápravu.

Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila z důvodů ležících na její straně (komise pro pokračování vyžadovala okamžité doložení dokumentů, které vydávají orgány MO ČRaž po skončení vojskových zkoušek, a ne v jejich průběhu).

Tiskovým mluvčím MO ČRzmiňovaná závěrečná zpráva proto neodpovídá řídicím právním a odborným dokumentům pro vojskové zkoušky, a tudíž nemůže být platná, neboť je fakticky i právně vadná. V situaci, kdy z důvodu zásadních nedostatků na straně MO ČR nedošlo ke skutečnému ověření parametrů a závěrečná zpráva je nesprávná a odporuje zmíněným řídicím dokumentům samotného ministerstva, nelze hovořit o negativním výsledku zkoušek. Legitimním postupem dle kupní smlouvy a občanského zákoníku by bylo jednání smluvních stran k určení dalšího postupu, avšak o něj MO ČR nemá zájem. Náměstek pro akvizice i ministr obrany se totiž opakovaně i přes několikeré výzvy vyhýbají schůzce, kde by bylo možné tyto sporné body projednat.

Společnost SVOS ministerstvu obrany průběžně deklarovala šest desítek porušení vnitřních předpisů vojskových zkoušek, přičemž tyto předpisy si stanovilo samo ministerstvo. Připomínky společnosti a nesouhlas s opakovaným porušováním smlouvy i vnitřních předpisů byly předávány průběžně na téměř osmdesáti stranách pěti desítek dopisů, avšak MO ČR na ně dosud nijak fakticky nereagovalo a svůj postup neupravilo tak, aby odpovídal kupní smlouvě a řídicím dokumentům. Vrcholem soustavných porušení je zmíněná závěrečná zprávaz vojskových zkoušek, která obsahuje doporučení komise vozidlo hodnotit jako nevyhovující, avšak v příloze obsahuje zcela opačné stanovisko společnosti SVOS, konkrétně a věcně rozporující téměř všechny body zprávy s poukázáním na její zásadní nedostatky a nesoulad se stanovenou řídicí dokumentací.Společnost SVOS nebyla do současné doby oficiálně informována o tom, zda byl návrh závěrečné zprávy vojskových zkoušek schválen, a dále jak bylo rozhodnuto o námitkách a nesprávnostech deklarovaných společností SVOS. Z tohoto pohledu, do vypořádánípřipomínek, nemůže firma SVOS považovat závěrečnou zprávu za platnou, neboť neodpovídá kupní smlouvě a závazným řídicím dokumentům ministerstva. Stanovisko generálního ředitele společnosti SVOS Ing. Jaroslava Černého je následující: „Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva.

O skutečnosti, že si MO ČR zřejmě uvědomuje nesprávnost svého postupu, svědčí fakt, že i přes opakovanou žádost společnosti SVOS jí ministerstvo zakazuje informovat veřejnost o nestandardním a neprofesionálním průběhu vojskových zkoušek a znemožňuje tím veřejnou kontrolu nad svou činností. Navíc samo MO ČR tolerovalo úniky informací do jednoho z médií, které zkresleně zveřejňovalo informace z neveřejných protokolů z kontrolních a vojskových zkoušek, jejichž nepřístupnost a ochranu mělo MO ČR zajistit.

Společnost SVOS prohlašuje, že je připravena s MO ČRnadále jednat. Pokud ale ministerstvo obrany bude trvat na správnosti svého postupu, společnost SVOS je připravena využít své právo a možnost informovat veřejnost a profesionální média osvých námitkáchaindividuálně zpřístupnit dokumentaci zkoušek potvrzující její stanovisko. Protože MO ČR nezbavilo společnost SVOS mlčenlivosti, tato tisková zpráva nemůže obsahovat dokumentaci přesných porušení smlouvy, neboť by tím společnost porušila zákaz ministerstva.

Generální ředitel společnosti k tomu dodává: „Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovýma vůči domácímu výrobci výrazně zápornýmpřístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů MO ČR, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti.Postup ministerstva obrany je pravděpodobně reakcí na fakt, že naše společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech.Navíc je s podivem, že žádný ze zahraničních zájemců o vozidlo Perun včetně těch ze zemí NATO, kteří se s ním detailně seznámili, nemá obdobné nelogické požadavky jako komise pro vojskové zkoušky MO ČR, a naopak oceňují jeho odolnost a víceúčelovost, které na trhu nemají srovnání.

Společnost SVOS předala veškeré podklady včetně soupisu prokázaných porušení smlouvy a řídicí dokumentace zastupující právní kanceláři a bude se hájit právní cestou s cílem dokončit vojskové zkoušky v souladu s kupní smlouvou.

V Přelouči dne 19. srpna 2019

Karel Šimána, Mediální konzultant – Společnost SVOS, spol. s r.o.

PERUN – test proti výbuchu v nemeckom testovacom zariadení IABG

 

 

 

 

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Americké letectvo poverilo Hermeus štúdiom koncepcie nadzvukových lietadiel

USA, 9.august 2020 ( AM ) - Zjavne v oneskorení v porovnaní s Ruskom a Čínou čo sa týka vývoja nadzvukových zbraní sa aj Američania dočkajú tých svojich. Spojené štáty začali v tejto oblasti niekoľko projektov a v marci minulého roku Pentagon oznámil úspešnú skúšku "Comment Hypersonic Glide Body"[C-HGB] (nadzvukový klzák),…

Foto Lukašenkovi na Kryme vysvetlili, prečo Kyjev nebojoval o polostrov

Krym, 9. august 2020 (AM) - Kyjevské úrady nebojovali o Krym, pretože polostrov nebol nikdy ukrajinským územím a ani jeho obyvatelia neboli Ukrajinci. V rozhovore pre Sputnik to povedal vedúci pracovnej skupiny pre medzinárodne právne otázky pri stálom zastupiteľstve Krymu pri prezidentovi Ruskej Federácie, Alexander Molochov.   Už skôr bieloruský prezident Alexander…

Foto Ruský zbrojársky gigant sa pripravuje na predstavenie svojich systémov budúcnosti

Rusko, 9.august 2020 ( AM ) - Tlačová služba zbrojárskeho konzorcia Almaz-Anteï oznámila, že predstaví na Medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda-2020 niekoľko nových vojenských výrobkov.   Podujatie sa uskutoční od 23. do 29. augusta vo Vlasteneckom výstavisku v Kubinke (oblasť Moskvy). Fóra sa zúčastní asi tridsať spoločností z konzorcia. Konzorcium Almaz-Antei je…

Foto Druhé odchytenie amerického vojenského lietadla za 24 hodín neďaleko ruského územia

Rusko, 8.august 2020 ( AM ) – Ruská obrana oznámila druhý prípad zachytenia amerického vojenského lietadla neďaleko ruských hraníc za jeden deň. Tentoraz to bol strategický bombardér, ktorý sa priblížil k ruskému územiu, keď lietal nad Ochotským morom.     Ruské národné stredisko pre správu obrany uviedlo v piatok 7. augusta uviedlo,…

Foto Na obzore sa črtá konkurent pre stíhač tankov 2S25 Sprut-SD – v Indii sa zamýšľajú nad vývojom vlastného ľahkého tanku

India, 8. august 2020 (AM) – Indická Organizácia pre výskum a vývoj obrany ponúkla podľa portálu IADN (Indian Aerospace Defence News) Ministerstvu obrany Indie dve verzie ľahkého tanku. Uvedená správa je aktuálnym odrazom reakcie domáceho zbrojného priemyslu na informácie v indickej tlači z posledných dní, ktorá rozoberá záujem indickej armády nakúpiť ruské ľahké…

Foto Grécko-turecké námorné spory: Bude Stredozemné more ako sud s pušným prachom?

Grécko, 8.august 2020 ( AM ) - Turecko oznámilo, že pozastavuje prieskum morskej oblasti, na ktorú si nárokuje Grécko. Ide o oblasť bohatú na uhľovodíky. Podľa Christiana Fleury, experta na námorné záležitosti, by sa Stredozemie mohlo stať miestom mnohých konfliktov.   Blíži sa 100. výročie konca grécko-tureckej vojny v rokoch 1919-1922.…

Foto Putin hovoril o plánoch vytvoriť zbraň budúcnosti

Rusko, 23. februára 2020 (Sputniknews) - Rusko bude pokračovať v modernizácii svojich ozbrojených síl s tým, aby sa mohli využívať najnovšie druhy zbraní a vojenskej techniky. Na dnešnom koncerte Ministerstva obrany RF, venovanom oslavám Dňa obrancov vlasti, Vladimir Putin zdôraznil, že Rusko bude pokračovať v modernizácii technického vybavenia svojej armády a…

Video Bojové vozidlo Zetor Gerlach s certifikáciou protimínovej odolnosti na úrovni 8 kg TNT potvrdil možnosť vývoja ešte odolnejšej verzie

  Schrobenhausen/Bratislava (28.11.2019) - Potvrdené. Taktické obrnené vozidlo ATV Zetor Gerlach 4x4 úspešne absolvovalo certifkačné testy protimínovej odolnosti. Tie potvrdili deklarované parametre na najvyššej úrovni ochrany v tejto triede vozidiel. Pod kabínou, ako i pod nápravou vozidla sa v súlade s metodikou NATO realizoval výbuch o sile 8 kg trhaviny –…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Francúzsky samopal Famas – moja bojová skúsenosť

Slovensko, 3. august 2020 (AM) - Pre vysvetlenie, FAMAS som používal počas celej mojej aktívnej služby 8,5 roka v Cudzineckej légii. Skúsenosti s touto zbraňou preto vychádzajú po jej dlhoročnom používaní v tých najrôznejších situáciách a podmienkach. Preto aj názor odborníkov spoza stola môže byť odlišný.   Vojenskú terminológiu som tiež…

Foto ParaPactum – dáždnik hodný Jamesa Bonda

Francúzsko, 28. júl 2020 (AM ) - Za týmto zvláštnym menom sa skrýva dáždnik, ktorý dokáže odraziť rôzne projektily (kaliber nie je uvádzaný) a rany nožom. Od roku 2011 ho používajú ochranné služby prezidenta Francúzskej republiky.     Od jeho vytvorenia v roku 2011 ho útvary GSPR (Bezpečnostná skupina prezidenta republiky)…

Foto Kórejský vodca Kim rozdával pištole svojim generálom, pravdepodobne neboli nabité

Severná Kórea, 27. júl 2020 (AM ) - Kim Jong Un sa zúčastnil 67. výročia prímeria Kórejskej vojny v Pchjongjangu, ktoré ukončilo kórejskú vojnu v rokoch 1950-1953. Pri tejto príležitosti Kim Jong Un venoval severokórejským vojenským dôstojníkom pištoľ „Paektusan“. Oslavujúc 67. kórejské vojnové prímerie, Kim Jong Un absolvoval sprievod k hrobom obetí…

Foto Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásili za víťaza medzi pištoľovými karabínami

USA, 20. júl 2020 (AM) - Slovenský výrobca zbraní spoločnosť GRAND POWER, ktorú založil konštruktér zbrani Jaroslav Kuracina zvíťazil v súťaži o najlepšiu karabínu. Výsledky prezentoval americký National Interest, ktorý Slovenský samopal Stribog SP9A1 vyhlásil za víťaza súťaže.   Unikátnosť samonabíjacej pištole STRIBOG SP9 A1 s produktovej línie spoločnosti GRAND POWER spočíva…

Foto Francúzska armáda prezbrojuje. Po takmer pol storočí kraľovania FAMAS-u ho zosadil nemecky HK 416

Francúzsko, 16. júl 2020 (AM) - FAMAS je dieťa Francúzskych inžinierov a začali na ňom pracovať koncom 60. rokov. Bol vyrábaný vo fabrike "Manufacture d'armes de Saint-Étienne", potom "GIAT Industries" a ten sa zmenil na Nexter.   FAMAS začal postupne vstupovať do služby od 1973. K masívnemu prezbrojeniu však začalo dochádzať až…

Foto Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku – ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménskou spoločnosťou Royalsys Engineering.  …

Foto Lukašenkovi na Kryme vysvetlili, prečo Kyjev nebojoval o polostrov

Krym, 9. august 2020 (AM) - Kyjevské úrady nebojovali o Krym, pretože polostrov nebol nikdy ukrajinským územím a ani jeho obyvatelia neboli Ukrajinci. V rozhovore pre Sputnik to povedal vedúci pracovnej skupiny pre medzinárodne právne otázky pri stálom zastupiteľstve Krymu pri prezidentovi Ruskej Federácie, Alexander Molochov.   Už skôr bieloruský prezident Alexander…

Foto Grécko-turecké námorné spory: Bude Stredozemné more ako sud s pušným prachom?

Grécko, 8.august 2020 ( AM ) - Turecko oznámilo, že pozastavuje prieskum morskej oblasti, na ktorú si nárokuje Grécko. Ide o oblasť bohatú na uhľovodíky. Podľa Christiana Fleury, experta na námorné záležitosti, by sa Stredozemie mohlo stať miestom mnohých konfliktov.   Blíži sa 100. výročie konca grécko-tureckej vojny v rokoch 1919-1922.…

Foto Ruský kontra-admirál: Ruská armáda si vyhradzuje právo reagovať na militantné útoky v Sýrii

Rusko, 7.august 2020 ( AM ) - Centrum pre zmierenie bojujúcich strán berie na vedomie zhoršenie situácie v niektorých regiónoch Deir ez-Zor kvôli Spojeným štátom.  Velenie ruskej skupiny v Sýrii si vyhradzuje právo reagovať na útoky militantov, ktorí ohrozujú armádu Ruskej federácie, Sýrie a civilistov. Oznámil to šéf ruského Centra pre zmierenie bojujúcich…

Foto Ďalšia streľba na Kirgizsko-Tadžickej hranici si vyžiadala jedného mŕtveho a viacerých zranených

Kirgizsko, 7.august 2020 ( AM ) - 6. augusta sa v kirgizsko-tadžickej časti štátnej hranice vyskytol incident so zbraňami. Uviedla to tlačová služba štátnej hraničnej služby. Podľa nej v oblasti Eki-Tash v oblasti Batken vystrelili neznáme osoby zo strany Tadžikistanu výstrel na opravára štátnej služby pohraničnej stráže, pravdepodobne z poľovníckej pušky.   "V…

Foto Podľa správy Nemeckej diplomacie Rusko zvážilo otvorenie šiestich vojenských základní v Afrike

Nemecko, 7.august 2020 ( AM ) - Na rozdiel od Sovietskeho zväzu, formovaných ideologických, ekonomických a vojenských väzieb s niekoľkými africkými krajinami počas studenej vojny, Rusko až donedávna stratilo záujem o Afriku. Jeho návrat na tento kontinent sa prejavil najmä v silnom zapojení sa do Stredoafrickej republiky, dodávkach zbraní, vysielaní „civilných…

Foto Spoločný výcvik policajných a vojenských zložiek na Liptovskej Mare

Slovensko, 6.august 2020 ( AM, MO SR ) - V prvý augustový týždeň sa v priestore Liptovskej Mary uskutočnilo inštrukčno- metodické zamestnanie pre inštruktorov výcviku policajných zložiek, ktorí zodpovedajú za lanovú a výsadkovú prípravu. Riadiaci zamestnania podplukovník Marián Pogány z odboru výcviku Prezídia Policajného zboru vysvetľuje, že na zamestnaní sa stretli…

Foto Nová vrtuľníková loď čínskeho námorníctva – typ 075 je pripravená na testovanie na mori

Čína, 5.august 2020 ( AM )  - Nová obojživelná útočná loď čínskeho námorníctva typu 075, ktorá bola oficiálne spustená v septembri 2019 a bola obeťou devastujúceho požiaru v apríli, začne svoje skúšky na mori. Informáciu podal čínsky webový portál spolu s fotkou, na ktorej sa zdalo, že loď práve tankovala.  …

Foto Najnovšia francúzska jadrová útočná ponoka SUFFREN dorazila do Toulon-u na záverečné testy

Francúzsko, 4. august 2020 (AM) - SUFFREN je prvá so šiestich jadrových útočných ponoriek triedy SNA (Sous-marin nucléaire d'attaque) z programu BARRACUDA, ktorá dorazila na námornú základňu v Toulon (južné Francúzsko). Tento príchod do jej domovského prístavu predstavuje dôležitú fázu námorných skúšok prvej ponorky v programe Barracuda.     Námorné skúšky…

Foto Okamura: Rusko sa stáva tým, kto je schopný zažehnať hroziacu vojnu

Česko, 01. august 2020 (AM) - Predseda českej SPD Tomio Okamura sa pozastavil nad súčasnými rozpormi medzi Gréckom a Tureckom. Okamura totiž zdôrazňuje zlyhanie EÚ a NATO v otázke riešenia tohto konfliktu, keď sa Ankara snaží rozšíriť svoj vplyv na úkor Atén. Český poslanec je presvedčený, že v terajšej situácii sa práve Rusko…

Foto Jeden mariňák neprežil a ôsmi sú nezvestní po utopení obojživelného útočného vozidla pri pobreží Kalifornie

USA, 31. júl 2020 (AM ) - Počas výlodenia z viacúčelového výsadkového plavidla na pobreží južnej Kalifornie sa utopilo obojživelné útočné vozidlo AAV-7 15. expedičných síl námorného zboru Spojených štátov. Jeden mariňák bol usmrtený, osem je nezvestných, ôsmim sa podarilo zachrániť, z nich je jeden v kritickom stave. K incidentu došlo 30. júla.…

Video Raketový duel : Fregata Admirál Essen versus pobrežný komplex Útes počas cvičenia Ruskej Čiernomorskej flotily

Rusko, 31. júl 2020 (AM) - Posádka fregaty „Admirál Essen“ úspešne zasiahla raketu „Progress“ vypustenú pobrežným raketovým komplexom „Útes“. Fregata zachytila zložitý cieľ pomocou protilietadlového raketového systému Štil -1 počas počas cvičenia na Kryme.   Posádky protivzdušnej obrany lode zamerali vzdušný cieľ a úspešne ho zasiahli v danej vzdialenosti a výške.…

Foto Ukrajina dokončila objednávku na 20 hliadkových lodí FPB 98 z Francúzskeho “OCEA”

Francúzsko, Ukrajina, 29. júl 2020 (AM ) - V novembri 2019 Kyjev ohlásil podpísanie rámcovej dohody s Parížom o objednávke 20 hliadkových lodí typu FPB 98 [vybavených 30 mm kanónom] od lodenice "Vendée Ocea" pre potreby služby Národnej pohraničnej stráže Ukrajiny [SBGSU], ktorá spadá pod ministerstvo vnútra.   „Ukrajinské námorné hranice…

Foto Na obzore sa črtá konkurent pre stíhač tankov 2S25 Sprut-SD – v Indii sa zamýšľajú nad vývojom vlastného ľahkého tanku

India, 8. august 2020 (AM) – Indická Organizácia pre výskum a vývoj obrany ponúkla podľa portálu IADN (Indian Aerospace Defence News) Ministerstvu obrany Indie dve verzie ľahkého tanku. Uvedená správa je aktuálnym odrazom reakcie domáceho zbrojného priemyslu na informácie v indickej tlači z posledných dní, ktorá rozoberá záujem indickej armády nakúpiť ruské ľahké…

Video Video: Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovský raketový pluk

Rusko, 7.august 2020 ( AM )  - Ruský minister obrany Sergej Šojgu skontroloval Tejkovské strategické raketové sily, ktoré sú vyzbrojené mobilnými pozemnými raketovými systémami s ICBM Topoľ-M a Jars. Minister skontroloval organizáciu bojovej povinnosti na mobilných veliteľských stanovištiach raketovej divízie a raketovom pluku a organizáciu pochodu raketového práporu.    

Foto Podpora pechoty: návrat k ťažkým kalibrom?

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia tvorcovia zbraní predpokladali vývoj podporných zbraní ťažších ako tie 20, 25 alebo 30 mm, ktoré väčšinou získali podporu armád. Je pravda, že niekoľko z nich prevzalo kaliber 35 mm, alebo dokonca 40 mm, ale žiadny štát sa…

Video Srbsko upevňuje vojenské vzťahy aj s Pekingom – kupuje nový protilietadlový raketový systém – čínsky S-300

Srbsko, 3. august 2020 (AM) - Srbská armáda dostane protilietadlový raketový systém FK-3 (RS PVO) vyrobený v Číne. Obstarávanie bolo zazmluvnené a zaplatené podľa výročnej obchodnej správy verejnej spoločnosti Jugoimport-SDPR za posledný rok. Jeden odsek uvádza, že boli uzavreté dovozné zmluvy v hodnote 620,3 milióna amerických dolárov. Jedným z najväčších obchodov medzi…

Foto Americký M1 Abrams ako hlavný poľský tank? zabráni nezamestnanosti v Amerike?

Poľsko, 3. august 2020 (AM) - Poľsko má tankov dosť, ale rovnako potrebuje moderné bojové stroje. Médiá píšu, že dobrým nápadom je nákup amerických M1 Abrams. Nie je to skutočne zlý nápad, ale má niekoľko "ale" ...   Nevieme bohužiaľ, či autori amerického časopisu The National Interest radi hrajú počítačovú hru World of…

Foto Čínske tanky vs. indické, akú výhodu majú tanky ČĽOA vo vysokohorskom prostredí?

Čína/India, 3. august 2020 (AM, topwar) – Nedávne ozbrojené zrážky v údolí rieky Galwan v spornej oblasti na hraniciach Číny a Indie donútili obe ázijské mocnosti, aby vydali svojim armádam v uvedenej oblasti rozkaz prejsť do stavu najvyššej pohotovosti. Tvárou tvár sa tak v horách indického Ladákhu ocitli indické aj čínske tanky. Tzv. horský tank…

Foto Americké letectvo poverilo Hermeus štúdiom koncepcie nadzvukových lietadiel

USA, 9.august 2020 ( AM ) - Zjavne v oneskorení v porovnaní s Ruskom a Čínou čo sa týka vývoja nadzvukových zbraní sa aj Američania dočkajú tých svojich. Spojené štáty začali v tejto oblasti niekoľko projektov a v marci minulého roku Pentagon oznámil úspešnú skúšku "Comment Hypersonic Glide Body"[C-HGB] (nadzvukový klzák),…

Foto Ruský zbrojársky gigant sa pripravuje na predstavenie svojich systémov budúcnosti

Rusko, 9.august 2020 ( AM ) - Tlačová služba zbrojárskeho konzorcia Almaz-Anteï oznámila, že predstaví na Medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda-2020 niekoľko nových vojenských výrobkov.   Podujatie sa uskutoční od 23. do 29. augusta vo Vlasteneckom výstavisku v Kubinke (oblasť Moskvy). Fóra sa zúčastní asi tridsať spoločností z konzorcia. Konzorcium Almaz-Antei je…

Foto Druhé odchytenie amerického vojenského lietadla za 24 hodín neďaleko ruského územia

Rusko, 8.august 2020 ( AM ) – Ruská obrana oznámila druhý prípad zachytenia amerického vojenského lietadla neďaleko ruských hraníc za jeden deň. Tentoraz to bol strategický bombardér, ktorý sa priblížil k ruskému územiu, keď lietal nad Ochotským morom.     Ruské národné stredisko pre správu obrany uviedlo v piatok 7. augusta uviedlo,…

Foto Ruský systém varovania pred raketovým útokom Kupol rozšíril satelit Tundra

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Zjednotený kozmický systém varovania pred raketovým útokom s názvom Kupol, ktorý bol vytvorený pre ruské ministerstvo obrany, je v operačnom nasadení, informoval v stredu riaditeľ raketovej kozmickej korporácie Energia Igor Ozar. "Vďaka štartu kozmického aparátu Tundra bol zjednotený kozmický systém Kupol privedený do štandardného…

Foto Objavila sa fotografia utajovaného amerického stealth vrtuľníka typu Black Hawk

USA, 6.august 2020 ( AM ) - Fotografia nízkoprofilovej verzie vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk bola zverejnená na internete. Nízkoprofilová verzia Sikorsky UH-60 Black Hawk je jedným z najtajnejších vrtuľníkov. Činnosť Pentagonu s takými strojmi bola odhalená po tom, čo bol jeden z nich zničený počas operácie na likvidáciu Usámu bin Ládina v Pakistane v…

Foto Su-57 bude chrániť svojho pilota pred účinkami jadrového výbuchu

Rusko, 6.august 2020 ( AM ) - Okná stíhacieho lietadla Su-57 budú podľa svojich dizajnérov chrániť pilota pred elektromagnetickým, ultrafialovým a infračerveným žiarením, ako aj pred svetlom vyžarovaným jadrovou explóziou. Nové materiály tiež zabezpečujú radarovú neviditeľnosť tohto stroja, povedal Andrei Silkine, generálny riaditeľ závodu Technologija.   Celkovo sa „nárazová odolnosť zasklenia…

Foto „Záslužní nástupcovia tradícií“: Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik

Rusko, 3. august 2020 (AM) - Ruský vodca Vladimir Putin ocenil „okrídlenú pechotu“ za dokonalý výcvik v jeho blahoželaní ruským výsadkárom pri príležitosti osláv Dňa ruských vzdušných výsadkových síl 2. augusta. „Ste hodní nástupcov tradícií,“ poznamenal prezident Ruskej federácie.   Ruský vodca Vladimir Putin zablahoželal ruským výsadkárom k Dňu ruských vzdušných síl,…

Video Výsadkári v Rusku slávia 90-te výročie. Video

Rusko, 2.august 2020 (AM ) - Šťastný výsadkársky deň. 2. augusta sa v Rusku oslavuje Deň vzdušno-výsadkových vojsk.     Za deň ich zrodu sa pokladá 2. august 1930, keď na cvičení vojenského letectva Moskovského vojenského okruhu pri Voroneži sa po prvýkrát uskutočnil výsadok útvaru v počte 12 osôb pod vedením…

Foto Správa o vyšetrení leteckej nehody vojenského lietadla An-24

Slovensko, 1.august 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch tak…

Foto Bola to vec cti – americké prieskumné lietadlo bolo pred 67 rokmi zostrelené nad teritoriálnymi vodami ZSSR

ZSSR/Rusko, 30. júl 2020 (AM, rg) – Pred šesťdesiatimi siedmimi rokmi, 29. júla 1953, zostrelil pilot sovietskej stíhačky MiG-15bis v sovietskom vzdušnom priestore americké prieskumné lietadlo Boeing RB-50G Superfortress. Podľa názorov mnohých odborníkov a leteckých historikov to bola reakcia sovietskeho letectva na americký útok na sovietske vojenské transportné lietadlo Il-12 letiace nad…

Foto Minister obrany Naď odtajnil spis k najväčšej leteckej tragédii Slovenska

Slovensko, 29. júl 2020 (AM, MO SR ) - Minister obrany SR Jaroslav Naď podpisom rozhodnutia odtajnil vyšetrovací spis najväčšej leteckej tragédie v dejinách Slovenska – havárie vojenského špeciálu AN-24 na vrchu Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojačiek a vojakov. Po 14 rokoch…

Foto „Čriepky z histórie” – Záchytná stíhačka s raketovým motorom BI-1

ZSSR/Rusko, 26. júl 2020 (AM) – BI alebo aj BI-1 bolo experimentálne a zároveň prvé záchytné stíhacie lietadlo s pohonom pomocou raketového motora na kvapalné palivo v Sovietskom zväze. Za jeho zostrojením stáli mladí leteckí konštruktéri Alexander Jakovlevič Berezňak a Alexej Michajlovič Isajev z OKB V.F. Bolchovitinova.   A. J. Berezňak a A. M.…

Foto Ďalší útok na legálnych držiteľov zbraní v USA: Tentoraz žaloba za údajné zlé hospodárenie s financiami

USA, 8.august 2020 ( AM ) - Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami. Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský…

Foto Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná…

Foto Vojaci osadili v obci Zubné náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most

Slovensko, 28. jún 2020 (AM, MO SR ) - Príslušníci Ozbrojených síl SR dnes v obci Zubné zabezpečili náhradné premostenie, ktoré nahradí strhnutý most a opäť spojí časti obce. Mostovka Ozbrojených síl SR bude v obci tak dlho, ako to bude potrebné.   „Naši vojaci odvádzajú v rámci domáceho krízového manažmentu…

Foto Európska komisia opäť zneužíva svoje právomoci voči držiteľom zbraní

Česko, 22. jún 2020 (AM) - Členské štáty EÚ už dvakrát vyrazili dvere s právne paškvilnými návrhmi Európskej komisie na zákaz olova, avšak úradníci EK, pripravili tretí návrh s kozmetickými zmenami, kde opäť totálne prekračujú svoje právomoci a kompetencie nariadenia EÚ REACH. Pred mesiacom pán europoslanec  Tomáš Zdechovský  podal sťažnosť na postup Európskej komisie,…

Foto Satanovskij: Rakva sa zatvorila. Ako Amerika zabránila vyšetreniu havárie malajzijského boeingu MH17

Rusko, 21. jún 2020 (AM, Inforuss) - Politológ a orientalista Jevgenij Satanovskij verí, že potom, čo Spojené štáty odmietli priniesť satelitné snímky na haagsky súd v prípade MH17, nebude sa Rusko vôbec báť rozhodnutia, píše najnovšie vydanie PolitPazl.   Na základe vyšetrovania havárie malajzijského boeingu, došlo len k malej nádeji na objektívne…

Video Europoslanec Uhrík k občianskej vojne v USA: Takto vyzerá šikana! Dokázali by vás prinútiť na ulici kľaknúť si a ospravedlňovať sa? Video

Slovensko, 20. jún 2020 (AM) - "Západné protesty "proti rasizmu" sú v duchu rôznych majdanov a protestov "za slušné Slovensko" liberálnymi demokratmi umelo živené a bičované až do krajnosti. Pripomínajú skôr občiansku vojnu. V druhej časti tohto videa upozorňujem na to, kam až môže nezvládnutá multikultúrna spoločnosť zájsť. Chráňme si preto…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…