Zmysel a prínosy zákazu olova

zdroj: www.legistelum.sk

Po snahe zakázať konkrétne typy civilných zbraní zdôvodnením boja proti terorizmu ktorý zdvihol obrovskú vlnu kritiky samotných občanov EÚ, vyrukovala dávnejšie EK s podnetom zakázať plošne používanie olova v strelive. Všeobecne sme v posledných rokoch svedkami trendu regulácií. Všetkého a všade. Iste, každá spoločnosť musí mať hranice, ktoré sú nastavené práve reštrikciou. Nedá sa spoliehať že ich ma každý prirodzene v sebe. Problém nastane ak zákazy prestanú dávať zmysel a miesto toho aby ľudí chránili, spoločnosť umelo zväzujú.

Človek s kritickým myslením a skúsenosťami vie že svet nie je čiernobiely. I keď množstvu ľudí by to zrejme vyhovovalo, pretože by nemuseli používať rozum. Stačil by im nejaký ideový vodca ktorý povie čo majú alebo nemajú robiť a ideálne to zabalí do nejakého „vyššieho dobra“. Ale k zbraniam patrí osobná zodpovednosť a k nej schopnosť vytvoriť si vlastný názor analýzou dát. Ako je to teda s tým olovom?

Je vcelku zákerný jed. Debaty o zákazoch sa vedú desaťročia. Tento trend nie je len u streliva, ale i v ostatných oblastiach, napríklad v zdravotníctve či elektrotechnike. To že prišlo aj na strelivo bola iba otázka času. Napríklad u áut došlo k zákazu používania palív s prímesami olova v EÚ v roku 2005, zásadné obmedzenie olova v batériách v roku 2010. Dnes vcelku dobre poznáme vplyv ťažkých kovov na životné prostredie a ľudské zdravie. Naša spoločnosť je postavená na čerpaní zdrojov a výrobe všetkého v enormných množstvách. Preto je autoregulácia nevyhnutná. Primeraná. V opačnom prípade nás zreguluje príroda sama. Posledné týždne máme na stole reálny návrh plošného zákazu streliva pre civilné použitie. Skúsme sa pozrieť, aké dopady má použitie olova v civilnej streľbe.

Individuálne – na zdravie a bezpečnosť jednotlivca

Pre pochopenie vplyvu olova na človeka treba poznať mechanizmus pôsobenia. Olovo je toxický kov prirodzene sa vyskytujúci v zemskej kôre. Nemá žiadne rádioaktívne vlastnosti, naopak, vďaka svojej vysokej hustote sa používa na zatienenie jeho prenikania. Ak ste absolvovali napr. roentgen, určite ste sa pohybovali okolo desiatok kilogramov olova. K otrave olovom nemôže dôjsť iba tým, že sa nachádzate na jednom mieste s predmetom z olova. Okrem iného za to vďačí prirodzenej vlastnosti pasivácie. Pri kontakte s kyslíkom vytvára na povrchu tenkú oxidačnú vrstvu, ktorá následne zabraňuje jeho degradácii a uvoľňovaniu. Otrava olovom je prakticky možná ak dôjde k jeho požitiu – zjedeniu, alebo dýchacími cestami – vdýchnutím čiastočiek olova.

Strelivo používajú civilní strelci v zásade na dva účely. Na športovú a relaxačnú streľbu na miestach na to vyhradených – krytých a otvorených schválených strelniciach a pre výkon poľovníctva v poľovných revíroch. Ohrozenie človeka olovom pri streľbe je primárne možné 3-mi spôsobmi: 1. keď vás trafí niekoľko gramov jednorazovo, ale v tom prípade je otrava ten najmenší problém; 2. nadýchaním výparov olova (a iných ťažkých kovov), ktoré vznikajú počas výstrelu vysokou teplotou z horenia prachu pôsobiacich na strelu a 3. dýchaním častíc olova, ktoré sú rozptýlené do vzduchu rozpadom strely na cieľovú plochu. Sekundárne vtedy, ak sa častice olova dostanú napríklad z neumytých rúk, ktorými ste chytali olovené strely do tráviaceho traktu.

Pri posúdení rizika poškodenia zdravia olovom, najrizikovejšie vychádzajú kryté strelnice. Na Slovensku by sa dali na prstoch jednej ruky spočítať také, ktorých ventilácia dokáže vymeniť dostatočný objem vzduchu za čas v prípade, že tam strieľa viac strelcov naraz, prípadne z výkonnejších zbraní. Rôzne bývalé CO kryty, ktoré využívajú pôvodný systém ventilácie sú skutočne problematické. Prečo je to dôležité? Pretože všetky ťažké kovy z povýstrelových splodín sa vám potom točia pod nosom a po pár minútach máte čierno v nose a sladkastú chuť v ústach. Mimochodom, v staroveku sa octan olovnatý používal ako sladidlo. Kryté strelnice majú na dopadovej rôzne druhy lapačov/kovových terčov, kde sa roztrieštením strely dostávajú do vzduchu čiastočky, ktoré v prípade zlej ventilácie vdychujete. Neviem o žiadnej akútnej otrave olovom na strelnici, ale poznám viacero prípadov, kedy dlhoročný intenzívny tréning na krytej strelnici viedol k vzniku vážnych ochorení.

Otvorené strelnice majú teda dve zásadné výhody. Čerstvý vzduch a hlinu/piesok ako dopadovú plochy. Strely zväčša končia v hline, kde sa po krátkom čase dôjde k pasivácii ich povrchu. Strelnice používané desiatky rokov nemajú žiadny problém s otravami olovom ani nevyzerajú ako mesačná krajina. Strely z napoleonských čias sú jasným dôkazom toho, že strela v pôde zostáva a olovo sa neuvoľňuje do ovzdušia ani pôdy v takej miere aby bolo nebezpečné. Mimochodom, olovo ako také je ideálne recyklovateľný materiál a hlinené valy sú ho plné. Na niektorých strelniciach aj stovky ton.

Problematika použitia olovených striel v poľovníctve je rozpracovávaná širšie už dlhú dobu a jediné ako potenciálne problematické sa ukazuje použitie olova na vodných tokoch a mokradiach. Problém môže vzniknúť, ak je/zostane olovený predmet ponorený vo vode, resp. omývaný vodou. Nevytvorí sa dostatočná pasivačná vrstva a olovo sa uvoľňuje do vody. To bol prípad olovených vodovodných trubiek používaných v niektorých krajinách až do polovice 20. storočia. Je preto obava, že olovo zo streliva používaného na lov sa tak môže dostať do potravinového reťazca. Otázka ale je, koľko brokov je potrebné dostať do vodného toku aby sa to prejavilo na flóre a faune. Nie je dohľadateľná relevantná štúdia či takéto množstvo olova v tomto skupenstve má vôbec nejaký vplyv, nakoľko všetky štúdie kontaminácie pôdy či vody nevedia oddeliť vplyv olova z lovu a toho ktoré tam padlo vo forme vzdušných emisií priemyslu. Všetky štúdie ktoré sa mi podarilo nájsť uvádzajú niečo v zmysle „mohlo by mať“ ale neuvádzajú žiadne konkrétne merania. Všeobecne otázka „koľko olova zostane po civiloch v pôde“ je podľa mňa kľúčová a posúva nás k druhému bodu a to celkovému vplyvu civilnej streľby na životné prostredie.

.

Celkový vplyv civilnej streľby na životné prostredie

Znečistenie životného prostredia olovom je v zásade možné dvoma spôsobmi. Prvý a najzásadnejší je kontamináciaovzdušia – jeho rozptýlenie v forme aerosolu po technologickom odparení, resp. ako drobné čiastočky do ovzdušia a následný plošný spad na polia, lúky a lesy. Sekundárny spôsob znečistenia je ukladanie olova. V tekutom stave (súčasť zlúčenín) ako odpadu. Spôsobuje kontamináciu pôd a následne vôd. Toto riziko je veľmi vysoké predovšetkým vtedy ak sú zlúčeniny obsahujúce olovo ukladané vo forme kalov. Najmenšie riziko vzniká, aj je olovo ukladané priamo v tuhom skupenstve bez prístupu rozpúšťadiel, podobne ako je tomu pri jeho prirodzenom výskyte. Podobným „odpadom“ sú aj strely vo valoch na strelniciach Pozrime sa teda ako sme na tom v SR s problémom s olovom. Vychádzam v nasledujúcich konštatovaniach z dát uvedených v nasledujúcich relevantných zdrojoch [1][2][3][4][5] a odporúčam ich podrobne preštudovať, je tam mnoho zaujímavých informácií o krajine v ktorej žijeme.

Vyššie uvedené správy konštatujú napríklad nasledujúce skutočnosti:

 • [4] strana 2: „z monitoringu zložiek životného prostredia v SR vyplýva, že koncentrácie Pb v týchto zložkách nepredstavujú pro hodnotení podľa príslušných limitných hodnôt v súčasnosti platných v SR závažnejší problém“;
 • [1] strana 4: „Koncentrácie  olova  v  ovzduší  na  Slovensku  neprekračujú limitnú hodnotu.“
 • podľa [4] strana 13 je zjavné, že obyvateľstvo ani v priemyselných oblastiach netrpí vyšším obsahom olova v krvi a jednotlivé zvýšené prípady majú skôr čo dočinenia so starými olovnatými farbami v bytoch. Prípadne [4] strana 15 pri mape kontaminácie pôd olovom jasne uvádza, že nadlimitné koncentrácie sú situované výhradne vo vyšších nadmorských výškach čo súvisí s diaľkovým prenosom emisií;
 • podľa [1] obr. 5.2 je zjavné, že emisie olova v SR majú dlhodobo klesajúcu tendenciu;
 • podľa [2] strana 27 je podiel na tvorbe emisií Pb nasledujúci: 58% priemyselné procesy, 36% energetika, 2,3% domácnosti, 2,2% odpady, 1,7% doprava. Ročne len do ovzdušia „rozprášime“ v SR zhruba 50t olova.
 • podľa [2] strana 112: „Odpadové  vody,  ktoré  produkujú  elektrárne,  majú  predovšetkým charakter vôd z technologických a chladiacich procesov. Odpadové vody z technológií sú znečistenépodľa [5] najviac kontaminované pôdy sú v lokalitách kde sa nachádzajú hutnícke prevádzky na výrobu ocele, medi či hliníka a lokality s vyššou nadmorskou výškou, ktoré zachytili vzdušné emisie napríklad ako v prípade Žiaru nad Hronom – Štiavnické vrchy, Podbrezová – Muránska planina či VSŽ a Krompachy – Volovské a Slánske vrchy a.i.

.

Olovo zjavne dnes nie je problém, ktorý je potrebné akútne riešiť plošnými reštrikciami. Kontaminácia klesá, emisie zásadne poklesli, individuálne otravy sú výnimočné. Ako teda zvyšuje kontamináciu životného prostredia olovom civilná streľba? Emisie vynikajúce počas streľby sú absolútne zanedbateľné. Je to skutočne povestný pľuvanec do mora. Kontaminácia pôdy? Väčšina streľby je vykonávaná na strelniciach. To znamená že prevažná väčšina olova zo streľby sa nenachádza plošne rozptýlená v prostredí, ale na izolovanom mieste v skupenstve, ktoré nevdýchnete ani nevypijete. Ohrozenie otravou olovom na strelnici, ako sa aj po desaťročiach skúseností ukázalo je prakticky nulová.

Na margo vzťahu strelnica – ochranári/životné prostredie spomeniem VTSÚ Záhorie. Dlhé roky po 1989 protestovali ochranári že tamojšiu vojenskú testovaciu strelnicu treba zrušiť, pretože ničí životné prostredie. Funguje ako uzatvorený priestor  už od roku 1923 a testujú sa tam všetky existujúce kalibre až po lodné kanóny (Nemci cez WWII). Jedného dňa prišli sami ochranári na to, že práve táto činnosť tam pomohla zachovať niektoré prirodzené, inde už zaniknuté biotopy. Ako teda ukazujú exaktné merania, vplyv na znečistenie prostredia olovom a ohrozenie zdravia obyvateľstva má absolútne zásadný vplyv energetika a ťažký priemysel. Zásadné zníženie emisií olova v SR prinieslo predovšetkým zrušenie výroby olovnatého skla, útlm hutníckej výroby a nasedenie nových technológií. Riešiť problém kontaminácie prostredia olovom zákazom jeho používania pre civilnú streľbu je ako liečiť onkologického pacienta poslaním do kozmetického salónu.

Ako chrániť ľudí pred olovom z civilnej streľby?

Prečo sa na streľbu používa práve olovo ak je jed? Má vhodné chemické a fyzikálne vlastnosti, ktoré zabezpečujú že je paradoxne bezpečné. Chemická stabilita zaisťuje, že i pri skladovaní desiatky rokov nemení svoje vlastnosti, nevyžaruje a nevylučuje nič do okolitého prostredia. Nespôsobuje problémy pri manipulácii a dotyku s kožou (ako samostná tuhá látka, to neplatí v prípade že je súčasťou nejakej zlúčeniny). Vysoká hustota, nízky bod tavenia a vysoká tvárnosť zaisťujú, že i malé strely majú vyššiu hmotnosť, dobre sa odlievajú do požadovaných tvarov a po náraze na prekážku/terč sa neodrážajú a tak sekundárne neohrozujú samotných strelcov. To je dôvod prečo sa dnes olovené strely používajú predovšetkým na šport a lov. Armádna malorážová munícia obsahuje olova podstatne menej.

Pre individuálnu ochranu proti otrave osôb pri použití munície s olovom stačia základné hygienické opatrenia. Umývať si ruky po manipulácii a streľbe, nejesť v priestoroch kde sa strieľa a ideálne sa po streľbe prezliecť. Vyhľadávať skôr strelnice otvorené, prípadne kvalitne odvetrané kryté. Ak to inak nejde, použiť aj respiračné ochranné pomôcky.

Pre ochranu životného prostredia pred negatívnymi javmi by úplne postačovalo mať spôsob recyklácie olova na strelniciach. Tento „problém“ má jednoduché riešenie. Pár chlapov, nakladač a sito. Raz za čas by si prišli prebíjači pozbierať olovo čo tam iní nechali. Pre niekoho tuhý odpad, pre iného obchodovateľná komodita.

.

Zaoberať sa dnes vplyvom olova vystrieľaného poľovníkmi v lesoch je skutočne nezmysel. V čase, keď nám padá na hlavu ročne poprašok 50 ton olova v jemných časticiach riešiť pár stoviek niekoľkogramových striel ktoré v tuhom stave zostanú v hline je… no proste proti logike paretovho princípu. V prípade mokradí a miest na vodných tokoch kde je skutočne intenzívna lovecká činnosť a olovo zostáva vo vode, loveckú činnosť buď obmedziť alebo nariadiť použitie streliva bez olova. Tieto opatrenia už ale realizované boli aj napriek tomu, že doteraz sa žiadna otrava olovom u zvierat z titulu používania streliva nepreukázala.

EÚ bojuje proti olovu je presne rovnako ako s terorizmom.

Emisie olova civilnou streľbou (celkový pomer splodín) sú umelo vytváraný problém. Dokonca aj znečistenie životného prostredia tuhým olovom na strelniciach je vzhľadom na tony olova ktoré sa ročne do prostredia uvoľnia v priemysle alebo formou odpadov viac ako zanedbateľné. A ku všetkému je koncentrované na pár miestach strelníc v tuhom stave, nie plošne v aerosoloch a jemných časticiach vo vzduchu ako v prípade priemyselných emisií. To, či bude daná mokraď alebo lokalita kontaminovaná olovom nezáleží v SR od toho či je vedľa strelnica, alebo či tam chodia poľovníci strieľať kačky olovenými brokmi. V našich končinách to záleží výhradne od toho, aká továreň leží v danom okrese a akú používa technológiu.

Prísť s návrhom zákazu olova v civilnom strelive s odôvodnením ochrany zdravia občanov a planéty je presne taký istý nezmysel ako zakazovať legálne zbrane v boji s terorizmom. Olovo v civilnom strelive nie je zodpovedné za plošné znečisťovanie prostredia. Nespôsobuje ani individuálne otravy ľudí či zveri. Ide o absolútne marginálnu oblasť vzhľadom na pomer k množstvu tohto prvku využívaného našou spoločnosťou a tiež preto že nemá vôbec žiadny vplyv na emisie vo vzduchu ktoré riziko pre obyvateľstvo spôsobujú.

Podobne ako kolegovia z ostatných štátov EÚ aj my vstupujeme do jednaní s rôznymi orgánmi v SR, ktoré môžu a majú v tomto konať. Zisťujeme že nastal zvláštny stav. EÚ si vymyslí zákaz a občania majú zdôvodňovať prečo nie je dobrý. Fungovanie štátu by malo byť opačné. Ak chce zakazovať, mal veľmi dobre zdôvodniť či je to nutné. V opačnom prípade podobne ako to bolo už x krát v minulosti jedného dňa občania povedia „stačilo“.

Čo spôsobí prípadný zákaz použitia olova v civilnej streľbe a poľovníctve?

 1. Zníži bezpečnosť na strelniciach – zásadne. Viacej odrazov, viac zranení. Aj odrazená strela môže byť životu rovnako nebezpečná ako tá priamo vystrelená. Je to ako keby niekto plastové nárazníky na autách nahradil oceľovými. V záujme zníženia spotreby ropy chodci nech si trhnú nohou. Doslova.
 2. Spôsobí problémy pri love zveri – zmena dopadovej a ranivej balistiky striel, menšia šanca usmrtenia prvou ranou, väčšie utrpenie pre zver.
 3. Zvýši cenu streliva – tento šport bude opäť nedostupnejší. Tu ma napadá otázka, či budú chodiť naši brokári trénovať na majstrovstvá sveta mimo EÚ? Alebo biatlonisti s ich malorážkami? Lebo svetová konkurencia bude strieľať olovom ďalej. Výsledkom reštrikcií je vo všeobecnosti stav, že stále väčšia skupina ľudí si môže dovoliť stále menej. Taký bruselský socializmus naruby.
 4. Vplyv na ekológiu otázny – otázkou sú aj vplyvy kovov ktoré budú používané ako náhradné. Je naivné si myslieť že náhradné kovy podobných mechanických vlastností nebudú mať žiadny vplyv na životné prostredie. Meď je toxická pre bezstavovce, zinok je pre ryby toxickejší ako olovo. Inak viete aký odpadný prvok vzniká pri technológii výroby medi alebo ocele ako možných náhrad? Olovo. Takže sa kľudne môže stať, že zákaz olova môže mať paradoxne negatívny dopad na životné prostredie. EK si, slovami strelca, vie streliť do vlastného kolena.
 5. Zníženie životnosti a spoľahlivosti zbraní  – nové strely budú mať nižšiu hmotnosť, čo spôsobí zmenu priebehu vnútornej balistiky aj v rozsahu tlakov. Rovnako sú tieto materiály tvrdšie, čiže bude nasledovať väčšie opotrebenie vývrtov. Niektoré typy zbraní ako napríklad predovky už budú vhodné iba na stenu. Tento zákaz by platil aj pre polície a mestské polície, dôsledky budú skutočne dalekosiahle.

Ing. Ľudovít Miklánek, podpredseda predstavenstva Legis Telum


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verziou pádu dronu…

Foto V Indii došlo k havárii stíhacieho lietadla MiG-29K

Indické námorné sily stratili ďalšie lietadlo. Podľa predstaviteľa indického námorníctva Viveka Madhwala sa stíhačka MiG-29 zrútila počas cvičného letu. Podľa námorníctva bolo predbežnou príčinou pádu vznietenie motora potom, ako sa doň dostal vták.   Obaja stíhací piloti sa katapultovali, ich stav nebol zverejnený. Lietadlo vzlietlo z leteckej základne INS Hansa v Dabolime.  …

Video Video: Chyby na bojisku sa nevyplácajú

Prinášame niekoľko záberov z reálnych vojnových konfliktov, z fatálnymi následkami. Videá ukazujú neopatrných bojovníkov (väčšinou z radov teroristov) a tenkú hranicu medzi životom a smrťou, nevhodné pre slabšie povahy.   Prečo nie je bezpečné zdržiavať sa na prednej línii v skupine: https://twitter.com/i/status/1186536861168259072   Hrdina s guľometom v ruke na jedno…

Foto Pri Charkove na Ukrajine vybuchol muničný sklad

Charkov, Ukrajina (15.11.2019) - Počas likvidácie streliva vo vojenskom sklade v meste Balaklija v Charkovskej oblasti na Ukrajine boli zabití dvaja vojaci a štyria ďalší boli zranení. Traja zranení sú vo vážnom stave, ďalší utrpel  stredne vážne poranenia.     Okolo 2:30 hod., pri 65. vojenskom muničnom sklade v Balaklii…

Foto Ruský minister obrany Šojgu v Egypte: Regionálne vlády uprednostňujú Rusko pred USA

Ruský minister obrany Sergej Šojgu na stretnutí s egyptským prezidentom Abdelom Fattahom al-Sisim povedal, že Moskva je pripravená pomôcť posilniť egyptské ozbrojené sily a obranu krajiny ako celku. Okrem toho sa táto spolupráca zjavne neobmedzuje iba na výstavbu servisných stredísk pre vojenské vybavenie.   Úplne logický návrh, najmä vzhľadom na nedávne prvé spoločné cvičenia protivzdušnej obrany, Strela…

Foto Rezort obrany poskytol pre pozostalých nehody vojenských psychológov

Rezort obrany poskytol pre pozostalých tragickej nehody pri obci Nitrianske Hrnčiarovce vojenských  psychológov - psychologický intervenčný tím. Vojenská polícia pomáha pri regulácii dopravy na základe požiadaviek Krajského dopravného inšpektorátu Nitra. “V prípade ďalších požiadaviek na techniku ozbrojených síl, alebo personál, sme pripravení okamžite pomôcť. Sme absolútne súčinní rezortu vnútra a záchranárskym zložkám,” povedal…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Pobrežný komplex Bastion spúšťa raketu Onyx

Pobrežný komplex Tichomorskej flotily po prvý raz v histórii spustil raketu Onyx na Čukotke Po prvýkrát v histórii posádka pobrežného komplexu Bastion v tichomorskej flotile vypustila z územia autonómnej oblasti Čukotka raketu Onyx. Let rakety bol normálny. Raketa úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 200 kilometrov. Vypustenie rakety Onyx…

Foto Novinky na MAKS – 2019, alebo čím sa pochválilo Rusko

V Podmoskovsku sa konala v dňoch 27. augusta až 1. septembra 2019 už tradičná výstava venovaná letectvu a kozmu, MAKS. Zvláštnosťou tej tohtoročnej bolo, že po prvýkrát bola jej spoluorganizátorom aj Čína, pre ktorú sa výstava MAKS stala skvelou reklamnou príležitosťou – mohla tu predstaviť najnovšie úspechy vlastného leteckého a kozmického priemyslu.…

Foto Video: Ruský Air Force One

Ruský Air Force One - lietadlo prezidenta Vladimíra Putina - je Iljušin Il-96-300. Jedná sa o osobné lietadlo s dlhým doletom, ktoré môže lietať bez pristátia až 13 000 km. Málokto vie, aké bezpečnostné systémy sú nainštalované v lietadle ruského prezidenta. Il-96 je kompletne vyrobený z ruských komponentov. Lietadlo je…

Foto Americké čierne sršne sú už používané v Afganistane

Americká armáda prvýkrát použila v Afganistane « Black Hornet » . Tieto miniatúrne bezpilotné lietadlá boli presunuté do 1. pechotnej brigády a do 3. bojovej podpornej brigády 82. výsadkovej divízie na testovanie v bojových podmienkach. Personál americkej armády obvykle používa Čierne sršne na kontrolu územia pozdĺž hliadkovej cesty v provincii Kandahár. Značná časť z…

Foto GRAND POWER vytvoril vzácnu limitovanú sériu zbraní STRIBOG SNP z ródia.

Slovenský výrobca zbraní GRAND POWER s.r.o. sa rozhodol na počesť veľkého momentu v našich dejinách,  rozšíriť  limitovanú sériu špeciálne gravírovaných zbraní zo série STRIBOG SNP v kalibri 9mm Luger (9×19).   Nová séria zahŕňa zbrane pokryté ródiom, jedným z najvzácnejších prvkov na svete, so zlatými ornamentami.  Každý 15-ty kus z limitovanej edície…

Video Video: Ukrajina má novú ostreľovaciu pušku vlastnej výroby – UAR-10

Ukrajina predstavila novú ostreľovaciu pušku UAR-10. Video z prezentácie uverejnil na svojom Youtube kanáli časopis ukrajinskej obrany Express.   Ako uviedli vývojári pušky od spoločnosti Ukrop, poloautomatická ostreľovacia puška UAR-10 bola vyvinutá na základe americkej pušky AR-10, v kalibri NATO 7,62 x 51 mm (308 Winchester). UAR-10 je vybavená chrómovanou hlavňou so…

Video Video: TG3 – lovecký Dragunov

Skupina Kalašnikov vydala video loveckej verzie pušky SVD nazvanú TG3, v kalibri 9.6x53mm Lancaster   Puška Kalašnikov TG3 je nezvyčajná zbraň, ktorá bola navrhnutá tak, aby poskytla ruským strelcom poľovnú zbraň s puške podobnou balistikou, pričom si formálne zachováva „hladký vývrt“. V Rusku je oveľa ľahšie získať zbrojný preukaz na brokovnicu…

Foto Beštia – Smith & Wesson Model 460 XVR

Ak máte radi veľké veci - naozaj veľké, tak sa Vám určite bude páčiť revolver Smith & Wesson Model 460 XVR. XVR znamená „X-Treme Velocity Revolver“. Jedná sa o veľký revolver, s váhou 2,2kg - nenabitý a pred namontovaním akejkoľvek optiky. Tento 5 ranový strelec je naozajstná lovecká zbraň, nič…

Foto Video: Kalašnikov predstavil novú športovú Pištol SP 1

Pištoľ SP1 je súťažnou verziou pištole Lebedev. Jeho ovládací mechanizmus je totožný s pištoľou MPL v kalibri 9x19 mm so 16 ranovým dvojradovým zásobníkom. Zásobník SP1 má zvýraznené ukončenie pre ľahšie vyberanie. Predné a zadné mieridlá sú zameniteľné s pištoľami Glock. Pištoľ má doplnkovú lištu Picatinny pre umiestnenie svietidla a…

Foto Ruský ORSIS začína hromadnú výrobu pušky AR15J

V Rusku sa začala hromadná výroba pušky ORSIS-AR15J, ktorá je analógom americkej poloautomatickej útočnej pušky AR-15. Produkciu zorganizovala ruská spoločnosť ORSIS vo vlastných výrobných zariadeniach. Montáž poloautomatických pušiek  sa vykonáva iba z komponentov vlastnej výroby, bez dodávok zo zahraničia. Hlavným atribútom tejto pušky je hlaveň, ktorá výrazne zvyšuje presnosť a účinnosť zbrane.…

Video Video: Chyby na bojisku sa nevyplácajú

Prinášame niekoľko záberov z reálnych vojnových konfliktov, z fatálnymi následkami. Videá ukazujú neopatrných bojovníkov (väčšinou z radov teroristov) a tenkú hranicu medzi životom a smrťou, nevhodné pre slabšie povahy.   Prečo nie je bezpečné zdržiavať sa na prednej línii v skupine: https://twitter.com/i/status/1186536861168259072   Hrdina s guľometom v ruke na jedno…

Foto Pri Charkove na Ukrajine vybuchol muničný sklad

Charkov, Ukrajina (15.11.2019) - Počas likvidácie streliva vo vojenskom sklade v meste Balaklija v Charkovskej oblasti na Ukrajine boli zabití dvaja vojaci a štyria ďalší boli zranení. Traja zranení sú vo vážnom stave, ďalší utrpel  stredne vážne poranenia.     Okolo 2:30 hod., pri 65. vojenskom muničnom sklade v Balaklii…

Foto Ruský minister obrany Šojgu v Egypte: Regionálne vlády uprednostňujú Rusko pred USA

Ruský minister obrany Sergej Šojgu na stretnutí s egyptským prezidentom Abdelom Fattahom al-Sisim povedal, že Moskva je pripravená pomôcť posilniť egyptské ozbrojené sily a obranu krajiny ako celku. Okrem toho sa táto spolupráca zjavne neobmedzuje iba na výstavbu servisných stredísk pre vojenské vybavenie.   Úplne logický návrh, najmä vzhľadom na nedávne prvé spoločné cvičenia protivzdušnej obrany, Strela…

Foto Rezort obrany poskytol pre pozostalých nehody vojenských psychológov

Rezort obrany poskytol pre pozostalých tragickej nehody pri obci Nitrianske Hrnčiarovce vojenských  psychológov - psychologický intervenčný tím. Vojenská polícia pomáha pri regulácii dopravy na základe požiadaviek Krajského dopravného inšpektorátu Nitra. “V prípade ďalších požiadaviek na techniku ozbrojených síl, alebo personál, sme pripravení okamžite pomôcť. Sme absolútne súčinní rezortu vnútra a záchranárskym zložkám,” povedal…

Foto Kniha spomienok bojového inštruktora: Čierny medzi čiernymi

Černý mezi černými a jiné kapitoly z instruktorských cest kolem světa. Mgr. Pavla Černého, pplk. v.v., známého policejního instruktora,  který po léta působil coby mezinárodně uznávaný cvičitel bezpečnostních složek po celém světě a realizoval bezpočet výcviků policejních speciálních jednotek nejen v Evropě, ale i například v Číně, Afganistánu, Kongu, Mexiku, Togu,…

Foto USA dodá Česku 12 viacúčelových vrtuľníkov

Praha (12.11.2019) - Český minister obrany Ľubomír Metnar predložil vláde Českej republiky materiál, v ktorom informoval o verejnej zákazke na obstaranie 12 viacúčelových vrtuľníkov. Nákup prebehne formou medzivládnej dohody s USA, prostredníctvom ktorej zaobstará rezort obrany systém H-1, teda kombináciu 8 viacúčelových vrtuľníkov UH-1Y Venom a 4 bojové AH-1Z Viper,…

Video Podvodné prepravné vozidlá americké námorníctvo drží v tajnosti

Prepravné podvodné vozidlo US Navy SEAL, alebo SDV (SEAL Delivery Vehicle) je jedným z najtajnejších a zriedkavo viditeľných aktív v celej komunite špeciálnych operácií. Pretože každá misia, na ktorej sa používa, sa verejnosti sotva niekedy odhalí, SDV zostávajú väčšinou záhadou. Mark 8 Mod 1 SDV je jediný, oficiálne priznaný ktorý…

Foto Viacúčelový vrtuľník Vojenského námorníctva Talianska havaroval pri pristávaní na palube torpédoborca

Vojenské námorníctvo Talianska (Marina Militare) stratilo 6. novembra 2019 okolo 18. hodiny viacúčelový vrtuľník AgustaWestland SH-101A Merlin (AgustaWestland AW101 (EH101) Merlin). Vrtuľník havaroval počas pristávacieho manévru na palube torpédoborca Caio Duilio. Podľa informácii talianskej tlače sa vrtuľník zrútil na palubu zo zatiaľ nezistených príčin. Podľa predbežne dostupných informácií vrtuľník havaroval počas…

Foto Prvý vrtuľník NH90 Sea Lion bol odovzdaný Nemeckému námorníctvu

Nemecké námorníctvo, nem. Deutsche Marine, pokračuje s obnovou svojho palubného letectva a v tej súvislosti začalo preberať nové vrtuľníky. So správou tohto znenia prišiel 26. októbra 2019 ako prvý portál navaltoday.com. Vo svojej správe uvádza, že spoločnosť Airbus Helicopters odovzdala Nemeckému námorníctvu prvý viacúčelový vrtuľník modernizovanej námornej verzie NH90 Sea Lion. Velenie Nemeckého…

Video Video: Vypustenie balistickej strely Bulava z paluby ponorky Knieža Vladimír

Kamčatka (30.10.2019) - Ministerstvo obrany Ruskej federácie informovalo o odpálení rakety z paluby ponorky K-549 „Knieža Vladimir“ - hlavnej ponorky projektu 955A Borej-A.     Počas skúšok v Bielom mori bola po prvýkrát vystrelená medzikontinentálna balistická strela Bulava z ponorky Knieža Vladimír, jadrová ponorka bola počas streľby v podvodnej polohe. Raketa „Bulava“ zasiahla…

Foto Ľadoborec schopný potopiť lietadlovú loď

Sankt Petersburg (26.10.2019) - Rusko postavilo na vodu nový ľadoborec „Ivan Papanin“, ktorý bude vybavený raketami schopnými potopiť nepriateľské lode s výtlakom tisícov ton. Loď projektu 23550 sa môže prevádzkovať medzi ľadom s hrúbkou 1,5 m, ako aj v tropických vodách. Jej výtlak je 8500 ton, dĺžka - 114 m, maximálna rýchlosť…

Foto Bojoví potápači kaspickej flotily dostali nové výcvikové stredisko

Najnovší multifunkčný komplex pre výcvik bojových plavcov bol otvorený na základni kaspickej flotily. Námorné komandá už uskutočnili svoje prvé podvodné streľby v bazéne komplexu. Informovala o tom tlačová služba južného vojenského obvodu. Kaspická flotila má svoje nové multifunkčné školiace stredisko pre výcvik bojových plavcov. Stredisko je určené na simultánne školenie 90 osôb, jeho…

Video Video: Prvé zábery z ruského centra pre simuláciu jadrových výbuchov

Rádioaktívne žiarenie, elektromagnetický pulz, svetelný záblesk a všetky druhy nárazových vĺn -  pozrite si zónu jadrového výbuchu. Po prvýkrát v histórii môžte vidieť, čo sa stane vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od epicentra výbuchu jadrovej bomby. Nejde o účasť na tajných testoch najhoršej zbrane na planéte, iba filmový štáb bol pripustený…

Video Carl-Gustaf s dlhším dostrelom

Raytheon Missile Systems a Saab Dynamics dokončili počiatočnú sériu riadených letových testov vývojovej munície Carl-Gustaf Munition (GCGM) - pre 84 mm nabíjateľný systém zbraní Carl-Gustaf. Štúdie pripravili pôdu pre demonštráciu schopností systému GCGM na jar roku 2020 v Spojených štátoch. Spoločné financovanie Raytheonom a Saabom je určené na použitie s odpaľovacími…

Foto GAZ-3344, dvojdielne terénne vozidlo, ktoré dokáže pokoriť každý, i ten najťažší terén

V ozbrojených silách RF sú aj vozidlá so schopnosťami prejsť terénom, v ktorom ľubovoľné iné vozidlo uviazne, zapadne alebo sa úplne utopí. Avšak tieto vozidlá idú vždy ďalej. Reč je o dvojdielnych kĺbových terénnych vozidlách GAZ-3344, ktoré sú považované z hľadiska sily za najvýkonnejšie spomedzi všetkých cestných vozidiel. Tieto pásové dvojdielne „snehomočiarochody“ dokážu…

Foto Video: Nový 50mm kanón od Northrop Grumman

USA (23.10.2019): Americký výrobca zbraní Northrop Grumman po prvý raz vystavil na výročnej konferencii Asociácie armády Spojených štátov (AUSA) vo Washingtone, D.C. svoj nový 50mm kanón. Nový Bushmaster vyvinutý spoločnosťou Northrop Grumman je určený pre bojové vozidlo budúcej generácie americkej armády.   50mm Bushmaster môže zasahovať ciele viac ako dvakrát vzdialenejšie oproti…

Foto Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste. Stryker A1 MCWS je nová generácia obrnených pechotných vozidiel Stryker Dragoon (ICVD), ktoré sú v súčasnosti v…

Foto Video: Jemenskí Húsiovia majstrovsky ovládajú protitankové zbrane

Na internete sa objavili ďalšie úspešné akcie jemenských ozbrojených jednotiek. Húsiovia nazývajú svoju ozbrojenú skupinu Ansar Allah, ktorá bojuje proti saudskej koalícii v Jemene. Zároveň Húsiovia čoraz viac útočia na saudské sily aj na samotnom území Saudskej Arábie. Zábery uverejnené na sieti ukazujú, že Húsiovia sa snažia dostať z arzenálu svojich zbraní…

Foto Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verziou pádu dronu…

Foto V Indii došlo k havárii stíhacieho lietadla MiG-29K

Indické námorné sily stratili ďalšie lietadlo. Podľa predstaviteľa indického námorníctva Viveka Madhwala sa stíhačka MiG-29 zrútila počas cvičného letu. Podľa námorníctva bolo predbežnou príčinou pádu vznietenie motora potom, ako sa doň dostal vták.   Obaja stíhací piloti sa katapultovali, ich stav nebol zverejnený. Lietadlo vzlietlo z leteckej základne INS Hansa v Dabolime.  …

Foto USA dodá Česku 12 viacúčelových vrtuľníkov

Praha (12.11.2019) - Český minister obrany Ľubomír Metnar predložil vláde Českej republiky materiál, v ktorom informoval o verejnej zákazke na obstaranie 12 viacúčelových vrtuľníkov. Nákup prebehne formou medzivládnej dohody s USA, prostredníctvom ktorej zaobstará rezort obrany systém H-1, teda kombináciu 8 viacúčelových vrtuľníkov UH-1Y Venom a 4 bojové AH-1Z Viper,…

Foto Čínsky transportný stealth dron FL-2 v tvare lietajúceho krídla

Na nedávnej výstave vojensko-civilného vybavenia a technológii (konanej periodicky, so zameraním na obranný priemysel), ktorá sa uskutočnila v meste Si-an (Xi'an) v čínskej provincii Šen-si (Shaanxi) v severozápadnej Číne, bol v tomto roku po prvýkrát predstavený nový typ transportného bezpilotného lietadla v tvare lietajúceho krídla, s označením FL-2. Tento hybridný bezpilotný prostriedok, vyvinutý…

Foto Americká stíhačka F-16 havarovala neďaleko leteckej základne Holloman, pilot sa úspešne katapultoval

Je to už druhá havária amerického stíhacieho lietadla F-16 za obdobie kratšie ako jeden mesiac Stíhacie lietadlo F-16 náležiace k 49. letke z Leteckej základne Holloman (Holloman AFB), štát Nové Mexiko (USA), havarovalo 29. októbra 2019 počas večerného cvičného letu, pilot sa úspešne katapultoval pred dopadom lietadla a bol odoslaný na…

Video Video: Ruské vrtuľníky začali denné letecké hliadky v severnej Sýrii

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zábery z kokpitu vrtuľníkov leteckých síl Ruskej federácie, ktoré začali denné letecké hliadky v severnej Sýrii.     Hliadky ruských síl sú súčasťou dohody o stiahnutí kurdských bojovníkov z pásma pri turecko-sýrskych hraniciach. Na trase dlhej viac ako 110 kilometrov je rozmiestnených deväť hliadok vybavených príslušnou…

Foto Elitné komandá sveta 02. Kubánske Čierne osy – Avispas Negras

Počiatky špeciálnych kubánskych síl siahajú do 60. rokov 20.storočia, kedy sa Fidel Castro, Che Guevarra a  ďalší kubánski revolucionári vylodili na Kube s cieľom zvrhnúť nenávidený proamerický Batistov režim. Kubáncom sa podarilo po niekoľkých mesiacoch partizánskych bojov Batistu a jeho jednotky poraziť a na Kube tak zvíťazil socializmus s charizmatickým…

Foto Rezort obrany si uctil vojnových veteránov pietnou spomienkou a tradičným behom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa dnes na vojnovom cintoríne v Bratislave v mestskej časti Petržalka – Kopčany uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam oboch svetových vojen, ako aj obetiam všetkých vojnových konfliktov. Vojnovým veteránom dnes za rezort obrany vzdali úctu aj štátny tajomník ministerstva obrany…

Foto Boli zverejnené dokumenty KGB o Putinovi

Na výstave v Petrohrade venovanej 90. výročiu Centrálneho archívu boli zobrazené fotografie ruského prezidenta Vladimíra Putina z čias jeho služby v KGB.  Centrálny archív historických a politických dokumentov v Petrohrade odtajnil dokumenty o vedúcich osobách Ruska . Ruský prezident bol zaregistrovaný v Komsomolskej organizácii riaditeľstva KGB od roku 1975, vtedy…

Foto Prekliatie Wehrmachtu. Sovietske tankové eso Dmitrij Lavrinenko zlikvidoval 52 nemeckých tankov

Dmitrij Fjodorovič Lavrinenko (14.10.1914 - 18.12.1941) bol, sovietske tankové eso na konte ktorého ostalo 52 zničených nemeckých tankov, niekoľko desiatok bojových transportérov, nákladných vozidiel, protitankových diel a húfnic.   Dmitrij Fedorovič Lavrinenko sa narodil v kozáckej stanici Bestrašnaja v Krasnodarskom kraji v rodine kubánskeho kozák (nie Kuba s Havanou, ale…

Foto V americkom Connecticute havarovala americká historická lietajúca pevnosť B-17

V americkom Connecticute havarovala začiatkom októbra historická lietajúca pevnosť B-17. K havárii prišlo 2.10.2019 v blízkosti medzinárodného letiska Bradley, krátko pred 10.00 miestneho času. Lietadlo sa zrútilo pri meste Windsor Locks v štáte Connecticut, označenie lietadla bolo Nine-O-Nine, v embléme mala vojaka z obdobia americkej vojny o nezávislosť s   ďalekohľadom,…

Foto Zomrela ikona sovietskej kozmonautiky – Alexej Leonov

Dvojnásobný Hrdina Sovietskeho zväzu Alexej Leonov zomrel v 86. roku svojho života. Zomrel v Burdenkovej nemocnici o 12:40 moskovského času. Informovala o tom tlačová služba Kozmického výcvikového strediska pomenovaná po Jurijovi Gagarinovi. Podľa jeho asistentky Natalie Filimonovej zomrel Aleksey Arkipovič Leonov po dlhej chorobe, nezverejnila podrobnosti. Je známe, že pohreb astronauta sa uskutoční…

Foto Rezort obrany poskytol pre pozostalých nehody vojenských psychológov

Rezort obrany poskytol pre pozostalých tragickej nehody pri obci Nitrianske Hrnčiarovce vojenských  psychológov - psychologický intervenčný tím. Vojenská polícia pomáha pri regulácii dopravy na základe požiadaviek Krajského dopravného inšpektorátu Nitra. “V prípade ďalších požiadaviek na techniku ozbrojených síl, alebo personál, sme pripravení okamžite pomôcť. Sme absolútne súčinní rezortu vnútra a záchranárskym zložkám,” povedal…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Video Predajca zbraní si takmer zabil kolegu pri natáčaní videa

Ruský predajca dôkladne vysvetľuje ako používať útočný granát. Pravdepodobne ruský útočný granát RGD5 ho však prekvapil, a takisto aj jeho kolegu, pozrite si video so šťastným koncom.   https://twitter.com/Awful_Memes_TW/status/1191681162672066560

Foto Ukrajina sa pre USA zmení na teroristický štát

Na Ukrajine nie je žiadny rozruch kvôli skutočnosti, že americkí kongresmani mali podozrenie, že dobrovoľný pluk AZOV získaval Američanov a zúčastnil sa v prípadoch streľby v Spojených štátoch. Štátny tajomník Mike Pompeo je povinný vysvetliť, prečo prápor nie je na zozname „zahraničných teroristických organizácií“. Aké sú šance, že Azov bude porovnateľný s…

Foto Na Ukrajine navrhli vývoj rakety, ktorá by mohla útočiť na ruské jadrové elektrárne

Ukrajina by mala vyvinúť a prijať rakety stredného doletu schopné zasiahnuť ruské jadrové elektrárne a „spôsobiť jadrový výbuch“. Toto vyhlásenie predložil ukrajinský politický a ekonomický expert Taras Zagorodni. Podľa Zagorodniho by Ukrajina mala vytvoriť rakety s doletom až 2,5 tisíc kilometrov, aby dosiahla hlboko na územie Ruska a zaútočila na jadrové…

Foto Český Senátny výbor pre vzdelávanie podporil petíciu za zachovanie práv v oblasti legálnych zbraní

Senát by mal podľa výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície schváliť petíciu za zachovanie práv občanov v oblasti legálnych zbraní. Výbor sa dnes uzniesol na odporúčaní, aby plénum hornej komory konštatovalo, že petícia je dôvodná. Senát by tiež mohol uviesť, že mnoho bodov európskej zbraňovej smernice, na…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…

Foto Slovenskí športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení.

Prvý septembrový týždeň sa v hlavnom meste Srbska v Belehrade konal EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP 2019, ktorý sa skončil pre Slovensko výnimočne úspešne a naši športoví strelci získali v histórií Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby najviac medailových umiestnení: Zlaté medaily získali: SHOOT OFF - Production Senior - Marián Vyšný SHOOT OFF -…

Foto Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške – Ernestom Nagyom

Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby.  Ernest, čitateľov určite zaujímajú Tvoje strelecké začiatky. Kedy si…

Foto Zlatá medaila z Majstrovstiev sveta podľa pravidiel IPSC ide na Slovensko

V dňoch 3 - 10. augusta 2019 sa vo Švédskej Karlskoge uskutočnili 2. majstrovstvá sveta v disciplíne  puška podľa pravidiel IPSC. Samotný pretek prebiehal na druhej najväčšej vojenskej strelnici vo Švédsku. Na 20km úseku vojenského priestoru bolo pripravených 30 streleckých situácii, ktoré preverili strelecké schopnosti najlepších puškárov z celého sveta.…

Foto Na Lešti súťažili v bojovej streľbe vojaci a jednotky Ministerstva vnútra

V dňoch 9-10. júl 2019 sa v CV Lešť uskutočnil už XV. ročník Súťaže v bojovej streľbe dvojčlenných družstiev a jednotlivcov, príslušníkov OS SR, MV SR a pozvaných hostí.   Preteku sa celkovo zúčastnilo 40 dvojíc zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Na súťažiacich čakalo 11 streleckých situácii. Bojová streľba…

Foto Železný desiatnik

Víťazom 14. ročníka súťaže Železný muž, ktorá sa konala 27. júna v Centre výcviku Lešť, sa stal desiatnik T. z práporu ISTAR Prešov, na druhom a treťom mieste skončili príslušníci Policajného zboru SR. „Spolu 22 vojakov Ozbrojených síl SR a príslušníkov policajného zboru súťažilo v desiatich disciplínach a som rád, že oproti vlaňajšku sa ich počet presne…