Slovenský puškár už druhý rok upozorňuje na legislatívnu dieru v otázke slovenských zbraní v rukách teroristov

Ilustračné foto

Slovensko, 5.október 2020 (AM) – Prinášame ďalší rozhovor s Kolomanom Szabóm, slovenským puškárom, ktorý od roku 2004 do roku 2017 prerábal strelné zbrane kategórie A, B, C na D, jednoducho povedané, z ostrých na expanzné a flobertové. 

AM: Od minulého rozhovoru, z februára už uplynul vyše pol rok, preto nás zaujíma, čo sa zmenilo ohľadne prerábania zbraní a aké kroky urobil štát, aby zamedzil nekontrolovateľnému šíreniu prerábaných zbraní z kategórie A, B, C na D, a ako dopadli tie podané trestné oznámenia a či vôbec vidíte ochotu štátu zamedziť predaju takýchto zbraní?

Koloman Szabó: Skoro všetky podané trestné oznámenia buď zamietli alebo sa s nimi vôbec nezaoberajú. Štát jednoducho používa dvojaký meter, nakoľko naďalej útočí na licencovaných predajcov zbraní, ktorí vlastnia zbrojnú licenciu na nákup a predaj zbraní od policajtov, ale sú naďalej obvinení za ilegálny predaj zbraní, ktoré síce sú riadne evidované v záznamových knihách (a tie knihy polícia pravidelne kontroluje), ale na druhej strane nič neurobí proti tomu, aby zbrane, ktoré Kriminalistický expertízny ústav pravidelne označuje za technicky nevyhovujúce a zaraďuje ich do kategórie A písm. g) nedovolená výroba prípadne úprava, mohli byť prerobené a aby autorizované osoby – skúšobne zbraní ich nemohli preskúšať a označovať za technicky vyhovujúce.

AM: Dávno očakávame nový zákon o zbraniach a strelive. Vieme o ňom nejaké podrobnosti?

Koloman Szabó: V dohľadnej dobe budeme mať nový zákon o zbraniach a strelive (podľa medializovaných informácií behom októbra bude posunutá do medzirezortného pripomienkovania, v čom už bude musieť štát implementovať aj európsku smernicu. Síce tento nový zákon o zbraniach a strelive bude vyčítaný tejto vláde, ale parlament bude musieť zákon vypracovať podľa európskej smernice a o európskej smernici vtedy hlasovali aj naši europoslanci. Nesmieme zabudnúť, že ktorí hlasovali za prijatie, tým pádom za sprísnenie a ktorí hlasovali proti. Nakoľko nový zákon o zbraniach nemôže byť benevolentnejší ako európska smernica budú musieť niečo vymyslieť na tie zbrane, ktoré zatiaľ občania mohli vlastniť bez zbrojného preukazu (expanzky, znehodnotenky). Musíme počkať na konkrétne znenie prijatého zákona.

AM: Expanzky naďalej predstavujú problém?

Koloman Szabó: Pri expanzkách veľký problém robí nejednotné značenie zbraní. Každú expanzku, buď novovyrobenú alebo upravenú z kategórie A, B, C na D čo vyrobili prípadne upravili licencované osoby (ďalej len puškári) pred predajom preskúšali autorizované osoby (ďalej len skúšobne). Do zbraní gravírovali platné C.I.P. značky, kaliber a bola uvedená aj značka úpravcu zbrane (tieto značky samozrejme polícia pozná, takže vedia vyhľadať, že ktorá úpravca vykonala úpravu a podľa C.I.P. značky vedia aj rok úpravy a tým pádom aj rok preskúšania). Ku každej zbrani samozrejme skúšobňa vydala protokol, čo v niektorých prípadoch zostalo zachovalé, v niektorých prípadoch sa stratilo. Do zbraní nebola gravírovaná nová kontrolná expanzná značka E v erbe, nakoľko túto značku uviedli vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 169/2015 Z. z. z 15. júla 2015 o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, B alebo C na expanznú zbraň kategórie D. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2015 (§ 5). Nakoľko skoro všetky expanzky boli upravené pred týmto dátumom, tak kontrolnú expanznú značku tieto zbrane nemali. V tom vzniknutom chaose do zbraní upravených na starý spôsob začali vyrážať písmená E, lebo chápali tak, že zákon to vyžaduje. Takže momentálne existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré nemajú kontrolnú expanznú značku, existujú zbrane upravené pred 1. augustom 2015, ktoré už majú vyrazenú kontrolnú značku, ale z technického hľadiska nespĺňajú ustanovenia vyhlášky č. 169/2015 a existuje zopár zbraní, ktoré boli upravené po 1. auguste 2015, ktoré by mali spĺňať, ale je to diskutabilné, či z technického hľadiska je možné upraviť zbraň tak, ako to vyžaduje táto vyhláška. Som zvedavý ako s touto situáciou poradia pracovníci polície.

AM: Asi o aké množstvo zbraní sa môže jednať?

Koloman Szabó: Podľa mojich vedomostí polícia zaevidovala niečo viac ako 4000 kusov takto upravených zbraní k čomu vydali kartičky zbrane, pričom sa jedná o zlomok tých zbraní, ktoré boli upravené. (Podľa § 38 ods. 3 skúšobňa každý mesiac posiela zoznam preskúšaných zbraní na Ministerstvo vnútra za účelom kontroly. Z toho logicky vyplýva, že štát má informáciu o tom, že odkedy sa takto prerábajú zbrane, koľko zbraní bolo takto upravených.)

AM: Viacerí majitelia ostrých zbraní vyčítajú Vám puškárom, ktorí ste robili expanzky, že kvôli Vám vytvorila Európska únia smernicu, ktorá napokon odoberá aj od nich ostré zbrane. Aký je Váš názor na to?

Koloman Szabó: Aj ja som sa stretol s týmto názorom. Keby chcela byť Európska únia dôsledná, tak predtým ako dávali tieto informácie do médií, by mali skutočne preveriť cestu takýchto zbraní. Vyskytlo, že Zastavy, ktoré boli použité v Paríži zmizli z vládnych zbrojných skladov štátov bývalej Juhoslávie. Samozrejme táto skutočnosť už takú veľkú medializáciu nedostala. Nevylučujem, že niektoré expanzné zbrane boli použité pri trestných činoch. Zaujímavé je (a teraz spomínam na vlastné skúsenosti), že predaj takýchto expanzných zbraní prebiehal s aktívnou spoluúčasťou štátnych orgánov – skúšobňa zbraní, polícia, občas aj KEÚ. Do dnešného dňa ďalej trvá v prípade flobertiek. U nás nakupovali aj filmári, aj kluby vojenskej histórie a musím sa priznať, že v nemalej miere sme predávali takéto zbrane aj pre jednotlivcov, ktorí boli príslušníkmi polície. Každý, kto kúpil sa tešil, že štát konečne je trošku benevolentnejší voči občanom a vítali možnosť (vtedy) legálneho nákupu takejto zbrane. Vtedy ani jeden sa nesťažoval, neorganizoval manifestáciu pred parlamentom a neboli plné médiá s tým, že aký je zlý ten zákon, ktorý toto všetko umožňuje. Chápem, zlí sú len výrobcovia a úpravcovia. Keby som toľko nenosil zbrane na políciu, tak by som aj ja sám uveril, že oni o tom nič nevedeli.

AM: Kedy začala vôbec zaevidovať expanzky polícia?

Koloman Szabó: Polícia začala evidovať expanzky podľa § 72f zákona o zbraniach a strelive od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015. Predtým zákonodarcovia predaj expanzov vôbec nevšímali. Počas zaevidovania stačil polícii buď protokol o kusovom overení zbrane prípadne čestné vyhlásenie. Takto zaevidovali niečo viac ako 4000 kusov, pričom každú jednu zbraň policajti – pracovníci Oddelenia dokladov OR PZ držali v ruke, kontrolovali výrobné čísla a vydávali kartičky zbrane, čo policajt, ktorý vykonal zaevidovanie aj vlastnoručne podpísal. Nakoľko existovali občania, ktorí evidenčnú povinnosť nedodržali, prípadne existovali občania, ktorí niečo vyviedli už so zaevidovanou expanzkou, tak tieto zaistené zbrane zasielali na KEÚ. KEÚ vo viacerých prípadoch takto zaistené zbrane zaradil do kategórie A písm g) nedovolená úprava. Vo viacerých prípadoch to odôvodnili s tým, že sa tam dá nabiť ostrý náboj, pričom nerobili rozdiel medzi slovami nabiť, odpáliť a vystreliť (podľa vyjadrenia jedného pracovníka KEÚ by to bolo len slovíčkárenie). Stačilo im keď napríklad do zbrane kalibru 7,62x54R cvičný (puškový náboj) vedeli nabiť 7,65 Browning (pištoľový náboj), prípadne do zbrane kalibru 9×19 Salve Blank vedeli nabiť 9×19 ostrý, pričom tieto dve kalibre majú identické rozmery. Zo zbrane ani nemuseli strielať, stačilo keď náboj vedeli zasunúť do komory.

AM: Odkiaľ máte tieto informácie? Sú podložené nejakými dôkazmi?

Koloman Szabó: Pokiaľ považujeme za dôkazy kópie znaleckých posudkov, ktoré vypracovalo KEÚ polície na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní napr. NAKA za vierohodné, tak áno.

AM: Tieto doklady nie sú verejné. Ako ste sa k nimi dostali?

Koloman Szabó:V minulosti totiž obvinili aj mňa, aj viacerých mojich kolegov za nedovolené ozbrojovanie. Najprv ma vypočuli ako svedka, nakoľko u jedného pána našli počas domovej prehliadky expanzky prerobené a predané niekedy v roku 2013. Nakoľko jednu zbraň som prerobil a predal ja, tak ma ako svedka spýtali podrobnosti ohľadne tejto zbrane. Následne ma obvinili za nedovolené ozbrojovanie a znova ma vypočuli už ako obvineného. Ako obvinený podľa Trestného poriadku mám právo nahliadnuť do spisu a na vlastné náklady robiť fotokópie spisového materiálu. Takto som sa dostal napr. ku znaleckému posudku na základe čoho vyšetrovateľ ma obvinil za to, že v roku 2013 som predal zbraň, ktorá nespĺňa technické požiadavky vyhlášky z roku 2015 a ustanovenia zákona z roku 2019 (znalecký posudok KEÚ). Napokon toto obvinenie zrušili, uznali moje argumenty, že zákon nemôže byť retroaktívny. Ja som považoval za logické, že keď (aspoň podľa názoru vyšetrovateľa a prokurátora) toto je trestný čin a expanzky, do ktorých nábojových komôr sa dá nabiť rozmerovo menší ostrý náboj (podľa znalcov KEÚ) je zbraňou kategórie A písm. g) nedovolená úprava, pričom všetky expanzky sú také (ako som už spomínal nábojová komora 7,62x54R cvičný versus pištoľový náboj 7,65 Browning, ako precedent poslúžil znalecký posudok KEÚ, kde pravidelne expanzky zaraďujú do kategórie A – však vždy existuje jeden rozmerovo menší ostrý náboj, čo sa do komory dá nabiť), tak vlastne policajti, pracovníci Oddelení dokladov OR PZ pri zaevidovaní zbraní – vydaní kartičky expanzov spáchali trestný čin. Podal som trestné oznámenie na príslušníkov Oddelenia dokladov a odôvodnil som to s dôkazom – znaleckým posudkom KEÚ, čo som prefotil počas môjho obvinenia. Nakoľko vyšetrovateľ a prokurátor tento dôkazový materiál (znalecký posudok KEÚ) považoval za dostatočné na moje obvinenie (a predpokladám, že aj na obvinenie tohto pána u koho počas domovej prehliadky zbraň našli), tak znalecký posudok KEÚ bude aj dostačujúce na odôvodnenie vznesenia obvinenia proti príslušníkom polície. Trestné oznámenie sa dostalo na jednotku opreratívneho nasedenia NAKA – Prezídium PZ, ktorý ma kontaktoval ako oznamovateľa ohľadne môjho trestného oznámenia. Viackrát sme sa rozprávali telefonicky a komunikovali sme e-mailom. Najprv myslel, že toto sa smeruje proti majiteľom zbraní, vysvetlil som mu, že nie. Potom myslel, že sa to smeruje proti výrobcom, úpravcom zbraní a trošku nechápal, že nakoľko aj ja som upravoval a predával takéto zbrane, tak koniec-koncov prečo podávam trestné oznámenie na seba. Potom keď som mu vysvetlil, že z dôvodu retroaktivity zákona trestné oznámenie nemôže smerovať proti výrobcom, prípadne úpravcom, nakoľko v čase predaja ešte neexistovali tieto právne predpisy a vysvetlil som mu, že trestné oznámenie smeruje proti policajtom, pracovníkom OD, ktorí zbrane zaevidovali najprv nerozumel, potom som mu to odôvodnil s tým, že v čase, keď policajti zbrane zaevidovali už vykonávacia vyhláška existovala (15. júla 2015 a nadobudla účinnosť od 1. augusta 2015). Nakoľko policajti začali evidovať zbrane (§ 72f) od 1. júla 2015 do 31. decembra 2015, tak trestné oznámenie sa vzťahuje na policajtov – príslušníkov OD, ktorí zaevidovali zbrane a vydávali kartičky zbraní od 1. augusta 2015 do 31. decembra 2015. Nakoľko polícia má celkom presné evidencie ohľadne vlastných príslušníkov, takže asi nerobí jej problém vyhľadať ľudí, ktorí za dané obdobie pracovali na evidenciách zbraní a ktorí vydávali kartičky zbraní (koniec koncov podpisy sú na kartičkách) a určite majú mená aj v systéme. Keď pracovník JON NAKA zistil, že podané trestné oznámenie sa nedá otočiť proti výrobcom zbraní a smeruje to proti policajtom, tak posunul to do Komárna a do Nitry (dôvod, že prečo, to pozná len on, pričom sa jedná o skutok, ktorí sa dial na území celého Slovenska). Nakoľko som ja ako oznamovateľ opakovane žiadal o uplatnenie svojich práv a umožnenie nahliadnutia do spisu, tak ako je to uvedené v Trestnom poriadku (mimochodom čo vyšetrovatelia musia poznať, lebo podľa toho pracujú) dostal som odpoveď, že ja nie som oznamovateľom, tak som podal sťažnosť na postup policajta na čo som do dnešného dňa nedostal odpoveď. V zásade existujú dve možnosti: buď som oznamovateľom alebo nie. Keď som, tak polícia porušila moje právo nahliadnuť do spisu, keď nie som, tak polícia stratila voľakde moje trestné oznámenie, pričom pracovník jednotky operatívneho nasadenia som mnou dosť intenzívne komunikoval ohľadne vyšetrovania, ktorí so mnou vôbec nesúvisel a o ktorých ja by som nemohol dostať žiadne údaje, iný logický dôvod ma momentálne nenapadá. Som zvedavý, že ktorú variáciu vyberú.


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto 5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“?   1. Prečo nebola v Arménsku uskutočnená plnohodnotná mobilizácia,…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Foto Nemecko chystá úplne vyvedenie vojakov z Afganistanu

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - List Rheinische Post priniesol správu, že ministerstvo obrany SRN posudzuje možnosť o štyri mesiace úplne vyviesť svoje vojská z Afganistanu.   Existenciu plánu a prácu nad ním vraj potvrdil predstaviteľ nemeckého ministerstva obrany. V rezorte tiež potvrdili, že takýto scenár bol plánovaný už pred nedávnym vyhlásením prezidenta USA Donalda…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach – vojna moderných technológií

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Video Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver, lower aj upper z najtvrdšieho leteckého duralu 7075 T-6. V…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Foto 5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“?   1. Prečo nebola v Arménsku uskutočnená plnohodnotná mobilizácia,…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Foto Nemecko chystá úplne vyvedenie vojakov z Afganistanu

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - List Rheinische Post priniesol správu, že ministerstvo obrany SRN posudzuje možnosť o štyri mesiace úplne vyviesť svoje vojská z Afganistanu.   Existenciu plánu a prácu nad ním vraj potvrdil predstaviteľ nemeckého ministerstva obrany. V rezorte tiež potvrdili, že takýto scenár bol plánovaný už pred nedávnym vyhlásením prezidenta USA Donalda…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Aké sú šance Ruska a NATO v „tretej svetovej“?

USA, 22. november 2020 (AM) - Autor článku Chris Osborne v americkom liste The National Interest, odvolávajúc sa na názory expertov tvrdí, že v dlhodobej bojovej činnosti zostane prevaha na strane Severoatlantickej aliancie. Ak sa však Rusko rozhodne zaútočiť na pobaltské štáty, NATO sa vraj dostane do hroznej situácie, pretože proti tomu nič…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Foto Ruská prítomnosť v Afrike rastie: Putin schválil novú námornú základňu v Sudáne – lode budú mať imunitu

Rusko, 17. november 2020 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin prikázal vytvoriť v africkom Sudáne technickú základňu pre námorníctvo. Dokument s jeho nariadením bol publikovaný na oficiálnej stránke právnych informácií Ruska. Predseda ruskej vlády Michail Mišustin minulý týždeň schválil návrh dohody a nariadil, aby bola dohoda predložená hlave štátu na podpis "Prijať návrh vlády Ruskej federácie…

Foto Zase pokus vyhovieť USA: Taiwan začal s výstavbou prvej vlastnej ponorky

Taiwan, 15. november 2020 (AM) - Pre Taiwan to skutočne nie je ľahké, pokiaľ ide o hľadanie partnerov pre medzinárodný obranný program. Výmena jej 4 útočných ponoriek, z ktorých dve pochádzajú z konca druhej svetovej vojny a dve z polovice 80. rokov, je o to ťažšia, že jediná krajina, ktorá sa oficiálne…

Foto Dilema NATO: Čo ak sa Turecko rozhodne napadnúť nemeckými ponorkami Grécko

Turecko, 4. november 2020 (AM) - Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Nemci sú svojou podporou Turecka opäť na zlej strane múru. Alebo, žeby sa vytvárala nová, tichá koalícia s jadrom EÚ (čiže Nemeckom)? Čo také Grécko so svojimi stovkami ostrovov, ktoré sú aj tak neubrániteľné vzhľadom ku svojmu počtu,…

Foto Ruské námorníctvo otestovalo svoj prvý námorný protilietadlový systém Pancir-M

Rusko, 26.október 2020 (AM)  - Na kontrolu mnohých vnútrozemských morí hraničiacich s jeho pobrežím, ako je Baltské, Čierne, alebo Kaspické more, vyvinula Moskva veľkú flotilu ľahkých korviet, ako sú lode triedy Karakurt. Tieto plavidlá, dlhé 67 ma 800 ton, sú výkonnostne porovnateľné s mnohými triedami západných hliadkovacích plavidiel. Naproti tomu sú…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Ukrajina chce kúpiť 26 zastaralých českých húfnic DANA M2 za 40 miliónov dolárov

Ukrajina, 14. november 2020 (AM) - Ukrajina od Česka kúpi 26 kolesových samohybných húfnic DANA M2 kalibru 152 mm českej firmy Excalibur Army. Ako uvádza Ukrajinský vojenský portál, cena obchodu bude 40 miliónov dolárov.   Okrem samotných húfnic pôjde aj o dodávky munície: 5 000 obyčajných 152mm vysoko-výbušných fragmentačných projektilov a 1 000 kusov…

Foto Česká armáda nakúpi 1200 terénnych áut Toyota Hilux – nahradia dosluhujúce vozidlá UAZ a Land Rover

Česko, 6. november 2020 (AM, MO ČR) - Ministerstvo obrany vybralo najvýhodnejšiu ponuku vo výberovom konaní na osobné terénne automobily pre Armádu Českej republiky. Dosluhujúce vozidlá UAZ a Land Rover by mali v rokoch 2021-24 nahradiť automobily Toyota Hilux.   Predmetom zákazky je obstaranie až 1200 zabezpečovacích vozidiel kategórie VN1-G (pick-up), ktoré…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Bez panciera ale ľahké: Nové americké výsadkové vozidlo od General Motors

USA, 2.november 2020 (AM) - Spoločnosť General Motors Defence v tlačovej správe oznámila dodanie prvého pechotného vozidla americkej armáde. Vozidlo je súčasťou prvej dodávky 649 vozidiel v hodnote 214,3 milióna dolárov, kontrakt obsahuje celkovo 2 065 vozidiel. Je to prvé významné zadanie zákazky pre GM Defense. GM dodalo svoje výsadkové vozidlo do…

Foto Srbský veľvyslanec: Najprv nám uhraďte škody za NATO bombardovanie a potom kritizujte že kupujeme ruské tanky

Srbsko, 1.november 2020 (AM) - Plánovaná dodávka 30 ruských tankov T-72B1 MS a 30 modernizovaných obrnených vozidiel BRDM-2 je najlepším svedectvom toho, že zrušenie návštevy ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova v Belehrade nijako neovplyvní dobré vzťahy medzi oboma krajinami, tvrdí veľvyslanec Srbska v Moskve Miroslav Lazanski. Vo svojom komentári prezradil cenu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Nahliadnutie do minulosti ohľadom Číny sťa dodávateľa leteckej techniky do Egypta – stíhací bombardér Šenjang F-6C / FT-6

Egypt, 22. november 2020 (AM) - Po tom, čo Egypt v roku 1976 prerušil úzke vzťahy so Sovietskym zväzom, hľadal náhradu pre svoje letectvo v Číne. Tá, vycítiac príležitosť sa chytila nových možností a v roku 1979 predala Egyptu 40 kusov stíhacích bombardérov Šenjang (Shenyang) F-6C (licenčne vyrábané sovietske prvé nadzvukové stíhacie…

Foto Egyptské a sudánske stíhačky sa zúčastňujú spoločného cvičenia „Nile Eagles-1“, Video

Egypt/Sudán, 21. november 2020 (AM) – Viacúčelové stíhacie lietadlá MiG-29M2 Egyptského vojenského letectva sa zúčastňujú na práve prebiehajúcom spoločnom cvičení „Orly Nílu 1" v Sudáne. Zároveň je to po prvýkrát, čo sa egyptské stíhačky stretnú vo vzduchu so sudánskymi cvično-bojovými lietadlami FTC-2000 čínskej výroby. Spoločné cvičenia potrvajú až do 26. novembra…

Foto Pilot zmiznutej taiwanskej stíhačky F-16 mohol mať „priestorovú dezorientáciu“.

Taiwan, 20. november 2020 (AM) – Nezvestný pilot mohol mať „priestorovú dezorientáciu“. Vyšetrovanie nezistilo žiadne mechanické problémy, ktoré by mohli byť základom utorkového zmiznutia lietadla F-16 a jeho pilota, uviedlo včera ministerstvo národnej obrany (MND) s tým, že nevylučuje nehodu z dôvodu „priestorovej dezorientácie“.   Stíhacie lietadlo F-16 v utorok večer zmizlo…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto USA: Trump ešte stihol dohodnúť obchod s Litvou – nakúpia vrtuľníky Black-Hawk za 181 miliónov eur

USA, 19. november 2020 (AM) - Trumpova administratíva ako sa zdá pracuje naplno a využíva možno už len posledné možnosti na uzavretie šťavnatých obchodov. Christopher Miller, ktorý bol len nedávno menovaný do čela Pentagónu namiesto Marka Espera, ktorého prezident Trump vyprevadil bez servítky, sa už stihol prejaviť. V prvom posolstve svojim jednotkám…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Ruský historik Mjagkov: Západ po 75 rokoch zabudol na ponaučenia z Norimbergu – varovanie pre Ukrajincov

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - 20. novembra 2020, uplynulo 75 rokov od začiatku zasadania Medzinárodného tribunálu v Norimbergu - jedného z najvýznamnejších súdnych procesov v histórii ľudstva, počas ktorého sudcovia krajín proti hitlerovskej koalície (ZSSR, USA, Veľká Británia a Francúzsko) odsúdili vodcu nacistického Nemecka a vyhlásili samotnú nacistickú ideológiu za…

Foto Nahliadnutie do minulosti ohľadom Číny sťa dodávateľa leteckej techniky do Egypta – stíhací bombardér Šenjang F-6C / FT-6

Egypt, 22. november 2020 (AM) - Po tom, čo Egypt v roku 1976 prerušil úzke vzťahy so Sovietskym zväzom, hľadal náhradu pre svoje letectvo v Číne. Tá, vycítiac príležitosť sa chytila nových možností a v roku 1979 predala Egyptu 40 kusov stíhacích bombardérov Šenjang (Shenyang) F-6C (licenčne vyrábané sovietske prvé nadzvukové stíhacie…

Foto Egyptské a sudánske stíhačky sa zúčastňujú spoločného cvičenia „Nile Eagles-1“, Video

Egypt/Sudán, 21. november 2020 (AM) – Viacúčelové stíhacie lietadlá MiG-29M2 Egyptského vojenského letectva sa zúčastňujú na práve prebiehajúcom spoločnom cvičení „Orly Nílu 1" v Sudáne. Zároveň je to po prvýkrát, čo sa egyptské stíhačky stretnú vo vzduchu so sudánskymi cvično-bojovými lietadlami FTC-2000 čínskej výroby. Spoločné cvičenia potrvajú až do 26. novembra…

Foto Kissinger odporučil administratíve USA, aby čo najskôr zlepšila vzťahy s Čínou keď nechce ďalšiu svetovú vojnu

USA, 21. november 2020 (AM) - Bývalý minister zahraničia USA Henry Kissinger odporučil administratíve prezidentského kandidáta Joea Bidena, aby čo najskôr zlepšila vzťahy s Čínou, informovala agentúra Bloomberg.   Podľa Kissingera inak hrozí kríza, ktorá by mohla prerásť do vojenského konfliktu. "Ak nebude existovať základ pre spoluprácu, svet upadne do katastrofy…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Osem rokov vo funkcii: hlavné úspechy Sergeja Šojgu – šéfa ministerstva obrany Ruska

Rusko, 9. november 2020 (AM) - V piatok 6. novembra to bude presne 8 rokov, čo sa šéfom ruského vojenského oddelenia stal Sergej Šojgu. V tento deň v roku 2012 ho Vladimír Putin vymenoval za ministra obrany. Odvtedy, každý deň a každú hodinu, Sergej Šojgu slúžil na bojovom poste pre dobro krajiny.  …

Video Od začiatku roka zomrelo na Donbase viac ako 500 ukrajinských vojakov. Video

Ukrajina, 9. november 2020 (AM) - Straty v radoch ozbrojených síl Ukrajiny dosiahli od začiatku roka viac ako 500 príslušníkov ozbrojených síl, uviedol šéf Ľudových milícií Luhanskej ľudovej republiky - Jan Leščenko.     „Od začiatku roku 2020 stratili ukrajinské ozbrojené sily viac ako 500 príslušníkov ozbrojených síl, 90% z týchto…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…