Nedostatky Hitlerovho plánu

.

Nemecko, 14. október 2021 (AM) – Plán Barbarossa, ktorým Hitler načrtol schému rozdrvenia Červenej armády za štyri-päť mesiacov a zachvátenie európskej časti Sovietskeho zväzu do línie Archangeľsk – Volga – Astracháň, bol podpísaný 18. decembra 1940, čiže pol roka pred napadnutím ZSSR.

 

Prečo Hitler prijal toto rozhodnutie, ako sa stalo, že sovietska rozviedka nespozorovala nemecké prípravy a aké hlavné chyby obsahoval plán Barbarossa?
Čisto vojenské detaily plánu, ktorý bol rozpracovaný pod vedením generála Fridricha Paulusa, sú známe a nevyvolávajú žiadne spory. Vedie sa však akademická diskusia o tom, koho treba považovať za vynálezcu doktríny blitzkriegu. Ide o to, že idea vojenstva sa v oblasti vojenskej stratégie v predvojnových desaťročiach vyvíjala približne rovnako vo väčšine európskych krajín, ktoré mali dostatočný vojenský potenciál. Všetky však mali rovnakú traumu, a to 1. sv. vojnu s jej niekoľkoročným sedením v zákopoch a nesmierne krvavými útokmi na opevnené obranné línie protivníka.

 

Nová stratégia mala teda vylúčiť akúkoľvek perspektívu zdĺhavej vojny s ustálenou frontovou líniou. Preto sa nielen v Nemecku, ale aj v ZSSR pracovalo na pláne strategického úderu do hĺbky, ktorý predpokladal rýchly prienik na územie protivníka s cieľom nedovoliť mu vytvoriť si súvislú obrannú líniu.

 

Zrodila sa novinka
Bolo to principiálne nové teoretické východisko, ktoré obsahovalo prebudovanie celej armády s dôrazom na jej mechanizáciu. No a tá si vyžadovala aj prestavbu priemyslu: v Nemecku išlo o obnovu priemyselného potenciálu a v ZSSR o vybudovanie ťažkého priemyslu na nových územiach. Priemysel na to potreboval nových ľudí, čo znamenalo udelenie zásadnej pozornosti vzdelávaniu a nevyhnutnosti príchodu do miest a na stavby veľkého množstva pracovných síl.

 

Asi takto vyzerali teoretické základy tvorby vojenskej stratégie, ktoré, založené na analýze a skúsenostiach predchádzajúcej vojny, ovplyvňovali hospodársku i sociálnu prestavbu štátu. Dá sa to považovať aj za „militarizáciu“, ibaže v praxi to bola obyčajná sociálna mechanika, ktorá sa správa rovnako pri akejkoľvek ideológii a pri akomkoľvek sociálnom poriadku.

 

Kto bol hlavný teoretik ZSSR?
V ZSSR bol hlavným teoretikom „vojny nového typu“ zástupca náčelníka Generálneho štábu Robotnícko-roľníckej Červenej armády (RRČA) generál Vladimír Kiriakovič Triandafillov. Jeho hlavná práca „Charakter operácií súčasných armád“ bola vydaná až po jeho smrti v roku 1936 (Triandafillov zahynul pri leteckej katastrofe v roku 1931 vo veku 37 rokov). A po zatknutí jeho priateľa a patróna Tuchačevského, boli jeho myšlienky potichu zabudnuté. Hoci, napríklad, v takých útočných operáciách, akým bol plán vojny s Fínskom 1939-1940, badať jeho motív strategického útoku.

 

Na tomto pláne nebolo nič chybné, svojím spôsobom bol dokonca príťažlivý (rozrezať Fínsko na polovičky a rýchlo vyjsť k Botnickému zálivu), len jeho realizácia bola úbohá z rôznych dôvodov, ktoré nemajú nič spoločné so strategickým plánovaním.
Existencia zhodných vojenských doktrín umožňuje niektorým neserióznym historikom-falzifikátorom tvrdiť, že Stalin pripravoval plán útoku proti Nemecku a Hitler sa mu akoby bránil predstihovým úderom.

 

Tieto úvahy už desaťročia zabávajú ľudí v žánre alternatívnych (krčmových) dejín spolu s knihami o „pravlasti starobylých árijcov“, o pokladoch templárov a invázii mimozemšťanov. Všetko je to veľmi zaujímavé, no s pravdou to nemá nič spoločné.

 

Napríklad Angličania takéto „blitzkriegové“ doktríny nemali. Nie, že by boli mierumilovní, ale preto, že nemali na to dostatočne mohutnú pozemnú armádu a že sa usilovali stať „iba“ námornou mocnosťou. USA zase vôbec nemali adekvátnu vojenskú ideu. Japonské plány (napr. Kantokuen) mali skôr utopický charakter s nádychom mystiky. Čiže nepodobali sa na klasickú vojenskú stratégiu.

 

Keď hovoríme o práci Friedricha Paulusa, bežne sa hovorí, že len upravil plán von Schlieffena, ktorý sa zrodil v roku 1905, a upravil ho na podmienky roku 1940. (Plán útoku proti Francúzsku nie cez spoločnú hranicu, ale cez Belgicko a Holandsko.) No to je len čiastočná pravda, pretože von Schlieffen bol v mene víťazstva pripravený obetovať Východné Prusko. Navyše, v druhej polovici roka 1940 už žiadne Francúzsko neexistovalo a tak nebolo treba nič obetovať.

 

V niektorých memoároch, napr. v denníku genplk. Franza Haldera sa priamo hovorí o tom, že Hitler po prvýkrát vyslovil tému „východného ťaženia“ dobre, že nie hneď po kapitulácii Francúzska počas návštevy stanu v Charleville (departement Marne). Halder však uviedol, že išlo len o „nahlas vyslovené úvahy“ v súkromnej diskusii.

 

 

Kam útočiť?
Pravdou je, že Hitler sa dlho nevedel rozhodnúť o smere úderu (Anglicko či ZSSR). Vojna so ZSSR sa pritom považovala za nevyhnutnú tak z ideologických, ako aj praktických pohnútok (dôvod – suroviny). Voči Londýnu šli neustále pokusy o dohodu. Posledným bol známy let Rudolfa Hessa.

 

Podľa najrozšírenejšej verzie, konečné rozhodnutie Hitler prijal po neúspešnej leteckej vojne proti Anglicku a po zhodnotení možností na vpád do Anglicka ako operácie s „neistým výsledkom“ a ťažkými stratami. Netreba pri tom hovoriť, že v nemeckom generálnom štábe existovali o tom spory, ani to, žeby sa táto otázka principiálne posudzovala.

 

V nemeckej generalite neexistovala ani „pacifistická opozícia“. Ide o omnoho neskorší mýtus, cieľom ktorého je obieliť Wehrmacht („teória čistého Wehrmachtu“ sa šíri dodnes) a spätne sa obhájiť. Reálne, pruská vojenská aristokracia síce krútila nosom nad „slobodníkovým štréberstvom“, lenže jeho útočný nápor v plnej miere podporovala.

 

Niekomu sa hitlerovská ideológia nemusela príliš pozdávať, no rok 1940 sa stal vrcholom úspechov Tretej ríše. Práve vtedy sa generáli von Bock, von Leeb, von Rundstedt, von Brauchitsch a ďalší úprimne pýšili rozšírením Nemecka, ktoré prinútilo kľaknúť si na kolená celú Európu. Prečo by teda nešli ďalej, keď sa všetkému tak darí?

 

Existuje ešte jedna epizóda o Hitlerových „premetoch“ medzi dvomi frontami: ide o pokus vtiahnuť ZSSR do Trojstranného paktu v novembri 1940. Joachim von Ribbentrop vtedy v leteckom úkryte (práve prebiehal nad Berlínom anglický nálet) čítal V. Molotovovi akýsi návrh na globálne rozdelenie sveta. Liberálna verzia prezentácie tejto udalosti hovorí, že Stalin obstavil tento návrh nejakými svojimi nesplniteľnými podmienkami (vyvedenie nemeckých vojsk z Fínska, vytvorenie sovietskej vojenskej základne na Dardaneloch a odchod Japonska z ostrova Sachalin), po čom Hitler prijal konečné rozhodnutie o útoku proti ZSSR.

 

 

Bližšie k direktíve
Rozpracovanie plánu však už prebiehalo po celý rok 1940 a určite nie na prípad „čo ak“. Obe strany používali diplomaciu, vrátane tajnej, na získanie taktických výhod.

 

Hitler sa snažil vyhnúť vojne na niekoľkých frontoch a takmer sa mu to podarilo, Moskva zase potrebovala trochu viac času aby vyladila hospodársky systém, predovšetkým priemysel, mobilizovaný na vybudovanie omnoho modernejšej armády. V tejto hre boli všetky prostriedky dobré.

 

Už z teórie rímskeho práva je známe, že „po tom“ neznamená „kvôli tomu“. To, že Hitler schválil plán Barbarossa 18. decembra a nie o mesiac skôr, neznamená, že práve rozhovor Ribbentropa s Molotovom v berlínskom protileteckom úkryte mesiac predtým principiálne ovplyvnil Hitlerovo rozhodnutie. Veď aj odpoveď z Moskvy mu prišla cez nového sovietskeho veľvyslanca v Berlíne Dekanozova až vo februári 1941.

 

Existuje aj ďalšia sporná otázka: čo Moskva vedela o pláne Barbarossa celkovo i o jeho detailoch? Tu treba spomenúť, že náčelník generálneho štábu pozemných vojsk Franz Halder spustil dezinformačnú kampaň už na jar 1940. Riadil ju SS-Brigadeführer a generálmajor ríšskej polície Walter Schellenberg. Išlo o špeciálnu operáciu, rozsah ktorej dejiny dovtedy nepoznali.

 

Oficiálny výnos o maskovaní presunov vojsk na východ bol vydaný nemeckým generálnym štábom v októbri 1940, čiže dva mesiace pred podpísaním plánu „Barbarossa“. Hlavnou ideou dezinformácie bolo rozširovanie falošných údajov, že Nemecko bude útočiť na západnom smere. Tejto línie sa držali všetci, od oficiálnych médií do práce dvojitých agentov. Dialo sa to napr. tak, že nemeckí diplomati čosi „pustili“ Turkom, tí Bulharom a postupne sa táto informácia dostávala cez vojenskú rozviedku do Kremľa.

 

Ani generál Filipp Golikov, ktorý vtedy riadil GRU RRČA, nedokázal určiť stupeň dôveryhodnosti informácií o plánoch Berlína. Z neznámeho dôvodu nedôveroval väčšine rezidentúr a pripájal k hláseniam o presunoch nemeckých vojsk na východ, ako aj k správam o plánovanom prepade ZSSR, poznámky „nedôveryhodný zdroj“ či rovno to Stalinovi označoval za „dezinformáciu anglickej rozviedky“.

Prípad Richarda Sorgeho je priam učebnicový. Golikovov názor na to bol, že Nemecko drží na západe tretinu svojej armády, tretinu na východe a ostatnú tretinu niekde v zálohe. Kde, to nevieme. Práve preto tiež nemôžeme tvrdiť, že útok sa pripravuje práve proti ZSSR! Vo výsledku GRU nielenže nedokázalo získať detaily plánu Barbarossa, no nedokázalo ani určiť dislokáciu veľkých síl Wehrmachtu.

 

A tak aj toto spôsobilo chyby pri budovaní obrany v prvých mesiacoch vojny (hoci príčin tragédie leta – jesene 1941 bolo omnoho viac). Na začiatku vojny bol Golikov stiahnutý z funkcie náčelníka GRU a so zníženou hodnosťou bol poslaný na front veliť armáde, kde sa taktiež prejavil ako nie príliš talentovaný vojvodca.

 

Plán Barbarossa (Direktíva z 18. 12. 1940) sa skladal z mapy a bojového poriadku. Vytlačený bol v niekoľkých, prísne evidovaných, exemplároch. Bol to krátky záznam strategického obsahu. Žiadnej rozviedke sveta sa tento dokument nepodarilo získať. Aj Hitlerovi spojenci, generálne štáby Fínska, Rumunska a Maďarska ho získali až na poslednú chvíľu.

 

Stratégiu ovplyvnili chyby
Nech je to akokoľvek prekvapivé, strategickú voľbu Hitlerovho útoku na ZSSR dodatočne ovplyvnili chyby nemeckej rozviedky. Aj Abwehr, aj Schellenbergov a Canarisov rezort zle hodnotili vojenský potenciál ZSSR. Vrátane toho, ako predpokladal Abwehr, že Červená armáda môže do boja postaviť najviac 40 divízií proti 180 nemeckým. Naozaj išlo o obrovskú chybu, pretože Sovieti ich do boja poslali 20-krát viac.

 

Berlín tiež nemal najmenšiu predstavu o priemyselnom a hospodárskom potenciály ZSSR. Spôsobilo to kritizované sovietske utajovanie: údaje o ťažbe, povedzme uhlia a rast tavby železa, boli považované za štátne tajomstvo. Pri tom treba uviesť, že to nebol len Berlín, kto málo vedel i málo chápal o Sovietskom zväze. Veď ani Anglicko, ani USA nevedeli do konca roku 1941 oceniť sovietsky potenciál.

V Berlíne sa spoliehali na rozpad štátu, na povstania na národnostných okrajoch a na podobné záležitosti. Dôvodom podobných nádejí boli obyčajné ideologické mýty. Canaris a Schellenberg sa tiež priveľmi spoliehali na slová utečencov, ktorí príliš zveličovali svoje názory.

 

Hodnotenie Zimnej vojny

Osobitnú pozornosť si zasluhuje analýza sovietsko-fínskej vojny. Eufória, ktorá po nej opantala Fínov, spôsobila pohŕdavý názor na hodnotenie kvalít Červenej armády, osobitne v taktickej príprave sovietskych vojakov. Keďže Nemci si kvality Sovietov nemohli overiť na mieste, nedokázali oceniť ani zmeny, ktoré po Zimnej vojne nastali v Červenej armáde.

 

Zdrojom nemeckej arogancie sa stali aj údaje o rozohnaní vedúcich kádrov po prípade s Tuchačevským. Intrigy okolo Tuchačevského a úlohu, ktorú v tom zohral nemecký Abwehr, sú dodnes jednou z najtajomnejších záhad predvojnového obdobia. Ak Canaris a Schellenberg naozaj stáli pri prameni „prípadu Tuchačevského“, toto od základu mení celé dejiny prípravy Nemecka na vojnu proti ZSSR.

 

Berlín z nepochopiteľného dôvodu odignoroval priebeh a výsledky sovietsko-japonského konfliktu na Ďalekom východe. Boje pri jazere Chasan si vysvetlili tak, že „tí červení nič nevedia“ a unikátnu operáciu G. Žukova na Chalchin-Gole si akoby „nevšimol“. Hoci práve tu Červená armáda po prvýkrát uskutočnila bleskovú operáciu s nasadením tankových jednotiek a súčinnosť s letectvom. Nemci si teda nevšimli, že aj Sovieti majú generálov, ktorí vedia riadiť obrovské zoskupenia s masou ľudí a techniky. Japonci to pochopili a vzdali sa útoku proti ZSSR.

 

Samozrejme, že netreba na plán „Barbarossa“ nazerať ako na vrchol vtedajšieho vojenského myslenia. Áno, bol očividný, ak to vnímame v súvislostiach údajov, ktorými operoval nemecký generálny štáb. Bolo to dobrodružstvo rozkalkulované na maximálne pól roka, no čo robiť ďalej, nad tým sa nikto v Berlíne nezamýšľal. Plán „B“ vôbec neexistoval. Ak by sme tu použili Stalinovu charakteristiku, boli to „závraty nad úspechmi“.

 

Spočiatku sa Nemcom darilo
V prvé týždne, napriek všetkému, Nemcom sa v podstate darilo bojovať podľa plánu, vo výsledku čoho sa obrovské sovietske zoskupenia rozostavené medzi starou a novou hranicou ako na šachovnici jeden za druhým dostávali do obkľúčenia.

 

Vytvorenie, schválenie a začiatok realizácie plánu Barbarossa sa nedá vytrhnúť z kontextu tých čias. Veď zosobňoval všetky tendencie vtedajšej vojenskej vedy. Bol vytvorený na prepad ZSSR dávno predtým, ako Hitler začal uskutočňovať zvláštne diplomatické manévre. Chybný bol z pohľadu hodnotenia politických realít a sociálno-politického potenciálu Sovietskeho zväzu.

 

Navyše táto pekná mapa so šípkami nijako nebrala do úvahy národnostný charakter protivníka, zveličovala sovietske slabiny (niekedy až vymyslené) a znižovala všetko pozitívne, čo sa dalo nájsť v Sovietskom zväze tých čias. No a práve táto neznalosť ruských ľudí a mnohých ďalších národov vtedajšieho ZSSR, a aj realít samotného štátu, sa ukázala byť najväčšou slabinou plánu Barbarossa, aj keby bol trojnásobnou viechou vojenského myslenia. Hoci takým nebol.
Vladimír Mikunda


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Video Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí bloku v…

Video “Gumové projektily a slzný plyn”: Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny sa v…

Foto Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kanáli „Rossija 1“. „Áno, musím všetkých upokojiť, nič…

Foto Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť aktuálne procesy prebiehajúce v rámci Aliancie…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Nový nástup. Česká zbrojovka predstavila sériu guľovníc pre lov, šport a hobby streľbu

Česko, 26. november 2021 (AM) – Česká zbrojovka a.s., súčasť holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, ktorá sa radí medzi najväčších svetových výrobcov ručných palných zbraní, ohlásila nástup úplne novej série opakovacích guľovníc značky CZ.     V segmente dlhých palných zbraní pre lov, šport či hobby streľbu patrí Česká zbrojovka a.s.…

Foto Nepriateľské krajiny? Utajovaný zbrojársky export z Ruska do krajín NATO v roku 2021 prudko vzrástol

USA, 18. november 2021 (AM) – V roku 2021 prudko vzrástol export utajovaného tovaru (lietadlá, jadrové materiály, zbrane a munícia) z Ruska do krajín NATO. To je hlásená podľa otvorených údajov ruskej Federálnej colnej služby. Medzi top 10 dovozcov týchto druhov ruských výrobkov patrilo šesť krajín Aliancie: USA, Česká republika, Nemecko,…

Video Recenzia filmu „Black 47“. Dráma mapujúca drsné obdobie írskych dejín

Slovensko, 3. novembra 2021 (AM) – V roku 2018 natočili Íri film Black 47, ktorý som okamžite po zhliadnutí zaradil medzi svoje obľúbené.   Režisérom bol Lance Daly, film vznikol podľa krátkeho írskeho filmu Ranger, ktorý pred rokmi napísali a zrežírovali Dillon a Ryan. Vo filme si zahrali významnejší anglickí a írski…

Video Guatemalská polícia nakupuje 800 samopalov Stribog od slovenského výrobcu Grand Power

Guatemala, 31. október 2021 (AM) – Slovenský výrobca zaznamenal ďalší úspech na medzinárodnom trhu , keď si jeho samopal Stribog vybrala aj Guatemalská polícia. Tá už 200 slovenských samopalov aj zaviedla do služby a objednala si ďalších 600 ks.   V tejto 17 miliónovej stredoamerickej krajine aktuálne prebieha debata o zoštandardizovaní policajnej výzbroje, pretože…

Foto Špeciáli vojenskej polície v akcii na Lešti

Slovensko, 29. október 2021 (AM, MOSR) – Špeciálne jednotky Vojenskej polície Slovenskej a Českej republiky absolvovali v Centre výcviku Lešť ďalšiu zo spoločných aktivít.   Príslušníci Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek tentokrát spoločne s inštruktormi a Pohotovostným oddelením Vojenskej polície ČR počas štyroch dní absolvovali odborný výcvik s cieľom…

Foto Baklanka, systém bitky ruských chuligánov, ktorý sa zrodil vo väzení

Rusko, 29. október 2021 (AM) – Vo svete existuje obrovské množstvo bojových umení a štýlov, ktoré sa od seba líšia svojimi technikami, filozofiou i taktikou. Každý záujemca si tak môže zvoliť bojový štýl a umenie, ktoré mu vyhovuje (taiči, karate, jiu jitsu, thajský box, box, wingchun, aikido, silat, kali, musado...) a keď…

Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Video Video: Slovenská vojenská technika sa presúva do Lotyšska k hraniciam s Bieloruskom a Ruskom

Lotyšsko, 28. november 2021 (AM) – Presun 155 mm samohybných húfnic k bieloruským hraniciam sa v NATO sa nazýva „politika zadržiavania“.   NATO sleduje nezvyčajnú koncentráciu ruských síl pri hraniciach s Ukrajinou, vrátane tankov, delostrelectva a bezpilotných lietadiel, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred stretnutím ministrov zahraničných vecí bloku v…

Video “Gumové projektily a slzný plyn”: Rusko a Čína odmietli iniciatívu Washingtonu usporiadať summit „Za demokraciu“

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Ruská federácia a Čína spoločne reagovali na iniciatívu Washingtonu usporiadať medzinárodný summit „Za demokraciu“ pod záštitou Spojených štátov. Spojené štáty americké veria, že majú právo byť považované za morálneho vodcu demokratického sveta, s čím Moskva a Peking otvorene nesúhlasia. Veľvyslanci z Ruska a Číny sa v…

Foto Šéf ruskej rozviedky: Ruská invázia na Ukrajinu nebude

Ukrajina, 28. november 2021 (AM) – Riaditeľ ruskej „Zahraničnej spravodajskej služby“ (SVR) Sergej Naryškin opäť verejne ubezpečil, že Rusko neplánuje žiadnu „vojenskú inváziu“ na Ukrajinu.   Šéf SVR odpovedal na túto otázku v sobotňajšom rozhovore v relácii „Vesti“ so Sergejom Brilevom na televíznom kanáli „Rossija 1“. „Áno, musím všetkých upokojiť, nič…

Foto Bukureštská deviatka rokovala o významnej úlohe odstrašenia a obrany

Bulharsko, 27. november 2021 (AM) – Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) počas dvojdňového zasadnutia rokovali o záveroch samitu NATO 2021 a tiež o spolupráci NATO a Európskej únie. Slovenský rezort obrany na rokovaniach zastupoval štátny tajomník MO SR Marian Majer.   „Rokovania poskytli príležitosť zhodnotiť aktuálne procesy prebiehajúce v rámci Aliancie…

Foto V USA vysvetlili, ako jeden nejadrový úder môže zraziť krajinu na kolená

USA, 27. november 2021 (AM, Sputnik) – Americká infraštruktúra nemusí odolať útokom s použitím elektromagnetických zbraní zo strany Ruska a Číny, píše The Washington Times s odkazom na výsledky konferencie Federácie pre svetový mier, ktorá má poradný status pri Ekonomickej a sociálnej rade OSN.   Podľa odborníkov sa o tomto probléme…
Foto Ruský admirál Popov vyhlásil že ponorka Kursk sa potopila po zrážke s ponorkou NATO. Experti reagujú

Rusko, 22. novembra 2021 (AM) – Vysoký ruský vojenský dôstojník (už nie je vo funkcii) urobil vyhlásenie o dôvodoch potopenia jadrovej ponorky Kursk, čo je v rozpore s oficiálnou verziou o výbuchu torpéda v priestore ponorky. Admirál Vjačeslav Popov urobil vyhlásenie o príčinách tragickej situácie v auguste 2000 v Barentsovom…

Foto Nórsko porušilo 100-ročnú vojenskú dohodu s Ruskom

Nórsko, 13. november 2021 (AM) – Rusko pristihlo Nórsko ako porušilo storočnú zmluvu o demilitarizácii súostrovia Svalbardy v Arktíde.   Ruské ministerstvo zahraničných vecí upozornilo na skutočnosť, že nórska námorná fregata Thor Heyerdahl vstúpila do prístavu Longyearbyen na Svalbardoch. Ide o zjavné porušenie Svalbardskej zmluvy z roku 1920, ktorá povoľuje využitie tohto…

Foto Čína stavia v púšti napodobeninu americkej lietadlovej lode pre nácvik raketových útokov

Čína, 9. november 2021 (AM) – Armáda ČĽR má v úmysle trénovať raketové útoky proti americkému námorníctvu . Za týmto účelom Čína postavila v strede krajiny, v púšti Taklamakan, raketový cieľ v tvare americkej lietadlovej lode triedy Ford.     Túto informáciu zverejnil portál USNI News, ktorý vlastní americký námorný inštitút,…

Foto Koľko rakiet Kaliber má ruská flotila? Toto číslo Vás prekvapí

Rusko, 7. november 2021 (AM) – Od uvedenia prvého nosiča rakiet Kaliber do prevádzky uplynulo presne 9 rokov a pri tejto príležitosti zhrnieme niektoré výsledky. Čo sa za tento čas podarilo dosiahnuť, koľko nosných rakiet už bolo nasadených a aké vyhliadky ruskú flotilu čakajú.   V novembri 2012 bola ruskej flotile…

Foto Najväčšie ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe zadržali v Dánsku

Dánsko, 5. novembra 2021 (AM) – Dánske úrady zadržali ruské výskumné plavidlo Akademik Ioffe, ktoré používa Širšov inštitút oceánológie, informovalo ruské veľvyslanectvo v Kodani.   „1. novembra pri tankovaní na ceste prístavu Skagen dánske úrady zadržali výskumné plavidlo (RV)“ Akademik Ioffe “z Federálneho štátneho rozpočtového vedeckého ústavu” Inštitútu oceánológie pomenovaného po…

Foto Izraelský analytik Kedmi: Množstvo a kvalita lodí ktoré Rusko stavia dokazuje že je zrelé na konfrontáciu s USA v oceánoch

Izrael, 4. novembra 2021 (AM) – Izraelský politológ Jakov Kedmi poznamenal, že Rusko je pri budovaní svojej vojenskej sily veľmi rozumné. Teraz je Ruská federácia pripravená vytvoriť vlastnú flotilu lietadlových lodí a odraziť Spojené štáty v oceáne.   Kedmi vo vysielaní „Soloviev Live“ vysoko ocenil úspechy Ruskej federácie v oblasti rozvoja…

Video Bielorusko testovalo svoju novú Flautu. Video

Bielorusko, 28. november 2021 (AM) – Na vojenskom cvičisku „Obuz-Lesnovsky“ v Bielorusku testovali nový viacnásobný raketový systém RC30 Flauta v kalibri 80 mm. Skúšobnú streľbu vývojársky podnik, ktorý je súčasťou štruktúry Štátneho vojensko-priemyselného výboru Bieloruskej republiky. Informovala o tom tlačová služba Goskomvoenprom.     Testy potvrdili správnosť konštrukčných riešení, ktoré boli použité…

Foto Ochranný dáždnik. Rusko a Tadžikistan vytvoria spoločný systém protivzdušnej obrany

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Duma bude musieť ratifikovať dohodu o spoločnom systéme protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Prezident Vladimir Putin už predložil relevantný dokument.   V elektronickej databáze Štátnej dumy sa objavil dokument predstavený prezidentom, ktorý stanovuje vytvorenie spoločného systému protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Dohodu ešte musia schváliť…

Foto Nasadenie tankov T-62 v Čečensku a na Kaukaze

Čečensko, 25. novembra 2021 (AM) – V roku 2022 ubehlo už 60 rokov od prvého masového nasadenia tankov T-62, najprv v rámci Sovietskej armády, neskôr armád štátov Varšavskej zmluvy. Tento tank slúži dodnes v mnohých armádach po celom svete. Aj keď ide už o relatívne starý tank, stále je využívaný v…

Foto Nové útočné vozidlá pre výsadkárov. Na čo Česku bude prepadový pluk?

Česko, 24. november 2021 (AM, Sputnik) – Česká armáda chce kúpiť 180 nových ľahkých útočných vozidiel pre výsadkárov. Budú osemkrát drahšie ako doterajšie špeciálne upravené autá Land Rover Defender. NATO však po Česku jednotky pre zahraničné misie nežiada. Prečo teda chce AČR mrhať peniazmi? Sputnik sa pýtal poslanca za SPD Radovana…

Foto Poľsko a Veľká Británia dohodli spoločný vývoj systému protivzdušnej obrany

Poľsko, 20. november 2021 (AM) – Varšava a Londýn podpísali deklaráciu potvrdzujúcu zámer spolupráce pri vytvorení systému protivzdušnej obrany „Narew“. Informovalo o tom Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva.   Dohody o spoločnom vývoji systému protivzdušnej obrany boli dosiahnuté počas stretnutia medzi britským ministrom obrany Benom Wallaceom a poľským ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom. „Táto dohoda predstavuje…

Foto Odľahčená verzia Lynx. Rheinmetall úspešne otestoval kompozitné gumové pásy na bojovom vozidle pechoty

Nemecko, 19. november 2021 (AM) – Spoločnosť Rheinmetall, ktorá je najväčším dodávateľom vojenských vozidiel pre Austrálske obranné sily, úspešne dokončila demonštratívne skúšky kompozitných pojazdných pásov Soucy (CRT) na bojovom vozidle pechoty Lynx KF41.   Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Gary Stewart uviedol, že predstavenie CRT na vozidle Lynx potvrdzuje schopnosť tohto bojového…
Foto USA rozmiestnia na Ukrajine 6 stíhačiek kvôli útoku na Donbas. Rusko stiahlo k hraniciam 17 stíhačiek

Rusko, 28. november 2021 (AM) – Americká armáda sa rozhodla nasadiť najmenej šesť svojich útočných lietadiel na jednej z leteckých základní ukrajinských vzdušných síl na uskutočnenie vojenskej operácie na Donbase. Má ísť o ľahké útočné lietadlá „Embraer EMB 314 Super Tucano“, ktoré sa predtým používali v Afganistane na útoky proti Talibanu.  …

Foto Vrtuľníky Bell a ich úlohy pri hasení požiarov

USA, 27. november 2021 (AM) – Potreba leteckého hasenia požiarov celosvetovo rastie a vrtuľníky Bell zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Vzhľadom na to, že počet lesných požiarov sa z roka na rok zvyšuje a ich vypuknutie je čoraz ťažšie predvídať, je nevyhnutné zabezpečiť flotilu strojov, ktoré dokážu tieto nebezpečné situácie…

Foto “Priamy zásah do srdca.” Úvahy po vzhliadnutí najnovšieho vojnového filmu “Nebo”

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Určite je ťažké nakrúcať filmy o vojnách, ktoré sa ešte neusadili v pamäti ľudí – a ešte viac o tých, ktoré stále prebiehajú. Hollywoodski filmári dlhé roky hľadali vhodný jazyk na rozprávanie o vojne vo Vietname, ruskí filmári mali problém nakrútiť filmy o vojne v Afganistane. Filmy…

Foto Budú ovládať juh a západ Ruska. Frontové bombardéry Su-34 sa vrátili na obnovené letisko Baltimor

Rusko, 24. november 2021 (AM) – Letisko Baltimor vo Voroneži, obnovené po rekonštrukcii, opäť dostalo prvé bojové lietadlá a vrátili sa naň frontové bombardéry Su-34. Podľa tlačovej služby Západného vojenského okruhu sa slávnostné otvorenie uskutočnilo na letisku 23. novembra.   Podľa zverejnených informácií už bolo z Buturlinovky do Baltimoru prevezených 17 frontových…

Foto “Toto zmení rovnováhu síl.” Pentagon úspešne otestoval „lietajúcu lietadlovú loď“

USA, 23. novembra 2021 (AM) – V Spojených štátoch otestovali technológiu budúcnosti – vzlietlo dopravné lietadlo C-130A s experimentálnymi dronmi X-61A Gremlin na palube. Roje dronov podľa Američanov zabezpečia vzdušnú prevahu nad akýmkoľvek nepriateľom.   Drony, ako ukazujú nedávne konflikty, rýchlo nahrádzajú pilotované lietadlá: vykonávajú prieskum, ukazujú na ciele, útočia…

Foto Bell oznamuje predaj prvého vrtuľníka Bell 505 NXi na Slovensko

Kolín, Nemecko (23. novembra 2021) – Bell Textron Inc., dcérska firma Textron (NYSE: TXT), oznamuje predaj svojho prvého stroja Bell 505 NXi na Slovensko. Ide o druhý stroj typu Bell 505, ktorý poputuje na Slovensko v roku 2021. Zákazník, spoločnosť WELLPHARMA s.r.o., si vrtuľník vyzdvihne v pražskom servisnom centre Bell.…

Foto Prečo sú USA koloniálnou ríšou?

USA, 27. november 2021 (AM) – Novinár britského listu The Guardian Daniel Immerwahr uvažuje nad tým, prečo sa občanom USA páči, keď je ich štát predstavovaný ako republika, kým krajina bola mnoho desaťročí impériom so svojimi kolóniami.   Immerwahr upriamil pozornosť na „Veľké spojené štáty“, ako sa nazývali na prelome 19. a 20.…

Foto “Priamy zásah do srdca.” Úvahy po vzhliadnutí najnovšieho vojnového filmu “Nebo”

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Určite je ťažké nakrúcať filmy o vojnách, ktoré sa ešte neusadili v pamäti ľudí – a ešte viac o tých, ktoré stále prebiehajú. Hollywoodski filmári dlhé roky hľadali vhodný jazyk na rozprávanie o vojne vo Vietname, ruskí filmári mali problém nakrútiť filmy o vojne v Afganistane. Filmy…

Foto Nasadenie tankov T-62 v Čečensku a na Kaukaze

Čečensko, 25. novembra 2021 (AM) – V roku 2022 ubehlo už 60 rokov od prvého masového nasadenia tankov T-62, najprv v rámci Sovietskej armády, neskôr armád štátov Varšavskej zmluvy. Tento tank slúži dodnes v mnohých armádach po celom svete. Aj keď ide už o relatívne starý tank, stále je využívaný v…

Foto Zmätok so zástavou Víťazstva

Rusko, 24. novembra 2021 (AM) – Kvôli zmätku sa zástavou Víťazstva mohla stať vlajka, ktorá nemala žiadny vzťah k útoku na Reichstag, vyhlásil v júni 2020 hlavný vedecký spolupracovník Ústredného múzea (kde sa táto zástava doposiaľ ochraňuje) OS RF Vladimír Afanasjev.   „Zástavu víťazstva, za ktorú bola uznaná vlajka 150. streleckej Idrickej…

Foto Tichý, dokonale vidí v tme a je neuveriteľne silný: Námorník Mačka zajal 153 „jazykov“

Rusko, 21. november 2021 (AM) – Počas Veľkej vlasteneckej vojny Nikolaj Guňko vykonal 156 bojových akcií kde osobne zajal 153 „jazykov“. Nepriatelia sľúbili za jeho hlavu 10 tisíc mariek. Šesťkrát bol Guňko navrhnutý na titul Hrdina Sovietskeho zväzu.   Nikolaj Guňko sa narodil 14. mája 1920 v obci Krasnogvardeisky na území…

Foto Didaktická pomôcka: Norimberský proces – triumf OSN

Nemecko, 20. november 2021 (AM) - V dňoch 20. a 21. novembra 2020 sa v Moskve konalo online vedecko-praktické fórum Poučenia Norimbergu, venované 75. výročiu začiatku Norimberského procesu s nacistickými zločincami (20. 11. 1945). Tribunál sa skončil 1. 10. 1946.   Predseda ruskej historickej spoločnosti Sergej Naryškin poznamenal, že medzinárodný trestný tribunál musel splniť…
Video Vzbura profesorov v Rusku: po konferencii doručili úradom sedem nepríjemných COVID ultimát

Rusko, 15. november 2021 (AM) – Vedci, lekári a ľudskoprávni aktivisti v Rusku usporiadali konferenciu o aktuálnej situácii s koronavírusom a opatreniach, ktoré štát prijal. Výsledkom podujatia bolo, že jeho účastníci doručili úradom sedem ultimát týkajúcich sa ochorenia COVID.   V Petrohrade uskutočnilo niekoľko desiatok vedcov, lekárov, právnikov a aktivistov konferenciu,…

Foto Anketa Vojenský čin roka

Slovensko, 13. november 2021 (AM, MOSR) – Za účasti členov vlády, účastníkov odboja a samozrejme príslušníkov Ozbrojených síl SR sa uskutočnilo vyhlásenie laureátov 24. ročníka ankety Vojenský čin roka, ktorá vyzdvihuje výnimočné skutky súvisiace s rezortom obrany za predchádzajúci rok.   Minister obrany sa k vojakom počas galavečera prihovoril slovami velikána slovenskej…

Foto Alexander Rogers: Existuje pre Spojené štáty východisko z dopravného kolapsu?

USA, 4. novembra 2021 (AM) – Kalifornia naďalej sníva. Čerstvou správou zo slnečného štátu (každý prvý liberál vám povie, že HDP jednej Kalifornie je viac ako HDP celej Ruskej federácie) je, že dopravný kolaps sa nezastavuje, ale len zhoršuje.   Príčiny kolapsu dopravy v USA Ako sa ukázalo, prudký nárast počtu…

Foto Ukrajinci ostreľovali dedinu v Donecku. Žena ktorá zostala bez domova: “Zabila by som ťa!”

Donecká republika, 22. október 2021 (AM) – Ukrajinskí militanti dnes ráno ostreľovali dedinu Gornyak v Kujbyševskom okrese Doneck. Žena, ktorá zostala bez domova, sa neudržala: "Zabila by som ťa!"     https://twitter.com/i/status/1451109272687886338   https://twitter.com/i/status/1450143466986643464   https://twitter.com/i/status/1451104319818932224   Podľa do oficiálneho zástupcu Luhanskej ľudovej republiky z pracovnej podskupiny kontaktnej skupiny pre rokovania Minskej…

Foto Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.     Faktom je, že podľa…

Foto Teória akademika Glazjeva sa potvrdila: Bol koronavírus vytvorený Američanmi?

Rusko, 15. október 2021 (AM) – Ruský vedec urobil senzačné vyhlásenie: koronavírus podľa všetkých indícií nie je prirodzený, ale umelý. Potvrdila sa teda teória Sergeja Glazyeva, ktorý pred rokom poukázal na to, že COVID-19 môže byť vytvorený iba v laboratóriu a ako biologickú zbraň uvoľnená „americkou elitou“.     Špecialista Ústavu…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…