Sci-fi verzus fantasy a socializmus verzus kapitalizmus

Sojuz MS-13

Česko, 7.september 2022 (AM, KOB-forum) – K napísaniu tejto úvahy ma prinútil článok Andreja Fursova. Je to celkom dobrý článok, a možno sa ja mýlim, ale ja tie algoritmy spoločenského diania vidím veľmi jednoducho a odievať ich do toľkých slov ako Andrej Fursov má podľa mňa zmysel až potom, keď je ľuďom predložený algoritmus vo svojej holej podobe, na ktorý ďalej môžu nabaľovať fakty z dejín, ktoré ho buď potvrdia alebo vyvrátia. Ak chceme tento jednoduchý algoritmus skryť, točíme sa síce neustále okolo neho, pretože všetky fakty ho potvrdzujú a ak chceme ľudí ťahať za nos, tak nám ani nič iné nezostane, ale vždy zdôrazníme, vypichneme niečo iné, čo ľudí zvedie z cesty, aby ho v jeho čistej podobe nedokázali odhaliť, alebo ho vďaka tomu, aké si už pomýlené názory vytvorili, vopred odmietali a hľadali utvrdenie svojho pomýlenia práve len v tých vedľajších a nepodstatných faktoch vedúcich ich pohodlnou cestou do pekla.

 

 

V tomto jeho článku to vidím v tom, ako poukazuje na to, čo bolo pre „sovietske“ vedenie výhodné a kam svoj štát viedlo. Je to zavádzajúce, ak sa neuvedie, že to bolo sovietske vedenie od prevratu po Stalinovej smrti, ktoré už malo úplne iné ciele ako pôvodní boľševici s rozborom, čo boľševici dokázali, a ako sa prejavuje zotrvačnosť sociálnych procesov s dôrazom na ich odraz na západnej , kapitalistickej strane, ktorá na nich bola nútená reagovať a pozdvihnúť kvôli tomu sociálnu zložku v kapitalizme, ktorá je pre neho neprirodzená a začala brať za svoje prakticky okamžite s pádom ZSSR.

 

Takže toto je môj algoritmus. Svet bol oddávna usporiadaný v podobe pyramídy, keď tí hore parazitovali na tých dole. Na to, aby si svoje postavenie udržali im slúžia fakticky neustále tie isté nástroje. Ľudia sa vždy snažili z toho područia vymaniť, a to vytváralo cyklický vývoj dejín, ako bol vrchol pyramídy nútený lavírovať a popúšťať a uťahovať opraty, vďaka svojim znalostiam sa tak ale vždy dokázal udržať na vrchole.

 

Príkladom je Veľká francúzska revolúcia, ktorou sa fakticky len vypustila para sociálneho napätia a všetko sa vrátilo do starých koľají. Februárová revolúcia v Rusku v roku 1917 mala mať rovnaký účel a zároveň zaistiť rozpad Ruského impéria na menšie, ľahšie ovládateľné štátne útvary a všetko išlo presne podľa plánu. Lenže potom sa to zvrtlo a riadiacich procesov sa chopili boľševici, nastala Veľká októbrová socialistická revolúcia a všetko bolo inak. Heslá, ktoré mali len poslúžiť na to, aby ľudí dostali do ulíc na zvrhnutie cára a na rozklad Ruského impéria (nepripomína vám to niečo?), začali byť NAPLŇOVANÉ! Aj napriek veľkému úsiliu vrcholku pyramídy sa nepodarilo tento vývoj zvrátiť.

 

Treba podotknúť, že boj bol tvrdý a stál mnoho boľševikov život (fakticky vyvolaná občianska vojna v Rusku v kombinácii so zahraničnou intervenciou, ekonomické i politické pôsobenie proti sovietskemu Rusku, 2. svetová vojna, posilňovanie vnútornej opozície aj tej skrytej, začlenenej do riadiacich štruktúr … Dajte si to všetko dohromady so zdrojmi a znalosťami, ktorými vrcholok pyramídy disponuje!). Napriek tomu sa boľševikom natoľko podarilo naštartovať sociálne procesy, že úplne preorali všetky stabilne uplatňované putá spoločenského rozmachu nasadzované permanentne vrcholkom pyramídy (napríklad zabetónované vedecké štruktúry, sitá vedeckých stupňov, hore sa dostane so svojim bádaním len ten, komu už potvrdené „vedecké“ kapacity odsúhlasia, že jeho bádanie je „vedecké“).

 

To viedlo k obrovskému spoločenskému rozvoju aj rozvoju vo vede, ktorý bol predtým jednak umelo brzdený a jednak nemal šancu bez prílivu novej krvi nabrať také obrátky. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému faktu, ktorým je v konaní potrebná reakcia vášho protivníka na vaše riadiace kroky. Uvedomte si, že to, ako Západ vyzeral, obzvlášť po 2. svetovej vojne, bola REAKCIA NA EXISTENCIU BOLŠEVICKÉHO ZSSR! Veľa ľudí, vrátane Fursova, tento jednoduchý fakt nezdôrazňuje, zahmlieva, zabúda!!!

 

So Stalinovou smrťou došlo v ZSSR fakticky k prevratu a vrcholok pyramídy sa opäť zmocnil v osobe Chruščovho riadenia, ktoré musel prispôsobovať naštartovaným sociálnym procesom a pomaly a plánovite viesť socializmus ku skaze. A nesmieme zabúdať, že aj napriek úspechom boľševikov sa nástroje a vplyv vrcholku pyramídy neprestali po celý čas prejavovať, to znamená, že sa to v konaní neustále prelínalo so snahami boľševikov uviesť prípadné chyby riadenia na pravú mieru (čo je proces, ktorý musí byť permanentný ). Ak ľudia nevedia, čomu sa majú brániť, a pred čím stoja, nie je to zase také neľahké, zavádzať ich neustále do slepých uličiek. Ak si to raz uvedomia, bude to naopak veľmi ťažké.

 

Teda sa pozerajme na všetko prizmou tohto jednoduchého algoritmu!

A tu sa dostávam k tej sci-fi a fantázy. Je to pekný príklad, ako sa skrytým riadením menia dôležité sociálne procesy. Citujem z knihy Stvoritelia nových svetov, Albatros, 1980, Výbor zo svetovej vedecko-fantastickej literatúry (s komentármi), tučne som text v úryvkoch zvýraznila ja. Sci-fi začala byť vrcholku pyramídy nebezpečná, pretože zároveň s fantáziami založenými na vedeckých základoch, a teda zhusta v budúcnosti realizovateľnými, študovala aj spoločenské pomery a autori často vo svojich dielach ukazovali smer, ktorým by sa spoločnosť mala, alebo mohla uberať. Máme tu teda prinajmenšom dve veľmi nebezpečné tendencie – obchádza sa tým pevne daná vedecká stupňovitosť, ktorá má za úlohu rozhodovať o tom, čo je vedecké a čo nie je, čo je realizovateľné a čo nie je a tiež sa ľuďom týmto fakticky umožnil dialóg zameraný na spoločenské pomery . Tj. kladenie si otázok, ako spoločnosť funguje, prečo a ako to zmeniť, aby sa darilo lepšie všetkým. Bolo teda potrebné tieto nebezpečné tendencie umlčať a tu máte popísaný jeden z dôležitých čriepkov, ako sa také veci realizujú:

 

Podobne ako na spisovateľov ostatných krajín Európy, aj na tvorbu ruských a sovietskych spisovateľov sci-fi mal veľký vplyv H.G. Wells, ktorého trinásťzväzkové vybrané spisy vyšli v Petrohrade v rokoch 1909-1917. Zlatý vek sci-fi vyvrcholil v prvej polovici dvadsiatych rokov v dielach druhého z velikánov klasického sci-fi Karla Čapka… (…) Spolu s Karlom Čapkom reagoval na hrôzy prežitej svetovej vojny výstražnými protivojnovými satirami celý rad našich autorov… (…) vychádzali aj prvé sci-fi diela autorov, patriacich dnes ku klasikom sovietskeho i svetového sci-fi, napríklad Žena z Marsu, román o prvom lete na Mars, a príbeh o lúčoch smrti Lúča inžiniera Garina. Diela s motívmi z budúcnosti vtedy ešte bola plne uznávanou súčasťou hlavného prúdu literatúry a nikto také knihy a priori nepovažoval za „poklesnutú literatúru“. (…)

 

V polovici dvadsiatych rokov sa však sci-fi začalo vedome aj nedobrovoľne oddeľovať od hlavného prúdu literatúry a ustanovilo sa ako svojbytný literárny druh s vlastnými pravidlami a zákonmi.

 

Všetko začalo v Spojených štátoch 5. apríla 1926, kedy sa na novinových stánkoch objavilo prvé číslo nového časopisu Amazing Stories (Úžasné príbehy). Pri jeho kolíske stál v poradí už tretí „otec sci-fi“ Hugo Gernsback (1884-1967). Sci-fi sa v tom čase ešte volalo scientifiction a na svoje dnešné pomenovanie si muselo počkať ešte cez tri roky, do júna 1929, kedy sa označenie science fiction prvýkrát objavilo v ďalšom Gernsbackovom časopise Science Wonder Stories (Príbehy o vedeckých zázrakoch).

 

Záujem čitateľov bol obrovský a sci-fi časopisy rástli ako huby po daždi. Tlačili sa vo veľkých nákladoch na najlacnejšom, rýchlo žltnúcom novinovom papieri, zvanom anglicky pulp, podľa ktorého si aj vyslúžili nie príliš lichotivú prezývku pulpy, pretože ich obsah nemal o nič dlhšie trvanie ako papier, na ktorom vychádzal. O čo najkvalitnejší bol vzhľad pulpov, o to sebavedomejší boli ich redaktori a prispievatelia. Podľa Gernsbacka a jeho stúpencov snáď všetky vynálezy vznikli len vďaka tomu, že sa o nich najskôr písalo na stránkach pulpov. „Dnes sci-fi, zajtra skutočnosť!“ vykrikovali nabubrelé titulky a čitatelia, chtiví nahliadnuť do budúcnosti, sa o pulpy len rvali.

 

V pulpoch sa s výnimkou románov Julesa Verna a H.G. Wellsa a poviedok Edgara Allana Poea tlačili v podstate len dva druhy sci-fi . Dobrodružstvo neporaziteľných supermanov burroughsovského štýlu a nezáživné referáty o technických zázrakoch. Budúcnosť sa skladala len z nepreberného množstva najroztodivnejších vynálezov a technických noviniek. Namiesto literárneho hrdinu zaujala veda a hlavne technika. Človek, pokiaľ to nebol veľkňaz všemocnej bohyne Vedy – vynálezcu, sa krčil niekde v pozadí, ako ničotný služobník strojov. Ľudia autorov nezaujímali , a tak sa v ich príbehoch spoločnosť vôbec nemení a medziľudské vzťahy v roku 3000 alebo 10 000 sa nijako nelíšia od roku 1925. (…)

 

Gernsbackovské poňatie, že sci-fi je tu len preto, aby popularizovalo technický pokrok, prípadne hlásalo expanziu ľudstva do vesmíru, zošnurovala spisovateľa natoľko, že sa poviedky tlačené v pulpoch čoskoro začali podobať jedna druhej ako vajce vajcu. Krajina bola vždy nositeľkou najschopnejšej a najvyvinutejšej civilizácie a každá rozpínavosť na úkor obyvateľov cudzích planét bola oprávnená. Planéty obývali iba menej vyvinutí a poddajní domorodci, vďačne vítajúci nositeľov pozemskej kultúry, alebo naopak neľútostní a krutí zloduchovia, ktorých hrdinskí pozemskí osadníci museli najskôr vybiť do posledného, ​​aby mierumilovní farmári, mohli začať s osídľovaním nového sveta a so šírením civilizácie. Nie je ťažké uhádnuť, že to väčšinou boli staré indiánky z divokého západu spisovateľmi vynaliezavo prenesené na iné planéty podľa okamžitého záujmu čitateľov. Hrdina obliekol miesto džínsov skafander, do ruky dostal lúče miesto koltu, nasadol do kilometer dlhej rakety miesto na koňa a hajdy na podlých Venušanov. Vznikla tzv.space opera (vesmírna opera) podľa nie príliš lichotivých anglických prezývok pre kovbojku – horse opera (konská opera) – a pre reklamné filmy soap opera (mydlová opera). (…)

 

Gernsbackovské poňatie sci-fi ako akejsi reklamy na budúce vynálezy sa žánru ako celku stalo osudným. Celkom oprávnené zatracovanie pulpov sa bohužiaľ prenieslo aj na nevinnú obeť – na serióznu spoločensko -kritickú vetvu sci-fi, ktorá nikdy v pulpoch nevychádzala. Od rozšírenia pulpov sa v Spojených štátoch akákoľvek literatúra odvažujúca sa prekročiť prah budúcnosti stala a priori zlou. Povedať dobré slovo o sci-fi sa v slušnej literárnej spoločnosti začalo považovať za neprístojnosť. Budúcnosť sa stala tabu.  (…)

 

Podobne ako v Spojených štátoch dostala sa v tridsiatych rokoch sci-fi literatúra do krízy aj v Sovietskom zväze. Opakoval sa tam svojim spôsobom spor medzi verneovským a wellsovským sci-fi z konca minulého storočia. Kritika sa postavila na verneovské stanovisko a presadila umelé obmedzenie tematiky na najbližšiu budúcnosť podľa „teórie najneskoršej hranice“, zhruba na dobu výhľadových hospodárskych plánov. Nekompromisne vyžadovala „blízke zameranie“ a začala šmahom odmietať čokoľvek, čo sa jej zdalo „nevedecké a nereálne“, ako napríklad let na Mesiac alebo praktické využitie atómovej energie. Také nápady sa podľa nej nezlučovali so socialistickým realizmom. Nedovoľovala spisovateľom, aby sa zaoberali sociálnymi filozofickými problémami, a požadovala namiesto toho „rozpracovanie aktuálnych problémov plánovitého národného hospodárstva“ alebo „umelecké stvárnenie vedecko-technického predvídania“. Požadovala zameranie na najbližšiu budúcnosť, a keď sa zákonite ukázalo, že budúcnosť vo všetkých podrobnostiach nezodpovedá autorovej predpovedi, jednoducho jeho román roztrhala ako zlý, nevedecký a nerealistický. Mnohí spisovatelia si nemienili otvoriť vešteckú živnosť a začali sa venovať iným literárnym žánrom.

 

Romány písané podľa teórie najneskoršej hranice sa tematicky až prekvapivo podobali pulpom. Aj tu úlohu hlavného hrdinu prezvala technika a pre človeka zostala len epizódna rola utopického sprievodcu, nadšeného svetom technických zázrakov. (…)

 

V Sovietskom zväze vplyv „teórie najneskoršej hranice“ trval až do polovice päťdesiatych rokov.

 

Ja dodávam, že potom sa stavidlá na chvíľu podarilo pretrhnúť, naštartované sociálne procesy tomu pomohli. Než sa zase začalo prejavovať bezštruktúrne riadenie a zo sci-fi literatúry sa pozvoľne stala fantasy….

 

Vo fantasy môže človek lietať, pes hovoriť, papagáj prorokovať, ako by to bola tá najvšednejšia vec na svete. Jednoducho môže. To všetko sa môže prihodiť a prichádza sa aj v sci-fi. Ale vnútorný zákon žánru opäť velí, aby autor v takom prípade pričinil aj prijateľné, nekúzelné, „vedecké“ vysvetlenie. Človek lieta pomocou antigravitačného nosiča, pes hovorí vďaka voperovaným hlasivkám a rečovým centrám v mozgu a papagáj prorokuje, pretože to v skutočnosti je robot napojený na superpočítač.

 

Fantasy si nekladie iný cieľ ako pobaviť, je to rozprávka pre dospelých. Výmenou za hodinku dve zábavy, čitateľ pripúšťa, že kúzelná palička, kúpená v zaprášenom vetešníctve, má naozaj magickú moc, ale nezoberie sa ešte preto po dočítaní príbehu a nepôjde hľadať šťastie po bazároch.

 

Andrej Fursov: Zima sa blíži. Aký svet stavajú majstri svetovej hry

 

Ešte jeden zaujímavý a podľa mňa dosť zásadný postreh: Ak postavíme proti sebe západné a sovietske sci-fi ako celok, zistíme, že je medzi nimi podstatný rozdiel v prístupe k budúcnosti.

 

V Sovietskej sci-fi prevláda optimizmus a viera, že ľudstvo prekoná všetky krízy ako doteraz, a ďalej pôjde cestou pokroku a celosvetovej (celovesmírnej) spolupráce. Ako príklad nám môže poslúžiť Jefremova slávna Andromeda. V nej sa s priateľským porozumením stretávajú nielen všetky národy našej Zeme, ale aj obyvatelia planét z najvzdialenejších kútov vesmírov, zapojených na galaktickej spojové okruhy.

 

V západnom sci-fi sa najsilnejšie presadzuje varovný tón. Často sa stretávame s obrazom Zeme na pokraji katastrofy alebo po nej (súhrnne sa mu hovorí postkatastrofické sci-fi). A už len perlička na záver: Rozdiel medzi sci-fi a fantasy vyjadrila vtipne (a zlomyseľne) americká kritička a spisovateľka Miriam Allen de Fordová (1888-1976): „Science fiction pojednáva o nemožných možnostiach, fantasy o prijateľných nemožnostiach.“

Irena Aneri


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto “Koniec hegemónie Západu je nezvratný”. Svetové médiá o Putinovom prejave

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Všetky svetové médiá komentovali prejav Vladimíra Putina na slávnostnom podpise zmlúv o pripojení k Ruskej federácii Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti v sále svätého Juraja Veľkého kremeľského paláca.   The New York Times , ktorý označil začlenenie štyroch regiónov do Ruska za…

Video Päť starých a nesmierne krutých systémov popráv v minulosti

Slovensko, 1.október 2022 (AM) –Priznám sa, že som sa chystal písať o rodézskych špeciálnych jednotkách Selous Scouts, no pri „brúzdaní po internete som na youtube našiel video, ktoré ma zaujalo. Vo videu autor hovorí o piatich nesmierne drsných systémoch popravy, ktoré sú známe z histórie. Takže Selous Scouts bude nasledovať o…

Foto Ruské jednotky v predstihu získali veľkú dávku modernizovaných tankov T-80BVM

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Ruská armáda dostala veľkú dávku tankov T -80BVM, vybavenie bolo odoslané od výrobcu Omsktransmaš jednotkám po železnici. Informovala o tom tlačová služba "Uralvagonzavod".   Podľa správy bola dávka modernizovaných tankov T-80BVM dodaná armáde v rámci obrannej objednávky štátu, avšak v predstihu. Koľko vozidiel ministerstvo obrany dostane, sa…

Foto Na čo Rusi potrebujú viac vojakov?

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Vrchný veliteľ ruských ozbrojených síl V. Putin podpísal výnos, na základe ktorého tabuľkový počet ruskej armády od nového roka presiahne dva milióny ľudí (2 039 758). 1,15 milióna z nich budú vojaci, čiže pri ich počte ide o zvýšenie o 137 tisíc ľudí. Ráta sa aj s doplnením vojakov v špeciálnej operácii, konkrétne…

Foto Stoltenberg schladil Kyjev – žiadne „urýchlené“ prijatie Ukrajiny do NATO nebude

Ukrajina, 30.september 2022 (AM) – Volodymyr Zelenskij v reakcii na znovuzjednotenie LĽR, DĽR, Záporožia a Chersonského regiónu s Ruskom oznámil, že Ukrajina 30. septembra žiada o urýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. Po stretnutí Rady národnej bezpečnosti a obrany Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina už údajne preukázala svoju zlučiteľnosť so štandardmi západného bloku a…

Foto Ukrajinské sily obkľúčili Krasnyj Liman, pokúšajú sa prerušiť zásobovanie

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Na severnom smere zostáva situácia dosť komplikovaná, Kyjev sa naďalej pokúša obkľúčiť Krasny Liman, čím prerušil jeho zásobovanie. Útok na mesto je vedený z troch smerov, k hraniciam Luhanskej republiky sa rútia jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.     Vo štvrtok večer boli útoky na mesto vedené z…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto Na čo Rusi potrebujú viac vojakov?

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Vrchný veliteľ ruských ozbrojených síl V. Putin podpísal výnos, na základe ktorého tabuľkový počet ruskej armády od nového roka presiahne dva milióny ľudí (2 039 758). 1,15 milióna z nich budú vojaci, čiže pri ich počte ide o zvýšenie o 137 tisíc ľudí. Ráta sa aj s doplnením vojakov v špeciálnej operácii, konkrétne…

Foto Ukrajinské sily obkľúčili Krasnyj Liman, pokúšajú sa prerušiť zásobovanie

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Na severnom smere zostáva situácia dosť komplikovaná, Kyjev sa naďalej pokúša obkľúčiť Krasny Liman, čím prerušil jeho zásobovanie. Útok na mesto je vedený z troch smerov, k hraniciam Luhanskej republiky sa rútia jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.     Vo štvrtok večer boli útoky na mesto vedené z…

Foto Kadyrov označil výsledky referend za prirodzený vývoj politiky Kyjeva. Rusko je krok od matu USA na Ukrajine

Čečensko, 29.september 2022 (AM) – Len jeden krok zostával Moskve, aby dala Spojeným štátom mat. Napísal o tom Edouard Husson, publicista francúzskeho vydania Le Courrier des Strateges. Francúzsky analytik si je istý, že Spojené štáty už nemajú priestor na manévrovanie. Ak sa regióny LĽR, DĽR, Cherson a Záporožie stanú súčasťou Ruskej federácie,…

Foto Čína uviedla do služby najpokročilejšiu obojživelnú útočnú loď

Čína, 28.september 2022 (AM) – Hongkonské noviny South China Morning Post uvádzajú, že stavba obojživelnej útočnej lode typu 075 LHD, ktorá je určená na umiestnenie a vypustenie helikoptér a bezpilotných lietadiel, bola dokončená. Píšu o tom používatelia čínskych sociálnych sietí Weibo a WeChat, ktorí ako dôkaz zverejňujú fotografie vrtuľníkového nosiča nachádzajúceho…

Foto Lupara je späť

Turecko, 28.september 2022 (AM) – Legendárna brokovnica Chicaga 30tych rokov je späť! Výrobca Dexter prináša novinku - brokovú dvojku s extrémne krátkymi hlavňami a celkovou dĺžkou 52cm.   Základom je kvalitná broková dvojka, ktorá bola v továrni skrátená na požadovaných 52cm s hlavňou 23cm. Dexter Lupara v balení ponúka klasickú pažbu…

Foto Na Putinovu výzvu Burjatsko, Jakutsko a Tuva povolávajú skúsených veteránov ostreľovačov

Burjatsko, 26.september 2022 (AM) – Rodák z Burjatska Badma Cyrendoržiev ide na Ukrajinu medzi mobilizovanými z republiky. Podľa jeho slov je to už jeho tretia „vojna“. Prvá bola v Afganistane, kde skončil ako súčasť 860. motostreleckého pluku, kde si odslúžil vojenskú službu.   Po prvom nácviku streľby na strelnici ho zaradili…

Foto “Koniec hegemónie Západu je nezvratný”. Svetové médiá o Putinovom prejave

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Všetky svetové médiá komentovali prejav Vladimíra Putina na slávnostnom podpise zmlúv o pripojení k Ruskej federácii Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti v sále svätého Juraja Veľkého kremeľského paláca.   The New York Times , ktorý označil začlenenie štyroch regiónov do Ruska za…

Foto Na čo Rusi potrebujú viac vojakov?

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Vrchný veliteľ ruských ozbrojených síl V. Putin podpísal výnos, na základe ktorého tabuľkový počet ruskej armády od nového roka presiahne dva milióny ľudí (2 039 758). 1,15 milióna z nich budú vojaci, čiže pri ich počte ide o zvýšenie o 137 tisíc ľudí. Ráta sa aj s doplnením vojakov v špeciálnej operácii, konkrétne…

Foto Stoltenberg schladil Kyjev – žiadne „urýchlené“ prijatie Ukrajiny do NATO nebude

Ukrajina, 30.september 2022 (AM) – Volodymyr Zelenskij v reakcii na znovuzjednotenie LĽR, DĽR, Záporožia a Chersonského regiónu s Ruskom oznámil, že Ukrajina 30. septembra žiada o urýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. Po stretnutí Rady národnej bezpečnosti a obrany Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina už údajne preukázala svoju zlučiteľnosť so štandardmi západného bloku a…

Foto Ukrajinské sily obkľúčili Krasnyj Liman, pokúšajú sa prerušiť zásobovanie

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Na severnom smere zostáva situácia dosť komplikovaná, Kyjev sa naďalej pokúša obkľúčiť Krasny Liman, čím prerušil jeho zásobovanie. Útok na mesto je vedený z troch smerov, k hraniciam Luhanskej republiky sa rútia jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny.     Vo štvrtok večer boli útoky na mesto vedené z…

Foto Briti už vedia koľkí z nich zomrú po ruskom jadrovom útoku aj ktoré ciele budú zničené

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM) –  K občanom sa ruský prezident Vladimir Putin prihovorí 30. septembra, kedy bude podľa Kremľa mať veľký prejav. Ako informoval tlačový tajomník hlavy štátu Dmitrij Peskov, 30. septembra sa v Kremeľskom paláci uskutoční slávnosť podpisu dohôd o vstupe nových území do Ruska. V tejto súvislosti sa…

Foto Mobilizácia, dezertéri a Kazachstan

Kazachstan, 29.september 2022 (AM) – Ruský dezerčný exodus do Kazachstanu naberá na obrátkach. Podľa kazašských zdrojov sa od 21. septembra do 28. septembra do republiky dostalo viac ako 100-tisíc ľudí. Na hranici frontu, v republike je rozruch.   Osobná doprava sa podľa pohraničnej služby KNB strojnásobila. Aby sa Rusi mohli zaregistrovať, vytvárajú sa samostatné centrá…
Foto Západní experti komentujú novú elektronickú ochranu lodí ruskej Čiernomorskej flotily

Rusko, 30.september 2022 (AM) – Čiernomorská flotila ruského námorníctva nainštalovala špeciálne bariéry pri vstupe do Sevastopolského zálivu, kde sa nachádza najväčšia námorná základňa. Informujú o tom západné médiá a monitorovacie zdroje s odvolaním sa na satelitné snímky americkej spoločnosti Planet Labs. Publikácie poznamenávajú, že ruskí vojenskí námorníci urobili takýto krok v dôsledku…

Foto Čína uviedla do prevádzky svoju najpokročilejšiu obojživelnú útočnú loď

Čína, 28.september 2022 (AM) – Hongkonské noviny South China Morning Post uvádzajú, že stavba obojživelnej útočnej lode typu 075 LHD, ktorá je určená na umiestnenie a vypustenie helikoptér a bezpilotných lietadiel, bola dokončená. Píšu o tom používatelia čínskych sociálnych sietí Weibo a WeChat, ktorí ako dôkaz zverejňujú fotografie vrtuľníkového nosiča nachádzajúceho…

Video USA vyslali torpédoborec Zumwalt na pobrežie Číny, aby „vytvorilo novú úroveň zložitosti v bojovom priestore“

USA, 28.september 2022 (AM) – Hlavný americký stealth torpédoborec Zumwalt zamieril do západného Pacifiku, aby predviedol plnú silu americkej flotily pred Čínou. Informuje o tom CNN.   Podľa velenia americkej 7. flotily loď dorazila 26. septembra do Japonska, predtým navštívila námornú základňu na Guame. Úlohou lode je vyvesiť americkú vlajku pri…

Foto Čína uviedla do služby najpokročilejšiu obojživelnú útočnú loď

Čína, 28.september 2022 (AM) – Hongkonské noviny South China Morning Post uvádzajú, že stavba obojživelnej útočnej lode typu 075 LHD, ktorá je určená na umiestnenie a vypustenie helikoptér a bezpilotných lietadiel, bola dokončená. Píšu o tom používatelia čínskych sociálnych sietí Weibo a WeChat, ktorí ako dôkaz zverejňujú fotografie vrtuľníkového nosiča nachádzajúceho…

Foto Turecko predložilo dôkazy o presune gréckych vojsk na sporné demilitarizované ostrovy

Turecko, 26.september 2022 (AM) – Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom, členmi bloku NATO, boli desaťročia napäté, no v poslednom čase sa vážne zhoršili. Rozpory medzi Aténami a Ankarou dosiahli vrchol, krajiny si neprestávajú posielať agresívne hrozby a robiť agresívne gestá, ktoré môžu viesť k novej vojne v Európe.     „Egejská…

Foto USA chystá novú námornú základňu v gréckom Alexandroupolise pre dodávky zbraní na Ukrajinu

Grécko, 20.september 2022 (AM) – Velenie amerického námorníctva sa začalo zaujímať o grécky prístav Alexandroupolis s cieľom vytvoriť ďalšiu americkú vojenskú základňu. V Grécku už existuje jedna základňa NATO s prevažujúcou prítomnosťou americkej armády (okrem gréckych). Táto základňa sa nachádza na severe Kréty v zálive Souda. Teraz sa pravdepodobná nová vojenská základňa…

Foto Ruské jednotky v predstihu získali veľkú dávku modernizovaných tankov T-80BVM

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Ruská armáda dostala veľkú dávku tankov T -80BVM, vybavenie bolo odoslané od výrobcu Omsktransmaš jednotkám po železnici. Informovala o tom tlačová služba "Uralvagonzavod".   Podľa správy bola dávka modernizovaných tankov T-80BVM dodaná armáde v rámci obrannej objednávky štátu, avšak v predstihu. Koľko vozidiel ministerstvo obrany dostane, sa…

Foto USA poskytnú Ukrajine ďalších 18 raketových systémov HIMARS. Na víťazstvo potrebujú ešte 200 kusov

Ukrajina, 29.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku masívneho palebného zásahu miest dočasného nasadenia 14. a 92. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny v obciach Dvurečnaja, Kondrašovka a Petrovka v Charkovskej oblasti bolo zlikvidovaných viac ako 150…

Foto “Ideálny polygón”. Čo ponúkla ukrajinská armáda Západu?

Ukrajina, 26.september 2022 (AM) – Ukrajina sa stala testovacím miestom pre západné zbraňové systémy, vojenské technológie a taktiky. Predstavitelia kyjevského režimu o tom bez rozpakov hovoria otvorene. Najmä námestník ministra obrany Vladimir Gavrilov na konferencii amerického národného obranného priemyslu v Texase vyzval Biely dom, aby pokračoval v dodávkach najnovších technológií a…

Foto Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak predstavitelia národnej…

Foto Iránske tanky Zulfikar a Karrar

Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američanovi v iránsko-irackej vojne…

Foto Nemecký superťažký tank Kollosall-Wagen

Nemecko, 22.september 2022 (AM) – Otcom superťažkého tanku K-Wagen bol nemecký inžinier Josef Vollmer. Koncom I. svetovej vojny v roku 1917 Nemci dospeli k názoru, že preraziť spojenecké línie na francúzskom bojisku sa im podarí len super ťažkými zbraňami. V roku 1917 sa teda Nemci snažili skonštruovať na svoju dobu obrovský a…
Foto O záchrane ruských pilotov stíhačky Su-34 zostrelených pri Kupjansku

Rusko, 28.september 2022 (AM) – 24. septembra pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti pri ústupe od cieľa zničeného v dôsledku bombardovania v „šedej zóne“ zostrelili Su-34 ruských vzdušných síl. Verejnosť o tom informoval dobre informovaný bloger Fighterbomber, ktorý uviedol zaujímavé detaily nedávnej záchrany ruských pilotov počas operácie na Ukrajine.    …

Foto Západní analytici odhalili ďalší test ruskej rakety Burevestnik

USA, 20.september 2022 (AM) – Podľa západných vojenských analytikov, ktorí sa špecializujú na štúdium komerčných satelitných snímok, vykazuje testovacie miesto Pankovo ​​​​na Novej Zemi v odľahlej časti ruskej Arktídy „nárast aktivity“. Podľa nich existujú jasné signály, že Rusko sa pripravuje na testovanie rakety Burevestnik s jadrovým pohonom (v NATO nazývanej Skyfall).  …

Foto Na Ukrajine už nie je nikto kto by pilotoval americké stíhačky

Ukrajina, 19.september 2022 (AM) – Vojenský expert Vladimir Jevsejev uviedol, že na Ukrajine nie je nikto, kto by pilotoval americké F-16 a F-15 dodané z Pentagonu.   „Na Ukrajine už prakticky nezostali žiadni piloti druhej triedy. Navyše sa vie aj o smrti tých najskúsenejších leteckých es. V podmienkach, keď nie sú…

Foto Iránske transportné lietadlá čoraz častejšie lietajú do Moskvy. Západní analytici varujú

Irán, 18.september 2022 (AM) –Lietadlá s nákladom z Iránu už takmer päť mesiacov lietajú z Teheránu do Moskvy a Moskovskej oblasti so zvýšenou frekvenciou. V poslednej dobe čoraz častejšie prichádzajú iránské transportné lietadlá. Navyše, v odbornej komunite sa tento fenomén už nazýva „iránsky expres“ alebo „púť do tretieho Ríma“.   Napríklad…

Foto Poľský prezident Duda: “Toto je koniec sovietskych stíhačiek v poľskom letectve“

Poľsko, 17.september 2022 (AM) – Poľsko urobilo prvý krok k nahradeniu sovietskych stíhačiek MiG-29 v prevádzke podpísaním dvoch zmlúv naraz na dodávku juhokórejských stíhačiek. Celkovo Poľsko dostane 48 stíhačiek na základe dvoch zmlúv – 12 stíhačiek FA-50 Block 10 a 36 stíhačiek FA-50PL. To všetko bude Varšavu stáť 3 miliardy dolárov. Okrem…

Foto OSN ako nástroj politiky USA

USA, 15.september 2022 (AM) – V súčasnej bezprecedentnej konfrontácii medzi kolektívnym Západom a Ruskom sa Washington snaží využiť všetky dostupné prostriedky a metódy, aby spôsobil Moskve maximálne škody. V tomto smere nie je výnimkou štruktúra OSN – kedysi autoritatívnej medzinárodnej organizácie, ktorá sa zmenila na štruktúru úplne kontrolovanú Spojenými štátmi. Jedným…

Video Päť starých a nesmierne krutých systémov popráv v minulosti

Slovensko, 1.október 2022 (AM) –Priznám sa, že som sa chystal písať o rodézskych špeciálnych jednotkách Selous Scouts, no pri „brúzdaní po internete som na youtube našiel video, ktoré ma zaujalo. Vo videu autor hovorí o piatich nesmierne drsných systémoch popravy, ktoré sú známe z histórie. Takže Selous Scouts bude nasledovať o…

Foto Pravda a výmysly o trestaneckých práporoch

Slovensko, 30.september 2022 (AM) – Pred 80 rokmi 28. 7. 1942 sa v Rusku zrodil Ľudovým komisárom obrany ZSSR, teda Stalinom, podpísaný rozkaz č. 227, ktorý je verejnosti známy aj pod názvom „Ani krok späť!“. Vznikol tým nový druh vojsk Červenej armády tzv. „štrafnikov“ (vojenské trestanecké útvary) a spolu s ním sa zjavila hromada…

Foto Britský the Guardian: “Na Ukrajine nás USA ťahajú k vojne s Ruskom”

Veľká Británia, 30.september 2022 (AM, The Guardian) – Úloha Washingtonu na Ukrajine a jeho podpora neonacistov režimu má obrovské dôsledky pre zvyšok sveta. Prečo v našom mene tolerujeme hrozbu ďalšej svetovej vojny? Prečo povoľujeme lži, ktoré ospravedlňujú toto riziko? Rozsah našej indoktrinácie, napísal Harold Pinter, je "brilantný, dokonca vtipný, vysoko úspešný akt…

Foto Ako libanonskí šiíti spôsobili v roku 1983 americkej námornej pechote krvavý kúpeľ a prinútili ich rýchlo utiecť z krajiny

Libanon, 29.september 2022 (AM) – Občianska vojna v Libanone /1975 - 1990/ zmenila túto kedysi kvitnúcu krajinu, ktorú prezývali Švajčiarsko Blízkeho východu, na nepoznanie. V krajine sa rozhorel náboženský konflikt medzi šiítmi, sunnitmi a kresťanmi, tento konflikt spoza hraníc riadili Američania a Izrael, ktorí sa obávali aj sunnitských Palestínčanov, ktorí utiekli z…

Foto Neznámy príbeh sirôt, zachránených československými legionármi

Slovensko, 28.september 2022 (AM) – Na tom, že sa táto téma zjavila v českej a dnes už aj v slovenskej verejnosti má zásluhu predstaviteľ olomouckej legionárskej obce, pôvodom Slovák, dnes plukovník v. v. Ozbrojených síl ČR Milan Žuffa-Kunčo, s ktorým som sa zoznámil nedávno v Trenčíne počas rokovania XXX. Valného zhromaždenia Spoločnosti M. R. Štefánika.    …

Foto Andrej Fursov: Nové otroctvo – progres „temných“ treba vykoľajiť

Rusko, 26.september 2022 (AM) – V 70. rokoch sa určité segmenty priemyslu začali presúvať z jadra kapitalistického systému, predovšetkým zo Spojených štátov, do krajín vtedajšieho tretieho sveta, predovšetkým do Kórey a Taiwanu. A čoskoro sa začalo rozprávať o „východoázijských tigroch“ a tak ďalej. Presun priemyslu priniesol buržoázii „technologického jadra“ veľké zisky:…
Foto Rusko odmietlo jadrovú katastrofu v Európe

Ukrajina, 12.september 2022 (AM) – Ráno 12. septembra agentúra Reuters informovala o „prvom údere osudu“ , ktorým bol masívny úder ruských rakiet na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. „Ukrajina obvinila ruskú armádu z útoku na civilnú infraštruktúru v reakcii na víkendovú rýchlu ukrajinskú ofenzívu, ktorá prinútila Rusko stiahnuť sa zo svojej hlavnej bašty…

Foto Vyše sto zástupcov národných spolkov založilo spoločnú platformu pre sociálnu bezpečnosť v kritickej medzinárodnej situácii

Slovensko, 30.august 2022 (AM) – Viac ako sto delegátov zo Slovenských spoločenstiev, občín, komunít, spolkov, vybraných hnutí a strán sa 27.augusta 2022 stretlo pod Kriváňom za Okrúhlym stolom. Ich prvoradým záujmom je spustenie procesu Slovenského národného obrodenia. Situácia v spoločnosti dosiahla neudržateľnú úroveň. Súčasná vládna moc nie je schopná suverénne riadiť štát…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny pokračujú v masívnom ostreľovaní Energodaru pred plánovanou návštevou misie MAAE

Ukrajina, 29.august 2022 (AM) – Mesto Energodar v Záporožskej oblasti, kde sa nachádza jedna z najväčších jadrových elektrární na Ukrajine, je opäť vystavené systematickému ostreľovaniu zo strany ukrajinskej armády. Informuje o tom viacero informačných zdrojov naraz, z ruskej aj ukrajinskej strany.   V dôsledku ostreľovania ukrajinským delostrelectvom na parkoviskách vo dvoroch…

Foto Na Kryme môže pôsobiť Britmi riadená diverzná skupina

Krym, 17.august 2022 (AM) – Vojenský expert Alexej Leonkov objavil "britský štýl" v sérii výbuchov na Kryme. Na polostrove môže podľa neho fungovať sabotážna a prieskumná skupina.   Alexej Leonkov v rozhovore povedal, že na Kryme by mohla pôsobiť profesionálna sabotážna skupina, ktorá zariaďuje výbuchy rôznych zariadení na polostrove. Zároveň, ako…

Foto Rusko má dve možnosti ochrany Záporožskej jadrovej elektrárne

Ukrajina, 16.august 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny už týždeň ostreľujú jadrovú elektráreň v Záporoží. Väčšinu nepriateľských úderov dokážu sily protivzdušnej obrany odraziť. Na pozadí rastúcej hrozby jadrovej katastrofy však miestne úrady navrhujú zastaviť prevádzku jadrovej elektrárne. Nakoľko je takýto krok prijateľný z technického, ekonomického a vojensko-politického hľadiska?   Vedenie Záporožskej…

Video Vasilij Nebenzya v OSN vymenoval ohrozené krajiny ak Ukrajina neprestane s bombardovaním Zaporožskej jadrovej elektrárne

USA, 12.august 2022 (AM) – „Ak budú útoky Ukrajiny pokračovať, jadrová katastrofa sa môže stať kedykoľvek. Potom budú územia Kyjev, Charkov, Záporožie, Poltava, Cherson, Odesa, Nikolajev, Kirovograd, Vinnica, Donecká a Luhanská ľudová republika, pohraničné regióny Ruska a Bieloruska, ako aj Moldavska, Bulharska a Rumunska. pod hrozbou rádioaktívnej kontaminácie. A toto sú…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…