Andrej Fursov: Zlovestná intelektuálna nadradenosť. Ako vyhral Západ v 20. storočí

Ilustračné foto

Slovensko, 1. februára 2023 (AM) – Víťazstvo nad ZSSR si vybojoval jediný, už globalizujúci sa Západ, jediné jadro kapitálového systému, kde vojenskú a ekonomickú moc USA opakovane posilňovala technická, ekonomická a finančná sila ich bývalých protektorátov – Japonska a Nemecka, ktoré sa začiatkom 70. rokov stali nezávislými centrami moci svetového kapitálového systému. Samotná Amerika v 80. rokoch bola centrom inej kvality ako v prvých tridsiatich povojnových rokoch, jadrom globalizujúceho sa kapitalistického systému – Globamerikou, zhluk – matrica nadnárodných spoločností (predovšetkým anglo-amerických) nie menších ako štát.

 

Na čele Globameriky stáli agresívne južné a západné segmenty jej politickej triedy, úzko spojené s vojensko-priemyselným komplexom, nadnárodnými korporáciami a globálnymi financiami („vojensko-priemyselno-intelektuálny komplex“ – Ch. Johnson). Takýto protivník sa ukázal byť príliš tvrdým pre ZSSR, ktorý navyše prechádzal akútnou systémovou krízou, vrátane krízy vedenia (Spojené štáty prekonali svoju štrukturálnu krízu z 80. rokov vďaka bohatstvu, ktoré sa dostalo na vyššiu úroveň využívanie semiperiférie a periférie, predovšetkým Latinskej Ameriky a Afriky, v rámci vznikajúcej globalizácie).

 

Kombinácia, „vlnová rezonancia“ v krátkom časovom úseku viacerých faktorov – vnútorná systémová kríza, neschopnosť vládnucich skupín sovietskej spoločnosti, ich psychohistorická neadekvátnosť modernému svetu, hlboký provincionalizmus „myslenia“, ktorý bol prezentovaný urbi et orbi ako nový, pripravenosť „začať“ sa vzdávať svetových pozícií s cieľom udržať si moc, ako aj osobná a skupinová spotreba na „petrodolárovej“ úrovni z rokov 1973 – 1983, priama zrada a tajná dohoda so západnými vodcami časťou sovietskeho vedenia, premena Západu na Sever – finančný a ekonomický globálny „Frankenstein“ (M . Walker), ktorému nemohol konkurovať žiadny štát, ani ten euroázijský.

 

Napokon, použitie „čínskej mapy“ kontinentálneho ázijského giganta Číny zo strany Západu v 70. – 80. rokoch proti euroázijskému ZSSR, ktorá v zmenšenej a nie vojenskej, ale politickej a strategickej verzii zohrala úlohu – to všetko viedlo k jednostrannému odchodu ZSSR zo studenej vojny, k „maltskej kapitulácii“ (1989) a porážke: ako povedal Tacitus, ten, kto prvý sklopí oči, utrpí v bitke porážku. A oči sovietskej elity a najmä jej intelektuálnych prisluhovačov – pracovníkov propagandistického frontu, ktorí sa z nejakého dôvodu považovali za inteligenciu – sklopili oči už v 60. rokoch.

 

Pointa je, že v boji systémov sa každý z nich spravidla snaží poraziť nepriateľa v celom priestore konfliktu, demonštrovať nad ním nadradenosť vo všetkých ohľadoch, riešiť problémy lepšie ako súper. Práve v tom však spočíva veľké nebezpečenstvo plné katastrofálnych následkov, smrti pre oba systémy zúčastňujúce sa konfrontácie; veď pri kvalitatívnom rozdiele medzi systémami nie je možné všetky problémy jedného z nich vyriešiť v inom, ba navyše ich v ňom dokonca nastoliť bez ohrozenia jeho normálneho fungovania a existencie.

 

Snaha o asimiláciu či dokonca kvázipodobnosť s nepriateľom v boji proti nemu, čo okrem iného znamená prijatie jeho spôsobu kladenia a riešenia problémov, jeho spoločenského a vedecko-koncepčného jazyka, jeho hodnôt, nie je nič iné. než hra s „trójskym koňom“, ktorý dokáže oslabiť, rozložiť sa zvnútra, prasknúť, zničiť systém, ktorý ho chránil. Prevzatie cudzieho systémového jazyka je samo o sebe aktom duchovnej a intelektuálnej kapitulácie, sklopením zraku k zemi ešte pred bitkou.

 

Mierne dusivá konfrontácia bola navrhnutá tak, aby demobilizovala spoločnosť, rozložila ju v prvom rade, aby rozložila vrchol a jeho ideopraktických propagandistických prisluhovačov, ktorých bolo treba všemožne povzbudzovať v presvedčení, že sú inteligencia, pod jarmom „totalitného Molocha“, aby prestal byť antikapitalistický a rusko-skýtsky. Tento „mäkký“ projekt sa aktívne realizuje od konca 60. rokov 20. storočia.

 

Hneď po skončení druhej svetovej vojny sa na Západe začal pomerne rýchlo rozvíjať „štát blahobytu“ , ktorý sa nazýva aj „sociálno-vojenský štát“ a „štát národnej bezpečnosti“. Bola to opozícia voči historickému komunizmu s jeho rovnostárstvom a dôrazom na sociálnu spravodlivosť, čo zastavilo „master class“ – jadro kapitálového systému urobiť ústupky značnej časti svojho obyvateľstva, odkloniť kapitalizmus od jeho podstaty smerom k socializmu, zaradiť štátneho (v podstate socialistického) prerozdeľovača, t.j. v niektorých dôležitých ohľadoch, zabezpečením sebazáchovy kapitalizmu v opozícii k antikapitalizmu, sa socialistický tábor stane podobným tomuto poslednému. Práve táto asimilácia sa spolu s „ekonomizáciou“ brežnevovského socializmu stala základom pre rozvoj konvergenčných teórií.

 

Pomerne skoro, v polovici 60. rokov, sa však ukázalo, že cena, ktorú by systém a jeho majitelia museli zaplatiť za socialistickú asimiláciu, so všetkými jej krátkodobými a strednodobými výhodami, by mohla byť z dlhodobého hľadiska neúmerne vysoká. . Po zlepšení svojich ekonomických pozícií si veľké segmenty pracujúcich a stredných vrstiev začali nárokovať viac – sociálne a politické pozície, využívajúc politické mechanizmy demokracie západného typu. A čím ďalej, tým viac sa táto vyhliadka stávala reálnejšou. Hrozila výmena elít, nástup socialistov k moci – niekde svojpomocne, niekde v bloku s ľavicovými silami vrátane komunistov (60. – 70. roky boli obdobím najväčšej moci a vplyvu tzv. komunistických strán v Taliansku, Francúzsku, Španielsku).

 

Demokracia v jadre kapitálového systému sa v podmienkach čiastočnej systémovej asimilácie k „reálnemu socializmu“ stala pre majiteľov kapitálového systému nebezpečným nástrojom, schopným dostať stredné vrstvy na rovnakú úroveň ako vyššie a nižších tried až po úroveň stredných. Prirodzene, na úkor a v neprospech vrcholu, akási plazivá permanentná socialistická revolúcia. Nehovorím ani o tom, že kapitalizmus ako svetový systém má v porovnaní so strednou triedou limit sily: masívna, neustále rastúca stredná trieda je „koščeevskou smrťou“ kapitalizmu; dosiahnutie kritického množstva pre systém strednou triedou ho zrazí spolu s jeho pánmi.

 

Okrem toho v podmienkach konfrontácie medzi týmito dvoma systémami početne rástli aj stredné triedy „tretieho sveta“, najmä v Latinskej Amerike, v južnom podhorí Spojených štátov.

 

Problém poklesu veľkosti svetovej strednej triedy sa na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia stal podmienkou sine qua non normálneho fungovania kapitálového systému a zachovania privilegovaných politických a ekonomických pozícií ich vlastníkov. Oslabenie a prudká redukcia stredných vrstiev jadra, semiperiférie a periférie kapitálového systému, oslabenie postavenia robotníckej triedy v samotnom jadre spočívalo okrem iného aj na existencii ZSSR, ktorý objektívne zasahoval do prudkých pohybov vládnucich tried kapitálového systému vo vzťahu k nižším a stredným „tohto sveta“.

 

To všetko vyžadovalo od majiteľov kapsystemu, ktorí správne a včas pochopili nielen nebezpečenstvo, katastrofálny charakter čiastočnej segmentálnej asimilácie na antagonistický systém, zmenu strategického kurzu vo všetkých troch „svetoch“ – „prvý“ , „druhý“ a „tretí“. V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa majstri neskorokapitalistickej spoločnosti ocitli v podobnej pozícii ako majstri neskorofeudálnej spoločnosti v 60. a 70. rokoch 14. storočia. A rovnako ako oni spustili sociálnu protiofenzívu.

 

Po prvé, v situácii narastajúcich ťažkostí pre Západ, intelektuálny tréning vykonávali sily už existujúcich a novovytvorených (napríklad Rímsky klub, 1968) štruktúr. Zároveň začali robiť meno a reputáciu „mysliteľom“ ako F. Hayek a K. Popper – prídu vhod. Potom nastal čas na vytvorenie nových politických štruktúr svetovej úrovne (Trilaterálna komisia, 1973). V roku 1975, v roku zahraničnopolitických víťazstiev ZSSR (Vietnam, Helsinki), na objednávku Trilaterálnej komisie, S. Huntingtona, M. Croziera a Dz. Watanukis napísali dlhú správu o „Kríze demokracie“.

 

Trojica autorov spochybnila tézu Adama Smitha, že jediným liekom na zlo demokracie je ešte viac demokracie, a uviedla, že mnohé problémy na Západe a v USA sú spôsobené prebytkom demokracie. Závery: „Je potrebný vyšší stupeň umiernenosti demokracie“ ; efektívne (t. j. v záujme globálnej „tripartity“ a iného zriadenia) fungovanie demokratického politického systému „si zvyčajne vyžaduje istú mieru apatie a neangažovanosti niektorých jednotlivcov a skupín“ .

 

Aké skupiny? A na to je odpoveď: tí, ktorí si nárokujú príležitosti, postavenie, odmeny a privilégiá, na ktoré si predtým nenárokovali, t.j. na tej časti „verejného koláča“, ktorá kedysi patrila vrcholu. Z toho vyplýva ešte jeden záver: potreba obmedziť verejný vplyv (vplyv verejnosti) na politický proces, ktorým by sa mali zaoberať experti vládnucej triedy. Tu ide priamo, úprimne a cynicky o politickú izoláciu a marginalizáciu významnej časti spoločnosti s cieľom vyhnúť sa „socialistickému raju“.

 

V 70. rokoch sa plánovalo aj množstvo ekonomických opatrení na odstránenie následkov asimilácie. Po „Carterovom oddychu“ (1976-1980) a po tom, čo sa Spojeným štátom podarilo nalákať ZSSR do afganskej pasce (1979), sa plány začali napĺňať. Reagan prudko zhoršil priebeh studenej vojny, odštartoval jej novú, neklasickú (poklasickú – systém proti „jednej, jedinej krajine“), ktorá skončila jednostranným vystúpením ZSSR zo studenej vojny a jeho porážkou. V domácej politike boli reaganomika a thatcherizmus zamerané ak nie na demontáž, tak aspoň na vážne oslabenie sociálneho štátu ., tento vnútrozápadný „štít a meč“ významnej časti strednej a robotníckej triedy, a teda proti nim a ich organizáciám (odborom a pod.). No najhoršie na tom boli stredné vrstvy v najrozvinutejšej časti „tretieho sveta“ – v Latinskej Amerike – boli jednoducho „vynásobené nulou“.

 

Prostriedkom „množenia“ sa stala brutálna zbraň, neoliberálny obláčik – „programy štrukturálnych úprav“ Medzinárodného menového fondu. Výsledkom ich implementácie bolo prudké, až desaťnásobné zväčšovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, destabilizácia ekonomiky, rýchly rast chudoby, neformálny sektor ekonomiky s jeho neomatriarchátom, destabilizácia ekonomiky, rýchly rast chudoby, a hlavne bola zmietnutá stredná vrstva (predovšetkým štátni zamestnanci). Pravda, 5 – 10 % starej strednej triedy prežilo a upevnilo si svoju pozíciu novej strednej triedy – na úkor tých, ktorí klesli na dno, do priepasti „neformálnej ekonomiky“, v boji o fyzické prežitie, v infrapolitike „života“.

 

S vymazávaním Dejín prešli „páni kapitalistických prsteňov“ strednými vrstvami nielen v Latinskej Amerike, ale aj v Afrike a dostalo to aj severoatlantické jadro. Tu však situáciu zmiernil rozpad ZSSR, a to tým, že milióny predstaviteľov stredných vrstiev neskorého socializmu, „druhého sveta“, ktorí v celosvetovom meradle vystupovali ako kolektívna stredná trieda – medzi „ kolektívny vrchol“ („prvý svet“) a „kolektívny spodok“ („tretí svet“). V dôsledku pádu historického komunizmu vo východnej Európe len za 5-6 rokov, do polovice 90. rokov, vzrástol počet extrémne chudobných ľudí zo 14 miliónov na 168 miliónov ľudí – bezprecedentná pauperizácia bývalých stredných vrstiev.

 

V priebehu tridsiatich rokov tak došlo k „štýlovej korekcii“ – dominantným skupinám Západu sa podarilo eliminovať negatívne dôsledky kvázi podobnosti ich systému s historickým komunizmom a zvrátiť tento proces. Zároveň boli celé vrstvy a krajiny vrhnuté do historického Tartaru, boli jednoducho odrezané od vývoja. V tomto smere je kapitalizmus veľmi podobný krutému kartelu chronochirurgov z cyklu románov V. Golovačeva, ktorí vo svojej Hre odrezali celé vetvy-svety, vetvy-civilizácie z metagalaktického Kmeňa života a rozbili ich na atómy.

 

A koniec koncov, kapitalizmus to robil vždy, od svojho zrodu: tam, kde narazil na spoločnosť, ktorá z jedného alebo druhého dôvodu nemohla byť predmetom vykorisťovania, boli jeho predstavitelia (americkí Indiáni, austrálski domorodci) zničení a na ich miesto bol prinesený ľudský materiál (africkí otroci) a bola skonštruovaná iná spoločnosť, iná sociálno-ekonomická vyhláška. Ak Čína podľa P.V. Černova je etno-pohlcujúci systém, potom kapitalizmus je sociálno-pohlcujúci systém, ktorý zbavuje celé civilizácie práva na existenciu, čím konečne rieši ich otázku alebo aspoň právo na ich nezávislú, pôvodnú existenciu (príkladov je veľa: od Indiánov v Severnej Amerike po Juhosláviu). Zbaviť sa ich vždy, keď sú na to sily a príležitosti.

 

Po mnoho storočí bolo Rusko pre kapitalistický systém takým cudzincom, najmä pre jeho anglosaské jadro, ktoré, po prvé, nie je veľmi výnosným objektom na vykorisťovanie (veľké priestory, vysoké výrobné náklady, čo robí miestne tovary nekonkurencieschopné na svetový trh); po druhé, objekt nebezpečný pre silový tlak (obyvateľstvo, vojenský potenciál, rovnaké priestory); po tretie, objektívne už svojou existenciou obmedzuje možnosti svetovej expanzie a svetového vykorisťovania. V dôsledku procesu iniciovaného Gorbačovovým jednostranným odzbrojením, rozpadom ZSSR a Jeľcinovým stiahnutím vojsk z Nemecka (päťročné obdobie šokového vzdávania pozícií) majstri kapitálového systému – svetoví chirurgovia – konečne dostali príležitosť odrezať kedysi mocných,

 

Západu sa teda podarilo eliminovať negatívne dôsledky kvázi podobnosti s „reálnym socializmom“. Stalo sa tak z mnohých dôvodov – v dôsledku prítomnosti obrovskej finančnej a ekonomickej sily, zodpovedajúcich politických štruktúr, v dôsledku rastúcej neschopnosti a nedostatočnosti sovietskeho vedenia a jeho „ideologicko-vedecko-informačného komplexu“ modernému svetu.

 

Najdôležitejší však bol rozvoj „zlovestnej intelektuálnej nadradenosti“ zo strany vládnucej triedy Západu na prelome 60. a 70. rokov, vďaka ktorej boľševici a nacisti získali prevahu nad svojimi protivníkmi na začiatku storočia.

 

Vedomosti sú sila a práve v momente (1965 – 1975), keď ju ZSSR presadzoval po celom svete, sa západnej elite podarilo vytvoriť novú organizáciu „moc-znalosti“ (M. Foucault), adekvátnu novej ére a úspešne ju uviesť do praxe zvrhnutím historického komunizmu. Páni kapitalistického systému vyriešili problém odstraňovania dôsledkov asimilácie k socializmu, zničenia samotného svetového socializmu, ZSSR, a to do značnej miery vlastnými rukami.

 

Toto je najvyššia trieda geohistorického zápasu, víťazstvo ani nie na body, ale knokautom. Vrátane jadra kapitálového systému, kde aj sociálni demokrati a ľavicová inteligencia boli zrazení na kolená, „vzdali sa“ socializmu, zriekli sa akýchkoľvek transformácií systému a sú pripravení, ako hovorí Ignacio Ramone, redaktor- šéf „Le Monde Diplomatique“ poznamenal iba jednu vec: prispôsobiť sa globálnemu kapitalizmu, neoliberálnemu poriadku.

 

Majstri kapsystemu zvíťazili po 150 rokoch sociálneho ústupu, vrátane miesta, kde boli predtým často bití – Rusko-Eurázia. Sovietska elita však hanebne zlyhala a dostala sa pod ranu cudzej psycho-mentálnej zbrane – komplexu myšlienok, hodnotení a konceptov cudzieho systému, ktorý prijala za svoj vlastný, a preto sa čiastočná asimilácia kapsystemu skončila. v neúspechu.

 

„ZSSR padol, pretože po vytvorení spotrebiteľa nedokázal držať krok so Západom v napĺňaní jeho rastúcich potrieb a Západ začal zo spotrebiteľa robiť tvorivého debila z más, aby tak zabránil sociálnej explózii pochopenia prebiehajúceho procesu

 

Tridsaťročné skúsenosti zo zápasu Západu s procesom a výsledkami čiastočnej („zrkadlovej“) asimilácie spoločenského systému si zasluhujú najstarostlivejšie štúdium, pretože objektívne, pred dnešným Ruskom – Euráziou, ak je predurčené na zachovanie si kultúrnej a historickej integrity, pred Rusmi, ak chcú nielen prežiť, ale aj zostať ako mocotvorný národ a nerozpustiť sa medzi „Rossijanmi“ a premeniť sa na nich, existuje podobná úloha eliminovať dôsledky asimilácie na Západ, na kapitalistický systém. Aby ste to dosiahli, musíte študovať úspechy iných ľudí a svoje vlastné porážky: za jedného porazeného dávajú dvoch neporazených.

Andrej Fursov

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ukrajinská otázka v nemeckej geopolitike

Nemecko, 29. marec 2023 (AM) – Začiatkom marca predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil počas návštevy Ukrajiny a Poľska vyhlásil, že odteraz bude základom novej východnej politiky jeho strany (Ostpolitik) Kyjev a po ňom Varšava. Vo Varšave Klingbeil predstavil päťbodový plán nového partnerstva s krajinami strednej a východnej Európy (SVE)…

Foto Tank Sabrah v nových verziách. Česku sa otvára najjednoduchšia cesta k ľahkému kolesovému tanku

Slovensko, 29. marec 2023 (AM) – Nomenklatúra ľahkých tankov sa rozšírila o nový typ, na vzniku ktorého bude mať svoj výrazný podiel podľa dostupných informácií aj Česko. Do filipínskych ozbrojených síl bol zaradený izraelský tank Sabrah, ktorý bude dodaný v dvoch verziách. Ide o 18 ľahkých pásových tankov na španielskom podvozku z…

Foto Veľvyslanectvo USA v Arménsku – kováčska dielňa ľudských zdrojov a živná pôda pre rusofóbiu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Rusko-arménske vzťahy sú opäť vystavené skúške. V decembri 2022 americký Senát potvrdil na post veľvyslankyne v Jerevane 57-ročnú Christine Queenovú, kariérnu diplomatku, ktorá od začiatku roka 2020 pôsobila ako charge d'affaires USA na Ukrajine. Arménski občania si ju pamätajú ako absolventku gruzínskej univerzity z roku…

Foto Japonsko a Ukrajina v jazyku symbolov. “Víťazný talizman” Zelenskému od Kišidu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zradil pamiatku svojich predkov, prejavil znaky osobitnej pozornosti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ktorý tiež zneužil svojich predkov. Celkom symbolické. V jazyku symbolov bola náhla návšteva japonského hosťa v Kyjeve otvoreným agresívnym útokom na Rusko. Po jeho návrate do Tokia novinári uviedli,…

Foto Pentagón si nerobí žarty. Takže vojna – a nie preto, aby sa skončila v mieri, ale preto, aby sa vyhrala

USA, 29. marec 2023 (AM) – Bývalý minister zahraničných vecí USA Kissinger varoval pred nebezpečenstvom druhej studenej vojny a potvrdil, že bude ťažšia ako tá prvá. Podľa neho by sa mohol začať konflikt medzi Čínou a USA. Bývalý minister zahraničných vecí USA dodal, že obe krajiny majú ekonomické zdroje, ktoré sa môžu vyrovnať,…

Foto Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála dostal Arestovič otázku, kedy sa podľa jeho názoru začne ukrajinská ofenzíva a aký druh ofenzívy to bude. Arestovič, ktorý mal na chlopni saka odznak s vlajkami Ukrajiny a…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Veľvyslanectvo USA v Arménsku – kováčska dielňa ľudských zdrojov a živná pôda pre rusofóbiu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Rusko-arménske vzťahy sú opäť vystavené skúške. V decembri 2022 americký Senát potvrdil na post veľvyslankyne v Jerevane 57-ročnú Christine Queenovú, kariérnu diplomatku, ktorá od začiatku roka 2020 pôsobila ako charge d'affaires USA na Ukrajine. Arménski občania si ju pamätajú ako absolventku gruzínskej univerzity z roku…

Foto Pentagón si nerobí žarty. Takže vojna – a nie preto, aby sa skončila v mieri, ale preto, aby sa vyhrala

USA, 29. marec 2023 (AM) – Bývalý minister zahraničných vecí USA Kissinger varoval pred nebezpečenstvom druhej studenej vojny a potvrdil, že bude ťažšia ako tá prvá. Podľa neho by sa mohol začať konflikt medzi Čínou a USA. Bývalý minister zahraničných vecí USA dodal, že obe krajiny majú ekonomické zdroje, ktoré sa môžu vyrovnať,…

Foto Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála dostal Arestovič otázku, kedy sa podľa jeho názoru začne ukrajinská ofenzíva a aký druh ofenzívy to bude. Arestovič, ktorý mal na chlopni saka odznak s vlajkami Ukrajiny a…

Foto Fíni sa pripravujú na vojnu za “severský spôsob života”. Zabudli na osud Hitlerových “severských bojovníkov”?

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informácie o situácii a pohybe jednotiek ruských ozbrojených síl v…

Foto Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o “Janukovyčovom dlhu”

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

Foto Chceme na nich uvaliť sankcie? O sociálno-ekonomických perspektívach Strednej Ázie

Moldavsko, 27. marec 2023 (AM) – "EÚ zvažuje uvalenie sankcií na stredoázijské krajiny za ich pomoc Rusku. Vedúci predstavitelia EÚ zaznamenali nárast vývozu do ázijských krajín. Európa sa obáva, že tieto technológie sa dostávajú do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, ktoré naň boli uvalené. Vedúci predstavitelia EÚ plánujú upozorniť predstaviteľov strednej Ázie…
Foto Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom.   Piaty a šiesty…

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Tank Sabrah v nových verziách. Česku sa otvára najjednoduchšia cesta k ľahkému kolesovému tanku

Slovensko, 29. marec 2023 (AM) – Nomenklatúra ľahkých tankov sa rozšírila o nový typ, na vzniku ktorého bude mať svoj výrazný podiel podľa dostupných informácií aj Česko. Do filipínskych ozbrojených síl bol zaradený izraelský tank Sabrah, ktorý bude dodaný v dvoch verziách. Ide o 18 ľahkých pásových tankov na španielskom podvozku z…

Foto Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z nejakého dôvodu nemá obavy z amerických…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…
Foto Zbrojársky expert o charakteristikách leteckej superbomby použitej pri Černigove

Rusko, 27. marec 2023 (AM) –Ukrajinské zdroje v prvých marcových dňoch uviedli, že Rusko na ich území na Avdejevskom smere po prvýkrát testovalo poldruha tonovú (1525 kg) kĺzavú bombu, ktorá má názov UPAB-1500V (УПАБ-1500В). O jej „prvom“ nasadení a zničení objektu v Černigovskej oblasti písal aj list Defence Express.     Tajomstvo tejto mohutnej bomby…

Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto Ukrajinská otázka v nemeckej geopolitike

Nemecko, 29. marec 2023 (AM) – Začiatkom marca predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil počas návštevy Ukrajiny a Poľska vyhlásil, že odteraz bude základom novej východnej politiky jeho strany (Ostpolitik) Kyjev a po ňom Varšava. Vo Varšave Klingbeil predstavil päťbodový plán nového partnerstva s krajinami strednej a východnej Európy (SVE)…

Foto Japonsko a Ukrajina v jazyku symbolov. “Víťazný talizman” Zelenskému od Kišidu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zradil pamiatku svojich predkov, prejavil znaky osobitnej pozornosti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ktorý tiež zneužil svojich predkov. Celkom symbolické. V jazyku symbolov bola náhla návšteva japonského hosťa v Kyjeve otvoreným agresívnym útokom na Rusko. Po jeho návrate do Tokia novinári uviedli,…

Foto Nikolaj Starikov: Možno jediný ozajstný Stalinov priateľ bol Kirov

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – 27. marca si pripomíname 137. výročie narodenia Stalinovho priateľa a spolubojovníka Sergeja Mironoviča Kirova. Stojí za zmienku, že Sergej Mironovič Kirov nebol len obľúbencom strany, ale aj Stalinovým najbližším priateľom. Možno jediným.   Kirov bol zabitý pri teroristickom čine, keď na chodbe Smolného vedľa jeho…

Foto Nikolaj Starikov: Vstúpte do novej éry. Si Ťin-pching hovorí, že jeho návšteva Ruska sa riadi historickou logikou

Rusko, 26. marec 2023 (AM) – "Keď vidíte človeka, ktorý je súdený a nevinne odsúdený, vyvoláva to súcit. Keď vidíte človeka, ktorý robí dôležité, čestné a ušľachtilé veci a má byť za to nevinne odsúdený, vyvoláva to rozhorčenie a túžbu podporiť prenasledovanú osobu. Komisárka pre práva detí Maria Lvová-Belová dnes potrebuje našu…

Foto Kniha “Kto prinútil Hitlera prepadnúť Stalina”

Slovensko, 26. marec 2023 (AM) – V dnešnej dobe, kedy sa do spoločnosti pretláča vidieť veci súčasné aj minulé z toho jediného správneho uhla pohľadu, ktorý odzrkadľuje skôr politické smerovanie, ako smerovanie ku pravde ako takej, sa vo mne stále viac a viac derie do popredia výrok Georga Orwela: "Kto kontroluje…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…
Foto Myśl Polska: Anglosasi vyvolali jadrovú apokalypsu

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – "Jedinou otázkou je, ako ďaleko pôjdu provojnoví jastrabi na Západe pri presadzovaní "červenej línie". "Je všeobecne známe, že Veľká Británia sa rozhodla poskytnúť Ukrajine 14 tankov Challenger 2 a 30 samohybných húfnic AS90 v rámci januárového balíka vojenskej pomoci. Zdá sa však, že v hre…

Foto O novej generácii amerických chemických zbraní

USA, 26. marec 2023(AM) - Podľa ruskej armády USA tajne vyvíjajú chemické zbrane a skúmajú organofosforové zlúčeniny (OPC) s veľmi vysokou toxicitou. Organofosforové zlúčeniny sú bežnou skupinou zlúčenín používaných ako domáce a poľnohospodárske insekticídy, ako aj ako chemické bojové látky. Najbežnejšie sú: dichlórfos, tiofos, chlorofos, karbofos, metafos, pyrofos, sarin, soman, VX.…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…