Pár okolností okolo vzniku Slovenského štátu

Slovenskí vojaci sa fotia pri kanóne

Slovensko, 13. marec 2023 (AM) – Dňa 14. marca 1939 Snem Slovenskej krajiny prijal zákon o Slovenskom štáte. Mimoriadneho rokovania sa zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu 63.

 

Poslanec Dr. Jozef Tiso, ktorý prišiel na zasadnutie cez Viedeň priamo z Berlína, zreferoval o svojich rozhovoroch s nemeckými predstaviteľmi. Prejav zakončil slovami: „Skladám tu pred Snemom sucho zhrnutý materiál mojej berlínskej návštevy, ktorý ste tu vypočuli a prosím: uvažujte, rozhodujte.“

 

Na výzvu predsedu Snemu Dr. M. Sokola, aby poslanci hlasovali, či sú za samostatný štát Slovákov, všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného Slovenského štátu. Novú epochu slovenských dejín otvorili zaspievaním historickej hymny slovenského národa „Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije…“.

 

Jeden zo zúčastnených poslancov na rokovaní Snemu, Pavol Čarnogurský (otec neskorších slovenských politikov Ivana a Jána Čarnogurského), pri hlasovaní ako jediný z poslancov v sále prítomný nebol, teda ani nehlasoval, keď údajne odišiel na toaletu.
Potom bola vymenovaná prvá vláda samostatného Slovenského štátu: predseda Dr. Jozef Tiso, podpredseda Dr. Vojtech Tuka a ministri Karol Sidor (vnútro), Ferdinand Čatloš (národná obrana), Jozef Sivák (školstvo), Gejza Medrický (hospodárstvo), Dr. Ferdinand Ďurčanský (zahraničie), Dr. Gejza Fritz (pravosúdie), Dr. Mikuláš Pružinský (financie), Július Stano (doprava).

 

Keď sa v Prahe dozvedeli rozhodnutie Slovenského snemu, minister zahraničia Dr. František Chvalkovský ihneď listom požiadal nemeckého diplomatického zástupcu o sprostredkovanie prijatia prezidenta Dr. Emila Háchu u ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera. A hneď večer 14. marca 1939 Hácha (teraz už len ako prezident „České země“) osobitným vlakom odcestoval do Berlína a ráno podpísal s ríšskym kancelárom Hitlerom Berlínsku dohodu z 15. marca 1939 o zriadení Protektorátu Čechy a Morava.

 

Maďarsko, ako prvý štát, uznalo večer 14. marca 1939 de facto et de iure (zrejme na pokyn z Berlína) samostatný Slovenský štát. Ráno 15. marca 1939 tak urobilo aj Poľsko, ktoré hneď pretvorilo svoj generálny konzulát v Bratislave na poľské vyslanectvo. 16. marca 1939 telegramom kancelára A. Hitlera predsedovi slovenskej vlády J. Tisovi uznala samostatný Slovenský štát de facto et de iure Nemecká ríša.
Samostatný Slovenský štát zakrátko dosiahol všeobecné uznanie v Európe i vo svete. Ešte v marci ho uznala Sv. stolica, v apríli Talianske kráľovstvo, Švajčiarsko, Španielsko, v máji Veľká Británia, Libéria, Equador, Kostarika, v júni Japonské cisárstvo, Juhoslávia, v júli Francúzska republika, Belgické kráľovstvo, neskôr Švédske kráľovstvo, Čína, atď. V septembri tiež Stalinov Zväz sovietskych socialistických republík a potom aj ďalšie štáty.

 

 

 

Hitlerove požiadavky na uznanie Slovenska
Hitler ich Tisovi, ako predsedovi slovenskej vlády, predložil vo Viedni 18. 3. 1939.
Výsledkom bolo podpísanie „Zmluvy o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom“. (Jozef Tiso ju podpísal 18. 3. už vo Viedni, no Joachim von Ribbentrop až 23. 3. v Berlíne.)
— Zmluva v 1. článku vyhlasovala, že „Nemecká ríša preberá ochranu nad politickou nezávislosťou Slovenského štátu a nad integritou jeho územia.“
— Druhý článok umožňoval Nemecku na úzkom páse územia západného Slovenska (išlo o územie na pravom brehu Váhu – tzv. Nemecká ochranná zóna alebo tiež Schutzzone) zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené vojenskou silou, ktorú pokladá za potrebnú.
— V 3. a 4. článku si Nemecko zaistilo, že Slovenský štát bude svoju zahraničnú a vojnovú politiku viesť „v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou“ (aj na základe tohto ustanovenia Slovensko vstúpilo do vojny s Poľskom, ZSSR, Spojeným kráľovstvom a USA).
— Zmluva mala platiť 25 rokov.

 

Ku Dôvernému protokolu…

V rovnaký deň, ako Joachim Ribbentrop v Berlíne podpísal tzv. „Ochrannú zmluvu“, podpísaný bol aj Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom, ktorý Slovensku zabezpečil vlastnú menu, colnú suverenitu územia, presun finančných prostriedkov z Národnej banky v Prahe, pomoc Nemeckej ríšskej banky pri zriadení Slovenskej národnej banky, ako aj uprednostnený odbyt slovenských výrobkov na nemeckom trhu. Lenže neadekvátnym určením vzájomného pomeru meny nemeckej ríšskej marky voči slovenskej korune (1 RM – 11,62 Ks, hoci reálne to malo byť asi 6 Ks.) utrpelo Slovensko veľké hospodárske straty.

 

Pokus o zjednotenie slovenských kmeňov
Už 15. marca 1939 trojica moravských osobností – Jan Ryba, Jan Uprka a Josef Vávra napísali A. Hitlerovi list, v ktorom žiadali o pripojenie Moravského Slovácka ku Slovenskému štátu.

 

Neskôr, v roku 1940, sa k tejto žiadosti pripojil aj Vojtech Tuka a priazeň tejto myšlienke vyjadroval aj minister národnej obrany Ferdinand Čatloš. V októbri toho roku odoslal A. Hitlerovi memorandum, v ktorom požadoval odovzdanie Slovensku nasledovných miest: Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherský Brod, Uherské Hradište, Otrokovice, Zlín, Hranice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Bylnice a ich okolité územia. Odpovede sa však nedočkal. Išlo o vyše pol milióna obyvateľov slovenského pôvodu.

 

K druhému poslaniu žiadosti došlo v roku 1941, no tentoraz s ešte väčšími územnými nárokmi. Lenže Nemecko všetky územné požiadavky, vtedy už Slovenskej republiky, rázne odmietlo. Argumentovalo vlastným plánom na ponemčenie tamojšieho obyvateľstva a uvažovalo sa aj o pripojení, možno celej Moravy k Rakúsku. Po 2. sv. vojne sa k tejto koncepcii už nikto nehlásil.

 

Pár slov k Protektorátu ČaM
Ako som uviedol, Protektorát Čechy a Morava vznikol 15. 3. 1939 na základe osobného výnosu A. Hitlera. Formálnym prezidentom tohto útvaru sa stal Emil Hácha, no skutočným vládcom protektor Konstantin von Neurath.

 

Prezident Hácha adresoval svojmu národu rozhlasové posolstvo, v ktorom vyhlásil: „Ukázalo se, že to, co jsme pokládali za řešení, jež přetrvá věky, bylo jen nedlouhou epizodou našich národních dějin. …Pozoruje, co se blíží, odhodlal jsem se, za souhlasu vlády, v hodině dvanácté vyžádat si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera. Byl jsem přijat s vybranými pozornostmi a se všemi poctami, prokazovanými hlavám států. Po delším rozhovoru s říšským kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou Vůdce německého národa. Za tento projev důvěry dostalo se mi slibu, že našemu národu bude zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života. Německo se stalo úsilím Adolfa Hitlera jednotným a tím největším národem, který určuje osudy střední Evropy. Naším spojením s ním se obnovuje bývalý říšský svazek.“ [Ďurica M. S.: Dejiny Slovenska…, s. 401].
Protektorát Česko a Morava teda nemal štatút vojensky okupovaného územia, naopak, bol prvým európskym štátom, ktorého predstavitelia aktívne kolaborovali s Hitlerovým Nemeckom. Po 2. svetovej vojne sa Beneš rýchlo postaral o to, aby sa prítomnosť nemeckého protektorského (t. j. ochranného) vojska vyhlasovala za fašistickú nemeckú okupačnú armádu!

 

Prezident ČaM Emil Hácha

 

Že prezident Protektorátu Česko a Morava Dr. Emil Hácha to „s plnou důvěrou“ Hitlerovi myslel 15. marca 1939 naozaj vážne, svedčí aj jeho telegrafické blahoželanie nemeckému kancelárovi A. Hitlerovi o vyše roka neskôr, 19. júna 1940. Zdôrazňuje v ňom, že „český národ bol prvý, ktorý si uvedomil Hitlerovu veľkosť, ako aj skutočnosť, že pod vedením Nemeckej ríše sa začala nová éra Európy. Čím ďalej, tým väčšmi si Česi oceňujú to, že sa dostali pod ochranu najväčšieho štátnika a vojvodcu súčasnej doby a budú to prejavovať i naďalej celým svojím zmýšľaním a skutkami.“ [Ďurica M.: Dejiny Slovenska…, s. 424].

 

O ďalšie dva roky neskôr, v júni 1942, vo svojom manifeste k vnútropolitickej situácii Emil Hácha vyhlásil: „Nebojím sa budúcnosti v ktorej budúce generácie vynesú súd nad mojou prácou tým, ako som viedol naše veci v čase, keď zlyhala politika nepriateľa ľudu a zradcu Beneša, keď u nás úplne zlyhal demokratický stranícky aparát, keď naša krajina predstavovala loď bez kapitána, bez kormidla, unášaná vlnobitím proti skalám. Čo sa dalo ešte zachrániť, zachránil som, keď som požiadal Vodcu, aby naše krajiny prevzal do svojej ochrany…“!

 

Územie Slovácka

 

Začiatok okupácie Slovenska Nemeckom
Hneď na druhý deň po vyhlásení SR, teda už 15. 3. 1939, Wehrmacht okupoval rozsiahle územie na západnom Slovensku až po údolie Váhu. Často sa to vysvetľuje ako odpoveď Berlína za nedodržanie sľubu predstaviteľov slovenskej vlády, ktorí mali požiadať Veľkonemeckú ríšu o ochranu. V skutočnosti však išlo o realizáciu pôvodného plánu nacistických mocenských špičiek, najmä Wehrmachtu, ktoré požadovali prenesenie hranice zamýšľaného Protektorátu Čechy a Morava z pôvodnej slovensko-moravskej hranice na líniu rieky Váh. Svedčí o tom veľa faktov, najmä však vytvorenie novej colnej hranice, zriadenie stanovíšť pasovej kontroly, prevzatie policajnej a správnej moci nemeckou armádou na obsadených územiach a predovšetkým výnos Adolfa Hitlera zo 16. marca 1939 o zriadení Protektorátu Čechy a Morava, v ktorom sa jeho teritórium vymedzuje “územím okupovaným nemeckou brannou mocou v marci 1939”.

 

V zastretej forme požiadavku na odtrhnutie okupovaného územia na západ od Váhu predostrel Adolf Hitler aj predsedovi vlády Jozefovi Tisovi a slovenskej delegácii už vo Viedni, kde ich pozval 17. marca 1939 na rokovania o budúcich vzťahoch medzi SR a Treťou ríšou. Tiso však a priori odmietol súhlasiť s akýmkoľvek ďalším okypťovaním slovenského územia.

 

Keďže Hitler ešte nemal jasno o reakcii Poľska na jeho plány, v tzv. ochrannej zmluve z 19. a 23. marca 1939 súhlasil s kompromisom, ktorým bolo vytvorenie “ochranného pásma” vymedzeného východnými svahmi Malých Karpát, Bielych Karpát a Javorníkov. No len čo rokovania s Poľskom koncom marca 1939 uviazli na mŕtvom bode, Nemecko okamžite zmenilo postoj k SR.

 

Už 27. marca 1939 stiahlo nemecké colné, pasové a policajné orgány z údolia Váhu späť za slovensko-moravskú hranicu a súhlasilo s regulovaným a kontrolovaným správaním sa nemeckých ozbrojených síl na okupovanom území. Dovtedajšie drancovaniu podobné správanie sa Wehrmachtu na Slovensku mala upraviť dohoda. Na tento účel začiatkom apríla 1939 Nemecko vyslalo na Slovensko styčného dôstojníka mjr. H. Beckera.

 

Slovenské národné povstanie a matrica oslobodenia

 

Jeho príchod privítala slovenská administratíva s veľkým uľahčením, pretože práve on odstránil dovtedy nekontrolované rabovanie vojenských skladov a vývoz vojenského materiálu zo Slovenska. Slovenskí historici tvrdia, že neskoršie odhady stanovili hodnotu vojenského materiálu, ktorý Wehrmacht ilegálne vyviezol zo Slovenska, na vyše 5 miliárd slovenských korún. Od tohto okamihu sa zbrojný materiál aspoň evidenčne opäť dostal pod kontrolu slovenských orgánov a začali sa rokovania o konečnom usporiadaní vojenských a vojensko-politických pomerov na Slovensku.

 

Aby sa tieto rokovania uľahčili, bola 4. mája 1939 zriadená nemecká vojenská komisia (NVK) na čele s generálom der Artillerie Franzom Barckhausenom. Jej úlohou bolo vyriešenie otázky výzbroje a výstroja bývalej čs. armády, otázky slovenského zbrojného priemyslu, zlikvidovanie chemických zbraní (yperitu) vo vlastníctve slovenskej armády, otázky rozsahu a štatútu vytvoreného ochranného pásma a početného stavu slovenskej armády.

 

Postup NVK pri rokovaniach so slovenskými vládnymi predstaviteľmi a miera ich ústretovosti boli určitým spôsobom obrazom nejasnosti celkovej politiky Nemeckej ríše vo vzťahu k Slovensku na jar roku 1939, v ktorej sa prelínali dve zásadné koncepcie: koncepcia budovania SR ako vzorového vazala, tzv. politika vizitky (Visitenkarte), ktorá mala najmä krajinám juhovýchodnej Európy ukazovať výhody spolupráce malých štátov s nacistickým Nemeckom, a koncepciu využitia Slovenska ako potenciálneho výmenného artiklu pri rokovaniach s Poľskom a Maďarskom.

 

Toto zostalo z ČSR po uspokojení apetítu Nemecka, Poľska a Maďarska

 

Začiatok okupácie časti Slovenska Maďarskom
Dňa 23. marca 1939 maďarské vojská bez vyhlásenia vojny prekračujú slovenské hranice od Užhorodu (tzv. Malá vojna 23. – 31. marca/4. apríla 1939). 24. marca sa slovenská strana (posilňovaná Hlinkovou gardou a ďalšími zložkami mocensko-represívneho aparátu štátu) pokúsila o neúspešný protiútok. Ten bol determinovaný aj tým, že nemecké OKW (Oberkommando der Wehrmacht) už predchádzajúci deň nepovolilo Slovákom presun delostrelectva a munície zo západných oblastí obsadených nemeckou armádou. Toto rozhodnutie rozhorčilo predsedu slovenskej vlády J. Tisu.

 

Slovenská a maďarská strana nakoniec akceptovali nemeckú žiadosť o zastavenie bojov z 24. 3. 1939 a pristúpili na obojstranné rokovania. Slovenská vláda však nebola ochotná darovať Maďarsku ďalšie územie. Konflikt eskaloval po tom, čo maďarské lietadlá bombardovali letisko v Spišskej Novej Vsi ako odpoveď na činnosť slovenského letectva.

 

Protokolom zo 4. apríla 1939 Slovensko stratilo územie s vyše 40-tisíc obyvateľmi, takmer výlučne slovenskej, rusínskej, resp. ukrajinskej národnosti. Na druhej strane obrana slovenského pohraničia sa podpísala pod to, že Maďari sa museli uspokojiť len s malou korekciou hraníc, keďže ďalšie požiadavky by narazili na nevôľu Nemecka.

 

K Podkarpatskej Rusi
Dňa 15. marca 1939 bola v jej slovenskej časti vyhlásená nezávislá republika Karpatská Ukrajina (rozhlasom to oznámil jej prezident Augustín Vološin), no ešte v ten deň na ňu zaútočili Maďari, v priebehu troch dní zlomili jej odpor a do 18. 3. ju obsadili. Stalo sa to napriek tomu, že Viedenská arbitráž to zakazovala.

 

Vo februári pred 80 rokmi vznikol náš záložný pluk

 

A čo Edvard Beneš?
Prezident ČSR pred Nemcami utiekol napriek tomu, že dovtedy sa hrdinne pred svojimi generálmi vystatoval, že zomrie s poslednými brániacimi sa Čechoslovákmi…

 

Dňa 19. marca 1939 v americkom rozhlase vyhlásil, že čs. ľud bude bojovať, pretože ČSR existuje ďalej. Keď sa 18. júla vrátil do Londýna, bol rozhodnutý zjednotiť odbojové prúdy v zahraničí. Jeho cieľom bolo obnoviť republiku v jej predmníchovskej podobe. S touto podobou však slovenský protifašistický odboj jednoznačne nesúhlasil a dal to najavo aj vo Vianočnej dohode. Krátko po rozbití ČSR bol na Benešov podnet vypracovaný zoznam osôb, ktoré mali odísť z vlasti do exilu, pretože im bezprostredne hrozili nemecké represie. V júni prijal E. Beneša prezident F. D. Roosevelt, ktorý vyhlásil, že Beneš pre neho zostáva byť aj naďalej prezidentom.
Vladimír Mikunda

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Ukrajinská otázka v nemeckej geopolitike

Nemecko, 29. marec 2023 (AM) – Začiatkom marca predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil počas návštevy Ukrajiny a Poľska vyhlásil, že odteraz bude základom novej východnej politiky jeho strany (Ostpolitik) Kyjev a po ňom Varšava. Vo Varšave Klingbeil predstavil päťbodový plán nového partnerstva s krajinami strednej a východnej Európy (SVE)…

Foto Tank Sabrah v nových verziách. Česku sa otvára najjednoduchšia cesta k ľahkému kolesovému tanku

Slovensko, 29. marec 2023 (AM) – Nomenklatúra ľahkých tankov sa rozšírila o nový typ, na vzniku ktorého bude mať svoj výrazný podiel podľa dostupných informácií aj Česko. Do filipínskych ozbrojených síl bol zaradený izraelský tank Sabrah, ktorý bude dodaný v dvoch verziách. Ide o 18 ľahkých pásových tankov na španielskom podvozku z…

Foto Veľvyslanectvo USA v Arménsku – kováčska dielňa ľudských zdrojov a živná pôda pre rusofóbiu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Rusko-arménske vzťahy sú opäť vystavené skúške. V decembri 2022 americký Senát potvrdil na post veľvyslankyne v Jerevane 57-ročnú Christine Queenovú, kariérnu diplomatku, ktorá od začiatku roka 2020 pôsobila ako charge d'affaires USA na Ukrajine. Arménski občania si ju pamätajú ako absolventku gruzínskej univerzity z roku…

Foto Japonsko a Ukrajina v jazyku symbolov. “Víťazný talizman” Zelenskému od Kišidu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zradil pamiatku svojich predkov, prejavil znaky osobitnej pozornosti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ktorý tiež zneužil svojich predkov. Celkom symbolické. V jazyku symbolov bola náhla návšteva japonského hosťa v Kyjeve otvoreným agresívnym útokom na Rusko. Po jeho návrate do Tokia novinári uviedli,…

Foto Pentagón si nerobí žarty. Takže vojna – a nie preto, aby sa skončila v mieri, ale preto, aby sa vyhrala

USA, 29. marec 2023 (AM) – Bývalý minister zahraničných vecí USA Kissinger varoval pred nebezpečenstvom druhej studenej vojny a potvrdil, že bude ťažšia ako tá prvá. Podľa neho by sa mohol začať konflikt medzi Čínou a USA. Bývalý minister zahraničných vecí USA dodal, že obe krajiny majú ekonomické zdroje, ktoré sa môžu vyrovnať,…

Foto Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála dostal Arestovič otázku, kedy sa podľa jeho názoru začne ukrajinská ofenzíva a aký druh ofenzívy to bude. Arestovič, ktorý mal na chlopni saka odznak s vlajkami Ukrajiny a…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Foto MOSSBERG 500 – nekompromisný ochranca

Slovensko, 21. marec 2023 (AM) – Mossberg je značka amerického výrobcu zbraní, ktorú založil švédsky prisťahovalec v Spojených štátoch, Oscar Frederik Mossberg v roku 1916. Dnes je to celosvetovo známy výrobca pušiek, brokovníc a už aj pištolí   Brokovnica Mossberg 500 Thunder Ranch je špeciálna edícia taktických brokovníc v kalibri 12. Bola navrhnutá v spolupráci s riaditeľom výcvikového…

Foto SIG Sauer predstavil civilnú verziu pušky XM7 americkej armády.

USA, 16. marec 2023 (AM) – Rok po zavedení limitovanej edície na americký trh oznamuje SIG Sauer zavedenie pušky americkej armády XM7 v civilnej verzii MCX-SPEAR. 28. februára 2023  firma SIG Sauer oznámila zavedenie viackalibrovej samonabíjacej pušky SIG Sauer MCX-SPEAR na komerčný americký trh. Verzia pušky XM7 bola predtým známa ako XM5 a oficiálne…

Foto Firma „Šturm“ vyvíja „neviditeľnú“ maskovačku pred termovíziou

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Je to mimoriadne dôležité aj pre špeciálnu vojenskú operáciu. Lenže na úspešné dokončenie tohto vývoja sú potrebné nové materiály, tvrdí generálny riaditeľ tejto ruskej špeciálnej vedecko-výrobnej spoločnosti Vladimír Drobjak.   Ukrajinskí vojaci zreteľne pozorujú ruských pomocou termokamier. „Preto je táto otázka momentálne mimoriadne aktuálna. Riešime…

Foto Koncern Kalašnikov oznámil začiatok výroby pištole Lebedev pre Rosgvardiju

Rusko, 14. marec 2023 (AM) – Koncern "Kalašnikov" odovzdal prvú várku modulárnych pištolí Lebedev (MPL) zákazníkovi na vojenské testovanie. Nová pištoľ sa už sériovo vyrába. Oznámil to prezident koncernu Alan Lušnikov. Modulárnu pištoľ Lebedeva - MPL chce koncern predstaviť na výstave Expotechnostraž, ktorá sa bude konať od 15. do 17. marca…

Foto AK 47 Para SDM, Kalašnikov Made in China

Slovensko, 27. februára 2023 (AM) –Výrobcom tejto zbrane je firma SDM, ktorá patrí do konglomerátu NORINCO. Výhradným dovozcom na Slovensko aj predajcom je SVET PUŠIEK. Zbraň má chrómovaný vývrt hlavne, celková dĺžka je 87 cm, zložená sklopná pažba skráti zbraň na 65 cm, hlaveň má dĺžku 41 cm a prázdna váži3,3 kg. Vyrobená…

Foto Aké nové zbrane Pentagon testuje na Ukrajine

Ukrajina, 8. februára 2023 (AM) – Rozsiahle prezbrojenie svojej armády, predovšetkým pozemných síl a námornej pechoty, uskutočňujú Spojené štáty keď poskytujú Kyjevu rozsiahlu vojenskú pomoc. Proces sa začal ešte pred konfliktom na Ukrajine, no od jeho začiatku sa výrazne zrýchlil. Keďže staré zásoby zbraní sa vo výzbroji vyprázdňujú, nahrádzajú sa novými,…

Foto Veľvyslanectvo USA v Arménsku – kováčska dielňa ľudských zdrojov a živná pôda pre rusofóbiu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Rusko-arménske vzťahy sú opäť vystavené skúške. V decembri 2022 americký Senát potvrdil na post veľvyslankyne v Jerevane 57-ročnú Christine Queenovú, kariérnu diplomatku, ktorá od začiatku roka 2020 pôsobila ako charge d'affaires USA na Ukrajine. Arménski občania si ju pamätajú ako absolventku gruzínskej univerzity z roku…

Foto Pentagón si nerobí žarty. Takže vojna – a nie preto, aby sa skončila v mieri, ale preto, aby sa vyhrala

USA, 29. marec 2023 (AM) – Bývalý minister zahraničných vecí USA Kissinger varoval pred nebezpečenstvom druhej studenej vojny a potvrdil, že bude ťažšia ako tá prvá. Podľa neho by sa mohol začať konflikt medzi Čínou a USA. Bývalý minister zahraničných vecí USA dodal, že obe krajiny majú ekonomické zdroje, ktoré sa môžu vyrovnať,…

Foto Arestovič posunul ukrajinskú ofenzívu na máj až jún. Rusi majú nového veliteľa skupiny vojsk

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – Bývalý poradca v kancelárii prezidenta Ukrajiny Alexej Arestovič poskytol rozhovor v litovskej televízii. Vo vysielaní litovského televízneho kanála dostal Arestovič otázku, kedy sa podľa jeho názoru začne ukrajinská ofenzíva a aký druh ofenzívy to bude. Arestovič, ktorý mal na chlopni saka odznak s vlajkami Ukrajiny a…

Foto Fíni sa pripravujú na vojnu za “severský spôsob života”. Zabudli na osud Hitlerových “severských bojovníkov”?

USA, 28. marec 2023 (AM) – Helsinki, ktoré ešte neukončili prístupový proces do NATO, už udelili povolenie na prevádzku lietadiel aliancie vo vzdušnom priestore krajiny. Prvý let uskutočnilo spoločné prieskumné lietadlo RC-135 Rivet amerických vzdušných síl v sprievode bezpilotného prostriedku a zhromažďovalo informácie o situácii a pohybe jednotiek ruských ozbrojených síl v…

Foto Londýn vytvára precedens, ktorý zasiahne celý Západ. Najvyšší súd rozhodol o “Janukovyčovom dlhu”

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – Británia má odvahu nielen vyvlastniť ruský majetok, ale aj podniknúť také radikálne kroky, ako je odmietnutie dlžníckeho štátu plniť si svoje záväzky voči veriteľovi. Londýn podporil želanie Kyjeva nesplatiť dlh Ukrajiny Ruskej federácii. Tlačová agentúra Bloomberg 16. marca priniesla správu: Ukrajina vyhrala na Najvyššom súde…

Foto Chceme na nich uvaliť sankcie? O sociálno-ekonomických perspektívach Strednej Ázie

Moldavsko, 27. marec 2023 (AM) – "EÚ zvažuje uvalenie sankcií na stredoázijské krajiny za ich pomoc Rusku. Vedúci predstavitelia EÚ zaznamenali nárast vývozu do ázijských krajín. Európa sa obáva, že tieto technológie sa dostávajú do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, ktoré naň boli uvalené. Vedúci predstavitelia EÚ plánujú upozorniť predstaviteľov strednej Ázie…
Foto Dôležitá je šírka rozbitého ľadu a rádius. Rusko dostane ďalšie dva jadrové ľadoborce Arktika

Slovensko, 28. marec 2023 (AM) – Stanovili sa termíny položenia piateho a šiesteho sériového univerzálneho ľadoborca ​​s jadrovým pohonom projektu 22220 „Arktika“, ktorého kontrakt na stavbu dostal vo februári tohto roku „Baltijskij Zavod“ v Petrohrade - uviedol Maxim Kulinko, zástupca vedúceho riaditeľstva Severnej námornej cesty Štátnej korporácie Rosatom.   Piaty a šiesty…

Foto Po Rusku už aj Severná Kórea vlastní torpédo na vytvorenie „rádioaktívneho cunami“

Severná Kórea, 25. marec 2023(AM) – Spojené štáty pokračujú v implementácii programu na vytvorenie hypersonických zbraní a snažia sa v tejto zložke dobehnúť Rusko a Čínu a Severnú Kóreu. Americké letectvo testuje prototyp najnovšej hypersonickej strely vzduch-zem, ktorá bola vytvorená v rámci programu ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Podľa Defense…

Foto Vojenský analytik: Ruské sily musia ničiť nielen podvodné drony, ale aj ich nosiče

Rusko, 25. marec 2023 (AM) – 22. marca vyšlo najavo, že ukrajinská armáda sa opäť pokúsila zaútočiť na základňu ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole námornými bezpilotnými lietadlami. Útok bol úspešne odrazený, všetky drony boli zničené. Ako pri tejto príležitosti pre FAN povedal vojenský expert Jurij Kotenok , ruské sily naliehavo potrebujú posilniť…

Foto “Ilja Muromec” a “Jevpatij Kolovrat” v Arktíde. Bojové ľadoborce

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Ruské ministerstvo obrany nedávno rozhodlo o stavbe nových bojových ľadoborcov novej generácie ruských pomocných diesel-elektrických lodí 21180/21180M. Rusko má dve takéto výkonné lode, Iľja Muromec a Jevpatij Kolovrat. V súčasnosti sa pracuje na aktualizovanom projekte tretieho ľadoborca tejto série.   Myšlienka vyzbrojenia civilných ľadoborcov vznikla v…

Foto Čo ak Si Ťin-pching nesie Putinovi raketové torpédoborce?

Rusko, 21. marec 2023 (AM) – Podľa Naval News 12. marca 2023, v lodenici v čínskom meste Dalian boli súčasne spustené dva raketové torpédoborce triedy Typ 052D projektu Kunming (označenie NATO Luyang III). Z piatich podobných vojnových lodí, ktoré tu stavatelia lodí Dalian naďalej stavajú. Zvyšné tri sa pripravujú na spustenie do…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny skončia príchodom nových rakiet Kaliber

USA, 12. marec 2023 (AM) – Rusko čoraz viac vybavuje svoje lode raketami Kaliber. Americkí experti projektu Defense News sú presvedčení, že nové riadené strely sa čoskoro stanú jednou z hlavných vysoko presných zbraní. Ruský minister obrany Sergej Šojgu na konferenčnom hovore s vedením ozbrojených síl oznámil, že budúca ponorka Kronštadt…

Foto Tank Sabrah v nových verziách. Česku sa otvára najjednoduchšia cesta k ľahkému kolesovému tanku

Slovensko, 29. marec 2023 (AM) – Nomenklatúra ľahkých tankov sa rozšírila o nový typ, na vzniku ktorého bude mať svoj výrazný podiel podľa dostupných informácií aj Česko. Do filipínskych ozbrojených síl bol zaradený izraelský tank Sabrah, ktorý bude dodaný v dvoch verziách. Ide o 18 ľahkých pásových tankov na španielskom podvozku z…

Foto Jadrové zbrane v Bielorusku zničia jeden z hlavných mýtov na Západe

Rusko, 28. marec 2023 (AM) – "Poľsko bude teraz oveľa obozretnejšie pri rozhodovaní o koncentrácii síl v blízkosti hraníc s Bieloruskom." Týmito slovami si odborníci vysvetľujú senzačné vyhlásenie Vladimíra Putina o jeho pripravenosti rozmiestniť ruské jadrové zbrane v Bielorusku. Reakcia Európy je paradoxná: EÚ z nejakého dôvodu nemá obavy z amerických…

Foto Perspektívy starého železa

Rusko, 24. marec 2023 (AM) – Aktuálne sa objavujú informácie o blížiacom sa nasadení zastaralých zbraní (tankov T-54/55 a protilietadlových diel KS-19) stranami konfliktu na Ukrajine, ktoré vyvolávajú až posmešky. V skutočnosti to môže byť len dobrý začiatok spoločnej cesty do praveku, keďže bojujúce strany začali po roku čítať skúsenosti arménsko-azerbajdžanského…

Foto Putin a Šojgu ihneď zareagovali na plány Londýna presunúť „jadrové zbrane“ do Kyjeva. Aké sú ruské možnosti?

Rusko, 22. marec 2023 (AM) – V blízkej budúcnosti Londýn v rámci vojenskej pomoci Ukrajine prevezie muníciu s ochudobneným uránom do Kyjeva. Oznámila to 21. marca námestníčka ministra obrany Veľkej Británie Annabelle Goldie. Treba si uvedomiť, že z pohľadu „mierumilovného“ Západu a ich sťažovateľských „ukrajinských vlastencov“ je avizované rozhodnutie plne v súlade…

Foto Rusko zabavilo časť amerických zbraní pre Ukrajinu a dalo ich Iránu na vytvorenie analógov

USA, 12. marec 2023 (AM) – Západ sa bojí Putinových vojenských úspechov. Newsweek s odvolaním sa na bývalého veľvyslanca USA v Rusku Michaela McFaula píše, že elity západných krajín sú znepokojené vojenskými úspechmi ruského prezidenta. „Situácia je vlastne zaseknutá na niekoľko mesiacov a znervózňuje ma to. Mám obavy o schopnosť Ukrajincov udržať…

Foto Rusko zdvojilo počet komplexov Penicilín v operácii. Pancir pribudol v prístave Tuapse. Wagnerovci ostali bez podpory pri Bachmute

Rusko, 7. marec 2023 (AM) – Ukrajina sa opäť snaží vyvíjať tlak na Spojené štáty s cieľom získať kazetovú muníciu od Američanov, a to aj napriek opakovanému odmietaniu jej dodávok. Podľa agentúry Reuters Kyjev zaslal zodpovedajúcu žiadosť americkému Kongresu. Predstavitelia ukrajinského režimu vyzvali amerických kongresmanov, aby vyvinuli tlak na Biely dom,…
Foto Zbrojársky expert o charakteristikách leteckej superbomby použitej pri Černigove

Rusko, 27. marec 2023 (AM) –Ukrajinské zdroje v prvých marcových dňoch uviedli, že Rusko na ich území na Avdejevskom smere po prvýkrát testovalo poldruha tonovú (1525 kg) kĺzavú bombu, ktorá má názov UPAB-1500V (УПАБ-1500В). O jej „prvom“ nasadení a zničení objektu v Černigovskej oblasti písal aj list Defence Express.     Tajomstvo tejto mohutnej bomby…

Foto Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.     Dvanásť nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s vybavením, výcvikom pilotov…

Foto Eurofighter Typhoon pre Slovensko?

Slovensko, 19. marec 2023 (AM) – Slovenská vláda koncom týždňa na mimoriadnom on-line rokovaní rozhodla o darovaní stíhačiek Mig-29 spolu s časťou protilietadlových raketových komplexov 2K12 Kub Ukrajine. Podľa ministra J. Naďa zato existuje prísľub získania 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja, čo je fond Európskej únie na podporu vojenskej pomoci…

Foto Putinov hovorca: “Zámery Slovenska dodávať bojové lietadlá Ukrajine pripomínajú pokusy zbaviť sa starého nepotrebného vybavenia”

Slovensko, 18. marec 2023 (AM) – Premiér v demisii Eduard Heger včera oznámil, že vláda SR schválila presun stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu . Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď, republika je pripravená rozdať 10 z 11 lietadiel tohto modelu, ktoré má. Legitímnosť prijatého rozhodnutia je veľkou otázkou. NR SR 15. decembra…

Foto Ruský pilot ktorý zlikvidoval americké bezpilotné lietadlo nad Čiernym morom bude odmenený

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Ruskí vojnoví korešpondenti sa rozhodli odmeniť pilota ťažkej stíhačky Su-27, ktorý sa zúčastnil na „neekologickom a neprofesionálnom“ sprievode dronu MQ-9 Reaper, ktorý spadol do vôd Čierneho mora. Povedal to novinár a odborník Vladislav Šurygin. Ruský pilot tak získa 1 milión rubľov, ďalších 100 tisíc rubľov…

Foto Grom na jasnej ukrajinskej oblohe: Prečo sa ozbrojené sily Ukrajiny a členovia NATO vystrašili

Rusko, 15. marec 2023 (AM) – Nezávislí odborníci zbadali začiatok boomu ruských vysoko presných zbraní na bojisku. Jeden z najčítanejších ukrajinských analytikov - Zgurec, ktorý vedie vojenskú informačnú a poradenskú spoločnosť vo Ľvove, uviedol, že má dôkazy o použití hybridnej rakety a riadenej bomby Grom-E1.     Nová munícia má podľa…

Foto Ukrajinská otázka v nemeckej geopolitike

Nemecko, 29. marec 2023 (AM) – Začiatkom marca predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil počas návštevy Ukrajiny a Poľska vyhlásil, že odteraz bude základom novej východnej politiky jeho strany (Ostpolitik) Kyjev a po ňom Varšava. Vo Varšave Klingbeil predstavil päťbodový plán nového partnerstva s krajinami strednej a východnej Európy (SVE)…

Foto Japonsko a Ukrajina v jazyku symbolov. “Víťazný talizman” Zelenskému od Kišidu

USA, 29. marec 2023 (AM) – Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zradil pamiatku svojich predkov, prejavil znaky osobitnej pozornosti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ktorý tiež zneužil svojich predkov. Celkom symbolické. V jazyku symbolov bola náhla návšteva japonského hosťa v Kyjeve otvoreným agresívnym útokom na Rusko. Po jeho návrate do Tokia novinári uviedli,…

Foto Nikolaj Starikov: Možno jediný ozajstný Stalinov priateľ bol Kirov

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – 27. marca si pripomíname 137. výročie narodenia Stalinovho priateľa a spolubojovníka Sergeja Mironoviča Kirova. Stojí za zmienku, že Sergej Mironovič Kirov nebol len obľúbencom strany, ale aj Stalinovým najbližším priateľom. Možno jediným.   Kirov bol zabitý pri teroristickom čine, keď na chodbe Smolného vedľa jeho…

Foto Nikolaj Starikov: Vstúpte do novej éry. Si Ťin-pching hovorí, že jeho návšteva Ruska sa riadi historickou logikou

Rusko, 26. marec 2023 (AM) – "Keď vidíte človeka, ktorý je súdený a nevinne odsúdený, vyvoláva to súcit. Keď vidíte človeka, ktorý robí dôležité, čestné a ušľachtilé veci a má byť za to nevinne odsúdený, vyvoláva to rozhorčenie a túžbu podporiť prenasledovanú osobu. Komisárka pre práva detí Maria Lvová-Belová dnes potrebuje našu…

Foto Kniha “Kto prinútil Hitlera prepadnúť Stalina”

Slovensko, 26. marec 2023 (AM) – V dnešnej dobe, kedy sa do spoločnosti pretláča vidieť veci súčasné aj minulé z toho jediného správneho uhla pohľadu, ktorý odzrkadľuje skôr politické smerovanie, ako smerovanie ku pravde ako takej, sa vo mne stále viac a viac derie do popredia výrok Georga Orwela: "Kto kontroluje…

Foto 80 rokov od tragédie v bieloruskej dedine Chatyň

Nemecko, 24. marec 2023 (AM) – Pred 80 rokmi nacisti zaživa upálili 149 obyvateľov bieloruskej dediny Chatyň, medzi nimi 75 detí. Tragédia sa stala 22. marca 1943 popoludní. Batalión SS Dirlewanger spolu s ukrajinskými nacionalistami zo 118. policajného práporu 201. bezpečnostnej divízie, údajne z pomsty za zabitie nemeckého dôstojníka rukou partizánov, obkľúčili…
Foto Myśl Polska: Anglosasi vyvolali jadrovú apokalypsu

Slovensko, 27. marec 2023 (AM) – "Jedinou otázkou je, ako ďaleko pôjdu provojnoví jastrabi na Západe pri presadzovaní "červenej línie". "Je všeobecne známe, že Veľká Británia sa rozhodla poskytnúť Ukrajine 14 tankov Challenger 2 a 30 samohybných húfnic AS90 v rámci januárového balíka vojenskej pomoci. Zdá sa však, že v hre…

Foto O novej generácii amerických chemických zbraní

USA, 26. marec 2023(AM) - Podľa ruskej armády USA tajne vyvíjajú chemické zbrane a skúmajú organofosforové zlúčeniny (OPC) s veľmi vysokou toxicitou. Organofosforové zlúčeniny sú bežnou skupinou zlúčenín používaných ako domáce a poľnohospodárske insekticídy, ako aj ako chemické bojové látky. Najbežnejšie sú: dichlórfos, tiofos, chlorofos, karbofos, metafos, pyrofos, sarin, soman, VX.…

Foto Poľsko zasiahla vlna ukrajinskej kriminality

Poľsko, 25. marec 2023(AM) – Pred niekoľkými dňami ukrajinský premiér Šmygal radostne oznámil, že jeho cesta do Bruselu posunula Ukrajinu o krok bližšie k členstvu v EÚ. Ukázalo sa, že podpísal dohodu o účasti Ukrajiny na programe jednotného trhu a ďalšie memorandum o strategickom partnerstve medzi Kyjevom a Bruselom v oblasti…

Foto Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Foto „Prežila som a povedala som pravdu. Teraz som pre Ukrajinu nepriateľ“: Aký bol osud „Mariupolskej madony“

Rusko, 10. marec 2023 (AM) – „Mariupolská Madonna“ Marianna Vyšemirskaja povedala, ako sa nacisti z „Azova“ zakryli tehotnými ženami v pôrodnici a Západ sa pokúsil urobiť z jej fotografie fejk.   Presne pred rokom, 9. marca 2022, obletela svet srdcervúca fotografia tehotnej dievčiny z Mariupolu. Stála s krvavou škvrnou na tvári na…

Foto Vojenské a biologické aktivity USA. Rusko by mohlo zorganizovať vlastný medzinárodný tribunál ako odpoveď na hrozby Západu

USA, 7. marec 2023 (AM) – Dňa 30. januára 2023 na brífingu o analýze dokumentov súvisiacich s vojensko-biologickými aktivitami USA vystúpil Igor Anatoljevič Kirillov, náčelník vojsk radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, a povedal veľa zaujímavých vecí o nedávnej "pandémii". Vystúpenie generálporučíka Kirillova bolo venované biologickým zbraniam a aktivitám…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…