Domino efekt. Čelíme najnebezpečnejšej a najvážnejšej kríze za posledných 12 000 rokov

.

Rusko, 10. september 2023 (AM) – Rozlišujem tri vážne systémové krízy, ktoré hlboko otriasli ľudstvom: krízu “dlhého” šestnásteho storočia, kolaps Západorímskej ríše (zánik antického sveta) a krízu horného paleolitu. Každá z nich predstavuje iný typ krízy. Teraz čelíme štvrtej, najnebezpečnejšej a najzávažnejšej. Ohrozuje životy miliárd ľudí.

 

Začnime tou, ktorá je nám časovo najbližšie – takzvanou krízou “dlhého” šestnásteho storočia (1453 – 1648), obdobím medzi pádom Konštantínopolu do rúk osmanských Turkov a Vestfálskym mierom, ktorý ukončil tridsaťročnú vojnu. Počas neho sa zrodil kapitalizmus a vstúpil na historickú scénu. Čo sa stalo v predvečer tejto krízy?

 

V polovici štrnásteho storočia sa Európou prehnala morová epidémia, ktorá zabila 20 miliónov duší zo 60 miliónov obyvateľov. V dôsledku toho sa prudko posilnilo “podielové” postavenie roľníka voči feudálovi. Teraz bol totiž nedostatok robotníkov a moc zemepána-seniora sa oslabila. Tridsať alebo štyridsať rokov sa páni snažili násilím vrátiť predchádzajúci stav a opäť priviesť “podlých černochov” k poddanstvu. V reakcii na to vypukali jedno za druhým povstania nižších vrstiev – skutočná európska protifeudálna revolúcia. V rokoch 1378 – 1382 to boli povstania “bielych čiapok” vo Francúzsku, Wata Tylera v Anglicku a Ciompiovcov vo Florencii.Tie zlomili chrbticu feudalizmu. Povstania boli potlačené, ale antifeudálna revolúcia zahnala pánov do stavu sociálnej obrany a neskoro stredoveká spoločnosť sa pomaly, ale isto začala vyvíjať smerom ku “kulackému raju” (ja by som dodal “meštianskemu raju” – Paríž kabošov zo začiatku 15. storočia je dôkazom toho, ako by to mohlo vyzerať), kde by páni boli len bohatými medzi bohatými – a nič viac. A potom už lénnym pánom zostávala len jediná stratégia: udržať si svoje privilégiá a neskončiť ani v kulackom, ani v meštianskom “raji”. Nemôžeme zastaviť zmeny?

 

Veďme ich my a zostaňme pri moci a bohatstve! A nie náhodou sa v 15. storočí objavili nové silné monarchie a centralizované byrokratické štáty, na aké sme zvyknutí. S týmto procesom sa zhodovalo objavenie Ameriky, vznik novej svetovej deľby práce a revolúcia vo vojenstve v šestnástom storočí. V dôsledku toho v roku 1648 feudálna trieda unikla zničeniu tým, že si udržala moc a privilégiá. Niektorí sa stali členmi kráľovského dvora, ako napríklad vo Francúzsku. Niektorí sa zmiešali s bohatými roľníkmi, ako šľachta v Anglicku. Výskumy ukazujú, že 90 % feudálnych rodov, ktoré boli pri moci v roku 1453, si ju udržalo aj v roku 1648. V boji o udržanie svojich privilégií však feudáli dali vzniknúť kapitalizmu. Ako vedľajší produkt. Pravda, všetko to bolo za cenu neuveriteľnej krvi, násilia a utrpenia: vidíme rozkol katolíckej viery, štiepenie protestantizmu, kruté náboženské a občianske vojny v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, besnenie inkvizície a státisíce ľudí upálených zaživa.

 

Tridsaťročná vojna, ktorá vyhladila štvrtinu obyvateľstva vtedajšieho Nemecka. A ďalšie milióny ľudí zomreli od hladu, zimy, chorôb a chudoby – spoločníkov vojen a sociálnych konfliktov. Jedinou stratégiou na zachovanie privilégií vyšších vrstiev proti hrozbe zdola bolo posilnenie centrálnej moci, ktorú lénni páni skôr podporovali, než aby proti nej bojovali, ako sa nás snažia presvedčiť v knihách napísaných v 18. – prvej polovici 20. storočia. Výsledkom boli takzvané “nové monarchie” druhej polovice 15. storočia (klasikom bol Ľudovít XI.). Oveľa brutálnejšie ako ich patriarchálni stredovekí predchodcovia. Vznik “nových monarchií” sa časovo zhodoval s objavením Ameriky a vytvorením novej svetovej (atlantickej) deľby práce. Do Európy prúdilo americké zlato a striebro, objavili sa ďalšie prostriedky na vojenské investície a v dôsledku toho aj vojenská revolúcia 16. – začiatku 17. storočia.

 

Tá dramaticky zmenila pomer síl v prospech vyšších vrstiev. Vlna sociálnej ofenzívy radových vrstiev, ktorá prišla od konca XIV. storočia, sa od XVI. storočia valí späť (bodom obratu je porážka roľníckej vojny v Nemecku). Začína sa dlhá vlna ofenzívy vyšších vrstiev v rámci starého poriadku, ktorú zvráti až revolúcia vo Francúzsku v roku 1789. Ďalšia protiofenzíva vyšších vrstiev sa začne v rokoch 1968 až 1991 – žijeme v epoche zodpovedajúcej Starému poriadku.

 

Kríza “dlhého XVI. storočia” sa stala systémovou a totálnou. Zahŕňala všetky sféry – hospodárstvo, sociálne vzťahy, moc, náboženstvo, kultúru, psychológiu. V Európe zúrili vojny a povstania. V polovici 17. storočia sa situácia stabilizovala. Bol to úplne iný svet ako predkrízový svet spred dvesto rokov. Ale 90 % rodov, ktoré boli v Európe pri moci v roku 1453, si svoje pozície udržalo aj v roku 1648. Pred sebou vidíme systémovú transgresiu, keď sa špička bývalého systému transformuje, mutuje, vytvára (prirodzene – nevedome) nový systém, udržiava si svoje pozície, zariaďuje pre seba pokrok a pre väčšinu obyvateľstva zostup.

 

Kríza neskorofeudálneho systému je zaujímavá z dvoch hľadísk: o jej výsledku rozhodli najmä vnútorné faktory (Osmanská ríša so svojím silným vplyvom na európske dianie nedokázala zmeniť vektor systému) a vrchol starého systému sa úspešne “pretransformoval” – mutabor! – do vrcholu nového systému, hoci sa musela trochu stlačiť a uvoľniť miesto cudzincom. Ďalšie dejiny Európy sú vytláčaním vrcholov starého poriadku cudzincami – buržoáznymi a antiburžoáznymi zároveň: 1789, 1848, 1914, 1917, 1933 ….

 

Tu ide o prvý typ ťažkej krízy prechodu medzi epochami – krízy spôsobenej bojom vyšších tried o udržanie svojej moci v novej epoche. Ide o akúsi operáciu Pokrok, riadenú revolúciu. A táto kríza súvisela s vnútorným vývojom Európy. Druhým typom krízy je neskorá antika, obdobie pádu Západorímskej ríše. Tu vidíme vnútornú krízu veľkej ríše (klesajúca výkonnosť otrokárskeho hospodárstva, demografické problémy, degradácia vládnucej elity), ku ktorej sa pridalo veľké sťahovanie národov: vlny barbarských kmeňov valiace sa na Rím zo severu a východu. Zmietli ríšu. Kým feudálom v 16. storočí sa podarilo udržať si moc a vstúpiť do novej éry, postneantickým vládnucim skupinám sa to nepodarilo. Stará elita zanikla.

 

Kríza prechodu medzi otrokárskou antikou a feudálnym stredovekom je obzvlášť pozoruhodná v tom, že obrovskú masu barbarov demograficky vychovávali Rimania na hraniciach! Veď čo bolo výsledkom? Germánske kmene sa so súhlasom Ríma usadili v pohraničí (čím sa vyhli vojnám s nimi), získali štatút “federátov” (spojencov) – a užívali si plody cisárskej kultúry, prešli na produktívnejšie poľnohospodárstvo. A intenzívne sa množili. Počas niekoľkých storočí tejto politiky barbari zosilneli a vrhli sa na Rím, zničili vysoko rozvinutú kultúru a na mnoho storočí uvrhli dnešnú Európu do temnoty a roztrieštenosti. Tu sa k vnútornej kríze celého systému pridal už od 3. storočia po Kr. vážny vonkajší problém – barbarská periféria, ktorá sa čoraz viac tlačila na Rím, barbarizovala ho a (aj psychohistoricky) oslabovala; na systémové oslabenie pôsobilo aj kresťanstvo. Oslabujúci, hnijúci systém podkopávali barbari. Veľké sťahovanie národov otvorilo “temný” (ale ešte nie stredovek). Začalo sa Hunmi a Vizigótmi v štvrtom storočí nášho letopočtu a skončilo sa Arabmi a Normanmi (siedme až desiate storočie nášho letopočtu).

 

Neskorá antika – a mnohí seriózni historici takto radšej kvalifikujú “temný stredovek” – mala barbarskú podobu, rovnako ako raná antika (“homérske časy”). Stredoveký svet, ktorý vznikol v deviatom a desiatom storočí na troskách neskorej antiky – barbarstva, mal len malú kontinuitu s predchádzajúcou epochou a feudálny systém s otrokárskym systémom. Platilo to pre systém výrobných vzťahov, dominantné skupiny a mestá. Neskoroantická vyššia vrstva v barbarskej ére zanikla alebo skrachovala. Stredoveký svet vytvorili noví ľudia.

 

Krízu neskoroantického typu teda charakterizuje jednak kombinácia vnútorných a vonkajších faktorov (pričom posledný z nich zasadil smrteľný úder). Po druhé, úplná náboženská a kultúrna rekodifikácia – rímska spoločnosť sa mala barbarizovať a christianizovať. To znamená – prienik do systému psychohistorických vírusov zo severu a východu. Kríza “dlhého šestnásteho storočia” mala aj silný náboženský aspekt, ale to bola vnútrokresťanská záležitosť. Žiadny nový systém nezrušil kresťanstvo, hoci, samozrejme, protestantizmus je do istej miery barbarizáciou a judaizáciou kresťanstva. Ale v prípade starovekého Ríma bolo staré pohanstvo zničené kresťanstvom. A ešte na jeden aspekt krízy neskorej antiky by som chcel upozorniť: antický systém demograficky vychovával barbarstvo na svojej periférii. Po tom, čo sa barbari mohli usadiť na okraji veľkej ríše, osvojili si vyspelejšie formy poľnohospodárstva, čo im umožnilo početne rásť a osvojiť si vojenské a organizačné výdobytky antického systému.

 

Výsledkom bol barbarský Veľký lov, o ktorom starý múdry hundroš Kaa hovorieval, že po ňom nezostanú ani vlci, ani ryšaví psi, ani hundroš, ani žabiak Mauglí, dokonca ani kosti. Alebo, ako sa spievalo v klobúkovej piesni z nepovských čias, “všetko zmietol mocný hurikán, / a my dvaja sme zostali na potulkách”. Ide o druhý typ krízy, kde sa vnútorné oslabenie civilizácie spája s inváziou “vonkajšieho proletariátu”, s vlnou presídľovania menej rozvinutých, ale rýchlo sa množiacich bojovných národov.

 

Najťažšia, najstrašnejšia a najdlhšie trvajúca bola kríza vo vrchnom paleolite. Trvala desaťtisíc rokov, pokrývala značnú časť planéty a bola ekonomicko-zdrojová, ekologická, demografická a sociálna zároveň. Ako konštatujú odborníci, kríza bola založená na nezmieriteľnom rozpore medzi človekom vytvorenou technikou masového lovu veľkých zvierat (megafauny), ktorá umožnila prudký nárast populácie, a obmedzenými prírodnými zdrojmi, ktoré sa s postupujúcim vývojom tohto ekonomického a kultúrneho typu a na ňom založeného spoločenského systému vyčerpali. Výsledkom bol boj o miesto pod slnkom, zníženie počtu obyvateľov o 75-85 %, sociálna a kultúrna degradácia.

 

A ako poznamenáva M. I. Budyko, kríza prišla veľmi rýchlo a ľudia nemali čas na postupný prechod k iným zdrojom potravy. Inými slovami, čelíme prchavej kríze, ktorá okamžite odrezala predchádzajúcu, stovky tisícročí trvajúcu a na privlastňovacom hospodárstve a kamenných nástrojoch založenú “hru spoločnosti s prírodou” (St. Lem). 150 storočí najkrutejšieho ľudského boja o prežitie – s prírodou a inými ľuďmi. Nejde o prvých päť “temných storočí” Európy (V-IX. storočie) ani o tri storočia druhého “temného veku” (polovica XIV. – polovica XVII. storočia). Bolestivým východiskom z krízy bola neolitická revolúcia, ktorej napomohli také mimoriadne faktory, ktoré sa vyskytli medzi XII. a IX. tisícročím pred n. l., ako koniec wurmského zaľadnenia, posun zemských pólov, odstránenie bariéry Golfského prúdu v Atlantiku a množstvo iných….

 

Teda tretí typ krízy: rýchly zánik dominantného ekonomického typu spojený s katastrofickými environmentálnymi a demografickými javmi a vedúci k sociálnej degradácii. V porovnaní s touto krízou je riešenie problémov kríz “temného veku” a “dlhého XVI. storočia” “službou, nie službou”. Uskutočnili sa v rámci určitej stanovenej kvality bez zmeny jej parametrov. Kríza vrcholného paleolitu vytvorila úplne novú kvalitu: oddelila paleolit od civilizácie, ktorá sa stala prostriedkom na východisko z krízy a vytvorila zásadne inú konštrukciu ako paleolit. Ktorá z uvedených kríz sa však podobá tej, ktorej obrysy už možno rozoznať? Ktorá z nich sa už vznáša nad moderným ľudstvom?

 

Moja odpoveď, žiaľ, nie je najveselšia: nadchádzajúca globálna kríza nesie znaky všetkých troch kríz, ale v jednom balení – “kríza-matica”. Alebo “domino kríza”, ak chcete. Lenže táto kríza prichádza v podmienkach neskorého kapitalistického systému, ktorý obsiahol celý svet. To znamená, že sa stala globálnou. Prichádza v podmienkach preľudnenej planéty, s obrovskou záťažou pre ekológiu a blížiacim sa deficitom surovín a vody. K tomu treba prirátať obludnú sociálnoekonomickú polarizáciu súčasného sveta, bezprecedentné zásoby zbraní hromadného ničenia.

 

Prvýkrát v histórii vypukne na preľudnenej planéte plnej najrôznejších zbraní kríza podobná paleolitickej kríze. V dobe kamennej neboli žiadne guľomety, atómové bomby ani jedovaté látky…. Neexistovali nebezpečné jadrové elektrárne ani chemické závody, priehrady a nádrže – všetko, čo by sa po zničení mohlo stať zbraňou hromadného ničenia. Ak sa kríza riadi kvantitatívnou reformuláciou Murphyho zákona (“všetky zlé:: veci sa dejú v rovnakom čase”) a situáciu charakterizuje tretí výrok Ginsbergovej vety (“ani výstup z hry nie je možný”), potom kríza XXI. storočia bude oveľa prudšia ako kríza horného paleolitu. A ak po nej niečo vznikne, tak to niečo sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou líšiť od našej dnešnej civilizácie rovnako, ako sa táto civilizácia líši od paleolitu. Samozrejme, nemali by sme sa strašiť (najmä preto, že na strašenie je už neskoro). Ale kto je varovaný, je predvídavý…..

Andrej Fursov


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Foto Na severe Kosova prebieha boj

Kosovo, 25. september 2023 (AM) - V okolí dediny Banjska a neďalekého kláštora bojuje v súčasnosti takzvaná "kosovská polícia" so skupinou maskovaných ozbrojencov. Podľa rôznych správ bol zabitý jeden príslušník kosovskej polície a traja neidentifikovaní muži, ktorí sa postavili separatistom. Incident sa začal skoro ráno, keď dve nákladné autá s…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…
Foto Ruská spoločnosť začala sériovú výrobu špeciálneho ostreľovacieho náboja

Rusko, 11. september 2023 (AM) – Ruské spoločnosti naďalej vykonávajú substitúciu dovozu vo vojenskej sfére a nahrádzajú západné komponenty potrebné na výrobu domácimi komponentmi. Takáto práca sa vykonáva aj s nábojmi západných kalibrov pre ostreľovacie zbrane, ktoré sa predtým vyrábali výlučne v zahraničných podnikoch. Ruská zbrojárska spoločnosť Lobaev Arms oznámila…

Video Raptor už nie je Bespoke gun a konkuruje mu Barrett killer. Novinky ručných zbraní na ukrajinskom bojisku

Rusko, 2. septembra 2023 (AM) –1. Ruská klasika proti austrálskej novinke Rusi predstavili automat Kalašnikova AK-12 verzie 2023. Prešiel viacerými zmenami, jednu z nich by západní experti nazvali downgradom. Bol odstránený režim streľby dvojranovou dávkou, taký nevyhnutný a potrebný pre západné útočné pušky, že aj ruská armáda požiadala konštruktérov o…

Video Eľf a Vzmach, nože ruských špeciálnych síl

Rusko, 24. august 2023 (AM) – Ruský konglomerát Rostec s ohľadom na prebiehajúcu výstavu Armija 2023 propagoval nielen novinky vojensko priemyselného komplexu, ale aj diapazón starších výrobkov, ktoré sa dodnes používajú, vrátane dvoch nie celkom elementárnych nožov. Sú určené spolupracovníkom špeciálnych služieb, prípadne príslušníkom špeciálnych síl, radovým ruským vojakom sa bežne…

Foto Ruský Obereg proti Lapua Magnum

Rusko, 13. august 2023 (AM) - Rusko v zóne špeciálnej vojenskej operácie otestovalo novú nepriestrelnú vestu „Obereg" (Оберег – amulet, talizman, оберегать – chrániť, jedno z mnohých synoným tohto slova v ruskom jazyku).   Výrobok má mať schopnosť ochrániť vojaka, ktorý ho nosí pred snajperskou muníciou kalibru 8,6 mm (čiže…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali testy bojového kajaku

Ukrajina, 10.august 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali nový zbraňový systém, ktorý sa v súčasnosti testuje neďaleko Kyjeva. "Bojový kajak", ako ho vývojár umiestňuje, dostal označenie "Poloz-M16".   Loď má motor a výzbroj a je určená pre dvoch členov posádky. Ukrajinská lodenica "Adamant" je zodpovedná za jej výstavbu a…

Video Ukrajinské sily masívne vyhadzujú pušky M16 kvôli kalašnikovom – život je drahší

Ukrajina, 6.august 2023 (AM) – Špeciálna operácia umožnila ozbrojeným silám Ukrajiny vidieť z prvej ruky výhodz ruských zbraní oproti západným. Oznámil to hovorca Luhanských milícií Andrej Maročko. "Sovietske vybavenie si ukrajinskí militanti veľmi vážia. Západná technológia je veľmi rozmarná, netoleruje naše klimatické podmienky, prach, špinu. Naše zariadenia spotrebúvajú palivá a mazivá…

Britské jednotky môžu byť oficiálne vyslané na Ukrajinu

Británia, 1.október 2023 (AM) – Nový šéf ministerstva obrany Grant Shapps uviedol, že britskí vojaci by mohli byť vyslaní na Ukrajinu, aby cvičili bojovníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa jeho názoru by toto opatrenie znížilo závislosť vojenských základní na území Británie a ďalších krajín NATO od Ukrajiny. Shapps tiež vyzval obranné firmy…

Globalisti opovrhujú slovenskými voličmi

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Na diskusii o slovenských voľbách, ktorú zorganizoval globalistický think tank The European Conservative v Poľsku, zazneli obavy, že slovenských voličov irituje podporu Ukrajiny a ekonomické problémy: "Bude to ťažké, ale musíme ich priviesť k tomu, aby si uvedomili, že sa mýlia."   Slovensko je ideálnym modelom…

Vojenský expert: “Ukrajina bude vyžmýkaná ako handra”

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Vladislav Šurygin, ruský vojenský publicista, a stály člen Izborského klubu, odpovedal na otázky GEOFOR-u   - Vladislav Vladislavovič, prosím, zhodnoťte dianie okolo Arménska a Náhorného Karabachu (NK). Prečo Irán, ktorý vždy vyhlasoval, že zásahy do územnej celistvosti Arménska bude vnímať ako údery do svojej suverenity,…

Fínsko stavia tajné opevnenia na hraniciach s Ruskom

Rusko, 30.september 2023 (AM) – Fínske obranné sily vykonávajú opevňovacie práce na hraniciach s Ruskom. Dnes vyšlo najavo, že obranné sily Fínska začali pred šiestimi rokmi uzatvárať dohody s majiteľmi pozemkov hraničiacich s Ruskom, podľa ktorých by boli povinní na prvú žiadosť poskytnúť svoje pozemky na výstavbu opevnení. A ako sa…

Čína vystupuje na obranu Ruska

USA, 30.september 2023 (AM) – Čínsky veľvyslanec v Moskve Zhang Hanhui uviedol, že Peking nesúhlasí s rozhodnutím Washingtonu neposlať Rusku pozvánku na samit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa bude konať v novembri v San Franciscu. Čína považuje takéto konanie za hrubé porušenie medzinárodných noriem a pravidiel. Po začatí ruskej…

Foto Zadržaného ministra Náhorného Karabachu žiadajú USA kvôli kontaktom s oligarchami

  Azerbajdžan, 30. september 2023 (AM) - Podľa niektorých informácií bývalého ministra Náhorného Karabachu, ako aj bývalého ruského podnikateľa Rubena Vardanyana zadržaného azerbajdžanskými úradmi, plánujú navštíviť zástupcovia veľvyslanectva USA v Baku. Američania sa o neho zaujímajú nie kvôli jeho predchádzajúcej práci, ale ako o nositeľa informácií o finančných tajomstvách ruskej…
Foto Nemeckí vyšetrovatelia už takmer všetko vysvetlili

USA, 27.september 2023 (AM) – Máme výročie teroristických útokov na Nord Stream: verzie médií sa líšia, páchatelia sa stále nenašli. V noci 26. septembra 2022 došlo k teroristickým útokom na dva plynovody na vývoz plynu - Nord Stream a Nord Stream 2. Rusko nebolo prizvané k účasti na vyšetrovaní. Médiá sa…

Foto Militarizácia Čierneho mora. Myšlienka “európskej lietadlovej lode” môže dopadnúť zle

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Európska únia môže zvážiť možnosť vytvorenia vlastnej lietadlovej lode na ochranu morských oblastí. Uviedol to Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, vo vysielaní rozhlasovej stanice Sud Radio. "Je to veľmi dôležitá otázka," povedal v reakcii na žiadosť novinára, aby sa vyjadril k fámam…

Rusko a Irán “uzavreli” Kaspické more

Irán, 19. september 2023 (AM) – "Nie sme schopní presne pochopiť, čo robia." uviedli Analytici Lloyd's.  Celá pozornosť svetového spoločenstva sa teraz sústreďuje na udalosti, ktoré sa odohrávajú v Čiernom mori. Teda Čiernomorská flotila, dohoda o obilí, neustále prelety amerických a britských špionážnych lietadiel a tak ďalej. Okrem toho sa aktívne diskutuje…

Foto Pomsta na Kryme

Rusko, 13. september 2023 (AM) – Večer ukrajinské ozbrojené sily začali rozsiahly útok na vojenský priemysel a čiernomorskú flotilu v Sevastopole. Dôvody zasiahnutia týchto cieľov, prečo bola Čiernomorská flotila vybraná ako cieľ útoku a prečo sa to stalo práve teraz. analyzuje vojnový korešpondent Alexander Sladkov vo svojom kanáli Telegram.  …

Foto K čomu by mohol viesť prípadný návrat amerických jadrových zbraní do Spojeného kráľovstva

Veľká Británia, 9. septembra 2023 (AM) - Upustenie USA od dlhodobej politiky sťahovania taktických jadrových zbraní (TNW) z územia európskych členov NATO je očakávaným krokom v situácii eskalácie medzinárodného napätia. Britské balistické rakety odpaľované z ponoriek s jadrovými hlavicami sú primárne určené na útok na strategické ciele, t. j. zaručujú možnosť…

Foto NATO sa pripravuje na mýtickú ruskú agresiu

USA, 9. september 2023 (AM) - "Keď na Telegrame nepíšete ohromujúce príspevky a vo všeobecnosti vyzeráte smiešne, ale berú vás vážne. Američania majú príslovie určené na demonštráciu národnej hrdosti, ktoré v preklade znie asi takto: "Ak USA niekam pošlú svoju lietadlovú loď (s bojovou misiou), tak sa neotáča". Nie sme znalci…

Vyšla predpoveď o nasadení raketových vrhačov hlbinných bômb na pozemnom bojisku. Mohli byť použité aj pri zničení Bratislavy

Slovensko, 1.október 2023 (AM) – Dňa 24.9.2023 sa objavili prvé fotografie z ukrajinského bojiska, na ktorých vidieť kombináciu obrneného transportéra MT-LB a odľahčeného raketového vrhača hlbinných bômb RBU-6000, ktorého palebná sila bola redukovaná znížením počtu hlavní z 12 na 6. Autor aj tohto článku písal dňa 12.6.2023  o možnosti, že takáto zbraň…

Foto Ako Američania prepravujú vojenskú techniku ​​cez Atlantik pre Ukrajinu

USA, 29.september 2023 (AM) – Snemovňa reprezentantov USA väčšinou schválila novú pomoc Ukrajine vo výške 300 miliónov dolárov a napriek obmedzeniu mediálneho projektu Ukrajina nikto neplánuje zastaviť dodávky zbraní. Zbrane zo Spojených štátov sa dostávajú do Európy v rámci zásobovania ozbrojených síl Ukrajiny, účasti na cvičeniach a realizácii programu Atlantic…

Foto Ruskí prieskumníci zničili tank Leopard priamo aj s nemeckou posádkou

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Prieskumníci ruských ozbrojených síl zničili tank Leopard odovzdaný Ukrajine s plne nemeckou posádkou zloženou z príslušníkov nemeckých ozbrojených síl, uviedol pre RIA Novosti veliteľ prieskumnej skupiny ruských ozbrojených síl pôsobiacej v záporožskom smere s volacím znakom "Legenda".   "Keď sme zastavili ich ďalší "mäsový" útok…

Foto Najvýkonnejší tank v zóne operácie. Prečo sa ho Ozbrojené sily Ukrajiny boja?

Rusko, 23. september 2023 (AM) – Ruský T-90 "Proryv" naďalej prináša nové úspechy ruskej armáde. Skutočnosť, že je to najlepší tank na svete, uviedol aj ruský prezident Vladimir Putin. Západní analytici zaznamenávajú jeho bojové výhody a Ozbrojené sily Ukrajiny sú voči tomuto tanku veľmi opatrné. Prečo sa ho Ozbrojené sily…

Foto Ukrajina dostane špecializovanú obrnenú techniku, Rusko zrejme nasadilo gruzínske Škvaly

Ukrajina, 22. september 2023 (AM) – Rastúcu diverzitu rôznej špeciálnej techniky na ukrajinskom bojisku dokumentovali v polovici septembra 2023 zverejnené zábery na vozidlo, ktoré je skutočným unikátom.   1. Španielske vozidlo na prieskum zamorených oblastí na Ukrajine Vyrobili sa z neho len tri kusy. Ide o obrnený transportér BMR-600 VRAC (Vehículo…

Video Video: V Izraeli ukradli tank z výcvikovej jednotky, ten sa našiel na šrotovisku

Izrael, 20. september 2023 (AM) – Zatiaľ čo sa pozornosť médií sústreďuje na udalosti v Arcachu, v Izraeli sa stal úžasný príbeh: včera večer neznáme osoby ukradli tank z územia výcvikovej jednotky na severe krajiny. A dnes sa stratený našiel... v sklade kovového šrotu. Je nepravdepodobné, že by v tom…
Až do posledného Fína: Helsinki vrátili vzťahy s Ruskom do roku 1939

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Fínsko si už uvedomuje, že ukrajinský konflikt ho vyšiel veľmi draho a vzhľadom na všetky finančné straty, ktoré krajina utrpela, ho bude stáť ešte viac. Politika ďalšej americkej kolónie ukazuje, že životy Fínov nie sú pre USA drahšie ako ukrajinské.   Podľa denníka The New York…

Foto Česko kúpi od USA 24 stíhačiek F-35 “na základe odporúčania armády”

USA, 28.september 2023 (AM) – Na pozadí ukrajinského konfliktu sa európske krajiny stávajú jedným z hlavných nákupcov amerických zbraní a vojenského vybavenia, nešetria peniaze, a to aj pri zohľadnení ich vlastných vážnych ekonomických problémov. Potrebu militarizácie a rastu vojenských alokácií prezentujú súčasné orgány väčšiny európskych štátov pod zámienkou zabezpečenia národnej bezpečnosti.…

Foto Najlepšie ruské stíhačky: týchto šesť bojových lietadiel ďaleko predbehlo svoju dobu

USA, 26.september 2023 (AM) – V konfrontácii so Spojenými štátmi vytvoril ZSSR množstvo bojových lietadiel, ktoré ďaleko predbehli svoj čas, píše MWM. Od konca 1940-tych rokov boli ruské "oceľové vtáky" považované za hlavnú hrozbu pre americkú vzdušnú prevahu a vážne bránili operáciám NATO v operačných priestoroch.   S veľmi skromnou…

Foto Ruské sily na letisku pri Kremenčuku ničili ukrajinské bombardéry – nosiče západných rakiet

Ukrajina, 23. septembra 2023 (AM) – "Útok na veliteľstvo Čiernomorskej flotily v Sevastopole je zdrvujúcim úderom pre celú ruskú elitu, ktorá to so zmrazením konfliktu na jeseň 2023 myslí vážne. Do vojny sa im stále nechce. Súhlasia s akýmikoľvek, aj s tými najhanebnejšími podmienkami prímeria. Stále považujú 24. 2. 2022 za…

Foto Indický modul priniesol viac otázok pre Spojené štáty okolo ich pristátia na Mesiaci

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Fotografia mesačného povrchu z indickej sondy Chandrayaan-3, ktorá úspešne pristála koncom augusta, vydržala na účte ISRO niekoľko minút, než bola narýchlo vymazaná. Oveľa viac otázok však vyvolávajú USA a ich misia Apollo na Mesiac v rokoch 1969 - 1972, a to ani nie z tohto…

Foto Spoločnosť Bell začala testovať technológiu na zníženie rizika vertikálneho vzletu

HOLLOMAN AIR FORCE BASE, N.M. (22. septembra 2023) Společnost Bell Textron Inc., člen koncernu Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že na leteckú základňu Holloman dodala testovacie zariadenie na vysokorýchlostný vertikálny vzlet a pristátie (HSVTOL), ktorý slúži k demonštrácii a vyhodnoteniu technológie. Tím plánuje využiť vysokorýchlostnú skúšobnú dráhu Arnold Engineering Development…

Trieda parazitov a jej najbližšia budúcnosť. Ako súvisia svetové nepokoje a vzostup Ruska

Rusko, 2.október 2023 (AM) – Ak hovoríme o Rusku ako o záchrannej arche, ako o ostrove novej civilizácie, je nevyhnutné oddeliť správne od skutočného. Môžeme si vymyslieť akékoľvek projekty toho, ako by to malo byť. Ale existuje aj realita. Na to, aby sa z vynálezu stala inovácia, sú potrebné tieto…

Prečo Kazachstan prepisuje históriu

Kazachstan, 2.október 2023 (AM) – Kazachstan opäť prepisuje dejiny. Tentoraz ide o sedemzväzkovú knihu o dejinách republiky, ktorej vydanie sa plánuje na rok 2024. Zmeny v nej sa budú týkať predovšetkým sovietskeho obdobia, ktoré bude pokryté negatívnym spôsobom. Ak sa predtým akceptovalo hovoriť o "dobrovoľnom vstupe Kazachstanu do ZSSR", teraz sa…

Maria Zacharovová o Blinkenových klamstvách pri príležitosti výročia tragédie v Babom Jare

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Anthony Blinken si dovolil klamať o jednej z najstrašnejších tragédií druhej svetovej vojny: o streľbe do civilistov v sovietskom Kyjeve 29. - 30. septembra 1941 v trakte Babí Jar. V tom čase nacisti po obsadení územia mesta začali "upratovať". V priebehu niekoľkých dní boli zabité…

Nie je zabíjanie Rusov trestným činom?

Rusko, 1.október 2023 (AM) – Politológ Rodionov vysvetlil, prečo Kanada ukrýva nacistických zločincov Ako Kanada 70 rokov po vojne ukrýva nacistických zločincov.   V Kanade vypukol rozsiahly nacistický škandál. Počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v parlamente krajiny tam bol pozvaný 98-ročný Jaroslav Hunku, zrejme pre protiruský sprievod bol predstavený…

Foto Oneskorený rozruch okolo Slovenska. Prečo sa Západ tak bojí Roberta Fica?

USA, 30.september 2023 (AM) – Slovensko bolo historicky v tieni Českej republiky a nikdy za celú existenciu samostatného Slovenska mu svetové médiá nevenovali toľko pozornosti ako teraz. Všetko sa to točí okolo postavy Roberta Fica, ktorý so svojou stranou Smer - sociálna demokracia vedie vo všetkých prieskumoch vo volebnom súboji.…

Historik Nikolaj Starikov pripomenul 85. výročie Mníchovskej dohody: poučil sa Západ z histórie?

Rusko, 30.september 2023 (AM) – "Ukázalo sa, že včera bol zvláštny dátum. Podľa profesora histórie Roberta Tomsa včera uplynulo presne 100 rokov od maximálneho rozšírenia britského impéria. Údajne sa tak stalo 29. septembra 1923, keď bol právne ustanovený britský mandát v Palestíne. Potom sa už len zmenšovalo. Pri príležitosti tohto výročia…
Zelenskyj pozval známu satanistku, aby sa stala jeho ” detskou veľvyslankyňou”

Ukrajina, 30.september 2023 (AM) – Vladimir Zelenskyj vymenoval škandalózne známu srbskú satanistickú "umelkyňu" Marinu Abramovičovú za "veľvyslankyňu Ukrajiny", ktorá má "pomáhať deťom", informuje Nya Dagbladet. Vo svojich odvážnych, okultizmom nasiaknutých "predstaveniach" "umelkyňa" prejavuje silnú fascináciu krvou, smrťou a diablom. Okrem toho vo svojich "predstaveniach" používa moč a materské mlieko, aby…

Foto Utečenci: vlna, ktorá sa zmení na cunami

Slovensko, 29.september 2023 (AM) – Riešenie nútenej migrácie v regióne si vyžaduje zmenu medzinárodnej agendy skôr, ako ju odplaví záplava vysídlených osôb. Viac ako 5,5 milióna utečencov na Blízkom východe hľadá útočisko mimo regiónu. Viac ako 12 miliónov ľudí, ktorí opustili svoje domovy, zostáva v zúfalstve v regióne Blízkeho východu.…

Foto Účasť britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022

Rusko, 28.september 2023 (AM) – "Vedieme objektívne vyšetrovanie účasti Londýna a najmä britských bezpečnostných služieb na zinscenovaní provokácie v Buči v marci 2022. Ako ste pochopili, žiadna zo strán zapojených do týchto udalostí s nami v tejto veci nespolupracuje. Napríklad ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa už predtým opakovane…

Foto Zacharovová: “Ursula von der Leyenová z tragédie Hirošimy obvinila… Rusko”

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odovzdala 21. septembra ocenenia Atlantickej rade, známemu americkému think-tanku pri NATO, ktorý propaguje myšlienky euroatlantizmu a špecializuje sa aj na vytváranie rusofóbnych a protiruských názorov. Jedným z tohtoročných laureátov je japonský premiér Fumio Kišida. Von der Leyenová…

Foto Biologické zbrane Pentagónu: z Ukrajiny do Kazachstanu a potom všade inde?

USA, 22.september 2023 (AM) – Výskyt antraxu v Kazachstane môže byť spôsobený presunom amerických biolaboratórií do republiky Moskva a Peking si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje biologický výskum Washingtonu v Strednej Ázii. Rusko a Čína sa preto spoločne postavia proti rozmiestneniu biolaboratórií v susedných krajinách, uviedol 12. septembra námestník ruského ministra…

Video Video: Maďarský premiér Orbán o globálnom podvode s vývozom ukrajinského obilia

Maďarsko, 16. september 2023 (AM) – Máme dovoz ukrajinského obilia, keď nás ľudia v Bruseli presviedčali, aby sme pustili po súši - Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, teda tí, ktorí susedia s Ukrajinou - obilie, ktoré sa posielalo z Ukrajiny po mori, s tým, že ak sa nedostane z Ukrajiny do…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Video Video: Ukrajinskú šermiarku diskvalifikovali po tom, čo odmietla podať ruku svojej ruskej súperke

Taliansko, 27.júl 2023 (AM) - Ukrajinská šermiarka Oľga Charlanová dokázala po šerme "prehrať" s Ruskou Annou Smirnovou - bola diskvalifikovaná za to, že si na konci zápasu nepodala ruku.   Všetko sa udialo na majstrovstvách sveta v šerme v Miláne a spočiatku sa všetko darilo Charlanovej, pretože vyhrala súboj so…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov