Video: Pjakin vysvetlil skrytý zmysel prejavu pápeža venovanému Matke Rusi

.

Rusko, 11. september 2023 (AM) – Otázky a odpovede V.V.Pjakina : RF sa nachádza v rozhodujúcom období podobne ako v rokoch 1927 – 29. Doba manévrovania je u konca: “… Každý systém sa môže rozvíjať, alebo aspoň prežívať, ak sú jeho zdrojové možnosti vyššie alebo sa aspoň vyrovnajú tlaku prostredia. Nedostatok zdrojových možností musí byť kompenzovaný zvýšením kvality riadenia… Ale vždy nastupuje ten okamih, kedy už nie je ďalšie zvýšenie kvality riadenia možné, pretože chýba zdrojová stabilita, a ten tlak prostredia vzrastá… Teraz sa rozhoduje o tom, kam sa Rusko vydá. Či to prekoná alebo nie…” – Skrytý zmysel prejavu pápeža venovanému Matke Rusi

 

 

Prikladáme článok od Valentina Garbuzova, ktorý V.V.Pjakin analyzoval v Otázkach a odpovediach zo dňa 4.9.2023:

Riaditeľ Inštitútu USA a Kanady Valerij Garbuzov o stratených ilúziách
odchádzajúcej éry

Pre sebapoznanie Ruska sú potrebné vedomosti, nie mýty

Odchádzajúca éra so sebou berie mnoho vecí: ilúzie a nádeje zanikajú, mýty sa rúcajú, objavujú sa nové skutočnosti a mení sa životné prostredie. To, čím žili celé generácie, je zabudnuté. Vládnuce elity autoritárskych a totalitných politických režimov často zámerne formovali utopické predstavy a mýty, ktoré sa cielene šírili medzi masami. Takáto masová manipulácia s verejným vedomím okamžite vyvoláva u miliónov ľudí utopické vnímanie sveta, čo umožňuje zjednotiť rôznorodé politické a sociálne skupiny okolo národného vodcu v mene určitého cieľa. Zároveň je to aj mocný nástroj na dlhodobé udržanie osobnej moci. A ruské dejiny tu v žiadnom prípade nie sú výnimkou. Nie je tajomstvom, že obvinenie z expanzionizmu v zahraničnej politike Rusko nikdy neopustilo a prenasleduje ho počas celého jeho historického vývoja. Stalo sa jednou z hybných síl formovania ruského štátu. Táto tendencia sa prejavila v rokoch existencie ranofeudálneho staroruského štátu Kyjevská Rus v IX. až XII. storočí a v období feudálnych sporov v XII. až XV. storočí, v časoch moskovského centralizovaného štátu v XV. až XVIII. storočí a po vzniku Ruského impéria v roku 1721, keď sa euroázijský kontinentálny expanzionizmus stal ťažiskom často agresívnej zahraničnopolitickej činnosti Ruska, ktoré sa začiatkom XX. storočia stalo najväčšou mocnosťou sveta.

 

Mýtus svetového komunizmu

Boľševici, ktorí sa dostali k moci v októbri 1917, sa nadšene chopili zástavy ruského kontinentálneho expanzionizmu. Pravda, dali mu komunistické sfarbenie a globálny rozsah. Po ruskej revolúcii v roku 1917 si vládnuca elita mladej sovietskej republiky osvojila expanzionistickú myšlienku svetovej proletárskej revolúcie, v ktorú bezvýhradne verili prví sovietski boľševici ( Zinovjev a Kamenev, Lenin a Trockij, Stalin a Bucharin). Málokto z nich pochyboval o tom, že po októbri 1917 po Rusku vypukne revolučný požiar aj vo zvyšku sveta a že celá Európa (a dokonca aj Amerika) bude nevyhnutne sovietska. Osobitný revolučný radikalizmus vychádzal od Trockého, ktorý sa vyhlasoval za hlavného organizátora októbrového prevratu a ideológa permanentnej revolúcie – nepretržitého revolučného procesu vo svetovom meradle. Na organizovanie svetovej revolúcie bola v roku 1919 v Moskve založená Kominterna, ktorá vytvorila svoje sekcie – národné komunistické strany a premenila sa na nástroj zahraničnej politiky rýchlo rastúceho sovietskeho impéria. Čoskoro sa však ukázalo, že táto idea je len prázdnym mýtom, nenaplnenou utópiou. V roku 1943 sa Kominterna pod tlakom spojencov z protihitlerovskej koalície vyhlásila za rozpustenú.

 

Sovietska mytológia

Sovietska štátna propaganda 60. A 70. rokov 20. storočia bola postavená na niekoľkých ťažiskách, ktoré formovali sovietsku zahraničnopolitickú mytológiu. Jedným z nich bola téza o americkom imperializme, ktorý ovládol celú zemeguľu a bráni zvyšku sveta v napredovaní k svetlej komunistickej budúcnosti. O tom, že zahraničná politika ZSSR počas studenej vojny bola jej zrkadlovým obrazom, sa dnes už veľmi nepochybuje. Obe superveľmoci sa navzájom obmedzovali a prakticky používali rovnaké nástroje na vytvorenie vlastných sfér globálneho geopolitického vplyvu. Zároveň sa v sovietskej vedeckej a pedagogickej literatúre rozšírila ďalšia téza – že kapitalizmus je historicky odsúdený na zánik, pretože vstúpil do svojej poslednej fázy – imperializmu – a že existujú tri centrá medziimperialistických rozporov (USA, západná Európa a Japonsko), ktorých kumulácia povedie k jeho nevyhnutnému zániku a víťazstvu svetového komunizmu. Za hlavné jednotky antiimperialistického hnutia boli vyhlásené tri hlavné oslobodzovacie prúdy: krajiny socialistického tábora, svetové komunistické hnutie a národnooslobodzovacie, antikoloniálne hnutie, ktorých úsilie malo zničiť mocnú imperialistickú hrádzu, ktorá bráni pokroku ľudstva. Prehlbovanie rozporov imperializmu, zrútenie jeho koloniálneho systému, posilnenie politickej reakcie, hlboká kríza buržoáznej politiky a ideológie boli vyhlásené za príznaky “všeobecnej krízy kapitalizmu”, ktorá zachvátila západnú spoločnosť. Táto utopická teória existovala celé desaťročia a bola úplne rozšírená v ZSSR a v socialistických krajinách bez toho, aby bola spochybnená. Takéto utopické dogmy boli zakotvené v Treťom programe KSSZ, prijatým na XXII. zjazde KSSZ v roku 1961, zameranom na vybudovanie komunizmu do 20 rokov, a v jeho novej verzii, prijatej na XXVII. zjazde strany v roku 1986, ktorá vychádzala z utopickej doktríny “rozvinutého socializmu”.

 

Vývoj kapitalizmu

Skutočnosť sa však (ako to často býva) ukázala byť úplne iná. “Všeobecná kríza kapitalizmu” nikdy neviedla k víťazstvu svetového komunizmu. Naopak, Sovietsky zväz sa zrútil pod ťarchou hlbokých vnútorných rozporov a s jeho kolapsom sa zrútil aj systém socializmu, ktorý sa dostal do slepej uličky. Svetové komunistické hnutie sa ocitlo v hlbokej kríze, pretože nedosiahlo svoj cieľ. Na Západe bola situácia iná. Západný kapitalizmus prekonávajúc krízy nezanikol, ale vyvíjal sa najmä socialistickým a neoliberálnym smerom. Podľa pravidla “ak chceš prežiť, zmeň sa” sa stával čoraz viac regulovaným štátom, čoraz ľudskejším a príťažlivejším pre vlastných občanov. Sociálna zodpovednosť štátu a podnikov sa stala normou západného sveta. Táto schopnosť kapitalizmu rýchlo sa prispôsobovať pod vplyvom kríz, zbavovať sa vlastných zlozvykov, neustále sa rozvíjať a zdokonaľovať, bola mimo vízie “vizionárskych” sovietskych mysliteľov.

 

“Staré piesne o hlavných veciach”

Dnes sa na vlne protizápadných nálad v atmosfére pseudopatriotického šialenstva, ktoré zachvátilo ruské obyvateľstvo, ktoré pravidelne počúva “staré piesne o hlavnej veci” a s prekvapujúcou ľahkosťou, naivitou a bezmyšlienkovitosťou prijíma tézy totálnej štátnej propagandy, vytvárajú nové mýty a spolu s nimi sa formuje moderné utopické vedomie. Tieto mýty dňom i nocou šíri nová generácia dobre platených profesionálnych politických manipulátorov a účastníkov početných televíznych talkshow. V podmienkach plazivej obnovy stalinizmu sa ich pričinením zavádzajú nové dogmy – o kríze globalizácie a celého “anglosaského” sveta (čo by to znamenalo v 21. storočí?), o novej antikoloniálnej revolúcii (na svete zostalo len 17 kolónií!), o strate americkej dominancie (a to po rozpade ZSSR?), o veľkej globálnej antiamerickej revolúcii a vôbec o úpadku Západu (druhý príchod “všeobecnej krízy kapitalizmu”?!). Na takéto vyhlásenia treba mať solídne dôvody. Sú nejaké? Pokúsme sa to pochopiť.

 

Neformálne impériá moderného sveta

Dominancia USA je objektívny trvalý faktor, ktorý sa začal formovať od začiatku XX. storočia a existuje (na hlboký smútok novodobých domácich pseudopatriotov) dodnes. Pravda, rozsah tohto faktora, ako aj povaha a formy jeho prejavu sa vyvíjali. Počas takmer 250-ročného obdobia svojej existencie a rozvoja sa USA v XX. storočí vďaka globálnej expanzii zmenili na “neformálne impérium moderného sveta”, ktoré preniklo a súčasne integrovalo takmer všetky krajiny a kontinenty. Práve to sa stalo dlhodobým strategickým smerovaním Spojených štátov – “národa všetkých národov” a superveľmoci našej doby. Spojené štáty, ktoré dnes produkujú 25 % svetového priemyselného HDP, sú naďalej hospodárskym gigantom moderného sveta. S pomocou 12 vojensko-politických blokov a viac ako 1 000 vojenských základní a zariadení rozmiestnených v strategicky dôležitých regiónoch sveta si zabezpečujú globálnu dominanciu: americká vojenská prítomnosť je zaznamenaná vo viac ako 80 krajinách sveta. USA sú jadrovou superveľmocou, ktorá si udržiava svoje globálne vedúce postavenie v takých oblastiach, ako je svetové hospodárstvo, financie, vojenstvo, inovácie, priame investície a kultúra. Stále si zachovávajú svoju príťažlivosť, o čom svedčí nevyčerpateľný masový prílev prisťahovalcov zo všetkých kontinentov. Do USA každoročne prichádza približne 1 milión ľudí. S viac ako 70 % (8150 ton) svetových zlatých rezerv sú USA nesporným lídrom v oblasti zlatých rezerv. Vďaka tomu si americký dolár udržiava pozíciu svetovej meny. A hoci v jeho spoľahlivosť dnes veria len 3 % Rusov (paradox: približne 60 % ruských občanov má svoje úspory v dolároch, ktorých objem predstavuje rekordných 226,6 miliardy!), naďalej je dlhodobo najpopulárnejšou a najstabilnejšou menou na svete – hlavnou svetovou rezervnou menou. Americká globálna dominancia vyvoláva rôzne reakcie od odmietania až po podpora. Celosvetovo takmer 70 % obyvateľstva uznáva vedúce postavenie USA a vo všeobecnosti má k tejto mocnosti pozitívny vzťah. Protiamerikanizmus však vždy sprevádzal pochod Spojených štátov na geopolitickom vrchole. Rozhodné odmietanie tejto superveľmoci dodnes pretrváva v krajinách ako Jordánsko, Čína, Palestína, Pakistan, Libanon, KĽDR, Rusko, Bielorusko, Kuba, Rakúsko, Slovinsko, Venezuela a Irán. Protiamerická zahraničná politika ZSSR, zameraná proti USA a celému Západu, pomohla v pravý čas vytvoriť alternatívne socialistické impérium, ktoré vydržalo len niekoľko desaťročí a zrútilo sa pre vlastnú neživotaschopnosť. Jej globálny kolaps mal byť dobrým poučením pre celé ľudstvo. Akékoľvek pokusy o vytvorenie novej protiamerickej koalície v celosvetovom meradle (ktoré dnes vytrvalo podnikajú ruské orgány, zachvátené túžbou “získať späť, čo bolo stratené”) pravdepodobne nebudú úspešné. Záujmy väčšiny štátov sveta sú príliš integrované do amerických záujmov, vytvárajú medzi nimi strategickú vzájomnú závislosť, a tým brzdia akýkoľvek agresívny antiamerikanizmus. Čína, ktorá pred viac ako 40 rokmi vyzvala Spojené štáty a začala svoj vzostup, nasleduje podobnú americkú cestu a dobýva čoraz viac trhov a sfér vplyvu na celej planéte. Po premene na globálnu továreň je táto mocnosť na pokraji transformácie na druhé “neformálne impérium moderného sveta”, hlavného (po rozpade ZSSR) globálneho konkurenta Spojených štátov. Faktory zabezpečujúce imperiálnu budúcnosť Číny však budú pravdepodobne iné. Podľa makroekonomických prognóz môže Čína už v najbližších 10 rokoch predbehnúť Spojené štáty, pokiaľ ide o nominálnu veľkosť jej hospodárstva. Tento proces bude sprevádzať boj jüanu s dolárom a jeho možné vytlačenie z pozície svetovej rezervnej meny. Stane sa to? Na túto otázku je zatiaľ ťažké odpovedať. Ak sa to však stane, svet nepochybne čakajú veľké zmeny. Dnes tak na planéte existujú len dve neformálne impériá – Spojené štáty a Čína. Rusko je bývalým impériom, dedičom sovietskej superveľmoci, ktoré zažíva mimoriadne bolestivý syndróm náhle stratenej imperiálnej veľkosti. Skutočnosť, že Rusko dnes zažíva výrazný postimperiálny syndróm, je skôr tragickou zákonitosťou než historickou anomáliou. Jeho zvláštnosťou je, že sa neprejavil hneď po rozpade ZSSR v roku 1991, ale dal o sebe vedieť oveľa neskôr, keď sa k moci dostal Putin. O viac ako 30 rokov neskôr nadobudol syndróm oneskorenia, ktorého možnému vzniku sa dovtedy neprikladal veľký význam, hrozivý charakter.

 

Tri geopolitické programy

V súčasnom svete existujú len tri mocnosti s vlastnými globálnymi programami: Spojené štáty, Čína a Rusko. V prvom rade sú to Spojené štáty, ktoré si počas svojej histórie vytvorili vlastný geopolitický program založený na myšlienkach americkej výnimočnosti a mesianizmu, univerzalizmu amerických hodnôt, americkej dominancie a nesporného vodcovstva. Realizáciou politiky globálneho expanzionizmu, šírením vlastných hodnôt a inštitúcií za svoje hranice a tým, že sa v druhej polovici 20. storočia stali neformálnym impériom moderného sveta, si na dlhý čas zabezpečili postavenie hlavnej superveľmoci planéty. Čína sa relatívne nedávno vydala na cestu formovania vlastného globálneho kurzu. Jej hlavnými etapami boli Teng Xiaopingove reformy, politika “jedného pásu, jednej cesty” a koncepcia “vytvorenia spoločenstva spoločného osudu ľudstva”. Všetky sú tak či onak zamerané na dosiahnutie vedúceho postavenia Nebeskej ríše na ceste ku globálnemu pokroku. Jedno je jasné: USA a Čína sú dve neformálne ríše moderného sveta. A obe tieto ríše, ktoré sa zrodili v rôznych častiach sveta, v rôznych epochách, sú si veľmi podobné v metódach šírenia svojho globálneho vplyvu. Nie je náhoda, že hlavná konfrontačná os moderného sveta leží medzi nimi. Na druhej strane, Rusko má svoju osobitnú orbitu. Ako hlavný dedič sovietskej superveľmoci vytvorenej na troskách ruského impéria sa stalo rukojemníkom vlastného imperiálneho komplexu. To vysvetľuje jeho súčasné zahraničnopolitické správanie a problémy, ktoré prináša svetu. Nie je žiadnym tajomstvom, že po rozpade koloniálnych impérií sa vo všetkých metropolách objavila nevyhnutná nostalgia za stratenou veľkosťou – tzv. postimperiálny syndróm. Vznikol takmer okamžite, keď sa zistilo, že bývalá koloniálna mocnosť sa rozpadá. Napríklad Winston Churchill sa veľmi netešil z víťazstva v druhej svetovej vojne, pretože sa stalo niečo, na čo zjavne nebol pripravený. Keďže vyrastal a formovalo ho britské impérium, nemohol sa zmieriť s tým, že sa mu toto impérium rozpadá pred očami. To isté sa dá povedať aj o jeho súčasníkovi, generálovi Charlesovi de Gaulleovi. Vyrastal vo francúzskej spoločnosti s imperiálnym povedomím a nemohol si zvyknúť na to, že Francúzsko nenávratne stráca jednu svoju kolóniu za druhou. No po prekonaní imperiálneho cítenia sa predsa len dokázal prispôsobiť zásadne novej situácii. Aj Rusko, ktoré dnes prežíva mimoriadne bolestivý postimperiálny syndróm, sa snaží sformovať svoj vlastný globálny geopolitický program. Ten je však stále príliš vratký, nestabilný a eklektický. Posúďte sami: program (skôr súbor postojov) je založený na zmesi ideí eurázijstva, “ruského sveta”, agresívneho antiamerikanizmu, konfrontácie s unipolárnym svetom a “rozkladajúcim sa” Západom ako celkom. Obsahuje aj myšlienky “suverénnej demokracie”, “hlbokého ľudu”, túžby po tradičných hodnotách a pravoslávnej viery. Celú zmes drží pohromade konzervatívne lepidlo, ktoré spája jej rôznorodé zložky. V niečom táto zmes pripomína protizápadné ideologické výmysly spred takmer 200 rokov – “teóriu oficiálnej národnosti” grófa Sergeja Uvarova, 30 rokov stáleho prezidenta Imperátorskej ruskej akadémie vied a na čiastočný úväzok ministra verejného vzdelávania. Jeho triáda “Pravoslávie. Autokracia. Národnosť” bola ideologickým stelesnením ruského monarchizmu, ktorý spolu s pravoslávím a autokratickou mocou podporovanou ľudom údajne pôsobí ako spoľahlivý garant existencie a veľkosti Ruska. Pokiaľ ide o konzervativizmus, ktorému sa súčasná ruská moc toľko prikláňa, nie je to také jednoznačné. Na svete neexistuje jediný, nadčasový a univerzálny konzervativizmus. Je to fenomén, ktorý plynie, jeho objekty ochrany sú rôzne a v rôznych krajinách je individuálny. A konzervativizmus, ktorý Rusko kedysi malo na začiatku dvadsiateho storočia a ktorý sa dnes niekedy berie za vzor, je v súčasných podmienkach sotva vhodný. Súčasné Rusko, ktoré sa ukázalo ako hlavný nástupca sovietskej superveľmoci a prežíva nostalgiu za svojou niekdajšou veľkosťou a strateným vplyvom, prežíva dnes odložený postimperiálny syndróm, má napriek svojmu malému podielu na svetovej ekonomike stále silný expanzívny náboj a neskrývané ambície globálneho geopolitického vplyvu. Keďže má bohaté skúsenosti s komunistickým expanzionizmom spojeným s činnosťou Kominterny, po víťazstve v druhej svetovej vojne si rýchlo vytvorilo sféru vlastného regionálneho a globálneho vplyvu a rozpadom ZSSR o ňu okamžite prišlo, súčasné Rusko sa neúspešne pokúša o oneskorenú odvetu. Na tento účel iniciovala vznik nových integračných združení ( CSTO, EAEU, ŠOS, BRICS), čím vytvorila vlastné geopolitické polia a priestory. Rovnaké ciele sledovala aj kedysi úspešná ruská energetická stratégia, ktorá bola vo svete vnímaná nielen ako nástroj na zabezpečenie spoľahlivých trhov s energetickými zdrojmi, ale aj ako kľúčový prvok pri organizovaní vlastných sfér globálneho vplyvu. Rusko, ktoré sa snaží zjednotiť bývalé koloniálne a utláčané národy Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky na protizápadnej platforme a zapojiť ich do boja proti krajinám “zlatej miliardy”, ktoré už desaťročia “presadzujú svoju svetovú nadvládu” a ovládajú svet, sa teraz vyhlasuje za vodcu “globálnej väčšiny”. Zatiaľ sa mu však nepodarilo konkurovať Spojeným štátom a Číne a premeniť sa na nezávislú geopolitickú protizápadnú lokomotívu. A ani s pomocou novovytvorenej štátnej mytológie to pravdepodobne nedokáže. Cieľ toho všetkého je celkom zrejmý – neskrývané a zámerné časovo neobmedzené udržanie moci za každú cenu, zachovanie majetku a politického režimu súčasnej vládnucej elity a s ňou integrovanej oligarchie, ponorenie vlastnej spoločnosti do sveta ilúzií a sprevádzané veľmocenskou a vlasteneckou rétorikou. V podmienkach informačného veku, nahrádzajúceho realitu ilúziami, sa zdá, že Rusko zamrzlo v minulosti, stále sa spolieha na cára alebo inú pevnú ruku najvyššej moci, pričom sa neúspešne snaží získať späť svoju niekdajšiu veľkosť, stratené majetky a svetový vplyv. V tejto súvislosti treba poznamenať, že mnohí ľudia sa dnes prikláňajú k slovám M. E. Saltykova Ščedova, znalca autokraticko-byrokratickej reality. Saltykov-Ščedrin, zamieňať tieto dva pojmy: “Otčina” a “Vaša excelencia”. Slová, ktoré veľký spisovateľ povedal v ére cárizmu, sú aktuálne aj dnes. Súčasní domáci klerici autoritárstva (podobne ako satrapovia dávnych východných despocií, ktoré upadli do zabudnutia), zrejme úplne zbavení historického vedomia, bez ostychu, s dojímavým citom, úprimne stotožňujú hlavu štátu so samotným štátom, dočasného vládcu krajiny – s veľkou národnou a historickou konštantou.

 

Hanebné, páni, a ponižujúce!

Každý národ, tak ako každý človek, má svoj vlastný životopis. Dokonca má aj svoje vlastné sídlo. A najcennejšia je jeho jedinečnosť, ktorá dáva každému zvláštnu individualitu a výnimočnosť. Len na základe jej poznania je možné budovať líniu civilizovaného a zodpovedného medzinárodného správania, ktorého je v dnešnom svete zjavný nedostatok. To však zďaleka nie je všetko. Poznanie, nie mýty o inom národe a štáte, nám umožňuje pochopiť nielen jeho, ale aj seba samých, keď sme si vytvorili komplexný a zároveň kritický pohľad na vlastnú krajinu, na jej dejiny so všetkými jej ťažkými stránkami, na jej ťažkú a tragickú minulosť, aj keď bola premiešaná vzrušujúcimi ilúziami. Tie sa však už dávno nenávratne stratili.

Valerij Garbuzov, riaditeľ Inštitútu USA a Kanady


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Nový list odhaľuje, že pápež Pius XII. mal podrobné informácie o nacistickom zabíjaní Židov

Izrael, 24.september 2023 (AM) – V posledných dňoch sa médiá sústredili na tragédiu v Náhornom Karabachu a prakticky im ušiel iný Príbeh, ktorý by sa inokedy mohol vyhlásiť za škandalózny. Vo vatikánskych archívoch našli korešpondenciu pápeža Pia XII. a v nej sa ukázalo, že pontifik mal podrobné informácie o vyhladzovaní židov…

Foto Kybernetická (ne)istota

USA, 24.september 2023 (AM) – V OSN sa diskutuje o novom dohovore o informačnej bezpečnosti. Názory sú rozdelené. Obrana notoricky známych "ľudských práv" ako nástroja západného vplyvu v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia sa teraz pretransformovala na obranu práv "etických hackerov". Niekoľko ľudskoprávnych organizácií Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, Access…

Foto Vedenie Ukrajiny je nevďačné voči svojim spojencom

Francúzsko, 24. september 2023 (AM) - Pascal Boniface, riaditeľ Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné a strategické vzťahy (IRIS), v rozhovore 21. septembra pri príležitosti vydania svojej knihy "Vojna na Ukrajine: geopolitický šok" varoval pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje prípadný vstup Ukrajiny do EÚ, a uviedol, že žiadna krajina v histórii nedostala od…

Foto Brazília sa vrátila do prvej ligy svetovej scény

Rusko, 24. september 2023 (AM) – Podarí sa prezidentovi Lulovi da Silvovi viesť nové hnutie nezúčastnených krajín voči globalistickému unipolárnemu svetu?   Každý rok v septembri prichádzajú svetoví lídri do New Yorku na pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Skutočnosť, že štyria z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - ruský…

Foto Atlantisti vs globalisti. Začal sa hlboký symbolický boj medzi Muskom a Sorosom

USA, 24.september 2023 (AM) – Americký miliardár, majiteľ spoločností Tesla a SpaceX Ilon Musk obvinil šéfa Nadácie otvorenej spoločnosti (v Ruskej federácii uznanej za nežiaducu organizáciu) finančníka a medzinárodného špekulanta Georgea Sorosa, nič viac a nič menej, že chce zničiť západnú civilizáciu. "Zdá sa, že Sorosova organizácia nechce nič iné…

Foto Náhorný Karabach: vojenskú operáciu Baku podporilo Turecko a Nikol Pašinjan

Arménsko, 24. september 2023 (AM) – Deň predtým, 21. septembra, v Deň nezávislosti postsovietskeho Arménska, sa v azerbajdžanskom Jevlachu konalo stretnutie o reintegrácii Náhorného Karabachu ako súčasti Azerbajdžanu. Oficiálne Baku zastupovali Ramin Mammadov, zodpovedný za kontakty s karabašskými Arménmi, Bašir Hadžijev, zástupca osobitného zástupcu prezidenta Azerbajdžanu v karabašskej oblasti, a…

Foto Newsweek: Nová vojenská taktika NATO na Ukrajine zlyháva

.USA, 7.august 2033 (AM) - Nová taktika Západu na Ukrajine, uplatňovaná v ozbrojených silách Ukrajiny, zlyháva kvôli neschopnosti ozbrojených síl Ukrajiny dominovať vo vzduchu a obrovskému nedostatku skúseného personálu. Uviedli to analytici amerického týždenníka Newsweek. Podľa expertov bola stratégia NATO dobrá len teoreticky. "Stratégia aliancie nebola nikdy skutočne otestovaná v konflikte…

Foto Tri fázy misie Pégase 2023 v Indopacifiku

Indopacifik, 12.júl 2023 (AM) - Francúzsko vyslalo vojenské lietadlá do Indopacifiku v rámci misie Pégase 2023 v súvislosti s napätím v regióne. Misia Pégase 2023, ktorú vykonávajú francúzske vzdušné a kozmické sily, prebieha v troch hlavných fázach od 25. júna do 3. augusta. Zapojí sa do nej 19 bojových lietadiel…

Foto Bujakevič: “Za posledný mesiac bolo zničených 16 tankov Leopard”

Rakúsko, 9.júl 2023 (AM) - Vyhlásenie M. V. Bujakeviča, zástupcu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OBSE, pre Stálu radu OBSE (6.júla 2023) o pokračujúcich zločinoch kyjevského režimu a nebezpečnej politike krajín západnej aliancie zameranej na eskaláciu napätia: Napraviť prehnané očakávania zahraničných manipulátorov kyjevského režimu od zbraní NATO, ktoré nemôžu a…

Foto Čínska armáda študuje ruskú taktiku na Ukrajine

Ukrajina, 4.júl 2023 (AM) - Čínska armáda aktívne študuje ruskú taktiku na Ukrajine s cieľom kryť obrnené jednotky a používať bezpilotné lietadlá - SCMP. Na cvičení brigády 82. armádneho zboru ČLA v provincii Hebei sa na boj proti nepriateľom vybaveným prenosnými protilietadlovými a protitankovými raketami používali prieskumné bezpilotné lietadlá. Veliteľ…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…
Foto Ruská spoločnosť začala sériovú výrobu špeciálneho ostreľovacieho náboja

Rusko, 11. september 2023 (AM) – Ruské spoločnosti naďalej vykonávajú substitúciu dovozu vo vojenskej sfére a nahrádzajú západné komponenty potrebné na výrobu domácimi komponentmi. Takáto práca sa vykonáva aj s nábojmi západných kalibrov pre ostreľovacie zbrane, ktoré sa predtým vyrábali výlučne v zahraničných podnikoch. Ruská zbrojárska spoločnosť Lobaev Arms oznámila…

Video Raptor už nie je Bespoke gun a konkuruje mu Barrett killer. Novinky ručných zbraní na ukrajinskom bojisku

Rusko, 2. septembra 2023 (AM) –1. Ruská klasika proti austrálskej novinke Rusi predstavili automat Kalašnikova AK-12 verzie 2023. Prešiel viacerými zmenami, jednu z nich by západní experti nazvali downgradom. Bol odstránený režim streľby dvojranovou dávkou, taký nevyhnutný a potrebný pre západné útočné pušky, že aj ruská armáda požiadala konštruktérov o…

Video Eľf a Vzmach, nože ruských špeciálnych síl

Rusko, 24. august 2023 (AM) – Ruský konglomerát Rostec s ohľadom na prebiehajúcu výstavu Armija 2023 propagoval nielen novinky vojensko priemyselného komplexu, ale aj diapazón starších výrobkov, ktoré sa dodnes používajú, vrátane dvoch nie celkom elementárnych nožov. Sú určené spolupracovníkom špeciálnych služieb, prípadne príslušníkom špeciálnych síl, radovým ruským vojakom sa bežne…

Foto Ruský Obereg proti Lapua Magnum

Rusko, 13. august 2023 (AM) - Rusko v zóne špeciálnej vojenskej operácie otestovalo novú nepriestrelnú vestu „Obereg" (Оберег – amulet, talizman, оберегать – chrániť, jedno z mnohých synoným tohto slova v ruskom jazyku).   Výrobok má mať schopnosť ochrániť vojaka, ktorý ho nosí pred snajperskou muníciou kalibru 8,6 mm (čiže…

Foto Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali testy bojového kajaku

Ukrajina, 10.august 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny ukázali nový zbraňový systém, ktorý sa v súčasnosti testuje neďaleko Kyjeva. "Bojový kajak", ako ho vývojár umiestňuje, dostal označenie "Poloz-M16".   Loď má motor a výzbroj a je určená pre dvoch členov posádky. Ukrajinská lodenica "Adamant" je zodpovedná za jej výstavbu a…

Video Ukrajinské sily masívne vyhadzujú pušky M16 kvôli kalašnikovom – život je drahší

Ukrajina, 6.august 2023 (AM) – Špeciálna operácia umožnila ozbrojeným silám Ukrajiny vidieť z prvej ruky výhodz ruských zbraní oproti západným. Oznámil to hovorca Luhanských milícií Andrej Maročko. "Sovietske vybavenie si ukrajinskí militanti veľmi vážia. Západná technológia je veľmi rozmarná, netoleruje naše klimatické podmienky, prach, špinu. Naše zariadenia spotrebúvajú palivá a mazivá…

Foto Kybernetická (ne)istota

USA, 24.september 2023 (AM) – V OSN sa diskutuje o novom dohovore o informačnej bezpečnosti. Názory sú rozdelené. Obrana notoricky známych "ľudských práv" ako nástroja západného vplyvu v 90. rokoch a začiatkom 21. storočia sa teraz pretransformovala na obranu práv "etických hackerov". Niekoľko ľudskoprávnych organizácií Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, Access…

Foto Vedenie Ukrajiny je nevďačné voči svojim spojencom

Francúzsko, 24. september 2023 (AM) - Pascal Boniface, riaditeľ Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné a strategické vzťahy (IRIS), v rozhovore 21. septembra pri príležitosti vydania svojej knihy "Vojna na Ukrajine: geopolitický šok" varoval pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje prípadný vstup Ukrajiny do EÚ, a uviedol, že žiadna krajina v histórii nedostala od…

Foto Brazília sa vrátila do prvej ligy svetovej scény

Rusko, 24. september 2023 (AM) – Podarí sa prezidentovi Lulovi da Silvovi viesť nové hnutie nezúčastnených krajín voči globalistickému unipolárnemu svetu?   Každý rok v septembri prichádzajú svetoví lídri do New Yorku na pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN. Skutočnosť, že štyria z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - ruský…

Foto Atlantisti vs globalisti. Začal sa hlboký symbolický boj medzi Muskom a Sorosom

USA, 24.september 2023 (AM) – Americký miliardár, majiteľ spoločností Tesla a SpaceX Ilon Musk obvinil šéfa Nadácie otvorenej spoločnosti (v Ruskej federácii uznanej za nežiaducu organizáciu) finančníka a medzinárodného špekulanta Georgea Sorosa, nič viac a nič menej, že chce zničiť západnú civilizáciu. "Zdá sa, že Sorosova organizácia nechce nič iné…

Foto Náhorný Karabach: vojenskú operáciu Baku podporilo Turecko a Nikol Pašinjan

Arménsko, 24. september 2023 (AM) – Deň predtým, 21. septembra, v Deň nezávislosti postsovietskeho Arménska, sa v azerbajdžanskom Jevlachu konalo stretnutie o reintegrácii Náhorného Karabachu ako súčasti Azerbajdžanu. Oficiálne Baku zastupovali Ramin Mammadov, zodpovedný za kontakty s karabašskými Arménmi, Bašir Hadžijev, zástupca osobitného zástupcu prezidenta Azerbajdžanu v karabašskej oblasti, a…

Foto Aliancia sahelských štátov – obdoba Varšavskej zmluvy v Afrike

Mali, 24. september 2023 (AM) – Zástupcovia dočasných vojenských vlád Mali, Burkiny Faso a Nigeru podpísali 16. septembra v meste Bamako chartu, ktorou sa zakladá Alliance des États du Sahel (AEC), regionálna organizácia kolektívnej obrany otvorená pre ďalšie krajiny regiónu, t. j. krajiny bývalej "francúzskej" západnej Afriky. Plukovník Assimi Goita,…
Foto Militarizácia Čierneho mora. Myšlienka “európskej lietadlovej lode” môže dopadnúť zle

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Európska únia môže zvážiť možnosť vytvorenia vlastnej lietadlovej lode na ochranu morských oblastí. Uviedol to Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, vo vysielaní rozhlasovej stanice Sud Radio. "Je to veľmi dôležitá otázka," povedal v reakcii na žiadosť novinára, aby sa vyjadril k fámam…

Rusko a Irán “uzavreli” Kaspické more

Irán, 19. september 2023 (AM) – "Nie sme schopní presne pochopiť, čo robia." uviedli Analytici Lloyd's.  Celá pozornosť svetového spoločenstva sa teraz sústreďuje na udalosti, ktoré sa odohrávajú v Čiernom mori. Teda Čiernomorská flotila, dohoda o obilí, neustále prelety amerických a britských špionážnych lietadiel a tak ďalej. Okrem toho sa aktívne diskutuje…

Foto Pomsta na Kryme

Rusko, 13. september 2023 (AM) – Večer ukrajinské ozbrojené sily začali rozsiahly útok na vojenský priemysel a čiernomorskú flotilu v Sevastopole. Dôvody zasiahnutia týchto cieľov, prečo bola Čiernomorská flotila vybraná ako cieľ útoku a prečo sa to stalo práve teraz. analyzuje vojnový korešpondent Alexander Sladkov vo svojom kanáli Telegram.  …

Foto K čomu by mohol viesť prípadný návrat amerických jadrových zbraní do Spojeného kráľovstva

Veľká Británia, 9. septembra 2023 (AM) - Upustenie USA od dlhodobej politiky sťahovania taktických jadrových zbraní (TNW) z územia európskych členov NATO je očakávaným krokom v situácii eskalácie medzinárodného napätia. Britské balistické rakety odpaľované z ponoriek s jadrovými hlavicami sú primárne určené na útok na strategické ciele, t. j. zaručujú možnosť…

Foto NATO sa pripravuje na mýtickú ruskú agresiu

USA, 9. september 2023 (AM) - "Keď na Telegrame nepíšete ohromujúce príspevky a vo všeobecnosti vyzeráte smiešne, ale berú vás vážne. Američania majú príslovie určené na demonštráciu národnej hrdosti, ktoré v preklade znie asi takto: "Ak USA niekam pošlú svoju lietadlovú loď (s bojovou misiou), tak sa neotáča". Nie sme znalci…

Foto Britské spoločnosti odmietli poistiť lode prevážajúce ukrajinské obilie

Veľká Británia, 8. septembra 2023 (AM) - Britské poisťovne, ktoré sú poprednými poisťovateľmi námornej dopravy, odmietli poistiť lode prevážajúce ukrajinské obilie, ktoré chce Kyjev poslať cez Čierne more. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na spoločnosti Lloyd's of London a Beazley. Podľa britskej publikácie sú poprední poisťovatelia lodnej…

Foto Ruskí prieskumníci zničili tank Leopard priamo aj s nemeckou posádkou

Ukrajina, 24. september 2023 (AM) – Prieskumníci ruských ozbrojených síl zničili tank Leopard odovzdaný Ukrajine s plne nemeckou posádkou zloženou z príslušníkov nemeckých ozbrojených síl, uviedol pre RIA Novosti veliteľ prieskumnej skupiny ruských ozbrojených síl pôsobiacej v záporožskom smere s volacím znakom "Legenda".   "Keď sme zastavili ich ďalší "mäsový" útok…

Foto Najvýkonnejší tank v zóne operácie. Prečo sa ho Ozbrojené sily Ukrajiny boja?

Rusko, 23. september 2023 (AM) – Ruský T-90 "Proryv" naďalej prináša nové úspechy ruskej armáde. Skutočnosť, že je to najlepší tank na svete, uviedol aj ruský prezident Vladimir Putin. Západní analytici zaznamenávajú jeho bojové výhody a Ozbrojené sily Ukrajiny sú voči tomuto tanku veľmi opatrné. Prečo sa ho Ozbrojené sily…

Foto Ukrajina dostane špecializovanú obrnenú techniku, Rusko zrejme nasadilo gruzínske Škvaly

Ukrajina, 22. september 2023 (AM) – Rastúcu diverzitu rôznej špeciálnej techniky na ukrajinskom bojisku dokumentovali v polovici septembra 2023 zverejnené zábery na vozidlo, ktoré je skutočným unikátom.   1. Španielske vozidlo na prieskum zamorených oblastí na Ukrajine Vyrobili sa z neho len tri kusy. Ide o obrnený transportér BMR-600 VRAC (Vehículo…

Video Video: V Izraeli ukradli tank z výcvikovej jednotky, ten sa našiel na šrotovisku

Izrael, 20. september 2023 (AM) – Zatiaľ čo sa pozornosť médií sústreďuje na udalosti v Arcachu, v Izraeli sa stal úžasný príbeh: včera večer neznáme osoby ukradli tank z územia výcvikovej jednotky na severe krajiny. A dnes sa stratený našiel... v sklade kovového šrotu. Je nepravdepodobné, že by v tom…

Video Rusko môže do budúcich bojov nasadiť BVP Manul, Ukrajina pásové obrnence zo západu

Rusko, 20. september 2023 (AM) – Dlhšiu dobu sa objavovali správy o tom, že Rusko rozvíja koncept bojového vozidla pechoty (BVP) Manul. Existovala však možnosť, že je to technologický demonštrátor a výsledky jeho vývoja poslúžia na budúcich projektoch. Frekvencia výskytu správ o BVP Manul sa zvyšovala a v poslednom čase ich…

Foto Nové ruské samohybné zbrane “Vena” za pár minút rozbijú každý oporný bod

Rusko, 19. september 2023 (AM) – Delostrelecké a mínometné zariadenie "Vena" sa objavilo v zóne špeciálnej operácie a okamžite pritiahlo pozornosť. Táto skutočnosť bola zaznamenaná nezávislými médiami a americké "think tanky", veľkí fanúšikovia "analýzy a kritiky všetkého ruského", ho nevynechali.   Samohybné delá 2S31 Vena boli predstavené na fóre Army-2023, kde…
Foto Ruské sily na letisku pri Kremenčuku ničili ukrajinské bombardéry – nosiče západných rakiet

Ukrajina, 23. septembra 2023 (AM) – "Útok na veliteľstvo Čiernomorskej flotily v Sevastopole je zdrvujúcim úderom pre celú ruskú elitu, ktorá to so zmrazením konfliktu na jeseň 2023 myslí vážne. Do vojny sa im stále nechce. Súhlasia s akýmikoľvek, aj s tými najhanebnejšími podmienkami prímeria. Stále považujú 24. 2. 2022 za…

Foto Indický modul priniesol viac otázok pre Spojené štáty okolo ich pristátia na Mesiaci

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Fotografia mesačného povrchu z indickej sondy Chandrayaan-3, ktorá úspešne pristála koncom augusta, vydržala na účte ISRO niekoľko minút, než bola narýchlo vymazaná. Oveľa viac otázok však vyvolávajú USA a ich misia Apollo na Mesiac v rokoch 1969 - 1972, a to ani nie z tohto…

Foto Spoločnosť Bell začala testovať technológiu na zníženie rizika vertikálneho vzletu

HOLLOMAN AIR FORCE BASE, N.M. (22. septembra 2023) Společnost Bell Textron Inc., člen koncernu Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že na leteckú základňu Holloman dodala testovacie zariadenie na vysokorýchlostný vertikálny vzlet a pristátie (HSVTOL), ktorý slúži k demonštrácii a vyhodnoteniu technológie. Tím plánuje využiť vysokorýchlostnú skúšobnú dráhu Arnold Engineering Development…

Video Video: Šojgu v Iráne

Irán, 22. september 2023 (AM) – Toto je Šojguova prvá cesta do Iránu za posledných 8 rokov. Ruská delegácia strávi v Iráne takmer týždeň. Po stretnutí s náčelníkom iránskeho generálneho štábu Mohammadom Bagherim (19. septembra) bola oznámená práca na dlhodobej dohode o vojenskej spolupráci. Okrem iných tém sa diskutuje o…

Foto Vrtuľníky Bell na špeciálne misie

USA, 20. september 2023 (AM) – S ohľadom na rastúce nároky v oblasti obrany sa trh s civilnými vrtuľníkmi, ktoré sa môžu relatívne ľahko upraviť na vojenské účely a ktoré spĺňajú požiadavky na kombináciu schopností a nákladov, rýchlo rozvíja. Táto potreba vznikla ako reakcia na narastajúcu medzinárodnú nestabilitu a vyžaduje rýchle…

Video USA komentovali útok dronu Lancet na ukrajinskú stíhačku MiG-29

Ukrajina, 20. september 2023 (AM) – Ruské jednotky dostali novú verziu kamikadze dronu Lancet so zvýšeným dosahom ničenia, tento záver bol urobený po objavení sa záberov ruského muničného útoku na ukrajinskú stíhačku MiG-29 na letisku Dolgincevo neďaleko Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti.     Na nete sa objavili zábery útoku kamikadze…

Foto Nový list odhaľuje, že pápež Pius XII. mal podrobné informácie o nacistickom zabíjaní Židov

Izrael, 24.september 2023 (AM) – V posledných dňoch sa médiá sústredili na tragédiu v Náhornom Karabachu a prakticky im ušiel iný Príbeh, ktorý by sa inokedy mohol vyhlásiť za škandalózny. Vo vatikánskych archívoch našli korešpondenciu pápeža Pia XII. a v nej sa ukázalo, že pontifik mal podrobné informácie o vyhladzovaní židov…

Foto Morawiecki: Chcem povedať prezidentovi Zelenskému, aby už nikdy neurážal Poliakov

USA, 23.september 2023 (AM) – "Chcem povedať ukrajinskému prezidentovi, aby už nikdy neurážal Poliakov": Poľský premiér Morawiecki reaguje na výpady Zielenského proti Varšave. Morawiecki: Chcem povedať prezidentovi Zelenskému, aby už nikdy neurážal Poliakov, ako to urobil nedávno počas svojho prejavu v OSN. Poľiaci to nedovolia. A brániť dobré meno Poľska nie…

Foto Prečo sa Biden stretáva s hlavami štátov Strednej Ázie?

USA, 23.september 2023 (AM) – Stredná Ázia je jediným regiónom sveta, kam americký prezident nikdy nevkročil. Je nepravdepodobné, že by to Biden zmenil, ale nadchádzajúce stretnutie amerického prezidenta s jeho stredoázijskými partnermi v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN je skutočne historickou udalosťou. Formát C5+1 (Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan…

Foto Politická atómovka práve vybuchla: Podvod pri odovzdaní Krymu do zostavy USSR bol odhalený!

Rusko, 23. september 2023 (AM) – Podľa správy RIA Novosti zo dňa 23. 9. 2023, Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR sa pri odovzdávaní Krymu zo zostavy RSFSR do zostavy ZSSR odvolávalo na dokument, ktorý vôbec neexistoval a neexistuje, oznámil RIA Novosti spolupredseda špeciálnej pracovnej skupiny, predseda výboru pre zákonodarstvo krymského parlamentu…

Foto Koridor do Turecka – ďalšia úloha Veľkého Turana

Rusko, 22. september 2023 (AM) – "Arménsko-azerbajdžanské zmierenie musia sprevádzať spoľahlivé a jasné záruky bezpečnosti a dodržiavania práv obyvateľov Náhorného Karabachu. Vychádzame z toho, že súbor trojstranných vyhlásení na najvyššej úrovni na roky 2020 - 2022, ktorý položil právny základ pre arménsko-azerbajdžanský proces normalizácie, zostáva jediným skutočným základom pre udržateľné…

Foto Taktika obhajoby nacistov pred Norimberským tribunálom

USA, 22.september 2023 (AM) - Z knihy: Francine Hirsch. Norimberský proces: Sovietsky zväz a Medzinárodný vojenský tribunál. Moskva: Nová literárna revue, 2023. Z angličtiny preložil R. Ibatullinová.   Vyjadrenia obhajoby sa začali v piatok 8. Marca. Súdna sieň bola opäť plná, ako počas sovietskej úvodnej reči.... Mnohí obžalovaní sa chystali…
Foto Zacharovová: “Ursula von der Leyenová z tragédie Hirošimy obvinila… Rusko”

Rusko, 22. september 2023 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odovzdala 21. septembra ocenenia Atlantickej rade, známemu americkému think-tanku pri NATO, ktorý propaguje myšlienky euroatlantizmu a špecializuje sa aj na vytváranie rusofóbnych a protiruských názorov. Jedným z tohtoročných laureátov je japonský premiér Fumio Kišida. Von der Leyenová…

Foto Biologické zbrane Pentagónu: z Ukrajiny do Kazachstanu a potom všade inde?

USA, 22.september 2023 (AM) – Výskyt antraxu v Kazachstane môže byť spôsobený presunom amerických biolaboratórií do republiky Moskva a Peking si uvedomujú hrozbu, ktorú predstavuje biologický výskum Washingtonu v Strednej Ázii. Rusko a Čína sa preto spoločne postavia proti rozmiestneniu biolaboratórií v susedných krajinách, uviedol 12. septembra námestník ruského ministra…

Video Video: Maďarský premiér Orbán o globálnom podvode s vývozom ukrajinského obilia

Maďarsko, 16. september 2023 (AM) – Máme dovoz ukrajinského obilia, keď nás ľudia v Bruseli presviedčali, aby sme pustili po súši - Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, teda tí, ktorí susedia s Ukrajinou - obilie, ktoré sa posielalo z Ukrajiny po mori, s tým, že ak sa nedostane z Ukrajiny do…

Foto Rozbitá brána do nádhernej záhrady Josepa Borrella

USA, 16. september 2023 (AM) – Celá Európa sa teraz zaoberá "ruskou agresiou". Domnieva sa, že to je v súčasnosti hlavná hrozba pre Európu a nič nemôže byť hroznejšie. Európa aktívne pomáha Ukrajine, vyťahuje zbrane z jej zaprášených arzenálov a snaží sa vydupať nové zbrane. Ukrajina presviedča Európu, že keď sa…

Foto USA začínajú na Ukrajine jadrovú vojnu 2. kategórie

USA, 16. september 2023 (AM) – Je už úplne jasné, že USA sa rozhodli dodať Ukrajine so svojimi tankami Abrams aj muníciu s ochudobneným uránom. Veľvyslanectvo RF v USA to nazvalo "ukážkou neľudskosti". Všetci vedia, že výbuch takejto munície vytvorí pohyblivý rádioaktívny oblak. Drobné častice uránu sa usádzajú v pľúcach, hltane, zhromažďujú…

Foto Prečo Rusi pijú menej alkoholu

  Rusko, 12. september 2023 (AM) – Posledné roky ukazujú výrazný pokles spotreby alkoholu v Rusku. Napríklad v roku 2022 sa spotreba alkoholu na obyvateľa znížila o takmer 5 % v porovnaní s obdobím pred rokom 2019, čo dokazujú výpočty Ústredného výskumného ústavu organizácie a informatizácie zdravotníctva. V roku 2019…

Foto Kosovská oslobodzovacia armáda UEFA nevadí

Srbsko, 13. september 2023 (AM) – Populárny slogan " UEFA mafia" sa v hnutí fanúšikov neobjavil len tak pre nič za nič. Tu je ďalší príklad: Albánec ukázal tetovanie na počesť teroristickej "Kosovskej oslobodzovacej armády", UEFA mlčí. Zápas medzi Albánskom a Poľskom v Tirane vzbudil veľkú pozornosť po tom, ako…

Foto Po nádeji od gymnastov dostali plavci neférové podmienky, čaká ISU na nejakú tragédiu?

Slovensko, 9. september 2023 (AM) – Na stránke medzinárodnej plaveckej organizácie World Aquatics sa objavila tlačová správa, ktorej obsahom je informácia o povolení štartu ruských a bieloruských plavcov na medzinárodných súťažiach za prísnych a nespravodlivých podmienok a len pre jednotlivcov. Nevytvára sa tak hlavne predpoklad na ďalšie očakávané úspechy synchronizovaných plavkýň…

Foto Športové hry BRICS môžu byť už budúci rok novou alternatívou ku zdeformovaným olympiádam

Johanessburg, 26. august 2023 (AM) – Historický samit BRICS sa skončil. Hlavným výsledkom je rozšírenie organizácie. Pripájajú sa Argentína, Egypt, Etiópia, Irán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. V krajinách rastúcej únie žije približne 3,7 miliardy ľudí a rozvojové ekonomiky "globálneho Juhu" sa kumulatívne blížia k 37 percentám svetového HDP a…

Foto Rusko nemá inú možnosť ako vytvoriť si vlastnú olympiádu

Rusko, 7.august 2023 (AM) - Šport je určitou platformou, na ktorej sa prejavuje pripravenosť krajiny mobilizovať sa, vzdorovať a podniknúť nejakú vášnivú akciu. V športovom prostredí, a to nielen po vyhlásení Isinbajevovej, prebieha na túto tému široká diskusia. V diskusii sa navrhuje, aby Rusko vytvorilo alternatívne športoviská a dokonca alternatívne…

Foto Profesor Filimonov varuje pred bielou vlajkou: Šport je projekciou vojny

Rusko, 29.júl 2023 (AM) - Vo viacerých mestách Ruska sa objavili vlajky - akási syntéza Víťazného práporu a Vlasovovej trikolóry, pod ktorou zradcovia vlasti bojovali na strane III. ríše proti Rusku. Toto konanie je nielen priamym porušením odseku 3 článku 2 federálneho zákona zo 7. 5. 2007. 68-FZ "O zástave…

Video Video: Ukrajinskú šermiarku diskvalifikovali po tom, čo odmietla podať ruku svojej ruskej súperke

Taliansko, 27.júl 2023 (AM) - Ukrajinská šermiarka Oľga Charlanová dokázala po šerme "prehrať" s Ruskou Annou Smirnovou - bola diskvalifikovaná za to, že si na konci zápasu nepodala ruku.   Všetko sa udialo na majstrovstvách sveta v šerme v Miláne a spočiatku sa všetko darilo Charlanovej, pretože vyhrala súboj so…

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov