Ruské bezpečnostné sily vyostrili boj s mimovládkami: Kontrola v prezidentskej Akadémii – hlavnej liberálnej liahni

.

Ruská akadémia národného hospodárstva a verejnej správy pri prezidentovi Ruskej federácie – RANEPA ( Prezidentská akadémia)  sa zaoberá školením a rekvalifikáciou špecialistov na najvyššej riadiacej úrovni. Je to najväčšia univerzita v humanitnom a sociálno-ekonomickom profile v Rusku a Európe s viac ako 55 pobočkami. Univerzita by teoreticky mala pripravovať budúcich štátnikov. V praxi tvoria významnú časť štruktúr RANEPA liberálne hniezdiská.

 

 

 

Budova RANEPA

 

 

Prečo sa to stalo, je hlúpa otázka. Dlhoročný rektor RANEPA –  je Vladimír Mau, krištáľovo čistý Gaidaročubajs, jeden z ideológov “prichvatizácie” a ďalších „hlavných ohavností“ deväťdesiatych rokov, výkonný riaditeľ organizačného výboru fóra Gajdar. Kľúčový poradca zosnulého Jegora Gajdara (v čase jeho úradovania ako predsedu vlády), potom zástupca riaditeľa Gajdarského inštitútu pre ekonomiku v transformácii, vedúci Pracovného centra pre ekonomické reformy Ruskej federácie, profesor Vysokej školy ekonomickej, lektor v Moskovskom centre Stanfordovej univerzity (USA). Spoluvedúci odbornej rady pre aktualizáciu stratégie 2020 (spolu s rektorom HSE Jaroslavom Kuzminovom), člen Vedeckej rady Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti, šéfredaktor časopisu Economic Policy, predseda redakčnej rady časopisu Logos, člen redakčnej rady časopisov Voprosy Economiki, „Bulletin of Europe“, American Journal of Economic Transition. Podľa mnohých médií mal od konca 80. rokov priamy vzťah (spolu s Gajdarom, Čubajsom, Avenom, Jasinom, Šochinom, Potaninom, Illarionovom, Kagalovským a ďalšími „ruskými reformátormi“) so slobodomurárskej lóže „Mont Pelerin“ – úzko spojenou s britskými spravodajskými službami.

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Vladimír Mau

Stalo sa niečo nepredstaviteľné. Bezpečnostné sily začali rozsiahlu kontrolu RANEPA. Prokuratúra požadovala, aby akadémia poskytla informácie o spolupráci so zahraničnými mimovládnymi organizáciami (vrátane tých, ktoré sú na území Ruska považované za nežiaduce) a o implementácii programov so zahraničným financovaním v rámci „ kontroly implementácie právnych predpisov vedeckými a vzdelávacími organizáciami “.

 

 

Siloviki sa ujal RANEPA, jednej z hlavných vyhní liberálnych kádrov
Gajdar a Mau

Štát sa konečne začal zaujímať o účasť funkcionárov a študentov RANEPA na realizácii projektov, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť. Patrí sem podnecovanie etnického separatizmu a falšovanie histórie „ na dosiahnutie geopolitických záujmov protiruských síl“, A ničenie tradičných duchovných a morálnych hodnôt a podpora cudzích západných hodnôt a príprava mládežníckych aktivistov na farebnú revolúciu a mnoho ďalších.

 

RANEPA logo

 

Prokuratúra požaduje poskytnutie informácií:

„Oddiel 1.”

1. o existencii licencie na právo na vykonávanie vzdelávacích aktivít, dodržiavania licenčných požiadaviek a podmienok;

2. o súlade s miestnymi predpismi inštitúcie (listina, pravidlá prijímania, vnútorné predpisy atď.) S požiadavkami federálnych a regionálnych právnych predpisov;

3. o informačnej transparentnosti inštitúcie;

4. o dostupnosti štátnej akreditácie, súlade dokumentov vydaných inštitúciou so stavom štátu;

5. o postupe prijímania, vylúčenia, preloženia študentov, uplatňovaní disciplinárnych opatrení voči nim;

6. o súlade s požiadavkami čl. 18, 35 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ týkajúce sa vytvárania knižníc v inštitúcii, poskytovania učebníc a učebných pomôcok študentom;

7. na úrovni materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacích aktivít, personálneho zabezpečenia tried;

8. o organizácii e-vzdelávania, využívaní technológií dištančného vzdelávania, dostupnosti podmienok pre fungovanie elektronických informačných a vzdelávacích prostredí;

9. o splnení požiadaviek čl. 58, 59 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ pri vykonávaní stredoškolskej a záverečnej certifikácie, a to aj pokiaľ ide o zabránenie výberu poplatkov za ich prechod od študentov;

10. o súlade s požiadavkami čl. 331 Zákonníka práce Ruskej federácie a čl. 46, 49 federálneho zákona z 29. decembra 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“ vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom;

11. o splnení požiadaviek čl. 60 spolkového zákona z 29.12. 2012 č. 273-F3 „O vzdelávaní v Ruskej federácii“, a to aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

12. o zákonnosti poskytovania platených vzdelávacích služieb študentom;

13. o komercializácii vzdelávacích aktivít, ktorou sa študentom ukladá povinnosť financovať náklady na údržbu vzdelávacích budov, uskutočňovanie stavebných a opravných prác, materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie vzdelávacieho procesu, vzdelávaciu literatúru, iný zber peňažných a iných finančných prostriedkov, ktoré nespĺňajú podmienky na vykonávanie vzdelávacích aktivít , a to aj za dodatočnú platbu servisnému personálu, pedagogickým zamestnancom a bezpečnosti inštitúcie;

14. o obsahu vzdelávacích programov inštitúcie. aj pokiaľ ide o bezplatné vydávanie dokladov o vzdelaní a (alebo) o kvalifikácii, odbornej príprave a ich duplikátoch;

 

“Oddiel 2.”

1. o realizácii projektov (programov) financovaných z cudzích zdrojov, ako aj o realizácii vzdelávacích programov vysokoškolského vzdelávania v oblasti obrany a bezpečnosti štátu, zabezpečujúcich právny štát a zákon a poriadok (podrobné informácie v prílohe č. 2);

2. existencia skutočností o uzatváraní zmlúv o vykonávaní činností a programov, ktorých ciele nezodpovedajú cieľom založenia a činnosti organizácií a úlohám stanoveným v ich charte;

3. súlad foriem a smerov medzinárodnej spolupráce v rámci implementácie projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov, foriem a smerov stanovených federálnymi právnymi predpismi;

4. súlad s požiadavkami ustanovenými federálnymi právnymi predpismi na postup a podmienky vykonávania vedeckých, výskum a (alebo) vedecké a technické činnosti pri realizácii projektov (programov) financovaných zo zahraničných zdrojov;

5. existencia prípadov uzavretia dohody (zmlúv) o realizácii projektov (programov), jednotlivých podujatí so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami pri absencii medzinárodnej dohody Ruskej federácie so štátom, na území ktorého sú zriadené alebo registrované, ako aj so zahraničnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, registrované v odbore. 2 spolkového zákona z 12.02.1996 č. 7 F „O 3 nekomerčných organizáciách“ (ďalej zákon č. 7-FZ) v poradí (pri absencii pobočiek, zastúpení, pobočiek);

6.prítomnosť skutočností o vykonávaní činností zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, v súvislosti s ktorými boli prijaté rozhodnutia o uznaní ich činnosti na území Ruska ako nežiaduce, dodržiavanie zákazov a obmedzení spojených s prijímaním takýchto rozhodnutí a stanovených v čl. 3.1 federálneho zákona z 28.12.2012 č. 272 ​​- FZ „O opatreniach na ovplyvňovanie osôb zapojených do porušovania základných ľudských práv a slobôd, práv a slobôd občanov Ruskej federácie“ (ďalej len – zákon č. 272-FZ);

7.účasť na realizácii projektov (programov) zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré predstavujú (môžu predstavovať) hrozbu pre základy ústavného systému Ruskej federácie, obranné schopnosti alebo bezpečnosť štátu, a to využitím pedagogických zamestnancov a študentov a za účasti zamestnancov, odborníkov z organizácií tretích strán … Existujú nejaké aktivity zamerané na: – podnecovať etnicko-separatizmus v pohraničných oblastiach Ruska a národných republík, diskreditovať politiku federálneho centra vo vzťahu k nim, propagovať ich odlúčenie od krajiny; – zasahovanie do volebných procesov (školenie volebných pozorovateľov, využívanie učiteľov, študentov študentov na predvolebné kampane, pozorovanie volieb, monitorovanie a zhromažďovanie údajov o porušovaní zákona počas volieb atď.); – diskreditácia vodcovstva krajiny a jej domácej a zahraničnej politiky (najmä príprava a publikovanie rôznych vedeckých štúdií, článkov, recenzií, obsahujúcich tendenčné hodnotenia sociálno-ekonomického vývoja Ruska a spoločensko-politickej situácie v Rusku, na príkaz zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, podkopávanie autority vodcovstva krajiny a dôvery verejnosti v úrady atď.); – formovanie verejnej mienky o potrebe zmeny vlády v Rusku a vytváraní podmienok na destabilizáciu spoločensko-politickej situácie, stupňovanie protestných nálad v spoločnosti, napríklad s využitím existujúcich sociálno-ekonomických problémov, etnických a náboženských faktorov; – ideologická indoktrinácia Rusov, najmä mladých ľudí, a vytváranie proamerických vplyvných skupín v tomto prostredí, ktoré môžu využiť zahraničné medzinárodné mimovládne organizácie na dosiahnutie svojich deštruktívnych cieľov (propagáciou amerických a európskych demokratických a liberálnych hodnôt, popularizáciou amerického spôsobu života, kritikou spoločenských vzťahov -ekonomická situácia a vzdelávací systém našej krajiny, organizácia jazykových kurzov atď.); – zasahovanie do vnútorných záležitostí Ruskej federácie, činnosti štátnych orgánov a miestnej samosprávy (napríklad predkladaním návrhov na zlepšenie a optimalizáciu ich práce, vykonávanie rôznych kontrol a zverejňovanie ich výsledkov atď.); – získanie pozícií vplyvu vo vládnych orgánoch s cieľom zmeniť federálnu a regionálnu legislatívu, získať informácie o náboženských konfliktoch, informácie o porušovaní práv občanov v Rusku, ako aj o ďalších spoločensky významných otázkach; – falšovanie svetových a ruských dejín s cieľom dosiahnuť geopolitické záujmy protiruských síl; – zničenie tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt, šírenie radikalizmu medzi mládežou;

8. prítomnosť prípadov účasti na podujatiach, zamerané na formovanie a rozvoj zručností „občianskeho protestu“ v prostredí mládeže, školenie mládežníckych vedúcich a aktivistov, výučba techník politického boja a organizovanie hromadných verejných podujatí, spôsoby ochrany ich práv v prípade zadržania orgánmi činnými v trestnom konaní počas takýchto akcií. Zároveň je potrebné urobiť krátku analýzu hromadných verejných akcií a protestnej činnosti, zohľadniť počet neoprávnených hromadných protestných akcií, ako aj počet žiakov a študentov, ktorí sa ich zúčastnili, z ktorých bola administratívna zodpovednosť vynesená podľa článku 20.2 správneho poriadku Ruskej federácie (porušenie ustanoveného postupu organizácie alebo konania schôdze, demonštrácia, sprievod alebo demonštrácia), dôvody ich účasti na protestných akciách a spôsob získavania informácií o nich, ktorí pôsobili ako ich organizátori, určili miesta stretnutí účastníkov; ktorých sa ruské neziskové organizácie podieľali na ich príprave a realizácii; na základe čoho sa uskutočňovala účasť na protestných akciách, dostali účastníci akcií peňažnú odmenu, v akej výške a ako sa platby uskutočnili, zúčastnili sa účastníci hromadných akcií verejnosti na výmenných vzdelávacích programoch, iných podujatiach zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií atď. Uveďte dôvody a podmienky účasti žiakov a študentov na nepovolených protestných akciách a tiež informovať o stave prác na predchádzaní priestupkom medzi študentmi a študentmi, o ich vplyve na znižovanie protestnej činnosti medzi mladými ľuďmi; deväť. zameraná na podkopanie medzinárodnej autority Ruska a dôvery medzinárodného spoločenstva v zahraničnú a domácu politiku Ruskej federácie, ako aj na vytvorenie jej obrazu agresorského štátu. Uveďte, prosím, či existujú skutočnosti týkajúce sa zapojenia vedeckej a učiteľskej obce do prípravy tendenčných materiálov v záujme zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií kritizujúcich zahraničnú a domácu politiku Ruska, činnosti vedúcich predstaviteľov krajiny a obsahujúcich nepresné informácie o údajnom masovom porušovaní práv občanov, provokatívne články; rôzne štúdie, odporúčania a správy pre vedenie zahraničných štátov a medzinárodné štruktúry, ktorých závery sa zohľadňujú pri prijímaní zahraničnopolitických rozhodnutí, vyhlásenia a výzvy k medzinárodným organizáciám a zahraničným vládam (napríklad o „politických represiách“ v Ruskej federácii, „okupácii Krymského polostrova“, informačných hrozbách ruskému svetovému spoločenstvu, o potrebe zvýšenia vojenského, politického a ekonomického tlaku na ňu atď. );

9.účasť organizácií na príprave rôznych štúdií zadaných zahraničnými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami zameraných na podkopanie hospodárskych základov Ruskej federácie (najmä podpora ekonomických sankcií a vypracovanie odporúčaní na zavedenie nových sankcií proti Rusku; výzva na prekážky, pod zámienkou ochrany životného prostredia, rozvoja prírodných zdrojov) zdroje, výstavba plynovodu Nord Stream 2 atď.);

10.zhoda s organizáciami, účasť na politických aktivitách, požiadavky čl. 13.1 zákona č. 7-FZ o podaní žiadosti o zápis do registra neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta. Existuje financovanie týchto organizácií, opozičných štruktúr, jednotlivcov, ako aj účasť na realizácii projektov (programov) a jednotlivých akcií neziskových organizácií vykonávajúcich funkcie zahraničného agenta?

11. vykonávanie federálneho zákona z 25. 07. 2002 č. P4 – FZ „O boji proti extrémistickej činnosti“ (ďalej len „zákon č. 114-FZ“) čiastočne: – dodržiavanie požiadaviek na zriaďovateľov organizácií stanovených v článku 15 zákona č. 7-FZ; – prítomnosť diskriminačných noriem v publikovaných právnych aktoch; – vykonávanie opatrení obmedzujúcich práva občanov na základe národnostných, rasových, náboženských, sociálna alebo jazyková príslušnosť, pôvod, úradník, majetok a spoločenské postavenie, ako aj ďalšie okolnosti prispievajúce k porušovaniu medzietnického mieru a harmónie, podnecovanie k etnickej nenávisti alebo náboženské nezhody; – financovanie teroristických alebo extrémistických aktivít; – hromadná distribúcia, ako aj skladovanie na účely distribúcie extrémistických materiálov v rozpore s čl. 13 zákona č. 114-FZ; – výzvy, publikácie, iné akcie zamerané na revíziu histórie, výsledkov Veľkej vlasteneckej vojny a velebenia nacizmu a fašizmu; – zabezpečenie prostriedkov a zariadení, ktoré vylučujú prístup žiakov a študentov k zdrojom obsahujúcim extrémistické materiály, ako aj k informáciám nezlučiteľným s úlohami vzdelávania a výchovy;

12. dôvody a podmienky páchania extrémistických trestných činov žiakmi a študentmi, účasť na etnických konfliktoch, ako aj neoprávnené protestné akcie. Správa o stave práce v oblasti prevencie extrémistických trestných činov medzi študentmi a študentmi, ako aj o dodržiavaní požiadaviek;

13. dodržiavanie požiadaviek federálnych právnych predpisov o štátnom jazyku Ruskej federácie a jazykoch ruských národov z hľadiska možného použitia jazykového faktora na budovanie separatistických nálad a protestnej aktivity obyvateľstva, zintenzívnenie činnosti nacionalistických štruktúr;

14. obsah, povaha smerovania projektov (programov), uskutočňujú ju štrukturálne divízie zahraničných medzinárodných mimovládnych organizácií vo vedeckej a vzdelávacej sfére registrované Ministerstvom spravodlivosti Ruska. Existujú projekty (programy), ktoré nezodpovedajú záujmom Ruskej federácie, zasielajte kópie dohôd (zmlúv) o ich implementácii, ako aj kópie projektov (programov) (odrážajú výsledky v prílohe č. 4);

15. uskutočňovanie vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečovanie vlády zákona a zákona a poriadku.

16. Predkladajte správy od vzdelávacej inštitúcie do zahraničných zdrojov financovania. realizácia vzdelávacích programov vzdelávania v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, zabezpečenie vlády zákona a zákona a poriadku.

Informácie sa očakávajú priložením overených kópií dokumentov potvrdzujúcich príslušné zistenia. – Podpísaný Medzirezortný prokurátor Konstantin Prostakov “.

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto 5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“?   1. Prečo nebola v Arménsku uskutočnená plnohodnotná mobilizácia,…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Foto Nemecko chystá úplne vyvedenie vojakov z Afganistanu

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - List Rheinische Post priniesol správu, že ministerstvo obrany SRN posudzuje možnosť o štyri mesiace úplne vyviesť svoje vojská z Afganistanu.   Existenciu plánu a prácu nad ním vraj potvrdil predstaviteľ nemeckého ministerstva obrany. V rezorte tiež potvrdili, že takýto scenár bol plánovaný už pred nedávnym vyhlásením prezidenta USA Donalda…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…

Foto Vojenský expert Igor Korotčenko: Náhorný Karabach – vojna moderných technológií

Rusko, 28.október 2020 (AM) - Vojna je vždy krutá, je to ľudská smrť. Vojna v Náhornom Karabachu to opäť ukázala. Dala tiež novú lekciu pre armády po celom svete v používaní špičkových zbraní. UAV sa tam používajú veľmi aktívne a vykazujú efektívne výsledky. Aké závery by sme mali vyvodiť z tejto novej situácie? Má ruská armáda…

Foto Čiernohorský “Glock” – Tara TM-9

Čierna Hora, 20. november 2020 (AM) - Čiernohorská firma Tara je významný hráč na poli leteckého a obranného priemyslu. Pištol TM-9 v kalibri 9x19mm je prakticky totožná s Glock 19, ale s mnohými vylepšeniami: obojstranne vypúšťanie zásobníka, nastaviteľné predné aj zadné mieridlá, spúšť systému DARE má iba 3mm reset, záver má…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Foto Letom – svetom alebo … O vojenskej technike inak

Slovensko, 14. november 2020 (AM) - Samopal Kalašnikova malo vo výzbroji až 55 štátov sveta. 11 z nich má jeho siluetu dokonca vyobrazenú na svojich erboch a zástavách. Najväčším producentom AK v súčasnosti je Čína. Tá dnes vyváža viac Kalašnikovov ako Rusko.   Nemci na začiatku 2. svetovej vojny desaťnásobne zvýšili produkciu ponoriek. Mesačne…

Video Strelecké trenažéry MANTIS ideálne pre tréning v čase karantény

USA, 11. november 2020 (AM) - Jeseň 2020 je v plnom prúde a to znamená dve veci - na mnohé strelnice už začína byť príliš zima a za druhé, ku kadejakým lockdownom sa nám začnú pridávať aj chrípky a iné pliagy, ktoré nás prikovajú do interiéru. Preto ako dobrá alternatíva sú tréningové strelecké…

Foto Ruský koncern Kalašnikov zmenil majiteľa

Rusko, 9. november 2020 (AM) - Novým majiteľom koncernu Kalašnikov sa stal Alan Lušnikov, bývalý námestník ruského ministra dopravy. Informoval o tom Kommersant. Podľa denníka získal Lušnikov 75% mínus jedna akcia spoločnosti. Cena obchodu nie je známa. Odborníci naznačujú, že by to mohla byť asi 1 miliarda rubľov. Zároveň môže byť cena balíka služieb z dôvodu…

Video Americké pušky DIAMONDBACK AR-15 aj pre európsky trh

USA,  21. októbra (AM) - Pušky Diamondback pochádzajú z menšej rodinnej zbrojovky z USA, ktorá sa stála známa vďaka svojej vysokej kontrole kvality a nižším cenám. Základom sú overené parametre - 16" nitridovaná chrom-molybdenová hlaveň, 12" M-lok predpažbie, 8620 Mil-Spec záver, lower aj upper z najtvrdšieho leteckého duralu 7075 T-6. V…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Foto 5 hlavných záhad Druhej Karabašskej vojny

Arménsko, 23. november 2020 (AM) - Ukončenie Druhej karabachskej vojny zrodilo množstvo záhad a konšpiračných verzií. A to z dôvodu, že podľa obyčajnej vojenskej logiky sú niektoré jej okolnosti naozaj záhadné, či dokonca paradoxné. Ktoré záhady vyvolávajú najviac otázok a provokujú objavenie sa (nielen) v Arménsku „teórie sprisahania“?   1. Prečo nebola v Arménsku uskutočnená plnohodnotná mobilizácia,…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Foto Nemecko chystá úplne vyvedenie vojakov z Afganistanu

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - List Rheinische Post priniesol správu, že ministerstvo obrany SRN posudzuje možnosť o štyri mesiace úplne vyviesť svoje vojská z Afganistanu.   Existenciu plánu a prácu nad ním vraj potvrdil predstaviteľ nemeckého ministerstva obrany. V rezorte tiež potvrdili, že takýto scenár bol plánovaný už pred nedávnym vyhlásením prezidenta USA Donalda…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Aké sú šance Ruska a NATO v „tretej svetovej“?

USA, 22. november 2020 (AM) - Autor článku Chris Osborne v americkom liste The National Interest, odvolávajúc sa na názory expertov tvrdí, že v dlhodobej bojovej činnosti zostane prevaha na strane Severoatlantickej aliancie. Ak sa však Rusko rozhodne zaútočiť na pobaltské štáty, NATO sa vraj dostane do hroznej situácie, pretože proti tomu nič…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto Vyrovnajú tureckú šabľu? Francúzsko nasadilo silnú flotilu vo východnom Stredomorí proti Turecku

Francúzsko, 18. november 2020 (AM) - Francúzske námorníctvo oznámilo, že vo východnom Stredomorí nasadilo od 4. do 13. novembra silnú bojovú flotilu zloženú z ľahkej stealth fregaty Lafayette, protiponorkovej fregaty Latouche-Tréville a obrannej protivzdušnej fregaty Forbin, najsilnejšie vyzbrojené bojové povrchové jednotky francúzskeho námorníctva. Toto námorné zoskupenie označili Francúzi ako Surface Action…

Foto Ruská prítomnosť v Afrike rastie: Putin schválil novú námornú základňu v Sudáne – lode budú mať imunitu

Rusko, 17. november 2020 (AM) - Ruský prezident Vladimir Putin prikázal vytvoriť v africkom Sudáne technickú základňu pre námorníctvo. Dokument s jeho nariadením bol publikovaný na oficiálnej stránke právnych informácií Ruska. Predseda ruskej vlády Michail Mišustin minulý týždeň schválil návrh dohody a nariadil, aby bola dohoda predložená hlave štátu na podpis "Prijať návrh vlády Ruskej federácie…

Foto Zase pokus vyhovieť USA: Taiwan začal s výstavbou prvej vlastnej ponorky

Taiwan, 15. november 2020 (AM) - Pre Taiwan to skutočne nie je ľahké, pokiaľ ide o hľadanie partnerov pre medzinárodný obranný program. Výmena jej 4 útočných ponoriek, z ktorých dve pochádzajú z konca druhej svetovej vojny a dve z polovice 80. rokov, je o to ťažšia, že jediná krajina, ktorá sa oficiálne…

Foto Dilema NATO: Čo ak sa Turecko rozhodne napadnúť nemeckými ponorkami Grécko

Turecko, 4. november 2020 (AM) - Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Nemci sú svojou podporou Turecka opäť na zlej strane múru. Alebo, žeby sa vytvárala nová, tichá koalícia s jadrom EÚ (čiže Nemeckom)? Čo také Grécko so svojimi stovkami ostrovov, ktoré sú aj tak neubrániteľné vzhľadom ku svojmu počtu,…

Foto Ruské námorníctvo otestovalo svoj prvý námorný protilietadlový systém Pancir-M

Rusko, 26.október 2020 (AM)  - Na kontrolu mnohých vnútrozemských morí hraničiacich s jeho pobrežím, ako je Baltské, Čierne, alebo Kaspické more, vyvinula Moskva veľkú flotilu ľahkých korviet, ako sú lode triedy Karakurt. Tieto plavidlá, dlhé 67 ma 800 ton, sú výkonnostne porovnateľné s mnohými triedami západných hliadkovacích plavidiel. Naproti tomu sú…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Ukrajina chce kúpiť 26 zastaralých českých húfnic DANA M2 za 40 miliónov dolárov

Ukrajina, 14. november 2020 (AM) - Ukrajina od Česka kúpi 26 kolesových samohybných húfnic DANA M2 kalibru 152 mm českej firmy Excalibur Army. Ako uvádza Ukrajinský vojenský portál, cena obchodu bude 40 miliónov dolárov.   Okrem samotných húfnic pôjde aj o dodávky munície: 5 000 obyčajných 152mm vysoko-výbušných fragmentačných projektilov a 1 000 kusov…

Foto Česká armáda nakúpi 1200 terénnych áut Toyota Hilux – nahradia dosluhujúce vozidlá UAZ a Land Rover

Česko, 6. november 2020 (AM, MO ČR) - Ministerstvo obrany vybralo najvýhodnejšiu ponuku vo výberovom konaní na osobné terénne automobily pre Armádu Českej republiky. Dosluhujúce vozidlá UAZ a Land Rover by mali v rokoch 2021-24 nahradiť automobily Toyota Hilux.   Predmetom zákazky je obstaranie až 1200 zabezpečovacích vozidiel kategórie VN1-G (pick-up), ktoré…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Bez panciera ale ľahké: Nové americké výsadkové vozidlo od General Motors

USA, 2.november 2020 (AM) - Spoločnosť General Motors Defence v tlačovej správe oznámila dodanie prvého pechotného vozidla americkej armáde. Vozidlo je súčasťou prvej dodávky 649 vozidiel v hodnote 214,3 milióna dolárov, kontrakt obsahuje celkovo 2 065 vozidiel. Je to prvé významné zadanie zákazky pre GM Defense. GM dodalo svoje výsadkové vozidlo do…

Foto Srbský veľvyslanec: Najprv nám uhraďte škody za NATO bombardovanie a potom kritizujte že kupujeme ruské tanky

Srbsko, 1.november 2020 (AM) - Plánovaná dodávka 30 ruských tankov T-72B1 MS a 30 modernizovaných obrnených vozidiel BRDM-2 je najlepším svedectvom toho, že zrušenie návštevy ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova v Belehrade nijako neovplyvní dobré vzťahy medzi oboma krajinami, tvrdí veľvyslanec Srbska v Moskve Miroslav Lazanski. Vo svojom komentári prezradil cenu…

Foto Mike Pompeo sa pri návšteve posnažil: Grécko má v úmysle kúpiť až 24 stíhačiek F-35

Grécko, 23. november 2020 (AM) - V októbri grécky denník Estia informoval, že možnosť nákupu lietadiel F-35A pre grécke letectvo sa zvýšila počas cesty do Grécka, ktorú pred niekoľkými týždňami uskutočnil Mike Pompeo, šéf americkej diplomacie. Vysvetlil, že šesť lietadiel odobratých z dávky objednanej Tureckom bolo možné dodať veľmi rýchlo, pričom…

Foto Nahliadnutie do minulosti ohľadom Číny sťa dodávateľa leteckej techniky do Egypta – stíhací bombardér Šenjang F-6C / FT-6

Egypt, 22. november 2020 (AM) - Po tom, čo Egypt v roku 1976 prerušil úzke vzťahy so Sovietskym zväzom, hľadal náhradu pre svoje letectvo v Číne. Tá, vycítiac príležitosť sa chytila nových možností a v roku 1979 predala Egyptu 40 kusov stíhacích bombardérov Šenjang (Shenyang) F-6C (licenčne vyrábané sovietske prvé nadzvukové stíhacie…

Foto Egyptské a sudánske stíhačky sa zúčastňujú spoločného cvičenia „Nile Eagles-1“, Video

Egypt/Sudán, 21. november 2020 (AM) – Viacúčelové stíhacie lietadlá MiG-29M2 Egyptského vojenského letectva sa zúčastňujú na práve prebiehajúcom spoločnom cvičení „Orly Nílu 1" v Sudáne. Zároveň je to po prvýkrát, čo sa egyptské stíhačky stretnú vo vzduchu so sudánskymi cvično-bojovými lietadlami FTC-2000 čínskej výroby. Spoločné cvičenia potrvajú až do 26. novembra…

Foto Pilot zmiznutej taiwanskej stíhačky F-16 mohol mať „priestorovú dezorientáciu“.

Taiwan, 20. november 2020 (AM) – Nezvestný pilot mohol mať „priestorovú dezorientáciu“. Vyšetrovanie nezistilo žiadne mechanické problémy, ktoré by mohli byť základom utorkového zmiznutia lietadla F-16 a jeho pilota, uviedlo včera ministerstvo národnej obrany (MND) s tým, že nevylučuje nehodu z dôvodu „priestorovej dezorientácie“.   Stíhacie lietadlo F-16 v utorok večer zmizlo…

Video Čínska televízia sa pochválila stíhačkou J-15 určenou pre novú čínsku lietadlovú loď. Video

Čína, 19. november 2020 (AM) – Čínska televízia zverejnila reportáž z pozemného výcvikového komplexu letectva čínskeho námorníctva na počesť ôsmeho roka od začatia letov z lietadlovej lode Liao-ning.  Skúšobné letisko sa nachádza na brehu Pochajského zálivu. Na záberoch možno vidieť stíhacie lietadlo J-15 s číslom 552 . Práve toto lietadlo pristálo a vzlietlo z i  Liao-ning  20.…

Foto USA: Trump ešte stihol dohodnúť obchod s Litvou – nakúpia vrtuľníky Black-Hawk za 181 miliónov eur

USA, 19. november 2020 (AM) - Trumpova administratíva ako sa zdá pracuje naplno a využíva možno už len posledné možnosti na uzavretie šťavnatých obchodov. Christopher Miller, ktorý bol len nedávno menovaný do čela Pentagónu namiesto Marka Espera, ktorého prezident Trump vyprevadil bez servítky, sa už stihol prejaviť. V prvom posolstve svojim jednotkám…

Foto Prečo Poľsko neodpovedá na otázky o ukrajinských SS?

Poľsko, 23. november 2020 (AM) - Vyšetrovací výbor RF v rámci vyšetrovania o zločinoch, ktoré spáchali počas 2. sv. vojny Ukrajinci z divízie Waffen SS Halič (Galizien), poslal Poľsku požiadavku o právnej pomoci, na ktorú však nedostal odpoveď. Na medzinárodnom fóre „Poučenia Norimbergu“ (voľný preklad) o tom informoval podpredseda Vyšetrovacieho výboru RF Alexandr Fjodorov.    …

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Ruský historik Mjagkov: Západ po 75 rokoch zabudol na ponaučenia z Norimbergu – varovanie pre Ukrajincov

Nemecko, 22. november 2020 (AM) - 20. novembra 2020, uplynulo 75 rokov od začiatku zasadania Medzinárodného tribunálu v Norimbergu - jedného z najvýznamnejších súdnych procesov v histórii ľudstva, počas ktorého sudcovia krajín proti hitlerovskej koalície (ZSSR, USA, Veľká Británia a Francúzsko) odsúdili vodcu nacistického Nemecka a vyhlásili samotnú nacistickú ideológiu za…

Foto Nahliadnutie do minulosti ohľadom Číny sťa dodávateľa leteckej techniky do Egypta – stíhací bombardér Šenjang F-6C / FT-6

Egypt, 22. november 2020 (AM) - Po tom, čo Egypt v roku 1976 prerušil úzke vzťahy so Sovietskym zväzom, hľadal náhradu pre svoje letectvo v Číne. Tá, vycítiac príležitosť sa chytila nových možností a v roku 1979 predala Egyptu 40 kusov stíhacích bombardérov Šenjang (Shenyang) F-6C (licenčne vyrábané sovietske prvé nadzvukové stíhacie…

Foto Egyptské a sudánske stíhačky sa zúčastňujú spoločného cvičenia „Nile Eagles-1“, Video

Egypt/Sudán, 21. november 2020 (AM) – Viacúčelové stíhacie lietadlá MiG-29M2 Egyptského vojenského letectva sa zúčastňujú na práve prebiehajúcom spoločnom cvičení „Orly Nílu 1" v Sudáne. Zároveň je to po prvýkrát, čo sa egyptské stíhačky stretnú vo vzduchu so sudánskymi cvično-bojovými lietadlami FTC-2000 čínskej výroby. Spoločné cvičenia potrvajú až do 26. novembra…

Foto Kissinger odporučil administratíve USA, aby čo najskôr zlepšila vzťahy s Čínou keď nechce ďalšiu svetovú vojnu

USA, 21. november 2020 (AM) - Bývalý minister zahraničia USA Henry Kissinger odporučil administratíve prezidentského kandidáta Joea Bidena, aby čo najskôr zlepšila vzťahy s Čínou, informovala agentúra Bloomberg.   Podľa Kissingera inak hrozí kríza, ktorá by mohla prerásť do vojenského konfliktu. "Ak nebude existovať základ pre spoluprácu, svet upadne do katastrofy…

Foto Zúfalá situácia vo Francúzsku vyžaduje zúfalé činy – budú môcť vojaci používať svoje zbrane aj mimo služby?

Francúzsko, 23. november 2020 (AM) - Vo francúzskom parlamente sa objavil ďalší návrh, aby mohli vojaci nosiť a prípadne použiť svoju služobnú zbraň aj mimo služby v prípade teroristického útoku.   Po útokoch z 13. novembra 2015 boli policajti a žandári vo Francúzsku oprávnení ponechať si svoje zbrane mimo svojej pracovnej…

Video Nová audio relácia Generálny štáb prináša rozhovor s Petrom Švecom o zbrojárskom priemysle na Slovensku

Slovensko, 22. november 2020 (AM) - Vitajte v našej novej audio relácii GENERÁLNY ŠTÁB. Vidíme ako vlády utrácajú astronomické sumy na nové zbrane a vývoj ešte novších, sofistikovanejších a ničivejších než sú tie aktuálne.   V prvom diele našej audio relácie sme sa preto rozprávali s plukovníkom vo výslužbe Ing. Petrom Švecom o týchto…

Foto Minister obrany Naď: Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov

Slovensko: 18. november 2020 (AM) -Deň boja za slobodu a demokraciu ako štátny sviatok si 17. novembra pripomíname od roku 2001. Parlament vtedy 25. októbra schválil poslanecký návrh novely zákona o štátnych sviatkoch, pod ktorý sa podpísali poslanci SMK, KDH, DS a LDU. Dovtedy bol 17. november na Slovensku na rozdiel…

Foto Verejná výzva k slovenským vojakom: Ste z ľudu, ste jednými z nás. Nedajte sa zneužiť a vmanipulovať do protiústavných činov!

Slovensko, 13. november 2020 (AM) - Iniciátor vzniku slovenskej armády, plukovník Generálneho štábu vo výslužbe Peter Švec zverejnil výzvu všetkým slovenským vojakom:   Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR, obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za…

Foto Osem rokov vo funkcii: hlavné úspechy Sergeja Šojgu – šéfa ministerstva obrany Ruska

Rusko, 9. november 2020 (AM) - V piatok 6. novembra to bude presne 8 rokov, čo sa šéfom ruského vojenského oddelenia stal Sergej Šojgu. V tento deň v roku 2012 ho Vladimír Putin vymenoval za ministra obrany. Odvtedy, každý deň a každú hodinu, Sergej Šojgu slúžil na bojovom poste pre dobro krajiny.  …

Video Od začiatku roka zomrelo na Donbase viac ako 500 ukrajinských vojakov. Video

Ukrajina, 9. november 2020 (AM) - Straty v radoch ozbrojených síl Ukrajiny dosiahli od začiatku roka viac ako 500 príslušníkov ozbrojených síl, uviedol šéf Ľudových milícií Luhanskej ľudovej republiky - Jan Leščenko.     „Od začiatku roku 2020 stratili ukrajinské ozbrojené sily viac ako 500 príslušníkov ozbrojených síl, 90% z týchto…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…

Video Pri Košiciach prebehlo ďalšie kolo ligy v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 21. júl 2020 (AM ) – V neďeľu na strelnici Nižná Hutka pri Košiciach sa stretli priaznivci dynamickej streľby na ďalšom kole IPSC ligy Šariš - Zemplín. Pretek organizoval strelecký oddiel ŠKP Košice. Súťažiaci si zmerali sily na 5. pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v…

Video V Prešove po karanténe odštartovali prvú súťaž v dynamickej streľbe. Video

Slovensko, 17. jún 2020 (AM ) - Po mesiacoch obmedzení sa 14. júna na strelnici Cemjata v Prešove stretli priaznivci dynamickej streľby na 1. kole regionálnej ligy Šariš Zemplín. Súťažiaci si zmerali sily na 6 pomerne náročných streleckých situáciách. Na záver súťaže organizátori ocenili najlepších v divíziách production, standard, open a production…

Foto V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

Foto Interkontinentálne majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli – Slováci obsadili vo svojich kategóriách prvé a druhé miesto

V dňoch 11 - 17. Novembra 2019 sa uskutočnili majstrovstvá Ázie a Austrálie v pištoli podľa pravidiel IPSC Uvedeného preteku sa celkovo zúčastnilo 927 strelcov z celého sveta, nakoľko tu boli zastúpené aj kontinenty ako Európa, Afrika, Severná a Južná Amerika. Na strelcov čakalo 24 streleckých situácii, na ktoré bolo…

Foto Deti súťažili v dynamickej streľbe

Košice (10.11.2019) - Rebels Action Air Shooting Camp 3 je úspešným pokračovaním projektu, ktorý vznikol v roku 2017 v spolupráci klubov : Športovo Strelecky klub JPS Snina-Humenné, ŠK Hodkovce a Rebels teamom. Úlohou projektu je priblížiť verejnosti odvetvie športovej streľby s airsoftovými zbraňami - Action Air , podľa pravidiel IPSC.…