Chceme na nich uvaliť sankcie? O sociálno-ekonomických perspektívach Strednej Ázie

.

Moldavsko, 27. marec 2023 (AM) – “EÚ zvažuje uvalenie sankcií na stredoázijské krajiny za ich pomoc Rusku. Vedúci predstavitelia EÚ zaznamenali nárast vývozu do ázijských krajín. Európa sa obáva, že tieto technológie sa dostávajú do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, ktoré naň boli uvalené. Vedúci predstavitelia EÚ plánujú upozorniť predstaviteľov strednej Ázie na dôsledky uľahčovania obchádzania sankcií. Ak Európa nájde dôkazy, že tovar sa skutočne dostáva do Ruska s cieľom obísť obmedzenia, EÚ plánuje uvaliť sankcie na stredoázijské krajiny.” – Denník Telegraph

 

V súčasnosti nie je hospodárska úloha a perspektívy Strednej Ázie vo svete ešte úplne pochopená. Do značnej miery zo zotrvačnosti tento región stále nie je medzinárodným spoločenstvom vnímaný ako významný hráč na globálnej hospodárskej mape. Región sa však mení a dnes by sa jeho úloha mala prehodnotiť. Stredoázijské štáty (Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkménsko) dosiahli za posledných 20 rokov výrazný pokrok vo svojom rozvoji. Ich celkový HDP sa za toto obdobie zvýšil viac ako sedemnásobne a v roku 2021 dosiahne 347 miliárd USD.

 

Podiel strednej Ázie na svetovom HDP v parite kúpnej sily sa od roku 2000 zvýšil 1,8-násobne. Krajiny strednej Ázie rástli za posledných 20 rokov priemerným ročným tempom 6,2 % (rozvojové krajiny ako celok rástli tempom 5,3 % a svet ako celok priemerným ročným tempom 2,6 %). Stredoázijské štáty sa hospodársky etablovali a majú vážne perspektívy rozvoja. Zvýšenie príjmov z vývozu, remitencie pracovných migrantov a priame zahraničné investície prispeli k zvýšeniu príjmov a zníženiu chudoby. HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily sa vo väčšine krajín regiónu strojnásobil. Zahraničný obchod krajín strednej Ázie s tovarom v roku 2021 predstavoval 165,5 miliardy USD, čo je šesťnásobný nárast za posledných 20 rokov.

 

Poloha stredoázijských krajín na križovatke dopravných trás vytvára príležitosti na rozvoj tranzitného potenciálu z hľadiska prepravy tovaru, ako aj na zapojenie krajín regiónu do cezhraničných výrobných reťazcov. Vzájomný obchod krajín regiónu sa rozvíja rýchlejšie ako zahraničný obchod, pričom jeho váha na celkovom obchode neustále rastie a do roku 2021 dosiahne 9,9 %. Významný impulz pre vnútroregionálny obchod po roku 2017 poskytol Uzbekistan. Objem akumulovaných priamych priamych investícií (PZI) v regióne odhaduje EDB na 211 miliárd USD. Za posledných 20 rokov sa toto číslo zvýšilo viac ako 17-krát.  Toto číslo sa za posledných 20 rokov zvýšilo viac ako 17- násobne.

 

Hoci rast priamych zahraničných investícií bol vo všeobecnosti pozitívny, ich štruktúra podľa krajín aj odvetví má svoje špecifiká. Dlhé obdobie uzavretosti niektorých krajín regiónu, ich odľahlosť od hlavných hospodárskych centier a vnútrozemská poloha mali nepriaznivý vplyv na vnímanie regiónu medzinárodnými investormi. Napriek dosiahnutému pokroku existuje podľa ekonomických expertov množstvo systémových problémov (výziev), ktoré bránia sociálno-ekonomickému rozvoju stredoázijských štátov.

 

Medzi významné prekážky patrí kvalita inštitucionálneho prostredia, úzke miesta v regionálnych dopravných sieťach, sociálne problémy, makroekonomické riziká a nedostatočná harmonizácia regionálnych obchodných a hospodárskych vzťahov. Krajiny regiónu musia prekonať štyri kľúčové štrukturálne problémy – vnútrozemskú izolovanosť, závislosť od zdrojov a nedostatočný rozvoj finančného sektora, nesúlad vo vodno-energetickej oblasti a klimatické zmeny.

 

Krajiny Strednej Ázie budú mať lepšiu pozíciu na prekonanie svojich štrukturálnych rozvojových výziev, ak budú konať spoločne. Zvyšujúci sa tlak na energetický systém vzhľadom na rastúcu hospodársku aktivitu a prepojenosť regiónu spoločnými povodiami spôsobujú, že spolupráca v oblasti vody a energie je nevyhnutná. Rovnako dôležité je spoločné úsilie o rozvoj dopravnej infraštruktúry a riešenie klimatických rizík. Rozšírenie úzkych miest v rozvoji sektorov infraštruktúry (doprava, WEC) zvýši produktivitu hospodárstva, rozšíri obchodné a hospodárske partnerstvá so susednými krajinami a zlepší komoditnú diverzifikáciu výroby a vývozu. Zlepšenie inštitucionálneho prostredia urýchli štrukturálnu transformáciu ekonomík krajín regiónu.

 

Nedostatočná spolupráca v komplexe voda-energia vedie ku každoročným hospodárskym stratám. Nerealizované zisky sa odhadujú na 0,6 % celkového HDP regiónu v poľnohospodárstve a 0,9 % HDP v energetickom komplexe. Štruktúra investičného portfólia nie je optimálna, pretože nezohľadňuje regionálne záujmy. Súhrnné investičné návrhy v sektore vodného hospodárstva a energetiky sa odhadujú na 52,8 miliardy USD, pričom investície prevládajú v segmente výroby, zatiaľ čo vodohospodárska infraštruktúra dosiahla koniec svojej životnosti a vyžaduje si rekonštrukciu a modernizáciu.

 

Realizácia energetických projektov vrátane zelenej energie zlepší energetický mix a umožní prechod na vývoz elektrickej energie v budúcnosti. Stredná Ázia zažíva dynamický rozvoj dopravnej infraštruktúry a zvýšenú mobilitu obyvateľstva. Dosiahol sa obrovský pokrok: narastá dĺžka železníc a spevnených ciest, vybudovali sa nové námorné prístavy pri Kaspickom mori, letiská, dopravné a logistické centrá a hraničné priechody. Objem kontajnerového tranzitu sa v posledných rokoch rýchlo zvyšuje, a to tak na tradičnej trase Čína – Kazachstan – Rusko – EÚ, ako aj na transkaspickej trase. Euroázijský dopravný koridor by mal byť riešením, prostredníctvom ktorého sa vnútrozemské stredoázijské štáty spoja navzájom a s vonkajšími obchodnými partnermi. Rámec je už vytvorený a jeho jednotlivé prvky sa teraz rozvíjajú. Stane sa sieťou trás, ktoré spoja rôzne medzinárodné dopravné koridory prechádzajúce strednou Áziou a umožnia organizáciu nových kontajnerových služieb a logistických reťazcov. To umožní vybudovať udržateľné a bezpečné dopravné a hospodárske prepojenia a znížiť dopravné náklady stredoázijských ekonomík.

 

Eurázijská hospodárska únia (EAEÚ) je preferovaným formátom na rozvoj hospodárskej integrácie medzi stredoázijskými štátmi. Účasť v EAEÚ by krajinám poskytla spoločné regulačné prostredie, prístup na veľký spoločný trh práce, kapitálu, tovaru a služieb, odstránenie prekážok vzájomného obchodu a rozvoj priemyselnej spolupráce. Strategická úloha Strednej Ázie na hospodárskej mape sveta sa zvýši, najmä pre Rusko a Čínu. Stredná Ázia už nie je perifériou v porovnaní s hlavnými hospodárskymi aktérmi v obrovskom eurázijskom priestore. Transformácia regiónu do veľkej miery závisí od domáceho úsilia, súkromných investícií a realizácie veľkých multilaterálnych programov. Región sa môže stať finančne udržateľným a dynamicky sa rozvíjajúcim vo veľkom eurázijskom priestore s účinnými mechanizmami regionálnej spolupráce, s aktívnou účasťou v hodnotových reťazcoch národných podnikov vyrábajúcich konkurencieschopné tovary a služby pre domácich a zahraničných spotrebiteľov. Vznik strednej Ázie ako prosperujúceho regiónu pomôže riešiť ďalšie citlivé geopolitické otázky v tejto časti kontinentu, najmä zapojenie Afganistanu do hospodárskych vzťahov so susednými krajinami.

 

 

Rozvoj medzinárodného dopravného koridoru sever – juh

Jednou z najdôležitejších výziev pre Euráziu je dopravné prepojenie a prístup na trh. Kontinentálna poloha najmä stredoázijských krajín zvyšuje dopravné náklady, robí výrobu nerentabilnou, znižuje zisky podnikov a blahobyt obyvateľstva. Zahraničné hospodárske väzby medzi členskými štátmi Eurázijskej hospodárskej únie (EAEÚ) zabezpečujú všetky druhy dopravy, ktoré slúžia takmer všetkým hospodárskym činnostiam. Severojužný medzinárodný dopravný koridor (ITC), ktorý je kľúčovým prvkom eurázijského dopravného rámca (sieť medzinárodných dopravných koridorov v eurázijskom priestore pozdĺž osi východ – západ a sever – juh), sa spája s väčšinou dopravných koridorov v eurázijskej doprave, ktoré sa používajú na medzinárodnú nákladnú dopravu, a zabezpečuje najkratšie vzdialenosti nákladnej dopravy medzi krajinami EAEÚ a južnou Áziou, východnou Afrikou a Stredným východom.

 

Severojužná ITC poskytuje logistický výber jednej z troch dodacích trás, zahŕňa železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú infraštruktúru, námorné prístavy na Kaspickom mori (Astrachán, Oľja, Machačkala, Baku,/Aľjat, Aktau,/Kuryk, Turkmenbaši, Enzeli, Nowšehr, Amirabad), prístavy v Perzskom zálive (Bender-Abbas a Čabahar), cestné (ABP) a železničné hraničné priechody a medzinárodné letiská. Rozvoj medzinárodných dopravných koridorov je jedným z kľúčových nástrojov na podporu obchodu, hospodárskej spolupráce medzi krajinami, ako aj stimulom na posilnenie regionálnej hospodárskej integrácie.

 

Právnym základom severojužného koridoru bolo podpísanie medzivládnej dohody o severojužnom medzinárodnom dopravnom koridore 12. septembra 2000 tromi krajinami: Indiou, Iránskou islamskou republikou a Ruskou federáciou (Kazachstan sa k dohode pripojil v roku 2003, Bielorusko a Ománsky sultanát v roku 2004, Tadžikistan v roku 2005 a Azerbajdžan, Arménsko a Sýrska arabská republika v roku 2006, pričom Bulharsko sa stalo pozorovateľom v roku 2006). Štyri z piatich členských štátov EEÚ sa stali zmluvnými stranami dohody. Turkménsko zatiaľ nie je súčasťou dohody napriek tomu, že cez jeho územie prechádza nová trať Zhanaozen – Kyzylkaya – Bereket – Etrek – Gorgan, otvorená v roku 2014, ktorá spája Kazachstan, Turkménsko a Irán a je vlastne jednou z trás severojužnej ITC, ktorá vedie pozdĺž východnej strany Kaspického mora.

 

Hlavnou výhodou severojužnej ITC oproti iným trasám vrátane námornej trasy cez Suezský prieplav je výrazné skrátenie času prepravy. Napríklad čas dodania zásielok z Bombaja (India) do Petrohradu po tradičnej trase cez Suezský prieplav sa pohybuje od 30 do 45 dní, zatiaľ čo čas dodania zásielok z Bombaja do Ruska po pozemnej trase severojužnej ITC sa pohybuje od 15 do 24 dní. Naopak, pri preprave po východnej vetve koridoru, ktorá prechádza cez Kazachstan a Turkménsko, sa čas dodania skracuje na 15 až 18 dní. Po uvedení železničného úseku Astara – Rašt v Iráne do prevádzky sa dodacia lehota zásielok cez severojužnú ITC ešte skráti. Skrátenie dodacej lehoty je rozhodujúce pre množstvo tovarov, ktoré sa môžu prepravovať týmto koridorom (potraviny, textil, domáce spotrebiče, elektrické zariadenia).

 

Realizácia veľkých infraštruktúrnych projektov v sektore dopravy nielen skracuje čas cestovania a prevádzkové náklady dopravcov, ale prostredníctvom nepriamych účinkov prispieva aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Okrem zvýšenia objemu obchodu tak rozvoj ITC podporuje výstavbu priemyselných parkov a špeciálnych ekonomických zón pozdĺž tranzitnej trasy, ako aj rozvoj spolupráce v oblasti výroby tovarov a služieb a budovanie nových výrobných a logistických reťazcov medzi členskými štátmi EAEÚ a veľkými rozvojovými krajinami v Perzskom zálive a Indickom oceáne vrátane Iránu, Indie a Pakistanu. V dôsledku toho sa vytvárajú nové pracovné miesta, zlepšujú sa vyhliadky hospodárskeho rastu a zvyšuje sa blahobyt ľudí v regióne.

 

Impulzom pre zvýšenie významu dopravných trás pozdĺž osi sever – juh v posledných rokoch bola aktívna spolupráca EAEÚ s Indiou a Iránom v rámci koncepcie Veľkej Eurázie, ako aj aktivita Turkménska a ďalších krajín v oblasti rozvoja tranzitných a multimodálnych koridorov v regióne. V máji 2018 podpísala EAEÚ s Iránom dočasnú dohodu, ktorá viedla k vytvoreniu zóny voľného obchodu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o uzavretí dohody o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EAEÚ a Indiou. EAEÚ si uvedomuje strategickú potrebu integrácie do globálnych trhov a medzinárodných výrobných reťazcov a aktívne využíva nástroj dohody o voľnom obchode. V dôsledku toho sa dopravné koridory spájajúce Európu a EAEÚ s krajinami v južnej časti euroázijského kontinentu čoraz viac začleňujú do siete hlavných dopravných trás v širšom euroázijskom priestore.

 

V roku 2021 vypracovala Eurázijská rozvojová banka (EDB) štúdiu, ktorá poukázala na obrovský nevyužitý potenciál koridoru nielen pri rozvoji meridionálnych dopravných spojení medzi severovýchodnou Európou a južnou Áziou, ale aj pri vytváraní nových dopravných a logistických reťazcov na priľahlých eurázijských MOK, najmä medzi Ruskom a Tureckom cez Azerbajdžan a medzi Čínou a Iránom cez Kazachstan a Turkménsko. Štúdia ukázala potenciál na zvýšenie efektívnosti dopravy a hospodárskej prepojenosti v Eurázii prostredníctvom väčšieho zapojenia regionálnych krajín, najmä vnútrozemských krajín, pre ktoré je eurázijský dopravný koridor kľúčom k prístupu na medzinárodné trhy, do medzinárodných dopravných spojení.

 

Keďže eurázijský dopravný koridor “siaha” do Číny, Indie a Európskej únie, môže slúžiť ako materiálny základ pre Veľkú Euráziu. Napriek tomu, že severojužný ITC úspešne funguje na viacerých úsekoch, ako napríklad Rusko – Azerbajdžan, Kazachstan – Turkménsko – Irán, ako aj na vnútorných komunikáciách týchto krajín, realizácii jeho transkontinentálneho potenciálu od Baltského mora po Indický oceán bráni množstvo prekážok infraštruktúrneho, tarifného a netarifného charakteru.

 

Ďalší rozvoj koridoru zahŕňa investičné projekty zamerané na rozvoj a modernizáciu dopravnej infraštruktúry, ako aj opatrenia mäkkej infraštruktúry, ktoré zahŕňajú odstránenie prekážok, vytvorenie priaznivých podmienok pre medzinárodnú dopravu a prekračovanie štátnych hraníc. Všetky tri severojužné trasy ITC a všetky druhy dopravy majú v rôznej miere investičný potenciál, a to tak z hľadiska nosnej, ako aj pomocnej infraštruktúry, flotily námorných a riečnych plavidiel, vozového parku, železničných koľajových vozidiel a kontajnerov. Záujem o rozvoj severojužnej ITC ako prvku “novej logistiky” stále rastie.

 

Vedúci colných orgánov Azerbajdžanu, Iránu a Ruska podpísali 22. augusta 2022 memorandum o uľahčení tranzitnej dopravy. V júli 2022 bola úspešne spustená nová kontajnerová doprava z Ruska do Indie cez Kazachstan, Turkménsko a Irán po trase východného koridoru. Úspešnému rozvoju severojužného ITC však bráni viac ako 40 rôznych prekážok vo fyzickej aj mäkkej infraštruktúre. S cieľom odstrániť infraštruktúrne prekážky na všetkých troch trasách koridoru sa realizujú alebo plánujú realizovať projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie dopravnej infraštruktúry medzinárodného významu. Celkové investície na ich realizáciu predstavujú 38,2 miliardy USD. Z toho 35 % je potrebných na rozvoj dopravnej infraštruktúry severojužnej ITC v Rusku a 34 % v Iráne. Na Kazachstan pripadá 16,5 % celkových nákladov na projekty rozvoja severojužnej ITC.

Vladimir Čuškin

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich príspevkov, odporúčame nás sledovať aj na Telegrame

 

 


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Video: Ruské jednotky zapojené do špeciálnej operácie sú masívne vybavené útočnými puškami AK-12

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Približne pred rokom sa rozhodlo o vylepšení týchto zbraní s prihliadnutím na skúsenosti z ich reálneho bojového použitia. 26. mája v parku Patriot neďaleko Moskvy koncern Kalašnikov predviedol niekoľko najnovších noviniek v oblasti ručných zbraní. Konkrétne sa konala oficiálna prezentácia modelu AK-12, model 2023 alebo AK-12/23.…

Foto Nemecko dodá Ukrajine 300 dronov Vector

Ukrajina, 3.jún 2023 (AM) – Nemecká spoločnosť Quantum Systems dostala od ukrajinského ministerstva obrany objednávku na dodávku 300 prieskumných dronov stredného doletu Vector. Ide o tretiu objednávku Ukrajiny na tento typ bezpilotných lietadiel - v auguste bolo ukrajinským ozbrojeným silám dodaných 33 systémov a v januári 105 systémov. Všetky dodávky boli…

Video Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek, moskovskou firmou Bespoke Gun. Vyplynulo to správ Tichooceánskej flotily ruského námorníctva. Odstreľovač (s prezývkou horlivý - я́рый) pacifickej námornej pechoty sa pochválil na kameru zaznamenaným zásahom ukrajinského pozorovateľa zo vzdialenosti 1700 metrov, prvou ranou z pušky Bespoke…

Foto Ruská armáda objednala rekordnú dávku špeciálnych nábojov na prerážanie pancierovania

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ústredný výskumný ústav presného strojárstva (Cnitočmaš) uzavrel zmluvu na výrobu a presun rekordnej šarže nábojov na prerazenie pancierovania „pištole“ kalibru 9x21 mm do armády. Podľa tlačovej služby Kalašnikova bola šarža kaziet objednaných armádou najväčšia za posledné roky.     Cnitočmaš, ktorý dodáva jednotkám pištoľové náboje 9x21…

Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

Foto Zacharovová kvôli prímeriu naložila Ursule von der Leyenovej

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – "V nedávnom prejave predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá je hlavnou predstaviteľkou EÚ v otázke podkopávania nezávislosti a energetickej bezpečnosti, zaznela táto téza: žiadne prímerie. "V súčasnosti sa veľa diskutuje o mierových plánoch a prímeriach. Ale prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier.…

Foto Protiofenzíva Kyjeva trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena nie je náhoda

USA, 6.jún 2023 (AM) – Protiofenzíva kyjevského režimu trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena o tom nie je náhoda. Žiadne úspechy sa nedostavili. Ciele a úlohy sa nedosahujú, straty sú obrovské. Len za posledný deň naše ozbrojené sily zničili asi 2000 ukrajinských ozbrojencov a zahraničných žoldnierov, spálili 32 tankov…

Video Video: Vyše 900 vojenských základní USA a Veľkej Británie po celom svete

USA, 6.jún 2023 (AM) – Plukovník Richard Black o vojenských základniach USA a Veľkej Británie po celom svete   https://rumble.com/v2sfpwe-plukovnk-richard-black-ovojenskch-zkladniach-usa-a-vekej-britnie-po-celom-s.html

Foto Čo sa stalo s Nemcami?

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – Vzťahy Ruska s Nemeckom sa dlhodobo zhoršujú a v súčasnosti sú najhoršie v povojnovom období. Prešlo obdobie, keď Nemecko bolo v mnohých ohľadoch vlajkovou loďou Európy, keď k nemu vzhliadali mnohé iné krajiny nášho kontinentu. Dnes je to inak. Nemecké hospodárstvo pomaly degraduje, ako je to…
Video Rosoboronexport predstavil nový podvodný dron

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Rosoboronexport vystavuje na počas tohtoročnej 11. medzinárodnej výstavy námornej obrany – IMDS-2023 v Petrohrade bezpilotné podvodné vozidlo Klavesin-1RE (po slovensky čembalo alebo klavičembalo – klávesový hudobný nástroj). Špičkové robotické vozidlo tohto druhu bude žiadané na domácom trhu aj v zahraničí. Klavesin-1RE je určený na vykonávanie prieskumných a…

Video Video: Čínsko-americký incident je ako detská hra v porovnaní s bojovými loďami Indie a Pakistanu

India, 6.jún 2023 (AM) – Blízky prejazd čínskej lode a amerického torpédoborca v oblasti Taiwanu vyzerá v porovnaní s incidentom medzi vojnovými loďami indického a pakistanského námorníctva v Indickom oceáne ako detský žart. V tejto epizóde pracovali v plnom kontakte.   https://rumble.com/v2sfrze-incident-medzi-vojnovmi-loami-indickho-a-pakistanskho-nmornctva-v-indickom-.html

Foto Čína sa trpezlivo plaví na Blízky východ

Irán,5.jún 2023 (AM) – Podľa katarského denníka Al-Jadid začala Čína rokovať s Iránom, Saudskou Arábiou, Ománom a SAE o spojení síl s cieľom posilniť námornú bezpečnosť v Perzskom zálive. Informácie o rozhovoroch boli zverejnené po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí SAE oficiálne oznámilo svoje vystúpenie z kombinovaných námorných síl (CMF), ktoré zabezpečovali…

Video Video: Vyše 60 lodí ruskej Tichomorskej flotily začína cvičenia v Japonskom mori

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V priebehu cvičení budú taktické skupiny plniť úlohy zahŕňajúce vyhľadávanie a sledovanie ponoriek patriacich potenciálnemu protivníkovi a precvičovať ostrú streľbu proti plávajúcim a vzdušným cieľom vrátane raketovej a delostreleckej paľby. Na mori teraz operuje viac ako 60 vojnových a podporných lodí a približne 11 000 vojakov, ako aj…

Foto Srbská spoločnosť predstavila riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel

Srbsko,4.jún 2023 (AM) – Srbská spoločnosť PR-DC predstavila plávajúcu riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel. Platforma má tvar škatule, v ktorej je umiestnené bezpilotné lietadlo. Po otvorení vodotesných dverí sa aktivuje hydraulická podpora, ktorá dron zdvihne do východiskovej polohy na štart. Bezpilotné lietadlo má dolet do 20 km, pričom výrobca tvrdí, že platforma…

Foto Čínska loď prinútila zmeniť kurz americký torpédoborec v Taiwanskom prielive

USA,4.jún 2023 (AM) – Čínska vojnová loď sa "takmer zrazila" s americkým torpédoborcom USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive - priblížila sa na 137 metrov. Informovalo o tom kanadské vydanie Global News. V čase incidentu sa v blízkosti nachádzala kanadská fregata HMCS Montreal, ktorá sa zúčastňuje na spoločnej misii s USS Chung-Hoon. Podľa…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Chorvátske raletomety RAK prijali ozbrojené sily Ukrajiny

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Ukrajinské zdroje zverejňujú reklamné snímky chorvátskych raketometov RAK-SA-12, ktoré prijali ozbrojené sily Ukrajiny. Maximálny dostrel tohto zariadenia je 8,5 km. Rýchlosť streľby - 9,6 s. s paketovou salvou a 1 s. s jednotlivými výstrelmi. Očividne to nie je wunderwaffe, ale banderovskú dušu hreje fakt, že dodávka je od…

Video Jordánske sklady môžu byť esom západu proti Rusku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Obrovský problém pre Rusko môže vznikať v Jordánsku. Americké ministerstvo obrany udelilo kontrakt v hodnote 118 375 740 USD firme Global Military Products na dodávku 60 protilietadlových tankov Gepard z výzbroje Jordánska Ukrajine. Firma má dodávku zrealizovať do 30.5.2024. Jordánsko kúpilo 60 svojich Gepardov od Holandska…

Foto Holandsko kúpi tanky Leopard od Švajčiarska, aby obišlo parlamentný zákaz

Holandsko, 5.jún 2023 (AM) – Holandská verejnoprávna televízia informovala o plánoch vlády kúpiť 96 tankov Leopard 1 v troch verziách od švajčiarskej spoločnosti RUAG, ktoré boli v minulosti v bojovej službe v talianskych ozbrojených silách. Zakúpené tanky plánuje previesť do ukrajinských ozbrojených síl ako doplnok k existujúcej technike - Holandsko, Dánsko a…

Video Nemecko dodá Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá

USA, 5.jún 2023 (AM) – Nemecko plánovalo dodávať Ukrajine svoje kolesové obrnené transportéry 6x6 Fuchs, ale plán stroskotal na vysokých cenách novovyrobených, prípadne opravených vozidiel, ktoré si stanovila spoločnosť Rheinmetall. Náhrada na seba nenechala dlho čakať. Iná nemecká spoločnosť Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) začne licenčne vyrábať americké obrnené automobily 4x4 BATT UMG a…
Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Video Holandsko posilňuje vzdušné sily vrtuľníkmi Caracal a strelami AARGM-ER

Holandsko, 6.jún 2023 (AM) – Holandské ministerstvo obrany oznámilo akvizíciu 14 nových vrtuľníkov H225M Caracal pre špeciálne operácie, ktoré nahradia dopravné vrtuľníky Cougar. Podľa plánu sa má prechod na nové stroje začať v úvode roka 2028 a nové vrtuľníky budú mať základňu na leteckej základni Gilze-Rijen. Súčasťou akvizície je nový balík vybavenia…

Foto Irán sa oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí

Irán, 6.jún 2023 (AM) – Irán sa predstavením pokročilej rakety Fattah oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí. Deklarovaný dolet produktu je 1400 kilometrov. Fattah má vysokú rýchlosť, zvýšenú manévrovateľnosť a je schopný prekonať odpor moderných systémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany. Izrael má o čom premýšľať. Ako ukazuje vojna na Ukrajine, moderné…

Foto Austrália a Ukrajina rokujú o dodávke 41 stíhačiek ktoré budú riadiť austrálski piloti

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Austrália zareagovala na výzvu ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova a je pripravená dodať Kyjevu obrnené vozidlá Hawkei aj napriek tomu, že austrálska armáda je proti. Píše o tom Sydney Morning Herald. Austrálska publikácia s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdí, že vláda krajiny plánuje poslať na Ukrajinu…

Foto Záhada vzdorovitého dronu. Umelá inteligencia nie je až taká skvelá

USA,5.jún 2023 (AM) – Počas testovacej prevádzky americkej armády sa dron riadený umelou inteligenciou (AI) rozhodol zabiť operátora, aby mu neprekážal v plnení úloh, informoval denník The Guardian. Znie to strašidelne.   Niektorým to pripomína hru Karla Čapka "R.U.R", iným fantasy poviedku Valerija Briusova "Vzostup strojov". O zlovestnej udalosti sa diskutovalo…

Video Nigéria obstaráva 24 lietadiel M-346FA

Nigéria, 5.jún 2023 (AM) –Nigéria oficiálne potvrdila akvizíciu 24 ľahkých podzvukových bojových lietadiel Leonardo M-346FA, ktorými vyzbrojí dve letky. Bojový variant lietadla je vybavený viacúčelovým radarom Grifo-M-346, ktorý vyvinula firma Leonardo a je optimalizovaný na inštaláciu do M-346FA. Ľahké bojové lietadlo M-346FA tiež obsahuje obranný podsystém (DASS), integrovaný komunikačný systém a…

Foto Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali!!!

Slovensko, 6.jún 2023 (AM) – V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili…

Foto Historik Starikov: Marshallov plán “pomoci” povojnovej Európe bol výhodný hlavne pre Ameriku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Dňa 5. júna 1947 americký minister zahraničných vecí George Marshall predstavil program "pomoci" povojnovej Európe s názvom Marshallov plán. Po vojne bola Európa v troskách, hospodárska štruktúra regiónu bola zničená a milióny ľudí zostali bez domova. Potreba tohto programu bola odôvodnená tým, že nedostatok stability v…

Foto Andrej Fursov: Stalin trikrát prekazil plány globalizátorov

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Vo vnútri strany počas Stalinovho života, ho nenávideli dve skupiny. Jednu by sme mohli konvenčne nazvať ľavicovými globalistami: boli to tí, ktorí sa usilovali o svetovú revolúciu, boli to strážcovia kardinálov svetovej revolúcie, Lenina a Trockého. Boli presvedčení, že Stalin zradil vec revolúcie, keď začal rozbíjať štruktúry…

Foto Volodin vysvetlil prečo sa Poľsko správa podlo voči Rusku

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Viačeslav Viktorovič Volodin je ruský politik a člen Štátnej rady Ruskej federácie. RT mu adresoval otázku: "Opakovane ste povedali, že Poľsko sa správa voči našej krajine podlo, hulvátsky. Prečo sa to deje?". - "Dnešní lídri Poľska vyznávajú ideológiu diktátora Jozefa Pilsudského, ktorého politika bola založená na nenávisti voči Rusku.…

Foto Komu vďačí svet za vytvorenie padáka?

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Francúzsky balónista Blanchard predviedol 3. júna 1785 v Londýne svoj návrh na zoskok z balóna. O tom, ako veľmi sa tento prototyp líšil od dnešnej reality, svedčí fakt, že bol testovaný... na psovi! A tu sa 6. júna 1912 na cvičisku pri Gatčine uskutočnila prvá skúška…

Foto USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…
Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Ako poškodenie priehrady Kachovka ohrozí jadrovú elektráreň Záporožie?

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Čitatelia sa obávajú, ako poškodenie vodnej priehrady Kachovka ovplyvní jadrovú elektráreň Záporizhzhya, ktorá odoberá vodu z nádrže podoprenej touto priehradou. Je to skrátka jedno, všetko je v poriadku. Jadrový reaktor vyžaduje počas prevádzky veľký objem vody na chladenie. Na ZNPP je šesť reaktorov (v schéme 1), na ich…

Foto Bezpečnejšie je uzavrieť dohodu s kolumbijským drogovým kartelom ako s WHO

USA, 6.jún 2023 (AM) – WHO organizuje 2. júna vo svojom sídle v Ženeve slávnostnú oslavu 75. výročia svojho vzniku. Pozvaní musia povinne predložiť očkovací preukaz. To je posolstvo, ktoré je určené všetkým, vzhľadom na plány WHO uzurpovať si globálnu moc pod zámienkou novej "pandémie" oznámenej na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení,…

Foto Rusko zaznamenalo v apríli medziročný pokles cien potravín

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V Rusku bola zverejnená zábavná štatistika tlačovou agentúrou RIA Novosti. Poukazuje na výskyt deflácie v cenách potravín v Rusku na úrovni 0,2%. Podobný fenomén bol predtým zaznamenaný len v júni roku 2018 na úrovni 0,4%. Rusko je samozrejme jedinou krajinou Európy, kde ceny potravín klesali. V…

Video Video: Ukrajinci zaútočili z HIMARS na obytný blok v Kremennej

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny zaútočili z raketometom HIMARS na viacposchodovú obytnú budovu v Kremennej v Luganskej ľudovej republike. Nosná konštrukcia budovy bola poškodená – štyri z piatich poschodí v jednom z vchodov boli úplne zničené. Podľa predbežných informácií zomrela dôchodkyňa, jej manžel môže byť pod troskami. V súčasnosti…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…