Moldavský historik vyvracia západné mýty o príčinách druhej svetovej vojny

.

Moldavsko, 25.máj 2023 (AM) – Podľa moldavského premiéra Dorina Receana nie je 9. máj dôvodom na oslavy. Predseda parlamentu Igor Grosu s ním súhlasí a tvrdí, že je to len deň, keď si pripomíname obete. V republike boli dnes prijaté zákony zakazujúce vystavovanie symbolu víťazstva, stuhy svätého Juraja, a v parkoch hlavného mesta sa umiestňujú pomníky rumunských nacistov. Moldavci sa snažia vštepovať západné naratívy o údajnej “rovnakej zodpovednosti” ZSSR a Nemecka za vypuknutie druhej svetovej vojny, zatiaľ čo nepohodlná pravda o úlohe európskych krajín pri upevňovaní postavenia nacistického Nemecka sa potláča. Mýty šírené Západom o príčinách a vinníkoch druhej svetovej vojny analyzoval historik, politológ, člen Rady občianskej spoločnosti pri prezidentovi Moldavska (2017 – 2020) Boris Šapovalov.

 

Príčiny druhej svetovej vojny

Príčiny druhej svetovej vojny – jedna z hlavných otázok dejín XX. storočia, ktorá má dôležitý ideologický a politický význam. Odpoveď na ňu odhaľuje zodpovedných za túto tragédiu, ktorá si vyžiadala viac ako 56 miliónov ľudských životov. Približne 70 rokov západná propaganda a historiografia zatajujú skutočné príčiny tejto vojny a falšujú jej dejiny, pričom sa usilujú ospravedlniť politiku Veľkej Británie, Francúzska a USA, ktorá spočívala v kupčení s agresiou fašizmu, a preniesť zodpovednosť západných mocností za rozpútanie tejto strašnej vojny na sovietske vedenie. Falšovanie dejín druhej svetovej vojny, a teda aj Veľkej vlasteneckej vojny, sa stalo nástrojom studenej vojny na zničenie ZSSR.

 

Začala sa ideologickou subverziou A. Jakovleva a M. Gorbačova, ktorí zorganizovali odsúdenie sovietsko-nemeckého paktu o neútočení z 23. augusta 1939 na druhom zjazde ľudových poslancov v decembri 1990. Odsúdenie tohto paktu využili separatisti na odtrhnutie pobaltských republík od Sovietskeho zväzu a poslúžilo ako spúšťací mechanizmus na vyvolanie antisovietizmu a nacionalizmu v ostatných sovietskych republikách. Na pozadí narastajúcej krízy svetového kapitalistického systému, ako aj agresívneho rozširovania Európskej únie na úkor východoeurópskych a postsovietskych krajín na Západe existuje snaha o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny na úkor Ruskej federácie, ktorá je právnym nástupcom ZSSR v medzinárodných vzťahoch.

 

V súlade s tým sa dvíha nová vlna antisovietizmu a rusofóbie s využitím sfalšovanej histórie. Začiatok tejto ideologickej a psychologickej ofenzívy označil prezident USA G. Bush v roku 2008 výrokom: “Nemecký národný socializmus a ruský komunizmus – dve zlá XX. storočia”, čím prirovnal k agresorovi, fašistickému Nemecku, jeho víťaza – Sovietsky zväz. Poľský prezident L. Kaczynski 1. septembra 2009 vyhlásil, že “druhú svetovú vojnu rozpútali Nemecko a Sovietsky zväz”. Príčiny druhej svetovej vojny sa opäť stali aktuálnou historickou témou pre verejné povedomie, ktorá si vyžaduje presvedčivé vedecké a historické zdôvodnenie z modernej perspektívy.

 

Najcharakteristickejšou falzifikačnou schémou, hojne využívanou v ideologickom a psychologickom boji proti ZSSR (Rusku), je tvrdenie, že údajné sprisahanie medzi Hitlerom a Stalinom z 23. augusta 1939 viedlo k druhej svetovej vojne. Zároveň sa západné mocnosti (v prvom rade Spojené štáty) prezentujú ako “ochrancovia slobody a demokracie” a hlavní víťazi druhej svetovej vojny. Túto primitívnu a absolútne falošnú schému vnucujú verejnej mienke vedúci predstavitelia Európskej únie, vedenie euroatlantického vojenského a politického bloku NATO, pseudohistorická literatúra a západné médiá s cieľom zdiskreditovať sovietske vedenie a súčasnú politiku Ruskej federácie.

 

Sovietska aj súčasná ruská veda pritom dôsledne chápe vojnu ako spoločensko-politický jav, ktorý predstavuje pokračovanie politického boja znepriatelených strán s použitím vojenského násilia. Príčiny oboch svetových vojen spočívali v boji vedúcich svetových mocností o zdroje surovín a trhy pre svoje monopoly. Už dlho je známe, že militarizmus je základnou a neodmysliteľnou črtou imperializmu a výroba zbraní pre masové armády sa v 20. storočí stala výnosným biznisom. Známy sociológ Západu I. Wallerstein hovorí: “Aj svetové vojny sú pre kapitalistov ziskové… bez ohľadu na to, ktorú stranu podporujú”. A jeho slová potvrdzujú početné príklady skrytej spolupráce medzi západnými korporáciami a Hitlerovou ríšou.

 

Dve svetové vojny, ktoré od seba oddeľovalo krátke medzivojnové obdobie, boli výsledkom rozporov spôsobených svetovými hospodárskymi krízami: prvá svetová vojna bola krízou na začiatku 20. storočia a druhá svetová vojna bola veľkou a dlhotrvajúcou krízou v rokoch 1929 – 1933. Obe vojny sa viedli s brutálnou vypočítavosťou veľkoburžoázie, ktorá v záujme svojich ziskov nebrala ohľad na obete miliónov ľudí a odriekanie národov. A nie je dôvod domnievať sa, že povaha imperializmu sa zmenila. Skúsenosti z dvadsiateho storočia a začiatku dvadsiateho prvého storočia varujú súčasníkov pred hrozbou takéhoto vývoja. Prvá svetová vojna sa viedla kvôli prerozdeleniu sveta – prerozdeleniu kolónií. Druhá vojna sa viedla o svetovú nadvládu jednej z vedúcich mocností v konfrontujúcich sa vojenských blokoch imperialistických štátov.

 

V medziimperialistických rozporoch, ktoré viedli k druhej svetovej vojne, bol medziimperialistický rozpor medzi imperializmom a prvým socialistickým štátom v dejinách – ZSSR. Cieľom každého z imperialistických blokov bolo buď zničiť ZSSR, alebo ho oslabiť do takej miery, aby ho podriadili svojim záujmom a zmenili spoločenský poriadok. Medzitým sa zmocnenie sa ruského územia a zdrojov považovalo za nevyhnutné na dosiahnutie svetovej nadvlády. Takéto sú základné sociálno-ekonomické a geopolitické dôvody druhej svetovej vojny, ktorým sa buržoázna západná a domáca prozápadná historiografia a publicistika starostlivo vyhýba. Oddeľujú dejiny druhej svetovej vojny od príčin a výsledkov prvej svetovej vojny, čím porušujú princíp historizmu, ignorujú prepojenie politiky a ekonomiky, falšujú politické ciele západných mocností pred vojnou a ich priamu účasť na vypuknutí vojny. Obľúbeným trikom je aj personifikácia príčin vojny – snaha vysvetliť ju činnosťou jednotlivých politikov (“dvaja zlí tyrani sa rozhodli rozdeliť svet”), pričom sa vynechávajú základné, spoločensko-politické príčiny.

 

Kto začal vojnu?

Na rozdiel od prvej sa druhá svetová vojna odvíjala postupne, pričom sa stupňovala agresia fašistických štátov (Japonska, Talianska a Nemecka) voči jednotlivým krajinám pod zámienkou “boja proti boľševizmu”. Dátum začiatku 1. septembra 1939 nebol istý a nie všetky krajiny ho uznali. Fašistické vedenie, berúc do úvahy skúsenosti z prvej svetovej vojny, sa snažilo vysporiadať s hlavnými protivníkmi postupne, pričom hralo na rozpory medzi nimi a zabránilo vytvoreniu silnej antifašistickej koalície. Sovietski predstavitelia, ktorí už v 30. rokoch videli rastúcu hrozbu fašistickej agresie, sa pokúsili vytvoriť systém kolektívnej bezpečnosti v Európe uzavretím zmlúv o vzájomnej pomoci s Francúzskom a Československom v roku 1935.

 

Na Západe však prevládala politika anglického konzervatívca lorda Lloyda: “Poskytneme Japonsku slobodu postupu proti ZSSR. Nech rozšíri kórejsko-mandžuskú hranicu až k Severnému ľadovému oceánu a pripojí k sebe najvýchodnejšiu časť Sibíri…. Otvoríme Nemecku cestu na východ a poskytneme mu tak veľmi potrebnú možnosť expanzie. Takto bude možné odkloniť od nás Japonsko a Nemecko a udržať ZSSR pod neustálou hrozbou. Mníchovská dohoda a rozdelenie Československa v septembri 1938 zohrali zlovestnú úlohu pri vypuknutí druhej svetovej vojny. Spojenectvo hlavných západných demokracií s Hitlerovým nacistickým režimom zničilo krehkú mierovú rovnováhu v Európe a rozbilo bezpečnostný systém vybudovaný v roku 1935. Veľká Británia a Francúzsko podpísali s Nemeckom deklarácie o neútočení a otvorene nasmerovali nacistickú agresiu na východ, proti ZSSR. Sovietsky zväz sa ocitol v politickej izolácii.

 

Podľa amerického historika F. Schumana britskí, francúzski a americkí politici verili, že uznanie fašistickému režimu v Nemecku. Taliansku a Japonsku by viedlo k nemecko-japonskému útoku na Sovietsky zväz. Západné mocnosti by tak mohli zostať istý čas neutrálne, zatiaľ čo “fašizmus a komunizmus by sa navzájom zničili”. Početné fakty ukazujú, že monopoly a banky Anglicka, USA a Francúzska dodávali fašistickému Nemecku vojenský materiál, podporovali rozvoj jeho vojenskopriemyselného komplexu a poskytovali na tento účel úvery. Mníchovskú dohodu o rozdelení Československa, ktorú 30. septembra 1938 podpísali Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Taliansko, možno pokojne nazvať dňom, keď západné mocnosti napomohli fašizmu a vypuknutiu druhej svetovej vojny.

 

Vzhľadom na to je dôležité poskytnúť modernú definíciu fašizmu založenú na skúsenostiach z dvadsiateho storočia. Fašizmus je najreakčnejšia, teroristická diktatúra veľkého kapitálu s ideológiou rasizmu a antikomunizmu. Ideológia rasovej nadvlády (fašizmus) je antagonistická voči ideológii sociálnej a národnej rovnosti (komunizmus). Veľká Británia a Francúzsko s USA v pozadí sa snažili vyriešiť svoje spory s krajinami fašistického bloku na úkor ZSSR a rozdelenia jeho územia (“ruského dedičstva”, ktoré si západné mocnosti počas svojej intervencie v rokoch 1918 – 1919 nikdy nerozdelili). Západní politici, zaslepení antisovietizmom, však videli nebezpečenstvo agresie fašistického Nemecka, ktoré zvýšilo svoju moc, proti samotným západným mocnostiam. Hitler, presvedčený o slabosti anglo-francúzskeho spojenectva, sa rozhodol začať svoj boj o svetovládu porážkou Francúzska a Anglicka. Na jar 1939 začal fašistický blok otvorene útočiť na záujmy západných mocností. Hitler v rozpore s mníchovskými dohodami obsadil Československo, litovský prístav Klaipeda a okolité územie. Taliansko obsadilo Albánsko, Japonsko sa zmocnilo ostrovov Spartli a Hainan. Nemecko vypovedalo nemecko-poľskú zmluvu o neútočení a požadovalo vrátenie Gdanska a časti Poľska, a predovšetkým vrátenie kolónií odobratých Versaillskou zmluvou.

 

Zároveň sa pripravovali plány na vojnu s Poľskom a robili sa prípravy na vojnu na západe. Preto je téza “Tajná dohoda medzi Hitlerom a Stalinom rozpútala svetovú vojnu” absolútne nepravdivá. Sovietsko-nemecký pakt o neútočení z 23. augusta 1939 nezačal vojnu, ale len zrovnoprávnil ZSSR vo vzťahoch s Nemeckom s Veľkou Britániou a Francúzskom, ktoré podpísali takéto vyhlásenia s Hitlerom ako prvé v dôsledku Mníchovskej dohody v roku 1938. Nemecký útok na Poľsko tiež nezávisí od uzavretia sovietsko-nemeckej zmluvy, pretože bol vopred naplánovaný a uskutočnil by sa za akýchkoľvek iných okolností, než je spoločné anglo-francúzskosovietske odrazenie tejto agresie. Odmietnutie takéhoto spojenectva zo strany Anglicka a Francúzska zmarilo túto jedinú možnosť a celá ich dlhodobá protisovietska politika len prispela k nemeckej agresii.

 

Nezaujatá analýza strategických plánov súperiacich koalícií ukazuje, že obe strany sa na jeseň 1939 pripravovali na vstup do svetovej vojny. Fašistický blok sa pripravoval na krátkodobé vojenské kampane, zatiaľ čo anglo-francúzsky blok sa pripravoval na dlhú vojnu na viacerých frontoch so zapojením ďalších krajín do vojny. Nemecký útok na Poľsko považovali obe strany za začiatok globálnej vojny, podobnej Srbsku v prvej svetovej vojne, ale bez účasti ZSSR (Ruska). Uzavretie sovietsko-nemeckého paktu o neútočení zbavilo Sovietsky zväz hrozby najnebezpečnejšieho scenára zapojenia sa do svetovej vojny – agresie nacistických štátov zo západu aj východu, a to v kontexte medzinárodnej izolácie krajiny. ZSSR sa na takmer dva roky ocitol mimo stretu imperialistických štátov, čo mu umožnilo výrazne zvýšiť svoju vojenskú silu a reštrukturalizovať hospodárstvo. Stalin obozretne podmienil uzavretie zmluvy vymedzením záujmových sfér, pričom zónu nadvlády fašistického Nemecka vo východnej Európe obmedzil na 300 km od existujúcich hraníc ZSSR, čo malo veľký strategický význam. Celkovo bola táto zmluva právne platná a historicky odôvodnená. Nemala nič spoločné s vypuknutím vojny v Európe, ako to vyplýva zo strategických plánovacích dokumentov vedúcich európskych mocností. O vypuknutí vojny rozhodla nemecká agresia proti Poľsku a rozhodnutie anglofrancúzskeho vedenia vstúpiť v reakcii na ňu do vojny s Nemeckom.

 

Konfrontácia medzi ZSSR a kontinentálnou Európou

Prevládajúce chápanie obdobia rokov 1939 – 1945 je také, že ju proti Nemecku viedli viaceré európske krajiny (od septembra 1939), ZSSR (od 22. júna 1941) a USA (od 11. decembra 1941). Toto chápanie však nie je ani úplné, ani pravdivé. Je pravdivé len vo vzťahu k Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945, pokiaľ ide o boj proti Nemecku. Pokiaľ ide o politiku a vojenské akcie európskych krajín, Veľkej Británie a USA, prevláda v podstate úzke a povrchné chápanie. Je známe, že pre Nemecko bola druhá svetová vojna vojnou o európsky primát a svetovú nadvládu. Dobytím Rakúska v marci 1937, Sudet v októbri 1938 a celého Československa a Memelskej oblasti v Litve v marci 1939 Nemecko rozpútalo v septembri 1939 druhú svetovú vojnu.

 

Po porážke Poľska Nemecko v apríli 1940 obsadilo Dánsko a Nórsko, v máji 1940 Holandsko, Belgicko a Luxembursko a v júni 1940 v priebehu 44 dní porazilo Francúzsko. Do júla 1940 sa mu podarilo zjednotiť celú kontinentálnu Európu, len Grécko a Juhosláviu anektovalo neskôr. Začiatkom júna 1941 sa nemecká nadvláda v Európe uplatňovala rôznymi spôsobmi: od anexie a priamej nadvlády (väčšina Francúzska, Belgicka, Holandska, Českej republiky, Poľska, Grécka a Juhoslávie) až po formálne rovnocenné partnerstvo spojeneckých krajín (Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko, Dánsko, Španielsko, Slovensko, Chorvátsko, Nórsko, Bulharsko) a “nezúčastnených” štátov (Švédsko, Švajčiarsko, Portugalsko a Írsko).

 

Okupácia veľkej časti európskych krajín a využívanie dominantného postavenia umožnili Nemecku presmerovať zdroje takmer celej Európy do vojny so ZSSR. Kontrolovalo územie celého kontinentu s rozlohou 3 mil. km2 s 290 mil. obyvateľmi, dostalo k dispozícii ľudské zdroje týchto krajín, zásoby strategických surovín, mobilizačné rezervy (obzvlášť cenné vo Francúzsku, Československu, Belgicku a Holandsku), vojenský priemysel kontinentálnej Európy a výzbroj a vojenskú techniku armád okupovaných krajín. Nemecko v boji proti ZSSR podporovali prakticky všetky štáty kontinentálnej Európy. Vojnu ZSSR vyhlásili Taliansko (22. júna 1941), Rumunsko (22. júna 1941), Slovensko (23. júna 1941), Fínsko (26. júna 1941), Maďarsko (27. júna 1941) a Nórsko (vláda V. Quislinga). Španielsko (Frankova vláda), Dánsko (Skaveniusova vláda) a Chorvátsko (vláda Ante Paveliča) vyslali svoje ozbrojené sily na sovietsko-nemecký front bez oficiálneho vyhlásenia vojny.

 

Zo spojencov Nemecka iba Bulharsko nevyhlásilo vojnu Sovietskemu zväzu a neposlalo svoje jednotky. Európania sa o tom vyhýbajú hovoriť. Faktom však zostáva. Popri ozbrojených silách spojencov Nemecka bojovali na ruskom fronte dobrovoľníci zo všetkých krajín kontinentálnej Európy s výnimkou Albáncov a Grékov. Zistiť národnosť všetkých, ktorí bojovali na sovietsko-nemeckom fronte, je ťažké, ba priam nemožné. Existujú však oficiálne údaje o národnostnom zložení vojakov, ktorí sa počas Veľkej vlasteneckej vojny dostali do zajatia sovietskej armády.

 

Počas vojny sa do nemeckého zajatia dostalo: 2 389 560 Nemcov, 513 767 Maďarov, 187 370 Rumunov, 156 682 Rakúšanov, 69 977 Čechoslovákov, 60 280 Poliakov, 48 957 Talianov, 23 136 Francúzov, 21 182 Juhoslovanov, 10 173 Židov, 4 729 Holanďanov, 2 377 Fínov, 2 010 Belgičanov, 1 652 Luxemburčanov, 457 Dánov, 452 Španielov, 101 Nórov a 72 Švédov. Z celkového počtu 3 770 290 zajatcov teda 923 583 patrilo k iným národom, ktoré boli s nami vo vojne (Maďari, Rumuni, Rakúšania, Taliani, Fíni, Dáni, Slováci, Španieli, Nóri a Chorváti), a 464 147 (takmer pol milióna!) bolo z národov, ktoré údajne neboli vo vojne so Sovietskym zväzom – Francúzi, Poliaci, Česi, Belgičania, Holanďania atď.

 

Po 22. júni 1941 vznikli flámske, holandské a valónske légie, ktoré sa neskôr transformovali na dobrovoľnícke divízie SS Charlemagne (francúzska), Langemark (belgicko-holandská), Nordland (škandinávska) a niekoľko ďalších. Nemecký vedec C. Pfeffer uvádza: “Väčšina dobrovoľníkov zo západoeurópskych krajín odišla na východný front len preto, že v ňom videli spoločnú úlohu pre celý Západ… Dobrovoľníci zo západnej Európy boli spravidla pričlenení k útvarom a jednotkám SS. Konfrontácia kontinentálnej Euópy na čele s Nemeckom proti ZSSR sa vyznačovala nielen účasťou ozbrojených síl deviatich vyššie uvedených spojencov Nemecka a obrovským počtom dobrovoľníkov prakticky zo všetkých krajín Európy vo vojne proti ZSSR, ale predovšetkým využitím zdrojov a priemyselného potenciálu celej kontinentálnej Európy.

 

Zatiaľ čo v roku 1939 bol ZSSR na prvom mieste v Európe z hľadiska priemyselnej výroby a obranyschopnosti, do roku 1941 ho Nemecko vo viacerých týchto odvetviach predstihlo vďaka využitiu priemyselného potenciálu kontinentálnej Európy. V roku 1940 tak Nemecko spolu s okupovanými a spojeneckými krajinami vytavilo 31,8 milióna ton ocele a spolu so svojimi satelitmi vyťažilo 439 miliónov ton uhlia. Zodpovedajúce údaje pre ZSSR boli 18,3 milióna ton a 166 miliónov ton. Rozhodujúcu úlohu pri zdvojnásobení vojenského potenciálu Nemecka zohrali popri vlastných prvotriednych továrňach Francúzsko, ktoré vyrábalo lietadlá, tanky a automobily (najmä skupina Creusot), a Česká republika (Škodove závody – tanky s najlepším pancierovaním na vtedajšom svete), ako aj ropný priemysel v Rumunsku. Takáto je historická pravda, ak nie je falzifikovaná.

Boris Šapovalov, historik, politológ, člen Rady občianskej spoločnosti pri prezidentovi Moldavska (2017 – 2020)

*Podporte nás: SK72 8360 5207 0042 0698 6942

*FB obmedzuje publikovanie našich materiálov, NBÚ 4 mesiace blokoval našu stránku, Youtube nám vymazal náš kanál. Pre viac príspevkov odporúčame nás sledovať aj na Telegrame. Vďaka za Vašu pomoc


Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách – a ďalšie zaujímavosti

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom Vachmistrovom rozpracúval projekt „Skupina“, ktorý predpokladal využitie lietadla nosiča na…

Foto Vyvíjajú Američania nového “nepriateľa” pre ruské tanky Armata?

USA, 23. november 2020 (AM) - Nie sme tak ďaleko od chvíle, kedy budú ľudia len istou opciou pre tank. Nie je síce potrebné brať tieto slová doslovne, avšak popredné svetové podniky vojenského priemyslu venujú veľkú pozornosť vývoju bezpilotných technológií, vrátane konštruovania tankov. Bolo by teda celkom nesprávne hovoriť o tom, že tieto…

Foto Francúzsko : Presadí sa laserový systém HELMA-P ako primárna laserová obrana pred bezpilotnými lietadlami?

Francúzsko, 15. november 2020 (AM) - Rovnako ako v severnej Sýrii a Líbyi, začiatkom tohto roka prebiehajúce boje v Náhornom Karabachu ukazujú dôležitosť vzdušných bezpilotných lietadiel, ktoré sa rovnako dobre dajú použiť na zameranie obrnených jednotiek a logistických konvojov ako aj na zničenie PVO (protivzdušná obrana). A to tým viac, že…

Foto Nemci ich odmietli: Taliansko teda ponúka Poľsku spoločný vývoj ťažkého tanku

Taliansko, 5. november 2020 (AM) - Rím aj Varšava vyjadrili v posledných mesiacoch záujem o Francúzsko-Nemecký program bojových tankov novej generácie MGCS. Zdá sa však, že tento francúzsko-nemecký pár v obidvoch prípadoch neposkytol priaznivú odpoveď na tieto požiadavky participácie na programe vývoja. Rímu sa preto nepodarilo začleniť sa do programu MGCS…

Foto Cieľom je zahltiť nepriateľskú obranu: Lockheed-Martin prerába transportné lietadlá na bombardéry

USA, 1.november 2020 (AM) - Vo februári 2016 Pentagón uviedol, že uvažuje o vytvorení konceptu s názvom Arsenal Plane. I keď to nebolo zásadne nič nové, išlo o premenu dopravného lietadla na nákladný kamión s inteligentnou muníciou a využiť pre ich presné zhadzovanie spoluprácou so stíhacími bombardérmi 5. generácie [F-35 alebo…

Foto Očakáva Taliansko viac konfliktov v stredozemí? V roku 2021 zvýši rozpočet na obranu o 1.3 miliardy EUR

Taliansko, 31.október 2020 (AM) - Taliansko bolo jednou z krajín najviac postihnutých prvou vlnou vírusu Covid-19 na jar tohto roku. Ich ekonomika zaznamenala pokles HDP o viac ako 12%, ignorujúc účinky prebiehajúcej druhej vlny. Z hľadiska bruselského ozdravného plánu je však najlepšie kompenzovanou európskou krajinou, ktorej bolo na obnovu hospodárstva pridelených…
Video Video: Ruské jednotky zapojené do špeciálnej operácie sú masívne vybavené útočnými puškami AK-12

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Približne pred rokom sa rozhodlo o vylepšení týchto zbraní s prihliadnutím na skúsenosti z ich reálneho bojového použitia. 26. mája v parku Patriot neďaleko Moskvy koncern Kalašnikov predviedol niekoľko najnovších noviniek v oblasti ručných zbraní. Konkrétne sa konala oficiálna prezentácia modelu AK-12, model 2023 alebo AK-12/23.…

Foto Nemecko dodá Ukrajine 300 dronov Vector

Ukrajina, 3.jún 2023 (AM) – Nemecká spoločnosť Quantum Systems dostala od ukrajinského ministerstva obrany objednávku na dodávku 300 prieskumných dronov stredného doletu Vector. Ide o tretiu objednávku Ukrajiny na tento typ bezpilotných lietadiel - v auguste bolo ukrajinským ozbrojeným silám dodaných 33 systémov a v januári 105 systémov. Všetky dodávky boli…

Video Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ruské ozbrojené sily nadviazali spoluprácu s ďalším výrobcom odstreľovacích pušiek, moskovskou firmou Bespoke Gun. Vyplynulo to správ Tichooceánskej flotily ruského námorníctva. Odstreľovač (s prezývkou horlivý - я́рый) pacifickej námornej pechoty sa pochválil na kameru zaznamenaným zásahom ukrajinského pozorovateľa zo vzdialenosti 1700 metrov, prvou ranou z pušky Bespoke…

Foto Ruská armáda objednala rekordnú dávku špeciálnych nábojov na prerážanie pancierovania

Rusko, 2.jún 2023 (AM) – Ústredný výskumný ústav presného strojárstva (Cnitočmaš) uzavrel zmluvu na výrobu a presun rekordnej šarže nábojov na prerazenie pancierovania „pištole“ kalibru 9x21 mm do armády. Podľa tlačovej služby Kalašnikova bola šarža kaziet objednaných armádou najväčšia za posledné roky.     Cnitočmaš, ktorý dodáva jednotkám pištoľové náboje 9x21…

Video Ruskí piloti dostali nový samopal

Ukrajina, 29.máj 2023 (AM) – Letecké a kozmické sily Ruskej federácie dostali deväťmilimetrový samopal PPK-20. Informuje o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie hlavného konštruktéra koncernu Kalašnikov Sergeja Uržumceva. Samopal Kalašnikov bude zaradený do prenosných núdzových zásob. O samopale PPK-20 je známe, že bol vyvinutý na základe samopalu Viťaz-SN.…

Foto Čukavin nahradí pušku Dragunov

Rusko, 28.máj 2023 (AM) – Eliminácia prvým výstrelom: ruskí ostreľovači budú mať novú pušku Poloautomatická ostreľovačská puška Čukavin nahradí pušku Dragunov používanú od roku 1963. Dodávky pušky pozemným silám sa už začali a pripravuje sa vládne nariadenie o jej zavedení do výzbroje. Puška je určená na dva typy nábojov - domáci…

Foto Mlynček na mäso pokračuje. Ruský minister obrany informuje o stratách za ostatné 3 dni

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny stratili za ostatné 3 dni bojov 3715 vojakov, 52 tankov, 207 obrnených vozidiel, 5 lietadiel, 2 helikoptéry, 48 poľných diel a 53 dronov. Šojgu tiež informoval, že pri útoku ukrajinských síl padlo 71 ruských vojakov a 210 bolo ranených.

Foto Rusku hrozí čierna známka FATF. Pridá sa ku Kimovi?

USA, 7.jún 2023 (AM) – Nepriatelia Ruska sa domnievajú, že sankčná vojna proti krajine by sa nemala obmedzovať na trestné opatrenia jednotlivých štátov, ale je potrebné medzinárodné úsilie. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa rozhodnutie o sankciách voči Rusku prijalo na úrovni Bezpečnostnej rady OSN, ale to sa nedeje a pravdepodobne ani…

Foto Zacharovová kvôli prímeriu naložila Ursule von der Leyenovej

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – "V nedávnom prejave predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá je hlavnou predstaviteľkou EÚ v otázke podkopávania nezávislosti a energetickej bezpečnosti, zaznela táto téza: žiadne prímerie. "V súčasnosti sa veľa diskutuje o mierových plánoch a prímeriach. Ale prímerie vedúce k zmrazenému konfliktu neprinesie trvalý mier.…

Foto Protiofenzíva Kyjeva trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena nie je náhoda

USA, 6.jún 2023 (AM) – Protiofenzíva kyjevského režimu trvá už druhý deň. Mlčanie Zelenského, Stoltenberga a Bidena o tom nie je náhoda. Žiadne úspechy sa nedostavili. Ciele a úlohy sa nedosahujú, straty sú obrovské. Len za posledný deň naše ozbrojené sily zničili asi 2000 ukrajinských ozbrojencov a zahraničných žoldnierov, spálili 32 tankov…

Video Video: Vyše 900 vojenských základní USA a Veľkej Británie po celom svete

USA, 6.jún 2023 (AM) – Plukovník Richard Black o vojenských základniach USA a Veľkej Británie po celom svete   https://rumble.com/v2sfpwe-plukovnk-richard-black-ovojenskch-zkladniach-usa-a-vekej-britnie-po-celom-s.html

Foto Čo sa stalo s Nemcami?

Nemecko, 6.jún 2023 (AM) – Vzťahy Ruska s Nemeckom sa dlhodobo zhoršujú a v súčasnosti sú najhoršie v povojnovom období. Prešlo obdobie, keď Nemecko bolo v mnohých ohľadoch vlajkovou loďou Európy, keď k nemu vzhliadali mnohé iné krajiny nášho kontinentu. Dnes je to inak. Nemecké hospodárstvo pomaly degraduje, ako je to…
Video Rosoboronexport predstavil nový podvodný dron

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Rosoboronexport vystavuje na počas tohtoročnej 11. medzinárodnej výstavy námornej obrany – IMDS-2023 v Petrohrade bezpilotné podvodné vozidlo Klavesin-1RE (po slovensky čembalo alebo klavičembalo – klávesový hudobný nástroj). Špičkové robotické vozidlo tohto druhu bude žiadané na domácom trhu aj v zahraničí. Klavesin-1RE je určený na vykonávanie prieskumných a…

Video Video: Čínsko-americký incident je ako detská hra v porovnaní s bojovými loďami Indie a Pakistanu

India, 6.jún 2023 (AM) – Blízky prejazd čínskej lode a amerického torpédoborca v oblasti Taiwanu vyzerá v porovnaní s incidentom medzi vojnovými loďami indického a pakistanského námorníctva v Indickom oceáne ako detský žart. V tejto epizóde pracovali v plnom kontakte.   https://rumble.com/v2sfrze-incident-medzi-vojnovmi-loami-indickho-a-pakistanskho-nmornctva-v-indickom-.html

Foto Čína sa trpezlivo plaví na Blízky východ

Irán,5.jún 2023 (AM) – Podľa katarského denníka Al-Jadid začala Čína rokovať s Iránom, Saudskou Arábiou, Ománom a SAE o spojení síl s cieľom posilniť námornú bezpečnosť v Perzskom zálive. Informácie o rozhovoroch boli zverejnené po tom, ako ministerstvo zahraničných vecí SAE oficiálne oznámilo svoje vystúpenie z kombinovaných námorných síl (CMF), ktoré zabezpečovali…

Video Video: Vyše 60 lodí ruskej Tichomorskej flotily začína cvičenia v Japonskom mori

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V priebehu cvičení budú taktické skupiny plniť úlohy zahŕňajúce vyhľadávanie a sledovanie ponoriek patriacich potenciálnemu protivníkovi a precvičovať ostrú streľbu proti plávajúcim a vzdušným cieľom vrátane raketovej a delostreleckej paľby. Na mori teraz operuje viac ako 60 vojnových a podporných lodí a približne 11 000 vojakov, ako aj…

Foto Srbská spoločnosť predstavila riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel

Srbsko,4.jún 2023 (AM) – Srbská spoločnosť PR-DC predstavila plávajúcu riadenú plošinu na vypúšťanie bezpilotných lietadiel. Platforma má tvar škatule, v ktorej je umiestnené bezpilotné lietadlo. Po otvorení vodotesných dverí sa aktivuje hydraulická podpora, ktorá dron zdvihne do východiskovej polohy na štart. Bezpilotné lietadlo má dolet do 20 km, pričom výrobca tvrdí, že platforma…

Foto Čínska loď prinútila zmeniť kurz americký torpédoborec v Taiwanskom prielive

USA,4.jún 2023 (AM) – Čínska vojnová loď sa "takmer zrazila" s americkým torpédoborcom USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive - priblížila sa na 137 metrov. Informovalo o tom kanadské vydanie Global News. V čase incidentu sa v blízkosti nachádzala kanadská fregata HMCS Montreal, ktorá sa zúčastňuje na spoločnej misii s USS Chung-Hoon. Podľa…

Foto Húfnice CAESAR sa Ukrajine nehodia!

Francúzsko, 7.jún 2023 (AM) – Vraj je to pre ich zraniteľnosť, teda pre ich rýchle opotrebúvanie a nemožnosť opráv, tvrdí francúzsky aktivista Xavier Moreau. Donedávna sa však na Ukrajine hovorilo o samohybných húfniciach CAESAR trochu inak, pyšnejšie. Napr. ukrajinský minister obrany Aleksej Reznikov vyhlasoval, že vďaka dodávkam z Francúzska a Dánska má Ukrajina druhý najväčší park…

Foto Západ testuje na Ukrajine tie typy zbraní, ktoré potom použije v priamej vojne s Ruskom

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Ako informovalo ruské ministerstvo obrany deň predtým, ruská armáda pri odrazení ofenzívy ukrajinskej armády na južnom Donecku zničila 28 tankov Ozbrojených síl Ukrajiny vrátane ôsmich nemeckých Leopardov. Podľa vojenského analytika Jurija Kotenoka budú západné krajiny naďalej zásobovať Kyjev, aj keď nie najnovším, ale osvedčeným vybavením.   Podľa ruského vojenského…

Foto Chorvátske raletomety RAK prijali ozbrojené sily Ukrajiny

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Ukrajinské zdroje zverejňujú reklamné snímky chorvátskych raketometov RAK-SA-12, ktoré prijali ozbrojené sily Ukrajiny. Maximálny dostrel tohto zariadenia je 8,5 km. Rýchlosť streľby - 9,6 s. s paketovou salvou a 1 s. s jednotlivými výstrelmi. Očividne to nie je wunderwaffe, ale banderovskú dušu hreje fakt, že dodávka je od…

Video Jordánske sklady môžu byť esom západu proti Rusku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Obrovský problém pre Rusko môže vznikať v Jordánsku. Americké ministerstvo obrany udelilo kontrakt v hodnote 118 375 740 USD firme Global Military Products na dodávku 60 protilietadlových tankov Gepard z výzbroje Jordánska Ukrajine. Firma má dodávku zrealizovať do 30.5.2024. Jordánsko kúpilo 60 svojich Gepardov od Holandska…

Foto Holandsko kúpi tanky Leopard od Švajčiarska, aby obišlo parlamentný zákaz

Holandsko, 5.jún 2023 (AM) – Holandská verejnoprávna televízia informovala o plánoch vlády kúpiť 96 tankov Leopard 1 v troch verziách od švajčiarskej spoločnosti RUAG, ktoré boli v minulosti v bojovej službe v talianskych ozbrojených silách. Zakúpené tanky plánuje previesť do ukrajinských ozbrojených síl ako doplnok k existujúcej technike - Holandsko, Dánsko a…

Video Nemecko dodá Ukrajine ďalšie obrnené vozidlá

USA, 5.jún 2023 (AM) – Nemecko plánovalo dodávať Ukrajine svoje kolesové obrnené transportéry 6x6 Fuchs, ale plán stroskotal na vysokých cenách novovyrobených, prípadne opravených vozidiel, ktoré si stanovila spoločnosť Rheinmetall. Náhrada na seba nenechala dlho čakať. Iná nemecká spoločnosť Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) začne licenčne vyrábať americké obrnené automobily 4x4 BATT UMG a…
Foto Krokodílie slzy: Česká republika sa lúči s posledným Mi-24

Česko, 7.jún 2023 (AM) – České vzdušné sily naposledy vzlietli na oblohu s legendárnym sovietskym vrtuľníkom Mi-24, ktorého prevádzka sa tento rok končí . Piloti Mi-24 na znak vďaky a úcty k sovietskemu stroju vystrelili nad strelnicou Boletice 640 nábojov z guľometu a 800 nábojov z kanóna GSh-23L. "Vrtuľníky Mi-24 dali československej…

Video Holandsko posilňuje vzdušné sily vrtuľníkmi Caracal a strelami AARGM-ER

Holandsko, 6.jún 2023 (AM) – Holandské ministerstvo obrany oznámilo akvizíciu 14 nových vrtuľníkov H225M Caracal pre špeciálne operácie, ktoré nahradia dopravné vrtuľníky Cougar. Podľa plánu sa má prechod na nové stroje začať v úvode roka 2028 a nové vrtuľníky budú mať základňu na leteckej základni Gilze-Rijen. Súčasťou akvizície je nový balík vybavenia…

Foto Irán sa oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí

Irán, 6.jún 2023 (AM) – Irán sa predstavením pokročilej rakety Fattah oficiálne pripojil ku klubu hypersonických veľmocí. Deklarovaný dolet produktu je 1400 kilometrov. Fattah má vysokú rýchlosť, zvýšenú manévrovateľnosť a je schopný prekonať odpor moderných systémov protivzdušnej obrany a protiraketovej obrany. Izrael má o čom premýšľať. Ako ukazuje vojna na Ukrajine, moderné…

Foto Austrália a Ukrajina rokujú o dodávke 41 stíhačiek ktoré budú riadiť austrálski piloti

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Austrália zareagovala na výzvu ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova a je pripravená dodať Kyjevu obrnené vozidlá Hawkei aj napriek tomu, že austrálska armáda je proti. Píše o tom Sydney Morning Herald. Austrálska publikácia s odvolaním sa na nemenované zdroje tvrdí, že vláda krajiny plánuje poslať na Ukrajinu…

Foto Záhada vzdorovitého dronu. Umelá inteligencia nie je až taká skvelá

USA,5.jún 2023 (AM) – Počas testovacej prevádzky americkej armády sa dron riadený umelou inteligenciou (AI) rozhodol zabiť operátora, aby mu neprekážal v plnení úloh, informoval denník The Guardian. Znie to strašidelne.   Niektorým to pripomína hru Karla Čapka "R.U.R", iným fantasy poviedku Valerija Briusova "Vzostup strojov". O zlovestnej udalosti sa diskutovalo…

Video Nigéria obstaráva 24 lietadiel M-346FA

Nigéria, 5.jún 2023 (AM) –Nigéria oficiálne potvrdila akvizíciu 24 ľahkých podzvukových bojových lietadiel Leonardo M-346FA, ktorými vyzbrojí dve letky. Bojový variant lietadla je vybavený viacúčelovým radarom Grifo-M-346, ktorý vyvinula firma Leonardo a je optimalizovaný na inštaláciu do M-346FA. Ľahké bojové lietadlo M-346FA tiež obsahuje obranný podsystém (DASS), integrovaný komunikačný systém a…

Foto Prehrali, no nemajú morálku, aby si to priznali!!!

Slovensko, 6.jún 2023 (AM) – V nedeľu 21. mája som si prečítal stručnú a všetkými potrebnými faktami naplnenú oficiálnu tlačovú správu o XVIII. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorej bolo uvedené kto sa stal novým predsedom SZPB, kto tajomníkom ÚR SZPB, kto sa stal členom nového predsedníctva ÚR SZPB, ktorí hostia sa rokovania zjazdu zúčastnili…

Foto Historik Starikov: Marshallov plán “pomoci” povojnovej Európe bol výhodný hlavne pre Ameriku

USA, 6.jún 2023 (AM) – Dňa 5. júna 1947 americký minister zahraničných vecí George Marshall predstavil program "pomoci" povojnovej Európe s názvom Marshallov plán. Po vojne bola Európa v troskách, hospodárska štruktúra regiónu bola zničená a milióny ľudí zostali bez domova. Potreba tohto programu bola odôvodnená tým, že nedostatok stability v…

Foto Andrej Fursov: Stalin trikrát prekazil plány globalizátorov

Rusko, 6.jún 2023 (AM) – Vo vnútri strany počas Stalinovho života, ho nenávideli dve skupiny. Jednu by sme mohli konvenčne nazvať ľavicovými globalistami: boli to tí, ktorí sa usilovali o svetovú revolúciu, boli to strážcovia kardinálov svetovej revolúcie, Lenina a Trockého. Boli presvedčení, že Stalin zradil vec revolúcie, keď začal rozbíjať štruktúry…

Foto Volodin vysvetlil prečo sa Poľsko správa podlo voči Rusku

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Viačeslav Viktorovič Volodin je ruský politik a člen Štátnej rady Ruskej federácie. RT mu adresoval otázku: "Opakovane ste povedali, že Poľsko sa správa voči našej krajine podlo, hulvátsky. Prečo sa to deje?". - "Dnešní lídri Poľska vyznávajú ideológiu diktátora Jozefa Pilsudského, ktorého politika bola založená na nenávisti voči Rusku.…

Foto Komu vďačí svet za vytvorenie padáka?

Rusko, 4.jún 2023 (AM) – Francúzsky balónista Blanchard predviedol 3. júna 1785 v Londýne svoj návrh na zoskok z balóna. O tom, ako veľmi sa tento prototyp líšil od dnešnej reality, svedčí fakt, že bol testovaný... na psovi! A tu sa 6. júna 1912 na cvičisku pri Gatčine uskutočnila prvá skúška…

Foto USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…
Foto Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN po zrútení priehrady

Rusko, 7.jún 2023 (AM) – Volodymyr Zelenskij po mimoriadnom zasadnutí Národného bezpečnostného výboru obvinil Rusko z "podkopania štruktúr vodnej elektrárne zvnútra" a to, čo sa stalo, označil za teroristický čin. Ukrajinské orgány tiež vyzvali krajiny G7 a EÚ, aby okamžite zvážili zavedenie nových, "ďalekosiahlych" sankcií proti ruskému raketovému a jadrovému priemyslu.…

Foto CIA vás špehuje prostredníctvom vášho smartfónu

Nemecko, 7.jún 2023 (AM) – Federálna bezpečnostná služba spoločne s ruskou FSO odhalila spravodajskú operáciu amerických tajných služieb, ktoré využívali mobilné zariadenia Apple (USA). "Bezpečnosť ruskej telekomunikačnej infraštruktúry odhalila anomálie špecifické len pre používateľov mobilných telefónov Apple a spôsobené pôsobením doteraz neznámeho škodlivého softvéru (VPO) využívajúceho zraniteľnosti softvéru predpokladané výrobcom," uviedla…

Foto Ako poškodenie priehrady Kachovka ohrozí jadrovú elektráreň Záporožie?

Ukrajina, 6.jún 2023 (AM) – Čitatelia sa obávajú, ako poškodenie vodnej priehrady Kachovka ovplyvní jadrovú elektráreň Záporizhzhya, ktorá odoberá vodu z nádrže podoprenej touto priehradou. Je to skrátka jedno, všetko je v poriadku. Jadrový reaktor vyžaduje počas prevádzky veľký objem vody na chladenie. Na ZNPP je šesť reaktorov (v schéme 1), na ich…

Foto Bezpečnejšie je uzavrieť dohodu s kolumbijským drogovým kartelom ako s WHO

USA, 6.jún 2023 (AM) – WHO organizuje 2. júna vo svojom sídle v Ženeve slávnostnú oslavu 75. výročia svojho vzniku. Pozvaní musia povinne predložiť očkovací preukaz. To je posolstvo, ktoré je určené všetkým, vzhľadom na plány WHO uzurpovať si globálnu moc pod zámienkou novej "pandémie" oznámenej na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení,…

Foto Rusko zaznamenalo v apríli medziročný pokles cien potravín

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – V Rusku bola zverejnená zábavná štatistika tlačovou agentúrou RIA Novosti. Poukazuje na výskyt deflácie v cenách potravín v Rusku na úrovni 0,2%. Podobný fenomén bol predtým zaznamenaný len v júni roku 2018 na úrovni 0,4%. Rusko je samozrejme jedinou krajinou Európy, kde ceny potravín klesali. V…

Video Video: Ukrajinci zaútočili z HIMARS na obytný blok v Kremennej

Rusko, 5.jún 2023 (AM) – Ozbrojené sily Ukrajiny zaútočili z raketometom HIMARS na viacposchodovú obytnú budovu v Kremennej v Luganskej ľudovej republike. Nosná konštrukcia budovy bola poškodená – štyri z piatich poschodí v jednom z vchodov boli úplne zničené. Podľa predbežných informácií zomrela dôchodkyňa, jej manžel môže byť pod troskami. V súčasnosti…

Video Bojový galavečer WARRIORS GAMES pokračuje aj v novembri

Slovensko, 9. november 2021 (AM) – Organizácia Warriors Games po úspešnom prvom kole, prináša ODVETU. Druhé kolo jedinečného konceptu boxerského zápolenia. V rámci Galavečera sa predstavia bojovníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V tomto druhom kole si znova zmerajú sily dva boxerské tímy, ktoré pozostávajú z piatich členov vo váhovej kategórií – do…

Foto Bojový galavečer WARRIORS GAMES v septembri prinesie unikátny koncept boxerského turnaja

Slovensko, 25.August 2021 (AM) – Organizácia WARRIORS GAMES organizuje bojový galavečer pre všetkých fanúšikov boxu a kickboxu podľa pravidiel K1, ktorý sa uskutoční 14.9.2021 v Košiciach.     Prináša jedinečný koncept športového boxerského zápolenia na Slovensku. V rámci turnajov predstaví zaujímavé zápasy slovenských ako aj zahraničných borcov kickboxu podľa pravidiel K1. Jeden turnaj…

Foto The Race 2021 prinesie do Krásnej Hôrky akciu, adrenalín a nabitý program

Slovensko, 19.August 2021 (AM) – Dychberúce výkony, perfektná atmosféra, športové hviezdy, ale aj program, ktorý určite nemôžeš zmeškať! Práve tieto lákadlá prinesie 4. septembra pod hradby hradu Krásna Hôrka jedinečná športová akcia The Race 2021.   NOVÉ SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE PRE SKÚSENÝCH AJ ZAČIATOČNÍKOV Hlavnou časťou The Race je terénny prekážkový beh s traťou…

Video Ramzan Kadyrov rozdal Mercedesy bojovníkom svojho klubu. Video

Čečensko, 30. marec 2021 (AM) – Šéf Čečenska Ramzan Kadyrov ocenil troch športovcov vystupujúcich za bojový klub Achmat, ktorý mu patrí. Boxer Artur Beterbiev, bojovník zmiešaných bojových umení Magomed Bibulatov a rodák z Dagestanu zápasník Sambo - Magomedrasul Khasbulaev dostali každý Mercedes-Benz GLE, ktorého cena v Rusku začína na šiestich miliónoch rubľov.     Šéf Čečenska poznamenal,…

Foto Lady Kalašnikov: Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby

Rusko, 15.December 2020 (AM) - Psychický stav počas súťaže nie je o nič menej dôležitý ako fyzický. Maria Schwartz, kapitánka streleckého tímu Lady Kalašnikov, vysvetľuje, ako môžu techniky sebaregulácie pomôcť znížiť úzkosť a stres.   Čo dáva samoregulácia športovcovi praktickej streľby Pojem „samoregulácia“, známy v domácej vede a praxi, hlavne vďaka…

Foto Tragédia počas športovej streľby: Na súťaži v praktickej streľbe v USA došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu

USA, 16. november 2020 (AM) - Prinášame tragickú informáciu zo zámoria kde behom preteku USPSA (Asociácia praktickej streľby USA) došlo k usmrteniu dlhoročného rozhodcu a člena USPSA. Na strelnici v Penfielde 7.novembra ráno počas súťaže pretekárovi  behom povelu "Nabi a priprav sa!" spadla nabitá zbraň na zem (netrafil do puzdra), prišlo…